Щодо проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екологіїСкачати 129.29 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір129.29 Kb.
#64879
ТипМетодичні рекомендації


Щодо проведення ІІ (районного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
На районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології відбудеться захист екологічних проектів.

Структура проведення районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. Передбачається два тури (заочний та очний):

* Заочний (орієнтовно 1листопада) полягає у відборі членами журі кращих робіт (екологічних проектів), які пройдуть на очний тур;
* Очний * Розв’язування тестових завдань (1 год.);
* Захист проектів.

Захист проектів складатиметься з очного захисту екологічного проекту з електронною презентацією.

Електронний варіант екологічних проектів (тези, презентація) переможців шкільного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології подати в методичний кабінет відділу освіти

Методичні рекомендації
щодо роботи над екологічним проектом
районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології

Метою створення учнівських екологічних проектів з екології є прагнення привернути увагу молоді до проблем екології та охорони довкілля.

У процесі роботи над екологічним проектом учень повинен оволодіти навичками наукового пошуку, відбору матеріалу, необхідного для розкриття теми проекту та його реалізації, узагальнення та аналізу, оволодіння методами екомоніторингу.

Екологічний проект подається на розгляд журі . На захист екологічних проектів може подаватись наукова робота МАН секції «Екологія».

Основні вимоги до екологічних проектів.

Екологічний проект – це індивідуальна, самостійна науково-дослідницька творча робота на екологічну тематику, спрямована на розв’язання екологічних проблем, виконана учнем під керівництвом наукового керівника (науковця або вчителя) та оформлена належним чином. Якщо учні працювали в команді, вони готують різні проекти за близькою тематикою.

Це може бути робота біологічного, фізичного, хімічного чи навіть математичного напрямку (!), в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії, направлені на вирішення конкретних екологічних проблем і які можуть бути реалізовані на практиці. Обґрунтування дій повинно бути науковим і містити певну сукупність практичних, дослідницьких результатів (можуть включати соціологічні, лабораторні або польові дослідження), математичні розрахунки, отримані самим учнем.

Вибір теми проекту.

Екологія – наука, яка вивчає взаємозв’язок між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім середовищем, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі. Тематика екологічного проекту може бути присвячена вивченню властивостей навколишнього середовища, впливу на нього різних факторів, у тому числі і антропогенних, охороні природи, збереженню і відновленню природних екосистем чи їх окремих складових.Приклади тем екологічних проектів
1. Моніторинг міграцій тварин.
2. Визначення забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів.
3. Роль бактерій, грибів, тварин, рослин у екосистемах.
4. Вплив зовнішніх умов на продуктивність сільськогосподарських тварин та рослин.
5. Вивчення (вікової, статевої, генетичної, соціальної) структури популяцій.
6. Екологічні аспекти регуляції чисельності сільськогосподарських шкідників
7. Вивчення ареалів та запасів лікарських рослин.
8. Біотехнологія переробки відходів життєдіяльності організмів.
9. Екологічно чисті джерела енергії.
10. Екологічні проблеми великих та малих міст.
Тема роботи може бути обрана учнем самостійно, або запропонована науковим керівником.
Літературні та додаткові джерела для роботи
На початку роботи вкрай необхідним є ретельний аналіз і вивчення літературних джерел та Інтернет-ресурсів з даної теми. Результати ознайомлення можуть показати, що:
– проблема вивчена і, отже, подальша робота у даному напрямку є недоцільною або існує обмаль джерел інформації;
– проблема вивчена ще не повністю, деякі питання досліджено поверхово.
Після того, як учень з науковим керівником обрали тему дослідження, буде доцільним скласти орієнтовний план створення екологічного проекту.
Структура проекту

Проект може містити:


1. Лише описову частину, в якій подаються конкретні пропозиції певних дій та їх наукове обґрунтування, а також результати реалізації цих дій (звіт про їх виконання) – у випадку, коли результат проекту неможливо представити в аудиторії фізично;
2. Описову частину та власноруч створені моделі, макети та інструменти для реалізації проекту.
Макети, моделі, зразки інструментів чи механізмів та інші об’єкти, виготовлені власноруч для реалізації екологічного проекту, можуть бути представлені на захисті проекту фізично або на слайдах чи фотографіях, де разом із ними повинен бути сфотографований і автор проекту. Демонстраційні моделі або макети повинні відповідати правилам техніки безпеки.
Основні вимоги до оформлення проекту
При підготовці тексту слід керуватись загальноприйнятими вимогами, які висуваються до наукових публікацій.

Кожен проект має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника. Подані учасниками олімпіади науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками, тобто, до роботи додається рецензіявідповідного фахівця (науковця, вчителя, спеціаліста певної галузі).


Перелік основних вимог щодо оформлення проекту:
1. Текст роботи друкується державною мовою з одного боку аркуша А4, шрифт Тіmes New Roman – 14 через 1,5 інтервали. Поля: ліворуч – 20-30 мм, праворуч – 10 мм, зверху та знизу – 20 мм.
2. Оптимальний обсяг – 20-25 сторінок.
3. Вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки друкувати з нової сторінки. Назва та заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП і т.ін.) виконуються великими літерами та напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (перша велика) з абзацу (5 знаків). Крапка в кінці заголовка не ставиться.
4. Нумерація сторінок здійснюється арабськими цифрами без знака № у правому верхньому куті без крапки в кінці. Починається нумерація з цифри «3», тобто титульна сторінка та зміст не нумеруються – номер розділу необхідно проставляти після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставити, потім з нового рядка друкується заголовок розділу. Назву розділу друкують великими літерами напівжирним шрифтом. – підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад, 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу (за такими ж правилами).
5. Готуючи проект, учень повинен не просто переписувати фрагменти з монографій або документальних джерел, а підходити до них аналітично. Недопустимо, коли фраза, цитата або документ не підкріплені посиланнями на першоджерело. У тексті наукової роботи посилання на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, "... в роботах [5, 15]...".

6. Подання ілюстрацій, таблиць, формул:


– ілюстрації, таблиці, формули від основного тексту виділяються вільними рядками зверху та знизу;
– ілюстрації (карти, схеми, фотографії, діаграми, креслення) та таблиці слід подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад «Рис. 1.2.». Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією;
– таблиці нумерують послідовно (за виключенням таблиць, поданих у додатках) в межах розділу, наприклад «Таблиця 1.2», та розміщують цей напис у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Заголовок (назва) таблиці пишеться симетрично до розташування таблиці з відступом від напису «Таблиця» і від самої таблиці на 1–2 інтервали;
– пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка.


Оформлення структурних елементів проекту
Титульний аркуш.
На титульному аркуші вказуються: відомості про базовий науковий, вищий навчальний або навчальний заклад (школа, позашкільний заклад), у якому виконаний проект. Нижче – посередині аркуша – назва роботи без лапок. (Назва повинна бути лаконічною, повністю відповідати змісту екологічного проекту.) Ще нижче – відомості про виконавця роботи (прізвище, ім'я по батькові, клас і місце навчання) та керівника проекту. Внизу – місце написання та рік написання роботи.
Зміст.
Зміст є другою сторінкою, де визначено структуру наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назви додатків та номери сторінок, з яких вони починаються (див. приклад). Зміст зручно друкувати у таблиці, рамки якої невидимі при друкуванні на принтері.
Перелік умовних позначень або скорочень(у разі потреби).
У випадку вживання у проекті специфічної термінології, умовних позначень, скорочень і т. ін., необхідно навести їх перелік. Друкувати слід з нової сторінки двома колонками за абеткою: зліва, у першій колонці – скорочення, у другій – розшифровку.

Зразок заповнення титульної сторінки

Відділ освіти, фізичної культури та спорту

Макарівської районної державної адміністрації

Екологічний проект

НАЗВА РОБОТИ

Наукову роботу виконав:


П.І.П. учня
Тлумацька гімназія

Науковий керівник:


П.І.П.
Звання, місце роботи, посада

Макарів
2017Зразок заповнення другої сторінки

ЗМІСТ
1 інтервал


ВСТУП ……………………………………………………………….........3

РОЗДІЛ 1 НАЗВА РОЗДІЛУ


1.1. Назва підрозділу ……………………………..………………..…......5
1.2. Назва підрозділу ……………………………..……………………....6
1.3. Назва підрозділу ……………………………..……………………....7
1.4. Назва підрозділу ……………………………..…………………..…..8

РОЗДІЛ 2 НАЗВА РОЗДІЛУ


2.1. Назва підрозділу ……………………………..………………............11
2.2. Назва підрозділу ……………………………..………………............14
2.3. Назва підрозділу

РОЗДІЛ 3 НАЗВА РОЗДІЛУ


3.1. Назва підрозділу ………............................................................…… 19
3.2. Назва підрозділу ……………………………..……………...….........22

ВИСНОВКИ …………………………………………………………..….23

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ……………………………….…….24

ДОДАТКИ ……………………………………………………….…….....25

Вступ.

Нова сторінка ВСТУП починається нумерація з 3


1 інтервал

Вступ повинен мати обсяг до 10 % загального обсягу (1–2 сторінки). Вступ має відповідні складові частини, що розташовуються у певній послідовності:
• актуальність теми: автор дослідження дає пояснення, чому, на його думку, обрана тема стала об’єктом екологічного проекту, обґрунтовує доцільність роботи з огляду на суспільну практичну діяльність;
• предмет та об’єкт дослідження визначаються на основі аналізу стану вивчення тієї чи іншої наукової проблеми і відображають, яку саме частину проблеми буде розглянуто. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення (наприклад: флора пасовиськ). Предмет дослідження – це частина об’єкту, що вивчається автором роботи, його якості. (наприклад: особливості поширення агресивних видів рослин на пасовиськах Рахівського району.); Потрібно вказати, чи є предмет новим, чи традиційним.
• мета екологічного проекту дає можливість окреслити коло завдань, які повинні бути реалізовані в проекті. Мета формулюється чітко та зрозуміло і передбачає висвітлення трьох аспектів: кінцевий результат проекту, об’єкт дослідження і шлях досягнення кінцевого результату. Мета може бути спрямована на виявлення зв’язків, закономірностей та залежностей між певними явищами, на розкриття можливостей удосконалення процесів, наукових технологій тощо. Слід уникати таких висловлювань: «Досягнення…», «Вивчення…», оскільки це засіб досягнення мети, а не власне мета. Тому варто дотримуватись таких формулювань: «З’ясувати можливості…», «Довести, що…», «Продемонструвати на прикладах…», «Показати перспективи…» тощо;
• виходячи з поставленої мети, визначають завдання проекту, яких повинно бути не менше, ніж 3–4 (проаналізувати, розглянути, висвітлити, дослідити, рекомендувати тощо. Вирішення кожного поставленого завдання – це етап дослідження. Завдання визначають зміст дослідження і структуру тексту роботи. Вони можуть передбачати формулювання проблеми, виявлення нових фактів, встановлення нових зв’язків, нову постановку відомої проблеми, оригінальні висновки та рекомендації щодо впровадження отриманих експериментальних даних;
• новизна екологічного проекту повинна бути обґрунтована та логічно доведена із зазначенням відмінностей порівняно з аналогічними проектами (якщо такі виявлені), які були відомі раніше;
• у вступі потрібно також відобразити практичне або теоретичне зна­чення проекту для екологічної освіти населення окремого регіону або України. Крім того, слід повідомити про те, на яких конкурсах, науково–практичних конференціях, інших заходах оприлюднений проект (апробація результатів).
Основна частина (2-3 розділи).

Нова сторінка РОЗДІЛ 1


НАЗВА РОЗДІЛУ

Назва підрозділу

Основна частина має обсяг до 90 % загального обсягу роботи. Вона може складатись з трьох розділів, а також з підрозділів, пунктів, підпунктів, у яких характеризується сутність проблеми та розкривається її зміст, викладається та аналізується фактичний матеріал, наводяться головні теоретичні положення та практичний матеріал. Назви розділів та підрозділів повинні розкривати мету роботи і відповідати визначеним завданням.
1–й розділ, обсягом до 15 %, містить огляд літератури та методологію.
2–й розділ, до 50 %, містить аналіз отриманих результатів з досліджуваної проблеми.
3–й розділ, до 20 %, – викладення конкретних заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми. У кінці кожного з розділів автор формулює короткі висновки та підсумки.
3 інтервали
1.2. Назва підрозділу
1 інтервал …

Висновки.


Нова сторінка ВИСНОВКИ
1 інтервал

У висновках, які повинні мати обсяг до 5% від усієї роботи, тезисно, у порядку виконання задач, викладаються найважливіші результати екологічного проекту. Висновки – це короткий (без зайвих слів) виклад розв’язання завдань, які ставились при створенні проекту. Сукупність висновків є доведенням повноти досягнення поставленої мети.


Список використаних джерел.
Нова сторінка СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
1 інтервал;

Список використаних джерел містить бібліографічний опис не менше десяти джерел, використаних під час роботи над темою. Бажано опрацьовувати літературні джерела, не старіші за 5 років.


Кожне джерело починається з нового рядка в алфавітному порядку (спочатку – друковані видання, потім – електронні ресурси; спочатку видання українською мовою, потім – іноземними).
Оформлення бібліографічного опису повинно відповідати вимогам, що набули чинності з липня 2007 року відповідно до Національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
Алгоритм оформлення статті з періодичного друкованого видання:
Один автор:
Прізвище, ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали та прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.
Наприклад:
Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116.
Два автори:
Прізвище, ініціали першого автора. Назва статті. / ініціали, прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.
Наприклад:
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
Алгоритм оформлення статті з електронного видання:
Прізвище, ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали, прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www...
Наприклад:
Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm
Зміни в оформленні книг (посібників, збірників, монографій тощо)
Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовка (підруч. для вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо), відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.) наприклад:
Психологія : підруч. для вузів.
Психология : словник /відп. ред. Гончарук П. В.
Звертаємо увагу на зміни в написанні знаків пунктуації! У новому стандарті застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака: тире (–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають тільки після них.
Додатки.
Додатки слід оформляти на наступних після списку джерел інформації сторінках, кожний додаток необхідно наводити з нової сторінки. Нумерація – великими літерами українського алфавіту. Заголовок друкується угорі (симетрично до тексту сторінки) з великої літери.

Захист проекту

Подані до захисту проекти розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені керівниками.


На захисті проекту учень тезово викладає завдання проекту, і висвітлює головні аспекти його реалізації в процесі роботи, супроводжуючи доповідь мультимедійною презентацією. Доповідь може ілюструватись роздатковим матеріалом.
Тези – коротко сформульовані основні положення екологічного проекту (1-2 сторінки). Вони вкладаються в проект на кремому аркуші. При написанні тез слід дотримуватись такої структури:
ТЕЗИ

1 інтервал;


– назва теми роботи;
– П.І. П. автора, місце навчання;
– П.І.П. керівника, місце роботи, посада, звання (якщо є);
– обґрунтування актуальності теми;
– зв`язок проекту з науковими програмами, планами, темами (якщо є);
– предмет та об`єкт вивчення;
– мета та задачі екологічного проекту;
– методи дослідження;
– наукова новизна та практична значимість отриманих результатів;
– основні положення проекту;
– особистий внесок автора;
– відомості про впровадження проекту;
– відомості про публікації (за темою роботи);
– структура роботи.
Особливо важливо показати, що нового вніс автор у вивчення теми, які джерела і літературу використав, до яких висновків дійшов.
Захист екологічного проекту супроводжується постерною сесією.
Вимоги до оформлення постерів (стендових доповідей)
Постер (стенд) – це паперовий чи картонний плакат шириною 96 см та висотою160 см. Стендова доповідь повинна містити: заголовок (назву роботи), повну інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посаду наукового керівника) і коротке викладення роботи (мета і завдання роботи, матеріали і методи її виконання, результати і висновки).
Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 100 пт, розмір тексту – не менше 20 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Назву доповіді слід зробити конкретною і якомога коротшою для кращого сприймання учасниками.
Рисунки повинні бути чіткі, з підписами та розшифрованими умовними позначеннями. У тексті повинні бути посилання на всі рисунки. Речення слід робити короткими, конкретними, однозначними, використовувати максимум графічного матеріалу і мінімум тексту.

Основні критерії оцінювання проекту

При оцінюванні екологічних проектів особлива увага звертатиметься на:

актуальність та практичне значення роботи;
наукову новизну одержаних результатів;
системність і повноту у розкритті теми;
дослідницький характер роботи, доцільність та коректність використаних методів дослідження;
аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам;
стиль, грамотність, логічність викладу, відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт;
наявність публікацій на тему проекту в учнівській пресі, різних регіональних виданнях;
оформлення наочностей, у тому числі постерів та презентацій.

ЛІТЕРАТУРА


1. Український біологічний сайт http://www.biology.org.ua
Каталог: files
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна Ігорівна
files -> Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу та складання звіту Розглянуто і схвалено на засіданні
files -> Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація
files -> Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівна
files -> Програма навчального курсу україна в системі міжнародної безпеки І співробітництва
files -> Уважність, дисциплінованість під час роботи на пк
files -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
files -> Урок№65 євген маланюк. Життєвий І творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника «празької школи»

Скачати 129.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка