Що таке правопорушення та юридична відповідальністьСкачати 30.04 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір30.04 Kb.
Тема: Що таке правопорушення та юридична відповідальність

Мета: розглянути зміст та суть правопорушень та юридичної

відповідальності; навчити учнів використовувати одержані знання для

попередження вчинення правопорушень; формувати в учнів уявлення

про основні поняття даної теми: «правопорушення», «юридична відповідальність», «необхідна оборона»; розвивати вміння відстоювати, аргументувати свою думку; виховувати принциповість та несприятливе ставлення антигуманних проявів у суспільстві; привернути увагу учнів до збереження власного здоров’я як найвищої цінності життя; виховувати почуття відповідальності за власну поведінку; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя.


Форма уроку: гра «Презентація».
Викладення теми відбувається шляхом презентації понять, що визначають зміст теми.
Підготовчий етап
Підготовка до уроку починається за 1-2 тижні.

Клас поділяється на 4 групи, кожна і з яких отримує для опрацювання одне з понять:1-а група — «правопорушення»;

2-а група— «причини правопорушень»;

3-я група — «юридична відповідальність»;

4-а група — «обставини, що виключають юридичну відповідальність».
Обладнання: Конституція України,

коментар до Кримінального кодексу України.


ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІI. Повідомлення теми : та мети уроку

Учитель. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Правомірна пове­дінка і правопорушення. Цілі, види і підстави юридичної відповідаль­ності». Після цього уроку ви змо­жете:

 1. пояснювати, що таке правопо­рушення та юридична відпові­дальність;

 2. розрізняти види правопорушень і види юридичної відповідаль­ності, що настає, та наводити приклади;

 3. обговорювати, за яких умов на­стає юридична відповідаль­ність;

 4. сформувати свідоме сприйняття і відповідальність за власні дії щодо здорового способу життя.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. У житті ми часто стика­ємося з різними вчинками людей, які порушують права інших осіб та суспільства в цілому. Преса, радіо й телебачення щодня повідомляють громадськість про факти тих чи ін­ших зловживань, про різного роду події та вчинки людей, які порушу­ють права інших осіб й обурюють усе суспільство. Та журналісти, як правило, оцінюють такі вчинки чи події, виходячи з морально-етичних позицій, з міркувань суспільної ко­ристі чи, навпаки, шкоди для сус­пільства, і дуже рідко намагаються дати таким подіям правову оцінку. Загалом це правильно: питання про те, наскільки та чи інша поведінка людини узгоджується з приписами права, мають вирішувати юристи, а не журналісти. Будь-який вчинок, що порушує встановлені і схвалені суспільством правила, завдає шкоди іншим людям, є викликом сус­пільству.

Ми повинні бути готові до визна­чення ситуації, в якій порушуються наші права, і вміти захистити їх згід­но із законом. Що потрібно знати пересічному громадянинові, щоб захистити себе від правопоруш­ників?

Сьогодні ми презентуємо основні і поняття, які розкривають тему уроку. (Презентацію проводять учні, які отримали випереджальне завдання і підготували чіткі, лаконічні виступи.)


 1. Основна частина уроку

 1. Правопорушення (термін презентує команда, яка має дати визначення і назвати види правопорушень)

1-ша команда. Правопорушенням називають такі вчинки людей, якими порушуються встановлені норми суспільства, точніше, норми права передусім положення Конституції і закони України. Ще його називають «абсолютним проявом зла».

Вирізняють такі види правопорушень: 1. дисциплінарні, які на практиці є порушенням трудових чи службових обов’язків;

 2. майнові (цивільні), які виникають внаслідок невиконання чи неналежного виконання зобов’язань або ж заподіяння шкоди;

 3. адміністративні (адміністративні проступки);

 4. кримінальні (злочини).
 1. Причини правопорушень

2-га команда, Люди здебільшого дотримуються приписів права. Однак правопорушення вчиняються досить часто, а їхня загальна кількість є досить значною, і це викликає зрозумілу тривогу, громадян, і Тому важливим питанням є встановлення та усунення причин правопорушень.
Глобальною причиною всіх правопорушень є соціальні протиріччя (їх можна назвати «хворобами суспільства»), які завжди існують у суспільстві. Що стосується окремих правопорушень, то їх вчинення може бути викликане різними, іноді не залежними одна від одної причинами: це можуть бути чинники економічного характеру (наприклад, відсутність роботи, легального заробітку); соці­альні фактори (недоліки виховної (освітньої) роботи); обставини сі­мейного характеру; причини осо­бистого характеру (схильність до алкоголю чи вживання наркотиків).

Правопорушення, як правило, зу­мовлюється не якоюсь однією при­чиною, а одразу декількома.

Проте завдання цілковито усунути всі причини правопорушень має утопічний характер, адже для цього треба усунути всі протиріччя, які існують у суспільстві. Подібні спроби вже робилися, зокрема на початку нашого століття, однак успіху не мали.

Загальні ознаки правопорушень, наведені вище, дозволяють відмежо­вувати їх від інших видів антисоці­альної поведінки, якими є, зокрема, алкоголізм, наркоманія, токсико­манія.

За даними офіційної статистики, сьогодні в Україні майже мільйон хворих на алкоголізм. Лише дітей - алкоголіків на офіційному обліку в Україні перебуває понад 14 тис., а від надмірного вживання або вжи­вання неякісних алкогольних напо­їв в Україні щорічно гинуть близько 10 тис. чоловік. Алкоголізм є однією з головних загроз генофонду Украї­ни. За підрахунками фахівців, кож­ний новий літр спиртного (у пере­рахунку на стовідсотковий спирт) на душу населення на рік є причи­ною приросту 0,236 % генетично неповноцінних дітей (мутантів), на­вчання яких здійснюється лише у спеціальних школах для розумово чи фізично неповноцінних.

Загальна кількість наркоманів, що перебувають на обліку, яка ще у 1992 р. становила 34тис., тепер вже перевищує 100 тис. осіб. Але фактично наркоманів набагато біль­ше, оскільки переважна їх частина на обліку з тих чи інших, причин не перебуває.

Алкоголізм і наркоманія, особливо за умов бідності і безробіття, недо­ступність вищої освіти відсутність належного лікування цих хвороб є явищами, які постійно спричиню­ють зростання крадіжок, розбоїв та інших корисливих злочинів, злочи­нів проти життя і здоров’я людини, хуліганства, статевих злочинів то­ що, тобто виступають умовами пра­вопорушень. Наркоманія і токсико­манія, крім того, — основні причи­ни скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.


 1. Ток-шоу «Актуальні проблеми сучасності»

Ведуча. За даними попереднього анкетування, 91 % учнів поінфор­мовані про шкідливість алкоголю. Але лише 18 % з числа опитаних не вживають спиртні напої взагалі. І тому я звертаюся із запитаннями до аудиторії:

І. Що ви знаєте про шкідливість алкоголю?

ІІ. Пиво — це алкогольний напій чи ні?

ІІІ. Якщо люди знають, що вживан­ня спиртних напоїв шкодить здоров’ю, то чому вони це роб­лять?Інформація до роздумів

Печінка людини здатна переробити 28 г алкоголю за годину. Це дорів­нює 1/3 кружки пива або 1/9 пляшки вина.Ведуча. Попереднє анкетування виявило, що 80 % вживають спиртні напої для покращення настрою, 31 % — для полегшення спілкуван­ня, ще 31 % — для зняття нервового напруження. Яку ж роль у залученні до алкоголю відіграють сім’я та ото­чення людини? До речі, взагалі не вживають спиртні напої лише у 7 % сімей опитаних учнів.

Інформація для роздумів

Встановлений факт, що пияцтво батьків програмує алкоголізм дітей.

В е д у ч а. Як ви гадаєте, що є більш актуальною проблемою для сучас­ного суспільства — жіночий чи чо­ловічий алкоголізм?

За даними опитування, 33 % рес­пондентів вважають, що чоловічий, а 53 % актуальною проблемою нази­вають жіночий алкоголізм, ще 13 % з числа опитаних не бачать різниці між чоловічим та жіночим алкого­лізмом.Ведуча. Проблема «алкоголь та ді­ти». Що ви можете сказати з цього приводу?

Інформація для роздумів

Діти отримують перші порції алко­голю з грудним молоком матері, а нерідко — ще раніше, якщо вагіт­на жінка вживає спиртні напої.

Ведуча пропонує для обговорення наступні запитання:


 1. Чи може вживання спиртних напоїв створювати життєві проб­леми?

 2. Хто такий, на ваш погляд, алко­голік?

 3. Як ви ставитесь до пропонуван­ня великої кількості спиртних напоїв у нічних клубах?

 1. Алкоголізм — це проблема осо­бистості чи суспільства?

Інформація для роздумів

58 % опитаних вважають алкоголізм особистою справою людей, що пия­чать; 31 % респондентів будуть вес­ти боротьбу з цим явищем суспіль­ного життя; 7 % взагалі не бачать ніякої проблеми в алкоголізмі, а 4 % виявились повністю байдужими до цього.Ведуча. Як, на ваш розсуд, повин­не діяти суспільство, щоб вирішити цю проблему? Вживати спиртні на­пої чи ні — кожен вирішує сам для себе. Але пам’ятайте, що алкого­лізм — це: руйнування особистості людини, її мозку, біла гарячка, втра­та пам’яті; це — зламані долі та нерозкриті таланти, інвалідність у 40 років та рання смерть, само­вбивства від передозування. Глибоко помиляється той, хто вва­жає, що про своє здоров’я мають турбуватися лише люди середнього або старшого віку. Уже замолоду людина повинна дбати про своє здо­ров’я, в іншому разі старість вона зустріне не в кращій формі. Кожна людина повинна відповідально ставитися, до власного здоров’я. І я сподіваюся, що ви зробили сьо­годні для себе правильні висновки.

 1. Юридична відповідальність

3-тя к о м а н д а. Із соціальної точки зору правопорушення є вчинком, який завдає шкоди інтересам окре­мих громадян чи юридичних осіб, а нерідко й інтересам усього сус­пільства. Тому держава має не тіль­ки здійснювати роботу щодо усунення причин та умов правопо­рушень, а й протидіяти правопору­шенням, переслідувати порушни­ків, притягати їх до відповідаль­ності.

Вчинення особою правопорушень є підставою для того, щоб притягти її до встановленої нормами права відповідальності.

Отже, під юридичною відповідаль­ністю розуміють визначені правом несприятливі наслідки, які наста­ють для конкретної особи у зв’язку з учиненням нею правопорушень.

Учитель. Конституція України містить декілька положень про відповідальність особи, які мають принциповий характер.

Конституційні основи юридичної відповідальності особи

(за статтями Конституції України)

Однією з основних конституційних норм про відповідальність є ст. 61 Основного Закону, яка закріплює особистий характер відповідальнос­ті та заборону двічі притягати до від­повідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.Завдання групам

Розтлумачити ці положення, навес­ти приклади.1-а команда. У ст. 62 КУ викладено фундаментальний принцип кримінальної відповідальності, який діє в усіх цивілізованих країнах і називається «презумп­ція невинності».

2-а команда. Ст. 58 КУ встановлює ще одне важливе правило: відповідальність за правопорушен­ня має базуватися виключно на законі. Ніхто не може нести від­повідальність за дію чи безді­яльність, які в момент їх вчи­нення не були передбачені зако­ном як правопорушення.

3-тя команда. Підозрюваний, обви­нувачений чи підсудний мають право на захист, що означає: у разі відсутності в особи коштів на оплату захисника праця ад­воката має бути оплачена дер­жавою.

4-а команда. Уразі скасування ви­року як неправосудного і

виправдання засудженої людини їй має бути відшкодовано мате­ріальну і

моральну шкоду, яка виникла внаслідок незаконного засудження (ст. 62).

Учитель. Правопорушення за­вжди залежить від волі особи. Це означає, що в конкретній ситуації у людини є вибір: або поводитися протиправно, або обрати поведінку, яка є лояльною щодо права. Тому винна особа відповідатиме за свідо­мо вчинені дії незалежно від того, які причини спонукали правопору­шення. Але не є правопорушенням заподіяння шкоди без вини, яке у праві називають казусом, необхід­ною обороною, крайньою необхід­ністю.

5. Обставини, що виключають юридичну відповідальність


 1. а -команда. Казус — випадок, випадкова дія, що має зовнішні ознаки правопорушення, у якій від­сутній елемент вини. Виникає тоді, коли особа не передбачала і не мог­ла передбачити тих шкідливих на­слідків, до яких призвели її дії (на­приклад, водій, який задавив пішо­хода, якщо встановлено, що пішохід сам несподівано вискочив на про­їжджу частину прямо під колеса ав­томобіля: адже подібної поведінки водій не міг передбачити).

Необхідна оборона — право вжити заходів щодо оборони себе, інших осіб, суспільних і державних інтере­сів від протиправного посягання і при цьому заподіяти нападникові шкоду. Але оборона допускається лише проти нападу, який не закін­чився; заподіяння шкоди порушни­кові, що явно припинив напад, не допускається.

Крайня необхідність виникає у разі відвернення серйозної небезпеки за умов, що цій небезпеці не можна було запобігти іншими засобами і якщо заподіяна шкода є меншою, ніж та, якої вдалося уникнути (на­приклад, якщо водій звернув з траси і пошкодив інший автомобіль для того, щоб не задавити дитину, яка несподівано опинилася перед його авто). 1. Закріплення знань

Створені групи отримують завдання на картках, обговорюють їх, доходять спільного рішення і представляють результати своєї роботи класу.

 1. а команда. Громадянин вживає наркотики на території школи і про­понує покурити іншим:

а) учневі 13 років;

б) 20-річному юнакові.

2-а команда. Одинадцятикласнику запропонували перевезти за певну платню наркотики. Він пого­дився.

3-я команда. Громадянин Н. за наказом свого директора мав поїха­ти у службове відрядження, прихо­пивши з собою певну кількість фальшивих грошей; у разі відмови громадянина Н. звільнили б з робо­ти. Який вихід?4-а команда. Петренко Юлія, пра­цюючи швачкою, через свою не­уважність зіпсувала кілька виробів (на суму 200 грн.).

1-й варіант. Директор підприємства визначив, що Петренко має сплати­ти 300гри. (200— відшкодувати, 100 — моральні збитки).

2-й варіант. Директор, не розібрав­шись, оголосив догану іншій пра­цівниці й наполягав на сплаті збит­ків (Ст. 62).

 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

Опрацювати 5 В.Л. Сутковий , Т.М. Філіпенко

Знайти у пресі ситуацію з правопо­рушенням, дати їй характеристику.

Скачати 30.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка