Семестровий планСкачати 78.22 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір78.22 Kb.
#15106
Навчальний рік 2011/2012

Кафедра фізичної географії

ЗАТВЕРДЖУЮ”Зав. кафедрою

___” _________ 2011 р.


СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занятьВид заняття

Ауд.

В т. числі

СР

Всього

Л

ПС

ЛР

К-ть год. в сем.
36

К-ть год. на тиждень

Дисципліна Основи фізичної географії

Спеціальність Географія

Факультет Географічний Курс 1 Семестр 1

Тижні, семестр

Номер, назва і зміст теми


К-ть годин

1

2

3

Лекційний курс


1

Система географічних наук. Об’єкт фізичної географії. Коротка історія розвиттку знань про Землю. Географічні документи, публікації. Видатні географічні твори (атласи, книжки). Географічні школи. Вклад українських вчених. Сучасні авторитетні географи України та Львівського університету.

2

2

Земля у космічному просторі. Системна будова всесвіту. Земля у Сонячній системі. Походження і розвиток Сонячної системи, планети Земля. Фігура Землі і її розміри.Рух Землі і його географічні наслідки.

4

3

Внутрішня будова Землі.Телуричні рухи. Фізика Землі. Геосферна будова Землі. Теплові процеси у Землі. Магма Гравітаційне поле Землі. Гравітаційний перерозподіл речовини у З. Припливи і відпливи у гідросфері та літосфері, їх зв’язок з обертанням Землі та її розташуванням у Космосі. Магнітосфера. Магнітні бурі. Полярні сяйва.

4

4

Літосфера Будова і розвиток земної кори. Типи земної кори. Речовинний складЗ.К.Геоструктури планетарного рангу. Платформи, і геосинкліналі. Їх будова.і розвиток. Сучасні тектонічні рухи. Тектонічні карти.

4

5

Геологічні формації і відклади. Зв’язок корисних копалин з тектонічними структурами та геологічними відкладами. Геологічні карти.. Геологічні науки. Давній і сучасний рельєф суші та дна океанів. Материки, острови, архіпелаги. Великі гори і рівнини. Морфоструктури. Розвиток рельєфу.Гляціальний , мерзлотний, ерозійний, флювіальний,еоловий рельєф і характерні для нього форми. . Гіпсографічна крива. Структурна основа рельєфу Європи і України. Геоморфологічні науки.

4

6

Атмосфера.Утворення та розвиток атмосфери.. Склад атмосфери. Вертикальна будова атмосфери Оптичні властивості атмосфери. Тепловий баланс А.. Теплові пояси Землі. Теплопередача в атмосфері Схема планетарної циркуляції атмосфери. Баричне поле З Горизонтальна будова атмосфери Центри дії атмосфери. Повітряні маси і фронти. .Динаміка атмосферних мас. Вітер.Хмари. Загальний розподіл хмарності та опадів. Погода і клімат на рівнині і у горах. Метеорологічні спостереженняНауки про атмосферу.

4

7

Гідросфера. Океаносфера, походження океанів. Розподіл суші і морів на Землі. Водний баланс Землі. Океанічні течії, водні маси. Глобальний розподіл температури і солоності води в океанах. Лід в океанах. Хвилі в океанах. Сейші, цунамі.

Води суші. Ріки, озера,болота,.Підземні води Льодовики, сніговий покрив багаторічна мерзлота. Кругообіг води на Землі.Взаємодія гідросфери з іншими геосферами. Гідрологічні науки.4

8

Біосфера.Поширення життя на Землі.Формування біосфери. Рослинний світ, Тваринний світ. Людина як складова біосфери. Взаємодія біосфери з іншими геосферами.

Розподіл живої речовини у географічній оболонці Землі. Групування і угрупування організмів. Ценози і ареали, Біогеоценози, біотопи, екосистеми. біологічний кругообіг органічної речовини у природі.Органогенні геологічні відклади. Біогеографічні карти. Основні біологічні науки.4

9

Географічна оболонка Землі і її структурні частини.. Географічні пояси і зони. Розвиток географічної оболонки З.емлі(ГОЗ). Льодовикові та міжльодовикиві епохи у розвитку ГОЗ.Грунтовий покрив З. – продукт розвитку географічної оболонки. Зональні та азональні грунти. Антропогенні конструктивні і деструктивні зміни в ГОЗ.

2

10

Ландшафтна оболонка Землі. Ландшафтні компоненти і елементи. Просторові відмінності, їх причини. Організація, функціонування і самоорганізація природних систем регіонального та локального рівнів. Ландшафтознавчі науки.Карти природних топосистем, антропогенно модифікованих систем.

2

11

Ноосфера. Соціосфера. .Раси і народи. Географічний детермінізм. Проблеми життя людства у географічному просторі. Проблеми освоєння космосу. Природні умови і ресурси. Сировинні і продовольчі ресурси. Ресурси простору. Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії. Енергетичні потоки. Геополітика. Війни і їх екологічні наслідки. Природні та антропогенні катастрофи. Екологічні і геополітичні проблеми України. Геоекологічний моніторинг Созологічні науки. Природоохоронні території.

2
Практичні заняття

1

Географічні карти, атласи, довідники і словники. Правила користування цими виданнями. Визначення географічних координат. Визначення віддалей за географічними координатами. Розв’язування задач з цієї теми. Оцінюються відповіді при розв’язуванні задач.

Дати завдання з географічної номенклатури. за наступними розділами: миси, півострови, рельєф, вулкани, пустелі, ріки, озера, о моря, острови, затоки, протоки, морські течії..2

2

Побудова комплексного географічного профілю. Інструктивні настанови стосовно побудови та аналізу комплексного географічного профілю. Студентам видаються однотипові, але індивідуальні завдання.

2

3

Географічна номенклатура (географічний мінімум) Вивчення фізико-географічної карти світу. Робота з географічним атласом. Залікові оцінки виставляються за знання номенклатури окремих: підрозділів (миси, півострови, рельєф суші, ).Опитування при карті світу.

Робота з комплексним географічним профілем.2

4

Колоквіум. (співбесіда з оцінкою знань студентів). Земля у всесвіті. Характерні пункти орбіти Землі. (Сонцестояння і рівнодення). Пори року. Висота Сонця. Схід, кульмінація і захід Сонця. Час зоряний, поясний, місцевий, літній. Вирішення задач на знаходження моментів часу і часових кутів. Оцінюються знання термінів, понять, вміння вирішувати задачі.

2

5

Географічна номенклатура (географічний мінімум) Вивчення фізико-географічної карти світу. Робота з географічним атласом. Залікові оцінки виставляються за знання номенклатури окремих: підрозділів (вулкани, пустелі, ріки).Опитування при карті світу.

Робота з комплексним географічним профілем. Реферат за профілем (опис аналізу взаємозв’язків між компонентами географічної оболонки.).2

6

Колоквіум за темами: Внутрішня будова Землі. Будова земної кори. Теорії походження земної кори. Теорія міграції геотектонічних плит. Платформи, таласократони, геосинклінальні області. на тектонічній карті світу. Історія розвитку земної кори і геологічних відкладів. Геохронологічна шкала. Умовні позначення пізнання тектонічної та геологічної карт. Сейсмічні області, вулкани, землетруси, моретруси. Неотектонічні рухи. Розв’язування задач з використанням температурного градієнта Землі.

2

7

Географічна номенклатура (географічний мінімум) Вивчення фізико-географічної карти світу. Робота з географічним атласом. Залікові оцінки виставляються за знання номенклатури окремих: підрозділів (моря, острови, протоки, затоки, морські течії).

2

8

Колоквіум. Атмосфера. Загальна схема циркуляції атмосфери. Сонячна радіація і розподіл температури і тиску в атмосфері. Аналіз карти розташування і міграції центрів дії атмосфери, циклонів, антициклонів. Вітри: пасати, мусонні, бризи, фени, гірсько-долинні. Аналіз карти опадів. Погода і клімат. Температура , тиск і вологість повітря, їх взаємозв’язок. Розподіл по Землі. Розв’язування задач з використанням температурних і баричних градієнтів та ступеней.

2

9

Колоквіум. Гідросфера. Розподіл температур і солоності в океанах з глибиною і за широтами. Морські течії поверхневі і підводні (пасатні, вітрові, компенсаційні, інерційні, апвелінги). Води суші. Вертикальна стратифікація води у озерах і морях. Горизонтальна циркуляція вод у внутрішніх морях. Припливи і відпливи. Типи берегів. Типи гирл річок. Прояв сили Коріоліса у водних потоках. Швидкість течії, витрата, об’єм стоку. Аналіз карт водного балансу Земної кулі. Вирішення задач з врахуванням гідрологічних параметрів.

2


Склав: доц. Б. Муха
Каталог: Strukt -> Kafedry -> fiz -> kurs
kurs -> Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені Івана Франка робоча програма
Kafedry -> Програма навчальної дисципліни клімат ґрунтів
Kafedry -> Робоча програма навчальної дисципліни основи менеджменту
kurs -> Програма навчальної дисципліни менеджмент природоохоронних територій
Kafedry -> Програма навчальної дисципліни проблеми політичної географії та геополітики
kurs -> Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
kurs -> Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
kurs -> Ровенчак Іван Ілліч д-р геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
kurs -> Програма навчальної дисципліни географія міжнародних відносин та євроатлантичної інтеграції україни

Скачати 78.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка