Семінар №1, тема 1 Наука як сфера людської діяльностіСторінка4/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.63 Mb.
#31302
1   2   3   4
Тематика рефератів:

1. Поява та розвиток наукометрії.

2. База даних Web of Science.

3. База даних Scopus.

4. Міжнародний стандартний серійний номер ISSN.

5. Винахідництво як творчий процес.


Література:

 1. Дубровіна Л.А. Матеріали щодо тенденцій світової науки в галузі оцінювання ефективності діяльності наукових інститутів, підрозділів, окремих учених і дискусії в гуманітарній науці. Аналітична доповідь / Л.А. Дубровіна. – К. : НАН України, 2014.

 2. Налимов В.В. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса / В.В. Налимов, З.М. Мульченко. – М. : Наука, 1962. – 192 с.

 3. Основы науковедения / ред. Н. Стефанов, Н. Яхиел, Я. Фаркаш и др. – М. : Наука, 1985. – 431 с.

 4. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / О.С. Попович ; ред. Б.А. Маліцький. – К. : Фенікс, 2005. – 226 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 25-26,тема 18

Оформлення результатів наукових досліджень
План:

1. Структура наукового твору.

2. Загальні правила цитування.

3. Загальні правила посилання на використані джерела.

4. Загальні правила оформлення списку використаних джерел.
Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Продовжити роботу над формуванням та поглибленням знань студентів щодо особливостей оформлення результатів наукових досліджень.

Сприяти вдосконаленню умінь та навичок науково-дослідної діяльності.
Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Проблематика доцільності скорочень у науковій роботі).

Опрацювання основних питань:

- обговорення питання щодо особливостей завершального етапу наукового дослідження;

- тлумачення терміну «публікація» (з наголосом на важливості дотримання деяких вимог та правил);

- групування вимог, які надаються до наукового результату (з обов’язковим виділенням актуальності, новизни, достовірності точності, однозначності формулювань та практичної значущості);

- обговорення та вияснення питання щодо залежності обсягу основного тексту від обраної форми публікації;

- поглиблення вже отриманих на попередніх заняттях знань щодо суті та особливостей структурування наукового дослідження;

- обговорення питання щодо оформлення основних частин науково-дослідної роботи;

- опрацювання питання щодо правил оформлення таблиць та ілюстрацій (на основі заздалегідь підготовленого матеріалу, який стосується магістерської дипломної роботи, для чого пропонується назва однієї з таблиць на вибір: «Рівень травматизму в країні, галузі та на даному об’єкті» або «Масштаби травматизму ».

- опрацювання питання щодо загальних вимог до цитування (для прикладі пропонується скористатися цитатами, які наводяться у магістерській дипломній роботі);

- опрацювання питання щодо загальних правил посилання на використані джерела (для прикладу пропонується навести декілька посилань з магістерської дипломної роботи).

Заслуховування та обговорення рефератів.

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку.

(Запитання та завдання для обговорення: Проведення додаткової пошукової роботи у питанні щодо обґрунтування необхідності дотримання правил при оформленні науково-дослідної роботи; узгоджуючи отримані знання з проблематикою власної науково-дослідної роботи, проаналізувати власне оформлення магістерської дипломної роботи).


Тематика рефератів:

1. Науковий результат

2. Загальні правила визначення та наведення умовних скорочень.

3. Оформлення таблиць та ілюстрацій.

4. Поняття бібліографії.

5. Джерела та література.

6. Наукова література та фахова література.

7. Приклади оформлення бібліографічного списку джерел.


Література:

 1. Зосимов А.М. Дисертаційні помилки: монографія / А.М. Зосимов, В.П. Голік ; 4-е вид., доп. і випр. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 264 с.

 2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написання, правила оформлення и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. -2-е изд. - М.: "Ось-89", 1997. - 208 с.

 3. Петровський П.М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. / П.М. Петровський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 237 с.

 4. Скаткин М.Н. Методология и методика научного исследования / М. Н. Скаткин. – М. : Просвещение, 1986. – 189 с.

 5. Толочко С.В. Технічно-професійна мова в інженерній діяльності: підруч./ С.В. Толочко, О.В. Зазимко, М.М. Бондар. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. – 728 с.

 6. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-тє вид., стер. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко – К. : Знання-Прес, 2003. – 295 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБ

д.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень»
Модуль 2. Методика наукових досліджень
Семінар № 27-28, тема 19

Особливості оформлення магістерської дипломної роботи

(у формі проведення «Круглого столу» з однойменною назвою)


План «Круглого столу»:

1. Магістерський рівень вищої освіти: загальна характеристика.

2. Магістерська робота: загальна характеристика.

3. Загальні вимоги до підготовки та написання магістерської роботи.

4. Структурування магістерської роботи.

5. Загальні вимоги до оформлення магістерської роботи.


Виховна мета:

Продовжувати формувати у майбутніх фахівців відчуття поваги до наукової діяльності та відповідальності за особисту участь у науково-дослідній роботі.Навчальна мета:

Закріпити отримані знання щодо особливостей оформлення результатів наукових досліджень.

Поглибити знання щодо суті та основних підходів до оформлення магістерської дипломної роботи.

Сприяти вдосконаленню умінь та навичок науково-дослідної діяльності.


Навчально-методичні вказівки:

Перевірка готовності студентів та курсантів до заняття.

Обґрунтування мети та завдань заняття.

Постановка проблемного питання (Науковий зміст магістерської дипломної роботи).

Опрацювання основного питання: «Підготовка та проведення круглого столу з однойменною назвою».

- заслуховування та обговорення рефератів (перелік рефератів наведено нижче);

- обговорення основних питань (на основі заздалегідь опрацьованого питання, яке полягає в підходах до оформлення магістерської дипломної роботи кожного студента);

- вияснення основних позитивних якостей та прорахунків в оформленні магістерської дипломної роботи;

- «робота над помилками»;

- формулювання висновків

Формулювання висновків.

Надання та роз’яснення завдань на самостійну підготовку (яка концентрується в двох напрямах: 1) Підготовка до іспиту з навчальної дисципліни «МОНД» та державного іспиту; 2) Вдосконалення тексту та оформлення магістерської дипломної роботи»).
Тематика рефератів:

1. Наукова компонента освітньо-наукової програми магістра.

2. Визначення актуальності магістерської роботи.

3. Формулювання мети і завдання науково-дослідної роботи у рамках магістерської роботи.

4. Застосування методів у магістерському дослідженні.

5. Об’єкт і предмет магістерського дослідження.

6. Формулювання наукового результату (у рамках магістерської роботи).

7. Презентація захисту магістерської роботи.


Література:

 1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К. : Держстандарт України, 1995. – 86 с.

 2. Зосимов А.М. Дисертаційні помилки: монографія / А.М. Зосимов, В.П. Голік ; 4-е вид., доп. і випр. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 264 с.

 3. Методичні рекомендації з виконання магістерської роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці у сфері цивільного захисту» / Розробники: Ю.Д. Древаль, А.І. Морозов, В.М. Стрілець, – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 33 с.

 4. Партико З.В Що захищаємо: дисертації в цілому чи лише положення для захисту? / З.В. Партико // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. - 2009. - № 2. - С. 19-24.

 5. Петровський П.М. Методологія наукового дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. / П.М. Петровський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 237 с.

Тривалість: 80 хвилин.

Місце проведення: відповідно до розкладу занять.

Матеріальне забезпечення: методична розробка для проведення семінарського заняття, підготовлені студентами (слухачами, курсантами) реферати та повідомлення, література, мультимедійний проектор (за необхідності).

Обговорено на засіданні кафедри ОПтаТЕБ

« 25 » серпня 2016 р.

Протокол № 1

Професор кафедри ОПтаТЕБд.держ.упр., професор Древаль Ю.Д.
Каталог: tmp metod
tmp metod -> Семінар №1, тема 1 Правові основи працеохоронної політики в Україні
tmp metod -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, типові завдання Для студентів, курсантів денної та заочної форм навчання
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки
tmp metod -> О. В. Мєтєльов серпня 2017 року
tmp metod -> Програма навчальної вибіркової дисципліни підготовки магістра
tmp metod -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
tmp metod -> Курс лекцій спеціальність 101 «Екологія» спеціалізація «Екологічна безпека»
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту україни
tmp metod -> Національний університет цивільного захисту України
tmp metod -> Грунтознавство


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка