Семінар № загальна характеристика мети та проблем шкільного виховання мета заняттяСкачати 351.01 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір351.01 Kb.
#3722
СЕМІНАР № 1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТИ ТА ПРОБЛЕМ ШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Мета заняття: формувати у студентів вміння визначати мету виховання та обґрунтовувати власні погляди щодо розв’язання проблем сучасного виховання.

Питання для обговорення

 1. Розвиток уявлень про мету виховання. Сучасне тлумачення мети виховання.

 2. Соціалізація і виховання. Закономірності соціалізації дитини.

 3. Особливості процесу виховання в загальноосвітній школі.

 4. Формування свідомості вихованців як ефективний засіб педагогічного впливу.

 5. Найперспективніші напрямки технології виховної ро­боти.


Контрольні запитання

 • Як історично розвивались уявлення людства про необхід­ність виховання та вихованість людини?

 • Обґрунтуйте міркування про наявність, або відсутність морального прогресу людства.

 • Пригадайте провідні етапи розвитку теорії і практики шкільного виховання в Україні.

 • Які тенденції в культурі по­ведінки та моральності громадян сучасної України можна спостерігати?

 • Що таке “педагогічна технологія” у вихованні та “технологія виховного процесу”?

 • Що є спільного й відмінного у вихованні дівчат та хлопців?

 • Які напрямки впливу засобів масової інформації на сучасну молодь?

 • Які перспективні шляхи та засоби виховної ро­боти в школі?


Практичні завдання

 • Розробити сценарій студентської дискусії за темою: “Кого ми прагнемо виховати?”

 • Розробити сценарій рольової гри для студентів, у якій об­говорюватимуться проблеми змісту та нові тенденції у шкільно­му вихованні.

 • Написати реферат на тему: “Роль соціалізації та вихован­ня людини у розвитку людського суспільства”.

 • Виписати кілька цитат з творів А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського і за їх допомогою порівняти погляди виданих вітчизняних педагогів на завдання і процес виховання.

 • Прорецензувати за вибором 2 статті на теми шкільного виховання з журналів “Педагогіка та психологія” за останній рік.

 • Написати реферат на тему: “Думки видат­них діячів української культури та освіти ХV–ХІХ століть про виховання”.

 • Прорецензувати за вибором 2 статті на теми шкільного виховання з журналів “Рідна школа” за останній рік.

 • Написати твір-мініатюру на тему: “Мої уявлення про гуманну особистість та шляхи її виховання”.


На завершення: обговорити 3 – 4 виступи студентів, запропонувати конкретні випадки з педагогічної практики, що підтверджують (чи заперечують) судження і висновки доповідачів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Виховання особистості: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 838 с.

 2. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал : Підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків / Всеукр. пед. т-во ім. Г. Ващенко. – 4-е вид. – Л.: Камула, 2006.,Т. 1: / [Авт. передм. О. Гентош] – 2006. – 273 с.

 3. Вишневський О. І. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. – Львів: Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти: Львів. обл. пед. т-во ім. Г. Ващенка, 2010. – 233 с.

 4. Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід: Навч.-метод. посіб. / Т.Д.Дем’янюк, І.Д.Бех, М.Г.Байрамова, Л.С.Мельничук; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти та ін. – К.; Рівне: [Волин. обереги], 2007.–315 с.

 5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : [Навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. вузів] / [Ред. Т. М. Коліна, Л. О. Біда] – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2005. – 341 с.

 6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average.

 7. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv.

 8. Поясик О.І., Лаппо В.В. Методика виховної роботи: Навчальний посібник / О.І.Поясик, В.В.Лаппо. – Івано-Франківськ: Плай, 2011. – 202 с.

 9. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : Навч.-метод. посіб. для студ. пед. навч. закл. / [Ред. Н. В. Леонова] – К.: Вища шк., 2002. – 212 с.


СЕМІНАР № 2.

ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Мета заняття: формувати у студентів практичні навички педагогічного спілкування.Питання для обговорення

 1. Особливості педагогічного спілкування з вихованцями різних вікових груп.

 2. Компоненти педагогічної діяльності та їх прояв у роботі педагога-вихователя.

 3. Педагогічні здібності та їх значення для різних напрямків виховної роботи.

 4. Характеристика знань і вмінь, необхідних педагогу для здійснення виховної роботи.

 5. Позитивні і негативні сте­реотипи педагогічного спілкування у сучасній школі.


Контрольні запитання

 • Визначити поняття “педагогічна майстерність”.

 • Що спільного і відмінного між педагогічною майстерністю і педагогічним тактом?
 • Перелічити специфічні особливості педагогічної праці і пов’язані з ними вимоги до особистості вихователя.

 • Які існують негативні риси характеру вихователя, що заважа­ють йому в професійній діяльності?

 • Чи потрібно сучасному педагогу вдаватися до самовиховання? Якщо так, то які для цього існують шляхи і способи?

Практичні завдання

 • Описати одного з педагогів, які вас навчали в школі. Проаналізувавши його професійні якості, визначити: 1) які здібності переважали; 2) який компонент педагогічної діяльності здійснювався педагогом найуспішніше; 3) які особистісні риси вирізнялись найпомітніше. Заслухати й обговорити кілька виступів-спогадів.

 • Відповісти письмово на питання: “Які педагоги справили на мене найбільший виховний вплив?”. Заслухати й обговорити кілька виступів.

 • Скласти бібліографію (10 – 15 назв) з проблеми професійних якостей педагога як вихователя.

 • Прорецензувати книгу В. О. Сухомлинського “Сто порад учителю”.

 • Написати реферат: “У чому полягає педагогічний талант, а в чому – педагогічна майстерність”.

 • Прорецензувати книгу І. О. Синиці “Педагогічний такт і майстерність учителя”.

 • Написати твір-мініатюру “Типові уявлення українського народу про педагога-вихователя”.

 • Скласти анкету для оцінки кваліфікації педагога як вихо­вателя.

 • Прорецензувати книгу В. А. Мацюк “Интересней профес­сии не знаю” .

 • Написати реферат: “Уявлення А. С. Макаренка про май­стерність педагога-вихователя”.


На завершення: під керівництвом викладача студенти виконують вправи на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування (за книгою Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. Педагогічна майстерність: підручник / Академія педагогічної майстерності / І.А.Зязюн (ред.). – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Зміст і методика позакласної виховної роботи за інтересами: методичний посібник / О. В. Безпалько, І. О. Трухін, Т. В. Говорун ; відп. ред. А. Й. Капська ; М-во освіти і науки України. – Київ : КДПІ, 2013. – 120 с.

 2. Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. Педагогічна майстерність: підручник / Академія педагогічної майстерності / І. А. Зязюн (ред.). – 3-тє вид., допов. і переробл. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 376с.

 3. Іванченко А. В. Соціалізація і соціальне виховання : Навч. посіб. / А. В. Іванченко, А. А. Сбруєва, О. М. Дікова-Фаворська; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини “Україна”, Житомир. екон.-гуманіт. ін-т. – Житомир: Полісся, 2006. – 213 с.

 4. Інноваційні пошуки в сучасній освіті : [Посібник] / [Олійник В. В., Семиченко В. А., Бех І. Д. та ін.; Упоряд. Перевознікова Г. М.; За ред. Л. І. Даниленко, В. Ф. Паламарчук]; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К.: Логос, 2004. – 219 с.

 5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : [Навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. вузів] / [Ред. Т. М. Коліна, Л. О. Біда] – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2005. – 341 с.

 6. Омельченко Л. П. Настільна книга класного керівника / Л.П. Омельченко.– Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – 286 с.

 7. Основи шкільного виховання : навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів / І. О. Трухін, О. Т. Шпак ; М-во освіти і науки України. Київ : ЦУЛ, 2004. 368 с.


СЕМІНАР № 3.

ВИЗНАЧАЛЬНІ УМОВИ Й МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Мета заняття: формувати у студентів навички адекватного використання методів та прийомів виховання.
Питання для обговорення

 1. Значення принципів виховання у процесі досягнення мети виховання.

 2. Класифікація методів виховання. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

 3. Методи формування свідомості.

 4. Методи формування суспільної поведінки.

 5. Методи стимулювання діяльності та поведінки.

 6. Методи контролю та аналізу ефективності виховання.


Контрольні запитання

 • Що слід розуміти під поняттям «метод виховання»?

 • Як співвідносяться поняття «метод, прийом і засіб виховання»?

 • Якими принципами слід послуговуватись у процесі виховання ?

 • Які фактори визначають вибір методів виховання?

 • Які методи належать до групи методів формування свідомості?

 • У чому суть методу розповіді?

 • Чим відрізняється бесіда від диспуту?

 • У чому суть методу прикладу?


Практичні завдання

 • Укласти добірку афоризмів на тему “Видатні педагоги про методи виховання”.

 • Проаналізувати кілька (5 – 7) підручників з педагогіки і визначити розбіжності у класифікації методів виховання. Укласти порівняльну таблицю.

 • За допомогою прикладів довести ефективність окремих методів виховання (за вибором).


На завершення: навчально-педагогічна гра “Мистецтво ведення бесіди”.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бех І. Д. Проблема методів виховання у сучасній школі. //Педагогіка і психологія. – 2009. – № 4. – C. 136 – 140.

 2. Бойправ М. Д. Психологія виховання та самовиховання : навч.-метод. посіб. (для студентів пед. спец. вищ. навч. закл.) / Бойправ М. Д.; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 109 с.

 3. Виховання моральності підростаючого покоління : Наук.-метод. посіб. / [К. І. Чорна, В. О. Білоусова, Н. І. Ганнусенко та ін.; За ред. К. І. Чорної]; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К.: Богдана, 2005. – 285 с.

 4. Іова В. Ю. Інноваційні методи виховання : Навч.-метод. посіб. / В. Ю.Іова, Л. В. Красномовець; Хмельниц. облас. ін-т післядиплом. пед. осівти. – Кам’янець-Подільський: Мошак, 2006. – 174 с. – (Методика виховання).

 5. Класному керівнику. 1000 важливих дрібниць / упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

 6. Теорія виховання : курс лекцій / М-во освіти і науки України та ін.; [уклад. Олексюк О. Є.] – Миколаїв: Іліон, 2007. – 267 с.

 7. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ред. Н. В. Леонова] – К.: Вища школа, 2004. – 206 с.


СЕМІНАР № 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
Мета заняття: удосконалювати знання студентів про основні напрями виховної роботи у сучасних закладах освіти.

Питання для обговорення

 1. Реалізація розумового виховання в освітньому процесі.

 2. Форми і методи морального виховання у початковій школі.

 3. Статеве виховання і підготовка підлітків до сімейного життя.

 4. Особливості правового, економічного та трудового виховання в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

 5. Організація екологічного та естетичного виховання в урочний і позаурочний час.

 6. Значення фізичного виховання у процесі реалізації здорового способу життя школярів.

Контрольні запитання

  • Визначити специфіку виховної роботи в урочний і позаурочний час.

  • Конкретизувати завдання (4 – 5) по кожному з напрямів виховання.

  • Перелічити особливості індивідуальної, групової і масової форм виховної роботи.

  • Визначити мету і завдання національного виховання.

  • Перелічити основні етапи організації виховного заходу.


Практичні завдання

  • Написати реферат на тему “В. О. Сухомлинський про сутність і методи певного напряму виховання” (за вибором).

  • Запропонувати добірку народних прислів’їв і приказок, дотичних різним напрямам виховання.

  • Укласти анотований перелік (7 – 10) періодичних видань, окремі розділи яких присвячені методиці виховання в загальноосвітній школі.

  • Організувати диспут на тему “Досвід народного виховання у роботі сучасного педагога: за і проти”.


На завершення: навчально-педагогічна гра “Виховання бережливості”.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Бондар Л. С. Виховання моральних цінностей у школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. С. Бондар, А. І. Кузьмінський, Л. І. Прокопенко; М-во освіти і науки України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 159 с.

 2. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: [Навч.-метод. посібник] / Ігнатенко П. Р., Поплужний В. Л., Косарєва Н. І., Крицька Л. В.; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 2007. – 249, [1] с.

 3. Друзь З. В. Виховні технології в сучасній школі / З.В.Друзь. – КДПУ, 2005. – 256 с.

 4. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 1: Методична конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З.В. Друзь. – Київ, 2008. – 525 с.

 5. Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти / [уклад. Буган Ю. О. та ін.] – Тернопіль: Астон, 2003. – 287 с.

 6. Зміст і методика позакласної виховної роботи за інтересами: методичний посібник / О. В. Безпалько, І. О. Трухін, Т. В. Говорун ; відп. ред. А. Й. Капська ; М-во освіти і науки України. – Київ : КДПІ, 2013. – 120 с.

 7. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвіт­ній школі // Рідна школа. – 2011. – № 6.–– 32 с.

 8. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : [Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів] / Лозова В. І., Троцко Г. В.; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і допов. – Х.: ОВС, 2002. – 398 с.

 9. Тимощук Н. С. Особистісно орієнтоване виховання старшокласників у процесі позакласної роботи : Навч.-метод. посіб. / Н.С. Тимощук Наук.-метод. центр серед. освіти. – Рівне, 2004. – 281 с.


СЕМІНАР № 5.

ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

Мета заняття: домогтися чіткого розуміння студентами закономірностей та умов формування учнівського колективу.
Питання для обговорення:

 1. Визначення й провідні ознаки дитячого колективу.

 2. Основні чинники згуртування дитячого колективу у прак­тиці А. С. Макаренка та його послідовників.

 3. Основні прояви емоційного стану колективу.

 4. Напрямки роботи із згуртування класного колективу в сучасних умовах.


Контрольні запитання

  • Перелічити різновиди людських співтовариств.

  • Окреслити відмінність колективу від примітивної групи.

  • Визначити поняття “учнівський колектив”.

  • Перелічити основні ознаки дитячого колективу.

  • Охарактеризувати принципи формування учнівського колективу.

  • Визначити суттєві відмінності колективів молодших, се­редніх і старших школярів.


Практичні завдання

 • Підготувати виступ, у якому висловити власні міркування про роль дитячого колективу в сучасних умовах виховання.

 • Прорецензувати працю В. О. Сухомлинського “Методика виховання колективу”.

 • Підготувати виступ на тему: “Вплив формальних і нефор­мальних груп на психологію середнього і старшого школяра”.

 • Підготувати бібліографію (10 – 15 назв) з проблем формування колек­тиву.

 • Розробити план виховних заходів для згуртування колек­тиву першокласників.

 • Розробити план виховних заходів для згуртування колек­тиву в одному з середніх класів.

 • Запропонувати план виховних заходів для згуртування колек­тиву в одному із старших класів.

 • Розробити схему учнівського самоврядування в загально­освітній школі.


На завершення: студентам пропонуються розв’язати 4 – 6 педагогічних ситуацій в учнівському колективі (за книгою «Основи шкільного виховання: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів / І. О. Трухін, О. Т. Шпак ; М-во освіти і науки України. Київ : ЦУЛ, 2004. 368 с. )
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Виховання моральності підростаючого покоління: Наук.-метод. посіб. / [К. І. Чорна, В. О. Білоусова, Н. І. Ганнусенко та ін.; За ред. К. І. Чорної]; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К.: Богдана, 2005. – 285 с.

 2. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: [Навч.-метод. посібник] / Ігнатенко П. Р., Поплужний В. Л., Косарєва Н. І., Крицька Л. В.; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 2010. – 249 с.

 3. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Аналіт.-інформ. матеріали / [О. В. Бабак, І. Д. Бех, Т. Е. Василевська та ін.; Редкол.: В. І. Довженко (голова) та ін.]; Держ. ком. України у справах сім’ї та молоді, Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді. – К.:Либідь, 2003. – 190 с.

 4. Гавриш Н.П. Національне виховання учнівської молоді / Ніна Гавриш, Ганна Ситник; [упоряд. Ж.М. Сташко] – К.: Шк. світ, 2011.– 125 с.

 5. Книга класного керівника: Довідкові матеріали для організації діяльності класного колективу: [Станом на 15 черв. 2006 р.: Щорічне видання, 2006-2007] / [Упоряд. С.В.Кириленко, Н.І.Косарєва] – [2-е вид., допов.] – Х.: ПП “Торсінг плюс”, 2006. – 542 с.– (БВ • Бібліотека вчителя). – (Нормативні документи Міністерства освіти і науки України).

 6. Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання: навч. посіб. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2008. – 415 с.


СЕМІНАР № 6.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Мета заняття: допомогти майбутнім педагогам усвідомити роль і місце класного керівника загальноосвітньої школи на сучасному етапі, формувати вміння домінувати й здійснювати виховну роботу в класі.
Питання для обговорення:

 1. Класний керівник – провідний суб’єкт у виховання учнівського колективу.

 2. Характеристика визначальних функцій класного керівника.

 3. Різновиди документації з класного керівництва.

 4. Особистісні і професійні вимоги до класного керівника.

 5. Сучасні проблеми класного керівництва: способи їх запобігання й усунення.


Контрольні запитання

 • Які особливості педагогічної діяльності класного керівника?

 • У чому полягає специфіка професіограми класного керівника?

 • Розкрити суть варіантів посадового статусу класного керівника.

 • Чому класному керівникові необхідно знати основні положення державних документів щодо мети, завдань і змісту виховної роботи?

 • Визначити критерії ефективності виховної роботи класного керівника.


Практичні завдання

 • Вивчити та занотувати основні положення “Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти”.

 • Послуговуючись рекомендованою літературою, укласти перелік виховних заходів для учнів одного з класів (за вибором).

 • Запропонувати перелік тем (3 – 4) групових бесід класного керівника з батьками учнів.

 • Підготувати виступ на тему “Зародження і розвиток класного керівництва у системі вітчизняної освіти”.

 • Скласти розгорнутий план “Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.


На завершення: студентам пропонується скласти професіограму класного курівника та оцінити за п’ятибальною системою власний рівень сформованості педагогічних знань, вмінь та навичок.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕАТУРА 1. Киричук В. О. Технологія діяльності класного керівника з учнівським колективом (діагностика, аналіз, планування, орг. корекц. роботи) / В.О. Киричук. – Ковель: Б. в., 2010. – 88с.

 2. Книга класного керівника: Довідкові матеріали для організації діяльності класного колективу: [Упоряд. С. В. Кириленко, Н. І. Косарєва] – [2-е вид., допов.] – Х.: ПП “Торсінг плюс”, 2010. – 542 с

 3. Нісімчук К.О. Технології виховання: морально-етичний аспект. / К.Нісімчук, А.Нісімчук; [голов. ред. В.С. Зубович]; Ін-т пед. технологій. – Луцьк: Твердиня, 2009.– 177 с.

 4. Онищенко Н.П. Методика виховної роботи : за кредитно-модул. системою організації навчання: [навч. посіб.] / Н.П. Онищенко; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» – Переяслав-Хмельницький: [б. в.], 2009.– 282 с.

 5. Омельченко Л. П. Настільна книга класного керівника: навч.посіб./ Л.П. Омельченко. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011. – 286 с.

 6. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інф. збірник Міністерства освіти та науки України. – 2000. – № 22. С. 37.

 7. Холковська І. Л. Організація діяльності класного керівника. / І.Л.Холковська, Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. – 194.


СЕМІНАР № 7.

ВИХОВНА РОБОТА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Мета заняття: розвивати у студентів здатність до продуманої й системної виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Питання для обговорення

 1. Основні психологічні особливості молодших школярів.

 2. Характеристика завдань виховної роботи у початковій школі.

 3. Формування в учнів гуманних рис особистості.

 4. Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

 5. Формування рис дисциплінованості молодших школярів.


Контрольні запитання

 • Перелічити методи виховання, спрямовані на розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання.

 • Визначити провідні форми і методи виховання культури поведінки в молодших школярів.

 • Виявити основні чинники формування вольових якостей молодших школярів.

 • Визначити спільності й відмінності виховання молодших школярів у родині та освітньому закладі.

 • Окреслити передумови позитивного виховного впливу батьків на дітей.

Практичні завдання

 • Скласти бібліографію до теми: “Позакласна виховна робота в початкових класах” (10 – 15 назв).

 • Підготувати реферат на тему: “Значення молодшого шкільного віку в формуванні особистості людини”.

 • Розробити анкету для батьків, використання якої надавало б можливість виявляти проблеми в сімейному вихованні молодшо­го школяра”.

 • Підготувати виступ на тему: “Співробітництво з батьками молодших школярів у процесі виховної роботи”.

 • Розробити анкету для учнів, яка б дозволяла виявити найбільш помітні особистісні риси молодшого школяра”.

 • Скласти тематику і тези змісту етичних бесід для учнів початкових класів.

 • Підготувати сценарій одного з виховних заходів у кожно­му з початкових класів.

 • Прорецензувати одну з сучасних книг, присвячених виховній роботі в початкових класах.

 • Підготувати виступ на тему: “Специфіка виховання учнів у початкових класах”.


На завершення: студенти зачитують і обговорюють попередньо підготовлену добірку висловів видатних педагогів про особливості виховання дітей молодшого шкільного віку.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Виховання в школі / [Упоряд. В. Варава, В. Зоц] – К.: Ред. загальнопед. газ., 2003. – 126 с.– (Бібліотека “Шкільного світу”). – (Завуч. Бібліотека). – (Директор школ. Бібліотека). – (Сільська школа України. БІбліотека). – (Шкільний світ. Бібліотека).

 2. Зміст і методика позакласної виховної роботи за інтересами: методичний посібник / О. В. Безпалько, І. О. Трухін, Т. В. Говорун; відп. ред. А. Й. Капська; М-во освіти і науки України. – Київ: КДПІ, 2009. – 120 с.

 3. Інноваційні пошуки в сучасній освіті: [Посібник] / [Олійник В. В., Семиченко В. А., Бех І. Д. та ін.; Упоряд. Перевознікова Г.М.; За ред. Л. І. Даниленко, В. Ф. Паламарчук]; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К.: Логос, 2004. – 219 с.

 4. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: [Навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. вузів] / [Ред. Т. М. Коліна, Л. О. Біда] – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2005. – 341 с.

 5. Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія / О.В. Матвієнко. – К.: Вид. дім “Стилос”, 2006. – 543 с.

 6. Лізинський В. М. Практичне виховання в школі / В.М. Лізинський. – Х : «Ранок», 2008. – 320 с.

 7. Патріотичне виховання в початковій школі: розробки уроків та позаклас. заходів / М-во освіти і науки України, Упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти; [уклад.: Т. М. Сорочан та ін.] – Луганськ: Знання, 2007. – 278 с.СЕМІНАР № 8.

ВИХОВНА РОБОТА З УЧНЯМИ СЕРЕДНЬОГО

ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мета заняття: поповнити і закріпити знання студентів з мето­дики виховної роботи дітей-підлітків, сприяти розвиткові педа­гогічної винахідливості студентів.
Питання для обговорення

 1. Психологічні особливості дітей підліткового віку.

 2. Завдання виховної роботи з підлітками.

 3. Формування гуманістичного світогляду в учнів 5 – 9 класів.

 4. Значення виховних заходів і колективних творчих справ (КТС) у роботі з підлітками.


Контрольні запитання

  • Визначити відмінності підліткового віку від молодшого й старшого шкільного віку.

  • Перелічити основні проблеми виховання дітей середнього шкільного віку.

  • Виявити основні шляхи подолання конфліктів між батьками та дітьми-підлітками.

  • Проаналізувати кілька форм організації позакласної виховної роботи у середній школі.


Практичні завдання

  • Розробити анкету для батьків, використання якої надаватиме змогу виявити проблеми в сімейному вихованні підлітка.

  • Підготувати реферат на тему: “Значення підліткового віку в розвитку особистості людини”.

  • Скласти бібліографію до теми: “Позакласна виховна ро­бота в середніх класах” (10 – 16 назв).

  • Підготувати виступ на тему: “Причини і прояви психо­логічної кризи в підлітковому віці”.

  • Розробити тематику позакласних виховних заходів для кожного з середніх класів.

  • Підготувати виступ на тему: “Особливості міжособистісних стосунків у спілкуванні підлітків”.

  • Написати твір-мініатюру: “Проблеми підліткового віку: власний досвід”.

  • Підготувати виступ на тему: “Особливості педагогічного спілкування з підлітками”.


На завершення: відбувається міні-дискусія на тему “В чому полягають особливості підліткової субкультури?”.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Бондар Л. С. Виховання моральних цінностей у школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. С. Бондар, А. І. Кузьмінський, Л. І. Прокопенко; М-во освіти і науки України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 159, [1] с.

 2. Виховання в школі / [Упоряд. В. Варава, В. Зоц] – К.: Ред. загальнопед. газ., 2003. – 126, [1] с.– (Бібліотека “Шкільного світу”). – (Завуч. Бібліотека). – (Директор школ. Бібліотека). – (Сільська школа України. БІбліотека). – (Шкільний світ. Бібліотека).

 3. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Аналіт.-інформ. матеріали / [О. В. Бабак, І. Д. Бех, Т. Е. Василевська та ін.; Редкол.: В. І. Довженко (голова) та ін.]; Держ. ком. України у справах сім’ї та молоді, Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді. – К.: Либідь, 2003. – 190, [1] с.

 4. Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід: Навч.-метод. посіб. / Т. Д. Дем’янюк, І. Д. Бех, М. Г. Байрамова, Л. С. Мельничук; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти та ін. – К.; Рівне: Волин. обереги, 2007. – 315 с.

 5. Калашник Н. Г. Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури / Н. Г. Калашник, В. В. Феуєрман. – К.; Сімферополь: Сімфероп. міська друк., 2008. – 294 с.

 6. Мандруючи до зрілости: Виховання для життя в сім’ї для підлітків 13 – 16 р. / За ред. Т. Круль; [Пер з пол. З. Городенчук] – Львів: Монастир Свято-Іванівська Лавра: Вид. від. “Свічадо, 2003. – 223 с.

 7. Основи шкільного виховання: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів / І. О. Трухін, О. Т. Шпак ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2004. – 368 с.

 8. Трухін, І. О. Виховна робота з учнями середнього шкільного віку [Текст] / І. О. Трухін, О. Т. Шпак // Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освітньо-методичний журнал. 2004. – № 9, 11. С. 1–6, 9–17.


СЕМІНАР № 9.

ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

Мета заняття: закріпити знання студентів про особливості виховного процесу в старших класах загальноосвітньої школи, стимулювати педагогічне мислення студентів.
Питання для обговорення

 1. Психологічні особливості старшокласників і завдання ви­ховної роботи у 10 – 12 класах.

 2. Основні напрями виховання учнів старших класів.

 3. Оптимальні засоби стимулювання громадської активності старшокласників.

 4. Організація самовиховання учнів у старших класах.


Контрольні запитання

  • Перелічити кілька методів формування свідомої дисципліни в старших класах.

  • Виявити шляхи і способи згуртування колективу старшокласників.

  • Визначити особливості педагогічного спілкування зі старшокласниками.

  • Перелічити основні методи морального виховання старшокласників.

  • Назвати найважливіші засоби естетичного виховання старшокласників.Практичні завдання

  • Скласти бібліографію до теми: “Позакласна виховна робота в старших класах”.

  • Написати реферат на тему: “Значення юнацького віку в фор­муванні особистості людини”.

  • Підготувати виступ на тему: “Особливості застосування ме­тодів стимулювання в старших класах”.

  • Розробити анкету з метою виявлення стану психологічного комфорту в класі.

  • Підготувати реферат на тему: “Засоби формування гуманної життєвої позиції у старшокласників”.

  • Укласти розгорнутий план виступу перед батьками на тему: “Проблеми сімейного виховання старшокласників”.

  • Підготувати виступ на тему: “Особливості педагогічного впливу на старшокласників і старшокласниць”.

  • Укласти перелік статей на тему: “Погляди В. О. Сухомлинського на особливості виховної роботи із старшокласниками” (5 – 7 назв).


На завершення: студентам пропонується розв’язати 4 – 6 педагогічних ситуацій у колективі старшокласників (за книгою: Основи шкільного виховання: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів / І. О. Трухін, О. Т. Шпак; М-во освіти і науки України. Київ: ЦУЛ, 2004. 368 с.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком: Навч.-метод. посіб. / Рівен. держ. гуманіт. ун-т; [Павелків О. М.] – Рівне, 2005. – 107 с.

 2. Дем’янюк Т. Д. Інноваційні технології трудового виховання учнів: навч.-метод. посіб. / Дем’янюк Т. Д., Вознюк Г. Ф., Сухолейстер Г. В.; М-во освіти і науки України [та ін.] – К.; Рівне: Волинські обереги, 2008. – 175 с.

 3. Інноваційні пошуки в сучасній освіті: [Посібник] / [Олійник В.В., Семиченко В. А., Бех І. Д. та ін.; Упоряд. Перевознікова Г. М.; За ред. Л. І. Даниленко, В. Ф. Паламарчук]; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К.: Логос, 2004. – 219 с.

 4. Основи шкільного виховання: навчальний посібник для студ. пед. навч. закладів / І. О. Трухін, О. Т. Шпак ; М-во освіти і науки України. – Київ: ЦУЛ, 2004. – 368 с.

 5. Сіркізюк В. В. Основи національного виховання: Навч.-метод. посіб. / Ін-т пробл. виховання АПН України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 301 с.

 6. Теорія виховання: курс лекцій / М-во освіти і науки України та ін.; [уклад. Олексюк О. Є.] – Миколаїв: Іліон, 2007. – 267 с.

 7. Тимощук Н. С. Особистісно орієнтоване виховання старшокласників у процесі позакласної роботи: Навч.-метод. посіб. / Наук.-метод. центр серед. освіти. – Рівне, 2004. – 281 с.


СЕМІНАР № 10.

ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ І ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ
Мета заняття: розвивати у студентів здатність до співпраці педагога з сім’ями вихованців та визначення ефективних шляхів залучення громадськості до виховання молодого покоління.

Питання для обговорення

1. Форми і засоби підвищення педагогічної культури батьків.

2. Визначення виховної функції громадських організацій.

3. Громадська діяльність як чинник формування особистості.

4. Значення громадських організацій у національному вихованні учнівської молоді.


Контрольні запитання

  • Перелічити функції сім’ї.

  • Що є визначальним у сімейному вихованні?

  • У чому полягає сутність сімейного виховання?

  • Визначити провідні форми співробітництва школи і сім’ї у вихованні дітей.

  • У чому полягають причини зменшення виховного впливу родини?


Практичні завдання

  • Укласти порівняльну таблицю позитивних і негативних чинників виховного впливу на дітей засобів масової комунікації.

  • Запропонувати тему і розгорнутий план просвітницького заходу для батьків.

  • Знайти і виписати вислови видатних українських педагогів про значення сімейного виховання у процесі формування особистості.

  • Укласти “Абетку виховання” – перелік порад для батьків дітей молодшого, середнього чи старшого віку (за вибором).

  • Законспектувати розділ (за вибором) з книги Г. Г. Ващенка “Виховний ідеал” та висловити власні міркування щодо актуальності висловлених ідей.


На завершення: навчально-педагогічна гра “Бесіда класного керівника з батьками учнів під час відвідування їх удома”.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Іванченко А. В. Соціалізація і соціальне виховання: Навч. посіб. / А. В. Іванченко, А. А. Сбруєва, О. М. Дікова-Фаворська; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини “Україна”, Житомир. екон.-гуманіт. ін-т. – Житомир: Полісся, 2006. – 213 с.

 2. Концепція громадянської освіти в Україні // Директор школи. – 2001.– № 16 (164). – С.7–11.

 3. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 4. Кулішенко Л. А. Проблеми національного виховання у засобах мосової інформації : [навч. посіб.] / Кулішенко Л. А.; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 172 с.

 5. Мистецтво жити в громаді: навч.-метод. посіб. з громадян. освіти та виховання учнів. молоді / Ольга Педан-Слєпухіна [та ін.]; Всеукр. Асоц. викл. історії та суспіл. дисциплін “Нова доба” – 2-е вид., допов. і переробл. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 189 с.

 6. Пелеґріно П. Мистецтво виховання / Піно Пелеґріно; [пер. Е. Главатська] – Львів: Свічадо, 2008. – 150, [1] с. – (Порадник для батьків).

 7. Повалій Л. В. Виховання підлітків у неповній сім’ї: навч.-метод. посіб. / Л. В. Повалій; АПН України, Ін-т пробл. виховання. – К.: Пед. думка, 2008. – 103 с.

 8. Сучасна енциклопедія виховання дитини : 1000 корисних порад фахівців / [М. Г. Коляда; Пер. з рос. Н. Є. Косаковської] – Донецьк: БАО, 2005. – 399 с

 9. Тарасенко Г. С. Відкрийте дітям дивосвіт природи : (порадник для батьків з виховання душі і серця дитини) / Галина Сергіївна Тарасенко. – Вінниця: ДП “Держ. картогр. Фабрика, 2008. – 239 с.

 10. Щербань П. М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., в яких здійснюється підготов. пед. працівників / [Ред. Г. Мірошниченко] – К.: Вища шк., 2006. – 190 с


СЕМІНАР № 11.

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Мета заняття: закріпити у студентів знання про систему позашкільної освіти та розвивати навички виховної роботи в різноманітних дитячих об’єднаннях.

Питання для обговорення

1. Історія становлення позашкільних організацій в Україні.

2. Характеристика системи позашкільної освіти сучасної України.

3. Форми виховної роботи в позашкільних закладах освіти.

4. Роль педагога у функціонуванні дитячого гуртка.


Контрольні запитання

  • Визначити поняття “позашкільні навчальні заклади” й перелічити їх виховні функції.

  • Охарактеризувати провідні принципи педагогічної діяльності у позашкільних навчальних закладах.

  • Виявити спільні і відмінні риси позакласної і позашкільної виховної роботи.

  • Визначити вікові критерії прийому до різних позашкільних навчальних закладів.

  • Проаналізувати особливості виховної справи як методу виховання.


Практичні завдання

 • Схематично відобразити структуру позашкільної освіти в Україні.

 • Запропонувати і обґрунтувати 4-5 виховних справ, які сприяли б розумовому, екологічному, трудовому, естетичному вихованню підлітків (за вибором).

 • Послуговуючись освітніми періодичними виданнями, підібрати 3-4 приклади передового педагогічного досвіду в галузі позашкільної освіти.

 • За допомогою статистичних звітів проаналізувати чисельність, різновиди та кількість відвідувачів позашкільних навчальних закладів в окремому населеному

 • пункті (за вибором).

 • Підготувати презентацію на тему «Історія становлення позашкільної освітив Україні».

 • У мережі Інтернет знайти й копіваюти 2-3 відео приклади захисту творчих проектів у позашкільному навчальному закладі.


На завершення: студенти презентують і обговорюють зразки виховних справ у позашкільних навчальних закладах різного типу (за вибором).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Биковська О. В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні / О. В. Биковська; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: ІВЦ Алкон, 2006. – 355 с.

 2. Дем’янюк Т. Д. Нові технології позашкільної освіти і виховання / [Ред. Г. Дем’янчук]; Наук.-метод. центр серед. освіти, [Рівен. Палац дітей та молоді] – Рівне: Волинські обереги, 2000. – 351 с.

 3. Дитячі громадські організації: Навч.-метод. посібник / [улад.Л.М. Мазуренко] – Х.: Видавнича група “Основа”, 2014. – 188 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип.15 (27)).

 4. Дитячі організації в Україні: Навч.-метод. посібник / [уклад. Кіт Г. Г., Бондаренко Т. М.] Вінниця: ППЕдельвейс і К”, 2008. 78 с.

 5. Закони України: Про молодіжні та дитячі громадські організації; Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (за станом на 15 жовтня 2000 р.) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 24 с. – (Закони України).

 6. Куроченко І. І. Технології екологічної освіти та виховання в позашкільному закладі: метод. посіб. на допомогу кер. гуртк., клуб. та секц. роботи екол. спрямування / Куроченко І. І., Рискова В. Г.; Рівнен. міськ. Палац дітей та молоді, Екол. центр. – Рівне: Волин. обереги, 2007. – 59 с.

 7. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи / Г. П. Пустовіт, Л. В. Тихенко. – Суми: Унів. кн. – Кн. 2: – 2008. – 271 с.

 8. Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: навч. посіб. / О. М. Худолій. – Вид. 2-е, випр. – Х.: Освіта. Виховання. Спорт, 2008. – 405, [1] с.


СЕМІНАР № 12.

СПЕЦИФІКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ТИМЧАСОВИХ ДИТЯЧИХ І

МОЛОДІЖНИХ ОБЄДНАННЯХ У ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ
Мета заняття: формувати у студентів навички практичної виховної роботи з учасниками тимчасових дитячих і молодіжних об’єднань, заохочувати студентів до роботи в літньому таборі.

Питання для обговорення

  1. Планування виховної роботи в літніх оздоровчих таборах.

  2. Організація фізичного виховання в літньому оздоровчому таборі.

  3. Екологічне виховання у табірній роботі.

  4. Передумови здійснення національного виховання в осередку літнього оздоровчого табору.


Контрольні запитання

 • Визначити поняття “фізичне виховання”, “екологічне виховання”, “національне виховання” й перелічити провідні завдання (4 – 5) по кожному з напрямів виховання.

 • Назвати типи тимчасових молодіжних об’єднань.

 • Якими законодавчо-правовими документами регулюється організація і функціонування таборів літнього відпочинку ?

 • Визначити основні обов’язки студента-практиканта в роботі з вихованцями літнього оздоровчого табору.

 • Перелічити методи діагностування рівня вихованості підлітків до і після перебування в літньому таборі.


Практичні завдання

 • Запропонувати добірку конкурсів та ігор, передбачених для виховної роботи під час дозвілля підлітків.

 • Розробити сценарій святкового вечора до Дня Незалежності України для організації у літньому оздоровчому таборі.

 • Організувати “зустріч за круглим столом” з метою обговорення актуальних проблем літнього відпочинку учнівської молоді.

 • Послуговуючись рекомендованою літературою, укласти перелік порад для вихователів літнього оздоровчого табору.


На завершення: відбувається міні-дискусія на тему: “Чи доречний комп’ютер у літньому таборі?”.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бартків О.С. Оздоровчо–виховна діяльність у літньому дитячому таборі: монографія / О. С. Бартків, В. Г. Грановський, Є. А. Дурманенко ; за ред. д– ра пед. наук, проф. П. М. Гусака ; Східноєвроп. нац. ун– т ім. Лесі Українки. – Луцьк: Захарчук В. М., 2013. – 203 с.

 2. Главник О. П. Секрети командоутворення ; Основи дитячого самоврядування відпочинку у дитячому таборі відпочинку: [навч. посіб.] / Главник О.П. -– К. : Марич: Сімейне Коло, 2009.– 67 с.

 3. Грива О. А. Педагогічна діяльність в дитячому оздоровчому таборі. Я їду працювати до ”Артеку” / О. А. Грива; М– во освіти і науки України, Нац. пед. ун– т ім. М. П. Драгоманова, Міжнар. дит. центр ”Артек”. — Артек : Сімф. міськ. друк., 2009. – 127 с.

 4. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/375-17

 5. Клід І. М.Цікаве й корисне дозвілля. Організація літнього відпочинку: [посібник] / І.М. Клід, М.В. Женчук. – Т. : Підручники і посібники, 2011. – 64 с.

 6. Лаппо В. В. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : навч. посіб. / В.В. Лаппо; М– во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Прикарпат. нац. ун– т ім. В. Стефаника». – Івано–Франківськ : НАІР, 2012. – 299 с.

 7. Ласуков О. А. Лагерный сбор: коллективно–творческие дела, методика, сценарии, О. А. Ласуков. – Донецк : Вебер, Донецкое отделение, 2007. – 372 c.

 8. Максимчук В. М. Організація роботи літнього пришкільного табору / Вікторія Максимчук ; [упоряд. О. О. Колонькова]. – К. : Шкільний світ, 2013. – 94 с

Скачати 351.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка