Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програмаСкачати 206.33 Kb.
Дата конвертації07.05.2017
Розмір206.33 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра__хімічного матеріалознавства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________2009___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_____ Токсикологія________ ___

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______ хімія______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)
Спеціалізації ________ фармацевтична хімія ________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____________хімічного______________________________

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2009


ТОКСИКОЛОГІЯ._Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки хімія.

Розробник

Шкумат Анатолій Петрович, канд. хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімічного матеріалознавства

Протокол № 7 від “23”листлопада 2009 р.


Завідувач кафедри _______________________ Холін Ю.В.
“23”листопада 2009 р.

Схвалено методичною комісією

___хімічного факультету___________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( Юрченко О.І._____)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма навчання

Кількість кредитів –1

Галузь знань

______0703 хімія______

(шифр і назва)

За вибором
Напрям підготовки

____6.040.101 ____

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):__хімія_____________


Рік підготовки:

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _реферат

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин -34

8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –2

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр хімії»32 год.

Практичні, семінарські

32 год.

Лабораторні

- год.

Самостійна робота

- год.

ІНДЗ: - год.

Вид контролю: - залік


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни
 1. Мета: Предметом дисципліни є вивчення основних питань дисципліни „Токсикологія”:

  • токсичні речовини в природі, промисловості та господарчій діяльності людей і патологічні зміни в організмі, які вони викликають;

  • класифікація отрут та отруєнь, екзотоксини та ендотоксини;

  • токсикокінетика - абсорбція, розподіл, біотрансформація та виведення токсичних речовин;

  • токсикодинаміка - механізми дії токсичних речовин;

  • віддалені наслідки дії хімічних речовин на людину;

  • судово-медична токсикологія;

  • діагностика отруєнь, методи знешкодження токсичних речовин в організмі та загальні питання лікування.

Завдання: Сформувати тверді теоретичні уявлення студентів з основ „Токсикології” включаючи „Токсикологічну хімію”, „Судово-медичну токсикологію”„Виробничу токсикологію”, „Харчову токсикологію”, „Військову токсикологію” та ін.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

1. Про токсикологію як науку, її професійно спрямовані галузі та мати уявлення про токсичні речовини, що викликають побутові, професійні, хронічні та гості отруєння.

2. Ксенобіотики природного та антропогенного походження, які становлять потенційну небезпеку для людини та можуть викликати хронічне або гостре отруєння.

3. Мати уявлення про канцерогенність, мутагенність ксенобіотиків, вплив їх на репродуктивність людини та тварин та інші віддалені наслідки дії хімічних речовин на людину .

4. Мати уявлення про абсорбцію, розподіл, механізми дії токсичних речовин, біотрансформацію та виведення токсичних речовин із організму.

5. Знати загальні принципи комплексної детоксикації організму людини після гострих отруєнь.вміти:

1.Використовуючи отримані знання з курсу «Токсикологія» та з попередніх курсів («Основи БЖД» та інші) надати у разі необхідності першу невідкладну допомогу потерпілим.

2. Використовуючи отримані знання з курсу «Токсикологія» та з попередніх курсів («Аналітична хімія» тощо) бути готовим до вирішення аналітичної задачі токсикологічного характеру та використовуючи методи якісного та кількісного аналізу вміти виявити токсиканти в межах технічних можливостей приладів хімічної (токсикологічної) лабораторії. 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (4 години ).

Токсикологія як наука. Екзо- та ендотоксикологія. Поняття про токсичні речовини. Побутові, професійні, хронічні та гострі отруєння. Алкоголізм, нар­команія та токсикоманія. Кримінальні отруєння, суїцидальні отруєння. Проми­слова, водна, військова, судова та інші професійно спрямовані галузі токсико­логії. Токсикологічна хімія.

Тема 2. АБСОРБЦІЯ, РОЗПОДІЛ, БЮТРАНСФОРМАЦ1Я ТА ВИВЕДЕННЯ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН. МЕХАНІЗМИ ДІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН (12 годин ).

2.1 Шляхи проникнення отрути в організм і абсорбції. Розподіл, відкладення та нагромадження токсичних речовин. Фактори, що впливають на токсичність хімічних речовин. Методи детоксикації. Антидоти. Біологічна трансформація токсичних речовин (метаболізм чужерідних речовин): окислення, відновлення, гідроліз, дезалкілювання, дезамінування, де сульфування та інші метаболічні перетворення. Посмертні зміни отрути

( 8 годин ).2.2 Механізми дії ксенобіотиків: взаємодії токсична речовина - ензим, токси­чна речовина - рецептор, блокування переносу кисню, взаємодія токсична речо­вина - кліткова функція, місцеві та загальні гістологічні зміни ( 2 години ).

2.3 Діагноз токсичної дії речовин по респіраторним (ларінгіт, трахеобронхіт, набряк легенів, пневмонії та ін.), серцево-судинним (недостатність міокарда, порушення серцевого ритму, екзотоксичний шок, зупинка кровообігу), нейро­психічним (кома, судороги, психомоторне збудження та ін.), травним та гепатичним (гастрити, гепатити, гастроентерити), нирковим та сечовим (недостат­ність та токсичні захворювання нирок, уретероцистит та ін.), гематологічним (метгемоглобінемія, анемії та ін.) синдромам ( 2 години ).

Тема 3. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ГОСПОДАРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (12 годин ).

3.1 Токсичні речовини неорганічного та елементорганічного синтезу. Сполу­ки барію, свинцю, вісмуту, кадмію, марганцю, міді, арсену, срібла, сурьми, та­лію, хрому, цинку, ртуті, ванадію та інших металів. Сполуки галогенів, сірки, селену, азоту, фосфору, вуглецю, кремнію та інших неметалів (4 години ).

3.2 Токсичні речовини органічного синтезу: вуглеводні, галогенпохідні спо­луки, спирти, феноли, ефіри, альдегіди, ацеталі кислоти, нітро- та аміносполу­ки, нітрозосполуки, похідні гідразину, гетероциклічні сполуки, органічні барв­ники та пігменти, полімерні матеріали, поверхнево-активні речовини, ефірні масла,, терпени та інші (4 години ).

3.3 Токсичні речовини природного походження та мікробіологічного синте­зу: алкалоїди, глікопротеїни, ферменти, антибіотики, гормональні препарати, білково-вітамінні препарати та інші. Особливості використання фармацевтичних препаратів, отрутохімікатів сільсько-господарчого призначення (2 години ).

3.4 Бойовi хiмiчнi речовини i фiзико-хiмiчнi основи їх застосування (2 години ).

Тема 4. ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ДІЇ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ЛЮДИНУ (4 години ).

4.1 Гонадотропна, ембріотропна та мутагенна дія деяких хімічних речовин. Відда­лені наслідки дії хімічних сполук; на серцево-судинну систему ( 2 години ).

4.2 Прогнозування віддалених наслідків дії промислових і побутових токсичних ( 2 години ).
4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Тема 1.

4

4
-

-

-

Тема 2.

12

12
-

-

-

Тема 3.

12

12
-

-

-

Тема 4.

4

4
-

-

-

Залік

2
Разом за модулем 1

34

32
Усього годин


34

32
Індивідуальне науково-дослідне завдання

Усього годин


34

32

5. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Підготовка реферату за актуальними темами курсу «Токсикологія», як варіант виконання одної із контрольних робіт (самостійної роботи):

1. Токсичні речовини органічного синтезу: вуглеводні, галогенпохідні спо­луки, спирти, феноли.

2. Токсичні речовини органічного синтезу: ефіри, альдегіди, ацеталі кислоти.

3. Токсичні речовини органічного синтезу: нітро- та аміносполу­ки, нітрозосполуки.

4. Токсичні речовини органічного синтезу: похідні гідразину.

5. Токсичні речовини органічного синтезу: гетероциклічні сполуки.

6. Токсичні речовини органічного синтезу: органічні барв­ники та пігменти.7. Токсичні речовини органічного синтезу: полімерні матеріали.

8. Токсичні речовини органічного синтезу: поверхнево-активні речовини.

9. Токсичні речовини органічного синтезу: ефірні масла,, терпени та інші.

10. Токсичні речовини природного походження.11. Токсичні речовини мікробіологічного синте­зу: алкалоїди, глікопротеїни, ферменти, антибіотики, гормональні препарати, білково-вітамінні препарати та інші.

12. Особливості використання фармацевтичних препаратів, отрутохімікатів сільсько-господарчого призначення

13. Бойовi хiмiчнi речовини i фiзико-хiмiчнi основи їх застосування

14. Гонадотропна, ембріотропна та мутагенна дія деяких хімічних речовин.15. Відда­лені наслідки дії хімічних сполук на серцево-судинну систему.

6. Методи навчання

Форма навчання: лекції.7. Методи контролю

Форми контролю:

Контроль знань включає : а) поточний контроль на лекціях; б) модульний контроль; в) залік.Загальний поточний контроль знань здiйснюється у формi короткотермiнових (5 – 10 хвилин) письмових контрольних робiт за матерiалами поточних лекцiй,

Модульний контроль являє собою тестову контрольну роботи тривалістю до 30 хвилин за матеріалами частини робочої програми (модуля).

Умовою допуску до заліку є успішне виконання не менш ніж 70 % поточних контрольних робіт, проходження модульного тестування, підготовка реферату по актуальним проблемам „Токсикології”.

По завершенню вивчення дисципліни складається письмовий залік.Критерiй оцiнювання:

«Залік» - студент вiльно володiє матерiалом вiдповiдно до наведеної програми i може творчо використовувати свої знання.

«Не зараховано» – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані і засвоїв менш ніж 50 % матеріалу програми.

Питання поточного контролю

Тема 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Токсикологія. Екзо- та ендотоксикологія.2. Поняття про токсичні речовини. Побутові, професійні, хронічні та гострі отруєння.

3. Алкоголізм, нар­команія та токсикоманія. Кримінальні отруєння, суїцидальні отруєння. 4. Проми­слова, водна, військова, судова та інші професійно спрямовані галузі токсико­логії.

5. Токсикологічна хімія.
Тема 2: АБСОРБЦІЯ, РОЗПОДІЛ, БЮТРАНСФОРМАЦ1Я ТА ВИВЕДЕННЯ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН. МЕХАНІЗМИ ДІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

1. Шляхи проникнення отрути в організм і абсорбції. Розподіл, відкладення та нагромадження токсичних речовин.

2. Фактори, що впливають на токсичність хімічних речовин. Методи детоксикації. Антидоти.

3. Біологічна трансформація токсичних речовин (метаболізм чужерідних речовин): окислення, відновлення, гідроліз, дезалкілювання, дезамінування, де сульфування та інші метаболічні перетворення. Посмертні зміни отрути .4. Механізми дії ксенобіотиків: взаємодії токсична речовина - ензим, токси­чна речовина - рецептор, блокування переносу кисню, взаємодія токсична речо­вина - кліткова функція, місцеві та загальні гістологічні зміни .

5. Діагноз токсичної дії речовин по респіраторним (ларінгіт, трахеобронхіт, набряк легенів, пневмонії та ін.) синдромам.

6. Діагноз токсичної дії речовин по серцево-судинним (недостатність міокарда, порушення серцевого ритму, екзотоксичний шок, зупинка кровообігу) синдромам.

7. Діагноз токсичної дії речовин по нейро­психічним (кома, судороги, психомоторне збудження та ін.) синдромам.

8. Діагноз токсичної дії речовин по травним та гепатичним (гастрити, гепатити, гастроентерити) синдромам.

9. Діагноз токсичної дії речовин по нирковим та сечовим (недостат­ність та токсичні захворювання нирок, уретероцистит та ін.) синдромам.

10. Діагноз токсичної дії речовин по гематологічним (метгемоглобінемія, анемії та ін.) синдромам.

Тема 3: ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ГОСПОДАРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Токсичні речовини неорганічного та елементорганічного синтезу.

 2. Сполу­ки барію, свинцю, вісмуту, кадмію, марганцю, міді, арсену, срібла, сурьми, та­лію, хрому, цинку, ртуті, ванадію та інших металів.

 3. Сполуки галогенів, сірки, селену, азоту, фосфору, вуглецю, кремнію та інших неметалів

4. Токсичні речовини органічного синтезу: вуглеводні, галогенпохідні спо­луки, спирти, феноли.

5. Токсичні речовини органічного синтезу: ефіри, альдегіди, ацеталі кислоти.

6. Токсичні речовини органічного синтезу: нітро- та аміносполу­ки, нітрозосполуки.

7. Токсичні речовини органічного синтезу: похідні гідразину.

8. Токсичні речовини органічного синтезу: гетероциклічні сполуки.

9. Токсичні речовини органічного синтезу: органічні барв­ники та пігменти.10. Токсичні речовини органічного синтезу: полімерні матеріали.

11. Токсичні речовини органічного синтезу: поверхнево-активні речовини.

12. Токсичні речовини органічного синтезу: ефірні масла,, терпени та інші.

13. Токсичні речовини природного походження та мікробіологічного синте­зу: алкалоїди, глікопротеїни, ферменти, антибіотики, гормональні препарати, білково-вітамінні препарати та інші.

14. Особливості використання фармацевтичних препаратів, отрутохімікатів сільсько-господарчого призначення

15. Бойовi хiмiчнi речовини i фiзико-хiмiчнi основи їх застосування.
Тема 4: ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ ДІЇ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ЛЮДИНУ


 1. Гонадотропна, ембріотропна та мутагенна дія деяких хімічних речовин.

 2. Відда­лені наслідки дії хімічних сполук; на серцево-судинну систему.

3. Прогнозування віддалених наслідків дії промислових і побутових токсичних речовин.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування

та самостійна роботаПідсумкова письмова робота

Сума

Модуль 1


Т1

Т2

Т3

Т4

Реферат10

10

20

10

10

40

100

Т1, Т2 ... Т4 – теми модулів, П1 – П9 – теми практичних занять.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку90 – 100

А

зараховано80-89

В

70-79

С

60-69

D

50-59

Е

1-49

FX

не зараховано

9. Методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення:

• Програма;

• Календарний план вивчення дисципліни;

• Підручники в ЦНБ - обмежена кількість;

• Матеріали з повним описом найбільш токсичних речовин (за даними Internet)

• Навчальні посібники кафедри – готується навчальний посібник.

• Питання для поточного контролю знань та заліку

10. Рекомендована література

Базова

1. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. - К.: Выща шк., 1989.-447с. 1. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия.-М.: Медицина, 1975.-362с.

3. Могош Г. Острые отравления. - Бухарест: Медицинское издательство, 1984. -580с.

4. Саноцкий И.В., Фоменко В.Н. Отдаленные последствия влияния химических соединений на организм. - М.: Медицина, 1979 - 232с.

5. Болотов В.В., Стаднiченко Е.I., Бондар В.С. Посiбник до практичних занять з токсикологічної хiмii.- Харкiв: Основа, 1997.-169с.

6. Александров В. Н., Емельянов В.Й. Отравляющие вещества, - М,: Военное издательство.1990. -271с.

7. Гадаскина И.Д., Филов В.А. Превращение и определение промышленных органических ядов в организме.-М.:Медицина, 1971.-304с.

8.Лакин К.М., Крилов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ.-М.:Медицина, 1981.-344с.

9.Журавлев В.Ф.Токсикология радиоактивных веществ.- М.:Энергоатомиздат,1990.-336с.

10.Демяник С.Г., Татарников В.П., Тарасенко В.А. и др.. Военная токсикология.-Х.:ХГМИ,1998. – 103с.

11.Судова медицина . Вид. 2-е/ За заг. Ред. Лісового А.С., Голубовича Л.Л. – К.:
Допоміжна

 1. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде./Пер. с англ. Л.А.Мазитова под ред. Д.х.н., проф. М.М.Сенявина. – М.: Мир, 1982. -281с.

 2. Мур Дж.В, Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: Контроль и оценка влияния: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 288с.

 3. Токсикологическая оценка новых химических веществ. – Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1993- Часть 1. – 160с.

 4. Токсикологическая оценка новых химических веществ. – Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1993- Часть II. – 160с.

 5. Майстренко В.Н., Хамитов В.З., Будников Г.И. Экологоаналитический мониторинг суперэкотоксикантов. – М.: Химия, 1996. – 319с.

 6. Давыдова С.А., Тагасов В.И. Тяжелые металлы как супертоксиканты XXI века. –М.:Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов, 1992. – 140с.

 7. Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.П. Тяжелые металлы во внешней среде: Современные гигиенические и токсикологические аспекты. Мн.: Навука і техніка, 1994. – 285с.

 8. Проблемы водной токсикологии, биотестирования и управления качеством воды. – Л.: Наука , 1986. –

 9. Проблемы водной токсикологии: Межвузов. Сборник. – Петрозаводск, 1989. – 112с.

 10. Тяжелые металлы в окружающей среде/Под ред проф. В.В.Добровольского. – М.: Изд-во МГУ, 1980. - 133с.

11. Вредные вещества в промышленности. Справочник..., В трех томах.
Т. I. Органические вещества. - Л,: Химия, 1976. - 591с.

Т.II. Органические вещества. - Л.:Химия, 1976. - 624с.

Т.IIІ Неорганические й елементорганические соединения, - Л»: Химия, 1977. -608с.

12. Вредные вещества в промышленности; Органические вещества:: Новые, данные с 1974 по 1984 г: Справочник/Под общ„ ред. Э.Н. Левиной й И.Д. Гадаскиной - Л.: Химия, 1985. - 464с.13. Соборовский Л.З., Эпштейн Г.Ю„ Химия й технология боевых химических веществ. -М.-Л., ГИОП, 1938.-588с.

Атака,2003. – 512с.
Каталог: department -> rab%20program
department -> Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
department -> Склад, види, функції
department -> Тема види І наслідки антропогенного впливу на природу
rab%20program -> Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
department -> European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
department -> Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
rab%20program -> Шкумат Анатолій Петрович, канд хімічних наук, доцент кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма
rab%20program -> Калугін Олег Миколайович, к х. н., доцент, доцент кафедри неорганічної хімії, декан хімічного факультету, Іванов Володимир Венедиктович, д х. н., професор кафедри хімічного матеріалознавства робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка