Семінар №1, тема 1 Наука як сфера людської діяльностіСторінка1/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень
Семінар № 1, тема 1

Наука як сфера людської діяльності
План:

1. Наука як складний соціальний феномен.

2. Принципи і функції науки та наукової діяльності.

3. Сутність та ознаки сучасних підходів до класифікації наук.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі; виховання шанобливого ставлення до комплексу навчальних дисциплін, що входять до спеціалізації «Охорона праці», та до навчальної дисципліни «Методологія та організації наукових досліджень» (далі – МОНД).Навчальна мета:

Поглибити знання та закріпити знання студентів щодо сутності наукових досліджень та основ організації наукової праці.

Охарактеризувати принципи і функції наукової діяльності

Формувати уміння та навички науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка та обговорення проблемних питань (аналіз поняття «наукоємне виробництво»; співвідношення понять «наука» і «освіта»).

Опрацювання основних питань:

- характеристика основних аспектів актуальності наукових досліджень, актуальності проведення наукових досліджень у ВНЗ;

- обговорення мети і завдань навчальної дисципліни «МОНД»;

- тлумачення основних підходів до визначення сутності поняття «наука»;

- систематизація принципів науки та наукових досліджень;

- складення та обговорення таблиці: «Функції науки та наукової діяльності»;

- тлумачення основних підходів до класифікації наук;

- складення та обговорення таблиці: «Сутність та ознаки сучасних підходів до класифікації наук»;

- з’ясування місця у даній класифікації наукових досліджень у сфері охорони праці.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: навести та обґрунтувати приклади застосування досягнень науки у сучасному виробництві; обґрунтувати необхідність проведення наукових досліджень у ВНЗ; охарактеризувати наукову складову магістерської дипломної роботи).

Тематика рефератів:

1. Проблеми наукових досліджень.

2. Перелік наукових спеціальностей.
Література:


 1. Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / Т. П. Білоусова, Ю. О. Маркітанов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. – 119 с.

 2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень. Підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.

 3. Глейк Д. Хаос. Создание новой науки : Джеймс Глейк ; [пер. с англ.]. – СПб. : Амфора, 2001. – 398 с.

 4. Голіков В.А. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.А. Голіков, М.А. Кузьміних, О.А. Онищенко. – Одеса : ОНМА, 2014. – 163 с.

 5. Кедров Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров. – М. : Мысль, 1985. – 525 с.

 6. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О. В. Крушельницька – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

 7. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун ; общ. ред. и послесл. С.Р. Микулинского, Л.А. Марковой ; пер. с англ. И.З. Наметова. – 2-е изд. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с. – (Логика и методология науки).

 8. Ткаченко О.К. Методика наукових досліджень. Методичний посібник для студентів старших курсів спеціальності «фізика» / О.К. Ткаченко, В.Л. Рудніцький, А.В. Зіновчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 151 с.

 9. Українська фундаментальна наука і європейські цінності / О. Габович, В. Кузнецов, Н. Семенова – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 208 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень
Семінар № 2, тема 2

Наукове пізнання і науково-дослідна діяльність
План:

1. Категорії науки та наукової діяльності

2. Структурування наукового дослідження
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі; виховання шанобливого ставлення до навчальної дисципліни «Методологія та організації наукових досліджень».Навчальна мета:

Поглибити та закріпити знання щодо сутності наукових досліджень та основ організації наукової праці.

Охарактеризувати понятійно-категоріальний апарат наукових досліджень.

Розпочати роботу над основними підходами до структурування наукових досліджень.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемних питань (феномен науки, наука і псевдонаука).

Опрацювання основних питань:

- порівняльний аналіз категорій «наукове пізнання» і «наукова діяльність»;

- характеристика основних підходів до тлумачення понять та категорій, тлумачення категорії «понятійно-категоріальний апарат»;

- обговорення основних понять та категорій, що застосовуються у наукових дослідженнях (наприкладі категорій «методологія» та «теорія»);

- вияснення суті наукової проблеми;

- наведення основних структурних частин структурування наукового дослідження;

- обговорення поняття «науковий результат», структурування наукового результату;

- проектування отриманого знання на науково-дослідну роботу студентів, виокремлення наукової складової в проведених дослідженнях з різнобічних аспектів охорони праці.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: аналіз критерій науковості, тобто тих характеристик, які відрізняють науку від інших форм пізнання; надання додаткових аргументів на користь необхідності проведення наукової діяльності у ВНЗ, а також на користь науково-дослідної роботи студентів).


Тематика рефератів:

1. Наукова парадигма.

2. Форми наукового результату.
Література:


 1. Абрамов В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) : навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Абрамов, В. Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.

 2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень. Підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.

 3. Вдовичин І.Я. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І.Я. Вдовичин. – Львів : Вид-во Львівськ. Комерц. Академії, 2014. – 248 с.

 4. Декарт Р. Міркування про метод (щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках) / Р. Декарт // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 37–46.

 5. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посіб. / О.В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.

 6. Рузавин Г.И. Методы научного исследования / Г.И. Рузавин. – М. : Мысль, 1975. – 237 с.

 7. Петровський П.М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. / П.М. Петровський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 237 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень
Семінар № 3, тема 3

Формування та розвиток наукових знань
План:

1. Розвиток науки та наукових досліджень.

2. Періодизація наукових досліджень.

3. Науко-технічний прогрес і науково-технічна революція.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі; виховання шанобливого ставлення до навчальної дисципліни «Методологія та організації наукових досліджень».Навчальна мета:

Охарактеризувати основні етапи становлення та розвитку наукових досліджень, надати змістовні оцінки кожному з визначених етапів.

Проаналізувати та охарактеризувати сутність науково-технічного прогресу та науково-технічної революції.

Продовжити формувати уміння та навички науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання: зв'язок наукового прогресу та загального розвитку суспільних відносин.

Опрацювання основних питань:

- обґрунтування причин та передумов розвитку наукових досліджень;

- складення таблиці: «Розвиток науки та наукових досліджень», характеристика одного з етапів розвитку науки;

- закріплення вже отриманих знань щодо сутності науково-технічного прогресу та науково-технічної революції;

- характеристика НТР як цілісної системи, що охоплює основні структурні елементи сучасного виробництва;

- обговорення та підкріплення фактичними даними положення щодо перетворення науки на безпосередню виробничу силу;

- дискурс-аналіз на тему: «Інформаційна революція та інформаційне суспільство».

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: аналіз термінів «мікропроцесорна революція» та «біотехнологічна революція»; опрацювання положення щодо виникнення і розвитку мультимедіа; початок роботи щодо застосування сучасних надбань наукового розвитку у магістерській дипломній роботі).

Тематика рефератів:

1. Радянська спадщина наукових досліджень.

2. Сутність НТР.
Література:


 1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень. Підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.

 2. Голіков В.А. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.А. Голіков, М.А. Кузьміних, О.А. Онищенко. – Одеса : ОНМА, 2014. – 163 с.

 3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О. В. Крушельницька – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

 4. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун ; общ. ред. и послесл. С.Р. Микулинского, Л.А. Марковой ; пер. с англ. И.З. Наметова. – 2-е изд. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с. – (Логика и методология науки).

 5. Перлов A.M. История науки: введение в методологию гуманитарного знания: курс лекций / A. M. Перлов. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. – 312 с.

 6. Фигье Л. Светила науки от древности до наших дней: Жизнеописания знаменитых ученых и краткая оценка их трудов / Л. Фигье; [пер. с фр. под ред. Д. В. Аверкиева]. – СПб.; М. : Изд. М. О. Вольфа, 1873. – 505 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень
Семінар № 4, тема 4

Державне регулювання та фінансування наукових досліджень
План:

1. Управління та організаціях наукових досліджень як наукова проблема.

2. Обсяги та шляхи фінансування наукових досліджень.

3. Державне регулювання наукових досліджень в окремих зарубіжних країнах.

4. Сутність культури управління наукою.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Закріпити та додаткового обґрунтувати знання щодо сутності та особливостей державного регулювання та фінансування наукових досліджень.

Продовжити формувати уміння та навички науково-дослідної діяльності.
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Управління наукою і організація наукових досліджень: співвідношення понять).

Опрацювання основних питань:

- необхідність належного управління науковими дослідженнями;

- управління наукою та організація наукових досліджень: співвідношення понять;

- характеристика зарубіжного досвіду організації наукових досліджень;

- ознайомлення з основними зарубіжними інституціями, в яких проводяться наукові дослідження;

- проведення пошукової роботи в мережі Internet на тему: «Технопарки і силіконова долина»;

- обговорення питання щодо регулювання наукових досліджень в окремих зарубіжних країнах (на прикладі Франції, США,Італії та Японії);

- ознайомлення з основними підходами до вирішення проблеми культури управління наукою в сучасному світі, наведення власного визначення культури як неінституціонального стрижня управління наукою).

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: ознайомлення з основними підходами до вирішення проблеми бюрократичного управління наукою; наведення додаткових аргументів на користь так званого «м’якого управління», яке має ґрунтуватися на поєднанні ринкових механізмів та повазі до праці вченого).
Тематика рефератів:

1. Принципи організації наукових досліджень в зарубіжних країнах.

2. Управління науковими дослідженнями в ФРН.

3. Управління науковими дослідженнями в Японії.


Література

 1. Голіков В.А. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.А. Голіков, М.А. Кузьміних, О.А. Онищенко. – Одеса : ОНМА, 2014. – 163 с.

 2. Єгоров І. Ю. Трансформація наукових систем в країнах Центральної та Східної Європи: можливі уроки для України / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації. - 2015. - Т. 11, № 1. - С. 26-33.

 3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О. В. Крушельницька – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

 4. Луценко Т. А. Міжнародний досвід державного регулювання науки та інноваційної діяльності / Т. А. Луценко // Теорія та практика державного управління. - 2015. - Вип. 2. - С. 311-316.

 5. Українська фундаментальна наука і європейські цінності / О. Габович, В. Кузнецов, Н. Семенова – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 208 с.

 6. Ядранська О. В. Зарубіжний досвід державного регулювання науки: основні форми та напрями / О. В. Ядранська // Зб. наукових праць ДонДУУ. Серія: Державне управління. – 2007. – Вип. 93, т. 8. – С. 63–69.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень
Семінар № 5, тема 5

Форми організації та управління наукою в Україні
План:

1. Законодавство у сфері управління наукою та науково-технічними дослідженнями в Україні.

2. Організація наукових досліджень у сфері охорони праці.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі; виховання шанобливого ставлення до навчальної дисципліни «Методологія та організації наукових досліджень».Навчальна мета:

Закріпити знання студентів щодо сутності та особливостей державного регулювання та фінансування наукових досліджень в Україні.

Систематизувати основні досягнення та проблеми наукових досліджень у сфері охорони праці.

Продовжити формувати уміння та навички науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемних питань (управління наукою і втручання в наукову творчість; зв'язок між належним фінансуванням науки і науковими відкриттями).

Опрацювання основних питань:

- аналіз розділу «Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах» Закону України «Про вищу освіту»;

- ознайомлення з повноваженнями центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- систематизація нормативно-правових засад проведення наукових досліджень в Україні;

- аналіз ст. 37 Закону України «Про вищу освіту», характеристика видів наукових досліджень у сфері охорони праці;

- характеристика участі ННДІПБОП в наукових дослідженнях у сфері охорони праці;

- подальша робота щодо вивчення участі науково-педагогічних працівників кафедри ОПтаТЕБ НУЦЗУ у здійсненні наукових досліджень.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: характеристика системи та структури органів управління наукою та науковою творчістю; узгодження наукової проблематики власного магістерського дослідження з науковими дослідженнями, які здійснюються науково-педагогічними працівниками кафедри ОПтаТЕБ НУЦЗУ).
Тематика рефератів:

1. Принципи організації наукових досліджень в Україні (на основі аналізу Закону України «Про вищу освіту»).

2. НАН України: формування та основні етапи діяльності.

3. Основні досягнення та проблеми організації наукових досліджень в Україні.

4. Основні напрями наукових досліджень у сфері охорони праці.

5. Наукова діяльність кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки НУЦЗУ.


Література:

 1. Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації / Б.Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2007. – № 3. – С. 14–22.

 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О. В. Крушельницька – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

 3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

 4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К. : ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.

 5. Петровський П.М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. / П.М. Петровський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 237 с.

 6. Українська фундаментальна наука і європейські цінності / О. Габович, В. Кузнецов, Н. Семенова – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 208 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень
Семінар № 6, тема 6

Методологія та методи наукових досліджень
План:

1. Проблематика застосування методології у наукових дослідженнях на різних рівнях наукового пізнання.

2. Класифікація методів наукових досліджень як проблема наукового пошуку.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Охарактеризувати сутність методології як складної наукової категорії.

Систематизувати знання щодо підходів до класифікації методів наукового пізнання.

Поглибити та закріпити знання та уміння у сфері наукового пошуку.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемних питань (Наукова парадигма і революції в науці; метод і науковий результат: проблема співвідношення).

Опрацювання основних питань:

- опрацювання різних підходів до визначення методології, характеристика спрощеного та складного чи «системного» підходів;

- обговорення питання щодо структурних рівнів методології;

- обговорення питання щодо функцій методології;

- аналіз висловлювання академіка Л.Ландау: «Метод важливіший за результат»;

- характеристика загальних, загальнонаукових та конкретно-наукових методів; на даній основі складення відповідної таблиці;

- поглиблене вивчення методу порівняння, обговорення питання щодо застосування даного методу у магістерському дослідженні;

- обговорення сучасних та недостатньо опрацьованих методів, акцентування уваги на мережевій концепції та методі Дельфі;

- опрацювання пам’ятки: «Загальні підходи до застосування методів у науково-дослідній роботі».

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: додаткове обґрунтування необхідності застосування методів у науково-дослідній роботі; аналіз співвідношення методів і методик; продовження творчої роботи над пам’яткою «Загальні підкоди до застосування методів у науково-дослідній роботі»; виокремлення тих методів, на основі яких має проводитися дослідження проблематики магістерської дипломної роботи).Каталог: tmp metod
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Правові основи працеохоронної політики в Україні
tmp metod -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, типові завдання Для студентів, курсантів денної та заочної форм навчання
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки
tmp metod -> О. В. Мєтєльов серпня 2017 року
tmp metod -> Програма навчальної вибіркової дисципліни підготовки магістра
tmp metod -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
tmp metod -> Курс лекцій спеціальність 101 «Екологія» спеціалізація «Екологічна безпека»
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту України
tmp metod -> Грунтознавство


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка