Семінар №1, тема 1 Наука як сфера людської діяльностіСторінка3/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4
Тематика рефератів:

1. Опрацювання план-програми проведення експерименту.

2. Характеристика стадій проведення експерименту.
Література:


 1. Аптекарь М.Д. История инженерной деятельности / М.Д. Аптекарь, С.К. Рамазанов, Г.Е. Фрегер. – К. : Аристей, 2003. – 568 с.

 2. Грищук Ю.C. Основи наукових досліджень : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / Ю. С. Грищук. – Х. : НТУ «ХПІ», 2008. – 231 с.

 3. Лисюк Г.М. Основи наукових досліджень і технічної творчості : навч. посіб. / Г.М. Лисюк [та ін.] ; за ред. Г.М. Лисюк. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 102 с.

 4. Нестерова М.А. Когнитивистика: истоки, вызовы, перспективы: монография / Марья Нестерова. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 334 с

 5. Рузавин Г.И. Методы научного исследования / Г. И. Рузавин. – М. : Мысль, 1975. – 237 с.

 6. Юринець В.Е. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.Е. Юринець. – Львів : ЛНУ, 2011. – 179 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 17-18, тема 13

Організація і методика написання наукового твору
План:

1. Організація робочого місця.

2. Загальні підходи до написання наукового твору.

3. Мова і стиль наукового дослідження.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Поглибити знання студентів щодо сутності наукових досліджень та основ організації наукової праці.

Обґрунтувати основні підходи до організації робочого місця та написання наукового твору.

Продовжити роботу над формуванням умінь та навичок науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемних питань (Сутність та особливості наукової праці; відмінність між науковим та буденним стилем).

Опрацювання основних питань:

- характеристика мови як знакової системи, що виконує пізнавальну та комунікативну функцію у процесі людської діяльності;

- наведення та групування труднощів, з якими стикається дослідник у процесі написання наукового твору;

- формулювання методичних вимог, необхідних для написання наукового твору;

- обговорення та засвоєння матеріалу щодо використання методичних прийомів викладу наукового матеріалу;

- проведення дискусії щодо етапів написання наукового твору (зосередивши увагу на дотриманні всіх необхідних стадій, від формулювання задуму і до опрацювання рукопису, чи роботи над так званим «біловим рукописом»);

- ознайомлення з сутністю та особливостями літературної правки (з додатковим обговоренням питання щодо межі такої правки, тобто невтручання автора правки у сутнісні аспекти дослідження);

- ознайомлення із застосуванням різноманітних виділень (розрядка, курсив, напівжирний шрифт, підкреслювання тощо);

- опрацювання комплексу питань щодо завершеності, цілісності і пов’язаності наукового тексту;

- поглиблення знань щодо суті наукового стилю, на прикладі аналізу роздаткового матеріалу характеристика індивідуальних особливостей наукового стилю; вияснення особливостей власного (авторського) підходу до формування наукового стилю.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Вибір та обґрунтування власної методики для опрацювання та підготовки магістерської дипломної роботи; продовження роботи над засвоєнням питання щодо суті та особливостей наукового стилю, вивчення на цій основі особливостей підвидів наукового стилю; аналіз авторського рукопису тез доповіді, з’ясування особливостей та недоліків авторського тексту, які слід виправити та не допускати у подальшій роботі).


Тематика рефератів:

1. Методичні прийоми викладу наукового тексту.

2. Підготовка наукового тексту, перехресний аналіз текстів.
Література:


 1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень. Підручник / М.Т. Білуха. –Київ: АБУ, 2002. – 480 с.

 2. Зосимов А.М. Дисертаційні помилки: монографія / А.М. Зосимов, В.П. Голік ; 4-е вид., доп. і випр. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 264 с.

 3. Петровський П.М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. / П.М. Петровський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 237 с.

 4. Скаткин М.Н. Методология и методика научного исследования / М. Н. Скаткин. – М. : Просвещение, 1986. – 189 с.

 5. Толочко С.В. Технічно-професійна мова в інженерній діяльності: підруч./ С.В. Толочко, О.В. Зазимко, М.М. Бондар. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. – 728 с.

 6. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко – К. : Знання-Прес, 2003. – 295 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 19-20, тема 14

Вимірювальні пристрої механічних величин
План:

1. Характеристика нормативно-правових засад організації вимірів.

2. Спеціальна термінологія.

3. Основні вимірювальні пристрої.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Закріпити та поглибити знання студентів щодо організації роботи з вимірювання та особливостей праці з вимірювальними пристроями.

Продовжити роботу над формуванням умінь та навичок науково-дослідної діяльності.
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Аналіз висловлювання Д. Менделєєва: « Наука починається… з тих пір, як починають вимірювати»).

Опрацювання основних питань:

- характеристика вимірювання як одного з шляхів пізнання природи людиною (підводячи аудиторію до розуміння того, що вимірювання є одним з засобів поєднання теорії та практичної діяльності людини);

- поглиблене вивчення нормативно-правових засад організації вимірів;

- тлумачення законодавчо врегульованої метрології;

- робота над поняттями (на основі вивчення окремих положень Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», зосередивши додаткову увагу на споріднених поняттях «метрологія» і «метрологічна діяльність», «еталон» і «державний еталон», «повірка засобів вимірювальної техніки» та «періодична повірка засобів вимірювальної техніки»);

- загальна характеристика вимірів у науковому дослідженні;

- тлумачення вимірювальної техніки у широкому та вузькому значеннях;

- характеристика умов забезпечення відтворюваності результатів вимірів;

- загальні підходи до вимірювання результатів експериментальних досліджень (при вивченні цього питання акцентується увага аудиторії на вже засвоєних знаннях щодо сутності та особливостей експериментальних досліджень);

- проведення обговорення (дискусії) питання щодо суті похибки як однієї з суттєвих особливостей вимірювання (при цьому більш детальна увага приділяється термінам «абсолютна похибка», «відносна похибка виміру», «систематична похибка виміру» та «випадкова похибка виміру»; результати обговорення подаються у систематизованому вигляді в окремій таблиці).

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Додаткове обґрунтування необхідності застосування вимірів у науковому дослідженні; проектування отриманих знань на проведення науково-дослідної роботи у рамках підготовки магістерського дипломного дослідження).


Тематика рефератів:

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»: загальна характеристика.

2. Первинні засоби вимірювань.

3. Параметри і характеристики засобів вимірювання.


Література:

 1. Возний І.П. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / І.П. Возний. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2009. – 144 с.

 2. Голіков В.А. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В.А. Голіков, М.А. Кузьміних, О.А. Онищенко. – Одеса : ОНМА, 2014. – 163 с.

 3. Грищук Ю.C. Основи наукових досліджень : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / Ю. С. Грищук. – Х. : НТУ «ХПІ», 2008. – 231 с.

 4. Демківський А.В. Основи методології наукових досліджень : навч. посіб. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.

 5. Джурик Н.Р. Методологія і організація наукових досліджень. Кредитно-модульна система організації начального процесу : навч. посіб. / Н.Р. Джурик, І.М. Мельник. – Львів : Вид-во ЛКА, 2010. – 172 с.

 6. Добров Г.М. Наука о науке / Г.М. Добров. – К. : Наук. думка, 1989. – 304 с.

 7. Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації : Монографія / О.І. Жилінська. – К. : Парламентське видавництво, 2010. – 552 c.

 8. Ткаченко О.К. Методика наукових досліджень. Методичний посібник для студентів старших курсів спеціальності «фізика» / О.К. Ткаченко , В.Л. Рудніцький, А.В. Зіновчук. – Житомир. : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 21, тема 15

Форми наукової продукції
План:

1. Форми висвітлення підсумків наукової роботи.

2. Особливості усної інформації про наукові результати.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Поглибити та закріпити знання щодо суті та різновидів форм висвітлення результатів науково-дослідної роботи.

Продовжити роботу над формуванням умінь та навичок науково-дослідної діяльності.
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Значення загальноприйнятих підходів до оформлення наукової продукції).

Опрацювання основних питань:

- обговорення питання щодо загострення проблеми формалізації та оприлюднення наукової продукції;

- тлумачення поняття «наукова продукція»;

- систематизація головних функцій публікації;

- аналіз наявних вимог до наукових публікацій, що вийшли друком у формі видань (на основі аналізу Державного стандарту України 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»);

- групування наукових результатів, виокремлення науково-дослідних та джерелознавчих видань;

- оприлюднення та закріплення знань щодо вимог до написання та підготовки до друку монографій, збірників наукових праць та тез доповідей;

- закріплення знань щодо основних вимог до видавничого оформлення наукового видання;

- детальний аналіз вимог до вихідних відомостей (з наголосом на інформації щодо індексу УДК та індексу ББК, а також на знакові охорони авторського права та міжнародному стандартному номерові);

- надання змістовних характеристик поняттю «вихідні дані», обґрунтування важливості належного дотримання кожної з наведених характеристик даного поняття;

- оприлюднення та обговорення основних форм усної передачі інформації про наукові результати (акцентувавши увагу аудиторії на проведенні конференцій, дискусій та наукових дискусій).

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Додаткове обґрунтування сутності послідовного, цілісного та вибіркового прийомів викладення наукового матеріалу; опрацювання загальних підходів до проблеми унормування синонімії в українській науково-технічній термінології; синонімічний аналіз термінів та понять, що застосовуються в магістерській дипломній роботі).
Тематика рефератів:

1. Основні вимоги до оформлення наукової продукції.

2. Особливості підготовки рецензії та анотації.

3. Алгоритм презентації тексту доповіді.


Література:

 1. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – 5-е вид / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.

 2. Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. ; 2-е вид., випр. та доп. / О. В. Колесников. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

 3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О. В. Крушельницька – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

 4. Лисюк Г.М. Основи наукових досліджень і технічної творчості : навч. посіб. / Г.М. Лисюк [та ін.] ; за ред. Г.М. Лисюк. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 102 с.

 5. Маркова Л.А. Наука на грани с ненаукой / Л.А. Маркова. – М. : Канон+, 2013. – 335 с.

 6. Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б.І.Мокін, О.Б.Мокін. – Вінниця : ВНТУ,2014. – 180 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 22, тема 16

Патентні дослідження

(Авторське право і патентні дослідження)
План:

1. Характеристика авторського права.

2. Правові засади врегулювання авторського права та патентного права.

2. Творчість як сфера духовного виробництва.

2. Патентна діяльність.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Закріпити та додатково обґрунтувати отримані знання щодо сутності авторського права та особливостей патентних досліджень.

Продовжити роботу над формуванням умінь та навичок науково-дослідної діяльності.
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемних питань (Власність і право; права науковців на володіння та розпорядження власною науковою продукцією).

Опрацювання основних питань:

- додаткове обговорення питання щодо державного регулювання науки та наукової діяльності;

- тлумачення положення щодо суб’єктів творчої діяльності;

…..- робота з поняттями: аналіз авторського права в об’єктом розумінні та авторського права в суб’єктивному розумінні;

- аналіз зарубіжного досвіду формування та розвитку авторського права (на основі діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності);

- систематизація знань щодо нормативно-правових засад регулювання авторського права (на основі аналізу відповідних статей Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право у суміжні права»);

- обговорення питання щодо класифікації авторських прав;

- аналіз творчості як сфери духовного виробництва;

- порівняльний аналіз первинних та похідних суб’єктів авторського права;

- характеристика загальної проблематики патентного права та патентної діяльності;

- аналіз патентної діяльності на території України;

- наведення та обговорення авторського тлумачення проблематики «патентного тролінгу»;

- постановка та обговорення питання щодо міжнародних та національних стандартів в галузі промислової діяльності.

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Систематизація основних нормативно-правових актів у сфері авторського права та патентного права; надання визначення поняттю «плагіат»; тлумачення понять «патент», «патентна система» та «патентна діяльність»).
Тематика рефератів:

1. Всесвітня організація інтелектуальної діяльності.

2. Зарубіжний досвід унормування авторського права.

3. Плагіат і його прояви.

4. Патентний тролінг.
Література:


 1. Авторське право для бібліотекарів: Підручник / [пер. з англ. О. Васильєва]. – К. : ТОВ «ІММ «ФРАКСІМ», 2015. – 196 с.

 2. Андрощук Г. О. Патентне право : правова охорона винаходів : навч. посібн. / Г.О.Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 216 с.

 3. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 431 с.

 4. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право; Підручник / Ю.М. Кузнецов. – К: Кондор, 2005. – 428 с.

 5. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність [Електроннийресурс] : навч. посіб. / І.О.Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. І допов. – К. : НТУУ«КПІ», 2012. – 238 c.

 6. Мэггс П. Б. Интеллектуальная собственность / П. Б. Мэггс, А. П. Сеpгеев ; [пеp. с англ. Л.А. Hежинской]. – М. : Юpист, 2000. – 396 с.

 7. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: Підручник для науковця / Ю.П. Сурмін. – К. : НМЦ «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти», 2006. – 302 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 23-24, тема 17

Ефективність наукових досліджень
План:

1. Діяльність зарубіжних наукових центрів.

2. Наукометрія як засіб вимірювання ефективності наукових досліджень.

3. Міжнародні системи цитування.

4. Наукове відкриття і науковий винахід.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Закріпити отримані знання щодо сутності та засобів вимірювання ефективності наукових досліджень.

Охарактеризувати сутність винахідництва та винаходу.

Продовжити роботу над формуванням умінь та навичок науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Аналіз та обговорення висловлювання Дж. Бернара: «Немає нічого безглуздішого, ніж думати, що число наукових публікацій є мірою таланту, чи хоч би корисливості вченого»).

Опрацювання основних питань:

- обговорення проблематики посилення загальної уваги до проблеми визначення критеріїв ефективності наукових досліджень;

- ознайомлення з творчою спадщиною «піонерів бібліометрії» (на прикладі творчості Е. Бугнера та Ф. Галтона);

- загальна характеристика наукових центрів, до предмета відання яких відноситься питання визначення критеріїв наукової діяльності;

- ознайомлення з нормативно-правовою базою, на основі якої здійснюються вимірювання наукової діяльності українських науковців (на основі детального опрацювання наказів МОН України);

- характеристика новітніх методик вимірювання наукових результатів;

- аналіз індексу «Web of Science»;

- детальний аналіз індексу «Scopus», ознайомлення з класифікацією, розподілом регіонів, базовими критеріями оцінювання та наукометричним апаратом даного індексу;

- тлумачення суті та значення наукового відкриття;

- ознайомлення з українською системою виявлення та реєстрації наукових відкриттів (на основі діяльності Державного комітету України у справах винаходів та відкриттів);

- обговорення питання щодо сутності винахідництва (з прикінцевим завданням щодо суті винаходу).

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Проведення пошукової роботи у питанні щодо основних проблем наукометрії; визначення позитивних та проблемних якостей одного з індексів вимірювання ефективності наукового дослідження; проведення порівняльного аналізу наукового відкриття та винаходу; систематизація винаходів та відкриттів у сфері охорони праці).


Каталог: tmp metod
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Правові основи працеохоронної політики в Україні
tmp metod -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, типові завдання Для студентів, курсантів денної та заочної форм навчання
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки
tmp metod -> О. В. Мєтєльов серпня 2017 року
tmp metod -> Програма навчальної вибіркової дисципліни підготовки магістра
tmp metod -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
tmp metod -> Курс лекцій спеціальність 101 «Екологія» спеціалізація «Екологічна безпека»
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту України
tmp metod -> Грунтознавство


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка