Семінар №1, тема 1 Наука як сфера людської діяльностіСторінка2/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4
Тематика рефератів:

1. Аналіз як метод наукових досліджень.

2. Застосування методів у магістерській дипломній роботі.
Література:


 1. Абрамов В. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) : навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Абрамов, В. Арутюнов. – К. : КНЕУ, 2005. – 178 с.

 2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень. Підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.

 3. Вдовичин І.Я. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І.Я. Вдовичин. – Львів : Вид-во Львівськ. Комерц. Академії, 2014. – 248 с.

 4. Голіков В.А. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.А. Голіков, М.А. Кузьміних, О.А. Онищенко. – Одеса : ОНМА, 2014. – 163 с.

 5. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посіб. / О.В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.

 6. Рузавин Г.И. Методы научного исследования / Г.И. Рузавин. – М. : Мысль, 1975. – 237 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).


Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень
Семінар № 7, тема 7

Метод системного аналізу
План:

1. Сутність та ознаки системи.

2. Системний підхід та метод системного аналізу.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі; виховання шанобливого ставлення до навчальної дисципліни «Методологія та організації наукових досліджень».Навчальна мета:

Поглибити та закріпити знання студентів щодо сутності наукових досліджень та основ організації наукової праці.

Охарактеризувати сутність системного підходу та системного аналізу.

Продовжити формувати уміння та навички науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Проблематика «пошуку універсального наукового підходу»).

Опрацювання основних питань:

- «тектологія» і початок сучасних підходів до сучасного розуміння систем;

- характеристика сучасного розуміння системи та основних ознак системи;

- аналіз закритих і відкритих систем, тлумачення функціонування системи «на вході» та «на виході»;

- обговорення та тлумачення сутності системного підходу;

- обговорення та тлумачення сутності системного аналізу;

- порівняння системного аналізу та системного підходу;

- застосування системного аналізу у наукових дослідженнях з різнобічних аспектів працеохоронної політики;

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: поглиблений аналіз питання щодо сутності та доцільності використання методу системного аналізу у магістерській дипломній роботі; наведення та обґрунтування конкретного застосування такого методу, відповідаючи на питання: «що конкретно досліджено і які конкретні положення сформульовано на основі застосування даного методу; надання відповіді на питання щодо недопущення схоластичності при застосуванні даного методу (тобто, його формального озвучування, що жодним чином не позначається на суті та особливостях проведення дослідницької роботи).


Тематика рефератів:

1. Системний метод і системний підхід.

2. Застосування системного підходу в дослідженнях у сфері охорони праці.
Література:


 1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем. – 2-е изд. / Л. фон. Берталанфи. – М.: Мир, 1960. — 328 с.

 2. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход / И.В. Блауберг. – М. : Эдиториал УРСС, 1997. — 446 с

 3. Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем / І.М. Дудник. – К. : Кондор, 2009. –205 с.

 4. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика: Навч. посіб. / М.Д. Лесечко. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 300с.

 5. Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б.І.Мокін, О.Б.Мокін. – Вінниця : ВНТУ,2014. – 180 с.

 6. Системный подход в современной науке: сборник (к 100-летиюЛюдвига фон Берталанфи) / под ред. В.Н.Садовского, И. К. Лисеева. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 560 с.

 7. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2003. — 368 с

 8. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем / А.И.Уемов. – М. : Мысль, 1978. – 272 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).


Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 8, тема 8

Науково-технічне знання і його специфіка
План:

1. Сутність науково-технічного знання.

2. Інженерна діяльність як форма науково-технічного знання.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Поглибити знання щодо сутності науково-технічного знання.

Охарактеризувати найбільш важливі особливості науково-технічного знання.

Обґрунтувати сутність інженерної діяльності як форми науково-технічного знання.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка та обговорення проблемних питань (Аналіз висловлювання Дж. Берначіа: «За останні п’ятдесят років наукове дослідження перетворилося з розкоші в необхідну умову існування»).

Опрацювання основних питань:

- пояснення сучасної тенденції щодо особливостей спрямування сучасних фундаментальних досліджень, які все більшою мірою спрямовуються на розв’язання важливих народногосподарських проблем;

- характеристика наукових фактів, наголос на достовірності, об’єктивності та точності;

- зіставлення наукових фактів та технічних фактів;

- обґрунтування сутності науково-технічного знання;

- тлумачення сутності науково-технічної діяльності;

- обговорення положення щодо міждисциплінарного та комплексного характеру сучасного науково-технічного знання;

- групування основних категорій інженерів;

- систематизація умінь інженера;

- проектування отриманих знань на повноваження та компетенцію інженера з охорони праці.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: поглиблений аналіз питання щодо повноважень та компетенції інженера з охорони праці, обґрунтування положення щодо особливостей діяльності інженера з охорони праці залежно від особливостей виробництва та виробничого процесу).Тематика рефератів:

1. Сутність технології.

2. Науково-технічний аспект інженерної діяльності.

3. Повноваження інженера з охорони праці.

4. Правовий статус інженера з охорони праці.

Література:


 1. Князев В.Н. Человек и технология (социально-философский аспект) / В.Н. Князев. – К. : Лыбидь, 1990. – 175 с.

 2. Ліпінська А.В. Науково-технічна термінологія: Навч. посіб. для дистаніційного навчання / за ред. акад. М. І. Жалдака. – К. : Університет «Україна», 2007.– 219 с.

 3. Мельник В.П. Філософія. Наука. Техніка: Методолого-світоглядний аналіз. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 592 с.

 4. Митчем К. Что такое философия техники? / К. Митчем; пер. сангл. под ред. В.Горохова. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 149 с.

 5. Попова И.П. Профессионалы в сфере науки и технологий: взгляды на желаемое будущее (заметки с Третьего форума МСА) / И.П. Попова // Социологические исследования. – 2016. – № 12. – С. 144–147

 6. Розин В. М. Понятие и современные концепции техники / В.М. Розин. – М. : ИФРАН, 2006. – 255 с.

 7. Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки : підручник / Едуард Семенюк, Володимир Мельник. Вид. 2-ге, випр. та допов. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 306 с.

 8. Тарасенко Н.Ф. Природа, технология, культура. Философско-мировоззренческий анализ / Н.Ф.Тарасенко. – К., 1985. – 256 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).


Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 9-10, тема 9

Науково-дослідна робота студентів
План:

1. Основи науково-дослідної роботи студентів.

2. Напрями та форми науково-дослідної роботи студентів.

3. Критерії оцінювання науково-дослідної роботи студентів

4. Підготовка анотації наукової статті
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Поглибити та додатково обґрунтувати знання щодо сутності наукових досліджень та основ організації наукової праці.

Формувати та поглиблювати уміння участі у науково-дослідній роботі студентів (далі – НДРС).
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Використання наукового потенціалу як критерій дієвості вищої школи).

Опрацювання основних питань:

- обговорення питання: НДРС як органічна і невід’ємна частина підготовки спеціалістів в університеті;

- аналіз нормативно-правових засад НДРС;

- засвоєння та обговорення питання щодо сутності та основних напрямів НДРС;

- опрацювання питання щодо основних завдань НДРС;

- опрацювання питання щодо основних напрямів та форм НДРС, виокремлення питання щодо власної участі в НДРС;

- характеристика основних напрямів НДРС в НУЦЗУ;

- ознайомлення з роботою студентського наукового гуртка;

- систематизація основних чинників критеріїв оцінювання;

- складення таблиці: «Мотиваційні чинники участі в НДРС»;

- участь в опрацюванні моделі поетапного формування креативності студентів засобами створення наукових текстів професійного спрямування (на прикладі зіставлення змісту тез доповідей, підготовлених у різні роки навчання).

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: додаткове обґрунтування необхідності власної участі в НДРС; характеристика власної участі в НДРС).

Тематика рефератів:

1. Мотиваційні чинники участі в НДРС.

2. Досвід власної участі в НДРС.

Література:


 1. Балашов В.В. Проблема мотивации научной деятельности студентов вуза / В.В. Балашов, А.В. Пацула, Р.В. Леньков, Е.А Гайдукова // Социологические исследования. – 2016. – № 4. – С. 127–130.

 2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

 3. Методологія наукових досліджень з державного управління : хрестоматія / упоряд. : С.В. Загороднюк, О.Л. Євмешкіна, В.В. Лещенко ; за заг. ред. К.О. Ващенка. – К. : НАДУ, 2014. – 180 с.

 4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А.Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

 5. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Соловйов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

 6. Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В.Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.

 7. Яремчук В. Основи науково-дослідної роботи студентів : навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарного профілю / Віталій Яремчук. – Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2012. – 56 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).


Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 11-12, тема 10

Методика і технологія наукового дослідження
План:

1. Проблематика методики наукового дослідження.

2. Логіка наукового дослідження.

3. Проблематика технології та інструментів наукового дослідження.

3. Етапи науково-дослідної роботи.

4. Сутність та особливості етапів наукової роботи у сфері науки та техніки.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Поглибити та додаткового обґрунтувати знання щодо опанування методикою та застосування методики наукового дослідження.

Продовжити формувати уміння та навички науково-дослідної роботи.
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (аналіз висловлювання В.Ж.Келле: «Від виробництва знань до виробництва технологій»).

Опрацювання основних питань:

- ознайомлення з основними підходами до тлумачення терміна «організація», тлумачення сутності організації наукових досліджень;

- загальна характеристика методики наукового дослідження;

- обговорення підходів до вибору напрямку науково-дослідної роботи;

- тлумачення логічного та структурного взаємозв’язку «методики», «методу» та «методології» (і в цьому сенсі – детальне опрацювання положення щодо рівнів застосування методів та методик);

- поглиблена характеристика об’єкта та предмета дослідження;

- опрацювання проблематики щодо основних чинників та факторів впливу на обрання предмету дослідження (постановка додаткового питання щодо сутності та особливостей науково-технічної діяльності, характеристика основних напрямів науково-технічної діяльності);

- аналіз сутності та співвідношення технології наукового дослідження та логіки наукового дослідження;

- обговорення проблеми технологічних циклів (з використанням уже отриманих знань щодо структурування наукового дослідження), проектування отриманих результатів на визначення технології опрацювання магістерської дипломної роботи;

- ознайомлення із загальними підходами щодо сутності етапів науково-дослідної роботи, проектування отриманих результатів на визначення етапів підготовки магістерської дипломної роботи.


Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: обґрунтування технології та етапів науково-дослідної роботи; проектування отриманих знань на підходи до обґрунтування технології магістерського дипломного дослідження).


Тематика рефератів:

1. Триєдність терміна «організація».

2. Досвід розроблення етапів науково-дослідної роботи.
Література:


 1. Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности / М.Д. Аптекарь, С.К. Рамазанов, Г.Е. Фрегер. – К. : Аристей, 2003. – 568 с.

 2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г.О. Бірта, Ю.Г.Бургу – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.

 3. Горохов И.Н. Знать, чтобы делать. История инженерной профессии и ее роль в современной культуре / И.Н. Горохов. – М. : Знание, 1987. – 175 с.

 4. Демківський А.В. Основи методології наукових досліджень : навч. посіб. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.

 5. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник/ В.М. Михайлов [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2014. –220 с.

 6. Скаткин М.Н. Методология и методика научного исследования / М. Н. Скаткин. – М. : Просвещение, 1986. – 189 с.

 7. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко – К. : Знання-Прес, 2003. – 295 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 13-14, тема 11

Інформаційне забезпечення наукових досліджень
План:

1. Сутність та основні ознаки наукової інформації.

2. Функції наукової інформації.

3. Класифікація наукової та науково-технічної інформації.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Поглибити та закріпити отримані знання щодо властивостей та основних ознак інформації.

Продовжити роботу щодо формування умінь та навичок науково-дослідної діяльності.
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Вододіл між достовірною та недостовірною інформацією).

Опрацювання основних питань:

- постановка та обговорення питання щодо інформації як основи будь-якого наукового дослідження;

- характеристика видів інформації;

- робота над поняттями: зіставлення понять «інформація» та «наукова інформація», а також «наукова інформація» та «науково-технічна інформація»;

- характеристика основних властивостей інформації, роз’яснення та закріплення знань щодо адекватності, точності та релевантності наукової інформації);

- аналіз основних функцій інформації;

- постановка питання щодо використання соціогуманітарних знань в науково-технічному дослідженні (акцентуючи увагу на продовження вивчення даного феномену у процесі подальшого вивчення навчальної дисципліни);

- формування власного відношення кожного студента до питання щодо інформаційних ресурсів наукового дослідження;

- аналіз наукового документу як структурної одиниці інформаційного ресурсу;

- характеристика видів науково-технічної інформації, складення таблиці з відповідною предметною складовою (зосередивши увагу на способах отримання інформації, галузях її використання, її статусі та періодичності виникнення);

- закріплення знань щодо загальних підходів та принципів формування інформаційного забезпечення наукового дослідження, обговорення питання щодо послідовності вивчення літературних джерел;

- опрацювання питання щодо сутності та особливостей вивчення та використання джерел, розміщених в системі Internet.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Робота з бібліотечними каталогами, вияснення суті та відмінностей між алфавітним чи тематичним каталогами; ознайомлення за каталогами книжкових виставок; опрацювання інформаційного забезпечення магістерської дипломної роботи, аналіз достовірності та структуризація отриманої інформації).


Тематика рефератів:

1. Характеристика найбільш вживаних літературних джерел.

2. Сутність та поняття бібліографії.

3. Опрацювання бібліографії з тематики МДР.


Література:

 1. Букович У. Управление знаниями: руководство к действию : / У. Букович, Р.Уильямс ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 504 с.

 2. Демківський А.В. Основи методології наукових досліджень : навч. посіб. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.

 3. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, В.М.Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 235 с.

 4. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 115 с.

 5. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 15-16, тема 12

Експериментальні дослідження і планування експерименту
План:

1. Поняття експерименту.

2. Види експериментальних досліджень.

3. Підготовка експерименту.

4. Стаді проведення експериментальних досліджень.

5. Опрацювання результатів експериментальних досліджень.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Поглибити знання студентів щодо сутності наукових досліджень та основ організації наукової праці.

Обґрунтувати питання щодо сутності та значення експериментів у науково-дослідній роботі.

Продовжити роботу щодо формування умінь та навичок науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Аналіз висловлювання В. Кув’є: «Спостерігач слухає природу, а експериментатор запитує і примушує її розвиватися»).

Опрацювання основних питань:

- характеристика значущості експерименту у проведенні наукових досліджень, обговорення питання щодо взаємозв’язку виокремлення експерименту як методу дослідження та стрімкого посилення пізнавальної потужності науки;

- обґрунтування мети експерименту та суті експериментального методу;

- систематизація знань щодо сутнісних характеристик експерименту (за допомогою контент-аналізу тексту, запропонованого Н. Кузьміним);

- наведення та групування випадків та об’єктів, які дозволяють проведення експерименту;

- наведення та групування випадків та обставин, які свідчать про обмеженість експериментальних досліджень;

- характеристика видів та стадій експериментальних досліджень, виокремивши статистичні та нестатистичні експерименти;

- складення таблиці з відповідним предметним наповненням (зосередивши увагу на меті проведенні експерименту, характерові досліджуваного об’єкта, концептуальних моделях експерименту та результатах дослідження);

- у процесі обговорення отриманих даних поступове перенесення уваги на заключну частину експериментального дослідження, а саме – на результатах та їхній значущості у проведенні цілісного наукового дослідження.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Опрацювання план-програми проведення експерименту; детальний аналіз питання щодо доцільності та особливостей проведення експериментальних досліджень у ході опрацювання дипломної магістерської роботи).


Каталог: tmp metod
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Правові основи працеохоронної політики в Україні
tmp metod -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, типові завдання Для студентів, курсантів денної та заочної форм навчання
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки
tmp metod -> О. В. Мєтєльов серпня 2017 року
tmp metod -> Програма навчальної вибіркової дисципліни підготовки магістра
tmp metod -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
tmp metod -> Курс лекцій спеціальність 101 «Екологія» спеціалізація «Екологічна безпека»
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту України
tmp metod -> Грунтознавство


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка