Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 рСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
#405
  1   2   3
Систематизований бюлетень нових надходжень

квітень – травень 2012 р.


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 3

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 4

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 4

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 5

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 5

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 7

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 8

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 9

12.00.11 Міжнародне право 9

12.00.12 Філософія права 9

Педагогічні науки 9

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти 9

Державне управління 10

25.00.02 Механізми державного управління 10

Наукові та навчальні видання 10

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 10

Науково-дослідна робота 10

Юридична освіта 10

Теорія держави і права 11

Історія держави і права 11

Конституційне право 11

Адміністративне право 12

Інформаційне право 13

Фінансове право 13

Цивільне право 14

Господарське право 14

Сімейне право 14

Земельне право 14

Екологічне право 15

Трудове право 15

Право соціального забезпечення 15

Кримінологія 15

Кримінально-виконавче право 16

Система судових органів 16

Цивільний процес 16

Кримінальний процес 17

Криміналістика 17

Судова статистика. Судова бухгалтерія 17

Судова психологія 18

Філософія держави і права 18

Держава і право зарубіжних країн 18

Природничі науки 18

Країнознавство 18

Суспільні науки 18

Історія 18

Етнографія 19

Економіка. Економічні науки 19

Політика. Політичні науки 19

Цивільна оборона 19

Освіта. Педагогіка 19

Книгознавство 19

Бібліотечна справа 19

Мовознавство 20

Літературознавство. Художня література (твори) 20

Мистецтвознавство 20

Філософія 20

Логіка 20

Довідкові видання 20

Видання на іноземних мовах 21

Електронні ресурси 21

Матеріали на СD та DVD-ROM 21

Повнотекстові документи 21Дисертації та автореферати дисертаційВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Квітка, А. В. Економічні основи розвитку та реалізації людського потенціалу : автореф. дис. ... канд. екон. наук / А. В. Квітка ; наук. кер. С. В. Тютюнникова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 17 с.

Наумов, М. С. Особливості ринкової трансформації в умовах інтелектуалізації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук / М. С. Наумов ; наук. кер. В. М. Лісовицький ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 18 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


Байдін, Ю. В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Байдін ; наук. кер. І. В. Яковюк ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Герасимова, А. А. Функции судебной власти в механизме современного российского государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Герасимова ; науч. рук. В. А. Терехин ; Пензен. гос. ун-т. – Саратов, 2012. – 25 с.

Єпур, М. В. Еволюція інституту покарання на українських землях Великого князівства Литовського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Єпур ; наук. кер. Б. С. Бачур ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Зміївська, С. С. Судова практика як джерело формування та розвитку права (загальнотеоретичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Зміївська ; наук. кер. О. Р. Дашковська ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Кондрашов, Ю. А. Фактор времени в юридической деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01-теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / Ю. А. Кондрашов ; науч. рук. В. Л. Кулапов ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 22 с.

Почтовий, М. М. Правові засади правової політики держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Почтовий ; наук. кер. Є. О. Гіда ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 20 с.

Прокопов, Д. Є. Теорія природного права у юридичній думці Російської імперії (середина XIX-початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Д. Є. Прокопов ; наук. кер. О. В. Скрипнюк ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 37 с.

Ревін, К. І. Формування та діяльність духовних судів у Таврійській губернії (кінець XVIII-початок XX ст.): історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. І. Ревін ; наук. кер. П. Є. Таран ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 20 с.

Стеценко, Н. С. Інститут судових приставів за судовою реформою 1864 року в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. С. Стеценко ; наук. кер. В. Д. Гончаренко ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 19 с.

Федорчук, О. В. Організаційно-правова діяльність державної автомобільної інспекції (ДАІ) УРСР (1935-1946 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Федорчук ; наук. кер. A. Є. Шевченко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 20 с.

Хворостянкіна, А. В. Законодавчі дефініції у правовій теорії та практиці європейських держав (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Хворостянкіна ; наук. кер. М. І. Козюбра ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 20 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


Андрушко, І. П. Особливості застосування категорії "інтерес" у конституційному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. П. Андрушко ; наук. кер. О. В. Зайчук ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 19 с.

Варлен, М. В. Институт депутатского мандата в теории и практике народного представительства в России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / М. В. Варлен ; науч. конс. Е. И. Козлова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 60 с.

Геворкян, М. В. Конституционно-правовые основы экономической деятельности в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Геворкян ; науч. рук. С. А. Авакьян ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 32 с.

Клименко, О. М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об'єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. М. Клименко ; наук. конс. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 40 с.

Нерсисян, А. Г. Федеральная интервенция в Российской Федерации: конституционно-правовые основы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Г. Нерсисян ; науч. рук. В. И. Радченко ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Скрипнюк, В. М. Конституційно-правові основи розвитку системи державної влади сучасної України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. М. Скрипнюк ; наук. конс. В. В. Медведчук ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 42 с.

Стребкова, Е. Г. Принцип транспарентности судебной власти: конституционно-правовые вопросы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Г. Стребкова ; науч. рук. В. Т. Кабышев ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 22 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Євков, А. М. Вичерпання майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Євков ; наук. кер. В. Л. Яроцький ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Виговський, О. і. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. і. Виговський ; наук. конс. А. С. Довгерт ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 34 с.

Гаро, Г. О. Шлюбний договір як інститут сімейного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. О. Гаро ; наук. кер. Я. М. Шевченко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Гасанов, Р. Ф. Недействительность расчетных сделок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Ф.Гасанов ; науч. рук. Л. Г. Ефимова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 26 с.

Гафаров, С. Э. Основные модели международной подсудности гражданских дел в национальном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Э. Гафаров ; науч. рук. Е. И. Носырева ; Воронеж. гос. ун-т. – Саратов, 2012. – 25 с.

Евстафьева, И. В. Правовое регулирование международного оборота имущественных авторских прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. В. Евстафьева ; науч. рук. И. В. Шугурова ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 24 с.

Крашенинников, М. П. Меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. П. Крашенинников ; науч. рук. Е. В. Вавилин ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Маслова-Юрченко, К. О. Договір андеррайтингу за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. О. Маслова-Юрченко ; наук. кер. В. Л. Яроцький ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 22 с.

Небыкова, А. В. Присоединение как форма реорганизации акционерных обществ. Правовые вопросы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Небыкова ; науч. рук. П. Г. Лахно ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 30 с.

Позова, Д. Д. Правове становище житлово-будівельних кооперативів за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Д. Позова ; наук. кер. О. І. Харитонова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 20 с.

Сазонова, Т. В. Осуществление и защита прав сторон в подрядных отношениях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Сазонова ; науч. рук. Т. А. Быкова ; Саратов. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 18 с.

Ульянова, Е. Г. Субсидиарная ответственность публично-правовых образований по обязательствам созданных ими юридических лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Г. Ульянова ; науч. рук. Н. В. Козлова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 19 с.

Эрлих, М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): правовые средства разрешения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Е. Эрлих ; науч. рук. С. А. Карелина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 23 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Барабаш, Т. О. Правове регулювання господарських відносин у сфері житлово-комунального господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. О. Барабаш ; наук. кер. Є. М. Білоусов ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 19 с.

Гурак, Л. В. Господарсько-правове забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Гурак ; наук. кер. Р. П. Бойчук ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Дорошенко, Л. М. Правові підстави примусової ліквідації господарських товариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. М. Дорошенко ; наук. кер. О. С. Янкова ; НАН України. – Донецьк, 2012. – 19 с.

Дудка, І. М. Правова політика в сфері державного регулювання банківської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Дудка ; наук. кер. Р. П. Бойчук ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 19 с.

Коваленко, С. М. Правові проблеми оцінки майна та майнових прав при їх відчуженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. М. Коваленко ; наук. кер. І. А. Селіванова ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Курчин, О. Г. Господарське-правове регулювання розміщення зовнішньої реклами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Г. Курчин ; наук. кер. В. А. Устименко ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецк, 2012. – 18 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


Димидов, М. М. Функции российского трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Димидов ; науч. рук. К. Н. Гусов ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 31 с.

Морозов, П. Е. Современные тенденции развития зарубежного трудового права в условиях глобализации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / П. Е. Морозов ; науч. конс. К. Н. Гусов ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 50 с.

Сорочишин, М. В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Сорочишин ; наук. кер. Г. І. Чанишева ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 20 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


Барабаш, Н. П. Правовий режим земель, наданих для користування надрами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. П. Барабаш ; наук. кер. В. І. Федорович ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Бедова, Е. С. Правовой режим земель населенных пунктов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. С. Бедова ; науч. рук. М. С. Пашова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 28 с.

Боева, А. А. Правовое регулирование добычи углеводородов на участках дна Каспийского моря Российской Федерации и Республики Казахстан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Боева ; науч. рук. Б. Д. Клюкин ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 30 с.

Даниленко, Б. В. Еколого-правове забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. В. Даниленко ; наук. кер. М. В. Шульга ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 19 с.

Кайдашов, В. С. Організаційно-правові засади безпечності та якості сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Кайдашов ; наук. кер. О. М. Туєва ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 19 с.

Рижко, П. О. Порівняльно-правовий аналіз форм аграрного підприємництва за законодавством ФРН та України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. О. Рижко ; наук. кер. А. М. Статівка ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Савченко, Г. І. Пріоритетність розвитку сільського господарства України як принцип аграрного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. І. Савченко ; наук. кер. В. Ю. Уркевич ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 21 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


Андрущенко, А. А. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони земель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Андрущенко ; наук. кер. О. О. Майданник ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 20 с.

Антипенко, І. В. Адміністративно-правові засади діяльності державних органів у сфері приватизації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Антипенко ; наук. кер. А. М. Новицький ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 22 с.

Біла Службова кар'єра державного службовця: теорія та правове регулювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Біла ; наук. конс. С. В. Ківалов ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 39 с.

Барановський, М. В. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність працівника міліції: поняття та структура : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Барановський ; наук. кер. В. М. Бевзенко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя., 2012. – 19 с.

Баранчик, П. О. Принципи адміністративного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. О. Баранчик ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 19 с.

Блащук, Н. І. Правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. І. Блащук ; наук. кер. Л. О. Нікітіна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Бондаренко, В. В. Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Бондаренко ; наук. кер. О. М. Обушенко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 16 с.

Бринцева, Л. В. Адміністративно-правові спори: загальна характеристика та адміністративний порядок їх вирішення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Бринцева ; наук. кер. О. Б. Червякова ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Букатова, Д. М. Адміністративно-правове регулювання ринків фінансових послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. М. Букатова ; наук. кер. Л. В. Ніколаєва ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 20 с.

Власова, Т. М. Адміністративний примус в діяльності Національного банку України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. М. Власова ; наук. кер. Д. М. Лук'янець ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 17 с.

Кагановська, Т. Є. Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т. Є. Кагановська ; наук. конс. О. Ф. Андрійко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 32 с.

Кельбя, С. Г. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Г. Кельбя ; наук. кер. О. Є. Користін ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

Кощій, О. В. Суб'єкти, які не наділені владними повноваженнями, як відповідачі в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Кощій ; наук. кер. В. М. Бевзенко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 17 с.

Кушнір, О. В. Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії суб'єктів протидії торгівлі людьми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Кушнір ; наук. кер. В. А. Ліпкан ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 15 с.

Линник, П. О. Удосконалення адміністративно-правового забезпечення праці дільничних інспекторів міліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. О. Линник ; наук. кер. М. М. Клемпарський ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 16 с.

Михальський, Ю. А. Адміністративно-правова охорона права громадян на свободу об'єднання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Михальський ; наук. кер. Л. І. Миськів ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 19 с.

Пасенюк, О. М. Принцип верховенства права в адміністративній юстиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Пасенюк ; наук. кер. А. М. Подоляка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 19 с.

Писаренко, В. В. Адміністративно-правові засади діяльності державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС УКраїни : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Писаренко ; наук. кер. А. Т. Комзюк ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Полякова, О. С. Адміністративно-правове регулювання поведінки військовослужбовців Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Полякова ; наук. кер. Ю. П. Битяк ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Пригоцький, В. А. Адміністративно-правові засади діяльності податкових органів при вирішенні спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Пригоцький ; наук. кер. М. О. Мацелик ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Радзівіл, К. С. Забезпечення фінансової безпеки України (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. С. Радзівіл ; наук. кер. Ю. І. Крегул ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 19 с.

Савранчук, Л. Л. Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. Л. Савранчук ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Свінціцький, Е. М. Організаційно-правові засади взаємодії державних органів при здійсненні фінансового контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. М. Свінціцький ; наук. кер. М. Н. Курко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 19 с.

Синиця, А. М. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення прав і свобод військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Синиця ; наук. кер. М. М. Тищенко ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Стефанчук, М. М. Органи виконавчої влади як сторона у справах адміністративної юрисдикції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Стефанчук ; наук. кер. Н. Р. Нижник ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 20 с.

Тімашов, В. О. Конфліктні провадження в адміністративному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Тімашов ; наук. кер. В. О. Заросило ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 20 с.

Торкайло, Ю. С. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з інституціями держави та структурами громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. С. Торкайло ; наук. кер. О. М. Бандурка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2012. – 20 с.

Трещова, О. Р. Державний примус в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Р. Трещова ; наук. кер. Ю. П. Битяк ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 19 с.

Фокша, Л. В. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Фокша ; наук. кер. А. О. Монаєнко ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Фомін, Ю. В. Органи внутрішніх справ України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Фомін ; наук. кер. Р. С. Мельник ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Чернадчук, Т. О. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері банківської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. О. Чернадчук ; наук. кер. І. В. Арістова ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя., 2012. – 20 с.

Чернетченко, В. В. Юридичні гарантії надходжень податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Чернетченко ; наук. кер. О. П. Рябченко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь., 2012. – 20 с.

Шапоренко, М. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері надання адміністративних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Шапоренко ; наук. кер. П. В. Діхтієвський ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 19 с.

Шемякін, О. В. Прокурор в адміністративно-юрисдикційних провадженнях: питання теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Шемякін ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Ширіна, С. А. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних із безпекою дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Ширіна ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя., 2012. – 18 с.

Шкіль, М. В. Адміністративно-правова охорона правосуддя в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Шкіль ; наук. кер. В. О. Рядінська ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – К., 2012. – 19 с.

Якимець, Ю. В. Публічне адміністрування сферою культури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Якимець ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Автухов, К. А. Виконання покарання у виді арешту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. А. Автухов ; наук. кер. А. Х. Степанюк ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Албегов, А. Б. Субъекты преступлений, совершаемых в процессе деятельности юридических лиц : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Б. Албегов ; науч. рук. Т. Г. Понятовская ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 19 с.

Білоусова, О. О. Кримінологічна модель протидії злочинності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Білоусова ; наук. кер. О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 20 с.

Гладун, О. З. Злочини проти виконання бюджету: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. З. Гладун ; наук. кер. О. Г. Кальман ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2012. – 16 с.

Клебанов, Л. Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Л. Р. Клебанов ; науч. конс. А. В. Наумов ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – М., 2012. – 47 с.

Козаченко, О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. В. Козаченко ; наук. конс. В. О. Туляков ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 38 с.

Купцова, К. О. Предупреждение вымогательства: криминологические и уголовно-правовые проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. О. Купцова ; науч. рук. И. М. Мацкевич ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 27 с.

Луничев, Е. М. Уголовно-правовой статус несовершеннолетнего : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. М. Луничев ; науч. рук. А. И. Чучаев ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 21 с.

Минеев, В. А. Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюджетных средств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Минеев ; науч. рук. Н. Н. Лапупина ; Саратов. юрид. ин-т МВД России. – Саратов, 2012. – 27 с.

Нагаева, Т. И. Формы и виды преступного деяния : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т. И. Нагаева ; науч. конс. А. И. Рарог ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 51 с.

Нетеса, Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Нетеса ; наук. кер. В. І. Борисов ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Ничуговская, О. Н. Система наказаний в современном российском уголовном законодательстве: проблемы и перспективы развития : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Н. Ничуговская ; науч. рук. Ю. В. Голик ; Елецк. гос. ун-т им. И. А. Бунина.– М., 2012.– 30 с.

Рябчук, О. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним з задоволенням статевої пристрасті неприродним способом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Рябчук ; наук. кер. В. В. Голіна ; НУ «ЮАУ ім.Ярослава Мудрого».– Х., 2012.– 20с.

Скора, Л. М. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. М. Скора ; наук. кер. Ю. В. Опалинський ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

Скриннікова, Н. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що вчинюються неповнолітніми жіночої статі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. С. Скриннікова ; наук. кер. В. П. Ємельянов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 19 с.

Ставінський, В. А. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Ставінський ; наук. кер. О. Г. Кальман ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2012. – 16 с.

Ушакова, Е. В. уголовно-правовые и криминологические меры противодействия похищению человека : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Ушакова ; науч. рук. В. И. Гладких ; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 2012. – 25 с.

Хуторіна, С. В. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Хуторіна ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – 20 с.

Чайка, В. О. Кримінальна відповідальність за посягання на життя працівника правоохронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Чайка ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Акад. адвокатури України. – К., 2012. – 16 с.

Шаргородська, Н. В. Об'єктивні ознаки складів злочинів у банківській системі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Шаргородська ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Акад. адвокаткри України. – К., 2012. – 19 с.

Щербаков, С. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Щербаков ; науч. рук. В. Н. Сидоренко ; Междунар. ин-т экономики и права. – М., 2012. – 25 с.

Щутяк, Л. С. Кримінальна відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. С. Щутяк ; наук. кер. І. В. Красницький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 18 с.

Яворська, В. Г. Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства Укарїни актами судового тлумачення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Яворська ; наук. кер. І. В. Красницький ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 18 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Благодир, В. С. Доказування в судових стадіях кримінального процесу у справах про одержання хабара : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Благодир ; наук. кер. А. О. Ляш ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 17 с.

Войтович, І. І. Процесуальні і тактичні особливості провадження невідкладних слідчих дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Войтович ; наук. кер. В. Д. Басай ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 19 с.

Гаджиев, В. Э. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства по делам о кражах скота (по материалам Сибирского федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Э. Гаджиев ; науч. рук. Ю. П. Гармаев ; Байкал. гос. ун-т экономики и права. – Саратов, 2012. – 21 с.

Дердюк, Б. М. Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в судах першої інстанції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. М. Дердюк ; наук. кер. В. Д. Басай ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 20 с.

Костовська, О. М. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Костовська ; наук. кер. Д. О. Савицький ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 16 с.

Литвинов, В. В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Литвинов ; наук. кер. В. М. Федченко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 20 с.

Макаров, М. А. Кримінально-процесуальне забезпечення екстрадиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Макаров ; наук. кер. В. В. Рожнова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2012. – 22 с.

Осмолян, В. А. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Осмолян ; наук. кер. О. Є. Омельченко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 18 с.

Охотіна, Ю. В. Виправдання як категорія кримінально-процесуального права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Охотіна ; наук. кер. Т. М. Барабаш ; Акад. адвокатури України. – К., 2012. – 18 с.

Ринда, В. В. Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль за провадженням дізнання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Ринда ; наук. кер. О. Є. Омельченко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Свиридова, Л. В. Судово-авторознавча класифікаційна експертиза українського писемного мовлення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Свиридова ; наук. кер. В. О. Коновалова ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Сичук, М. М. Процесуальний порядок провадження слідчих дій за судовим рішенням : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Сичук ; наук. кер. Є. Д. Лук'янчиков ; Акад. адвокатури України. – К., 2012. – 20 с.

Сьоміна, Н. А. Механізм вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Сьоміна ; наук. кер. В. К. Весельський ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Тарасова, І. В. Процесуальний порядок застосування підписки про невиїзд в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Тарасова ; наук. кер. М. Є. Шумило ; Акад. адвокатури України. – К., 2012. – 16 с.

Чабайовський, Т. В. Підстави та межі кримінально-процесуального втручання в особисте життя громадян : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Чабайовський ; наук. кер. Д. П. Письменний ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


Лемак, Р. В Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. В Лемак ; наук. кер. В. С. Бабкова ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Суходубов, Д. В. Координаційна діяльність прокуратури щодо боротьби зі злочинністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Суходубов ; наук. кер. І. Є. Марочкін ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

12.00.11 Міжнародне право


Бездєнєжна, М. Ю. Міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Бездєнєжна ; наук. кер. О. В. Буткевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 16 с.

Береза, О. Я. Розвиток концепції міжнародного договору в українській правовій практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Я. Береза ; наук. кер. Г. О. Анцелевич ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

12.00.12 Філософія права


Козенко, Ю. О. Правова поведінка особи: аксіологічно-нормативна детермінація : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. О. Козенко ; наук. кер. Т. З. Гарасимів ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 20 с.

Романинець, М. Р. Генеза ідеї відповідальності в праві: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Р. Романинець ; наук. кер. О. В. Грищук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 18 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2012
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
BIBLIOTEKA -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
SAIT -> Міжнародні реферативно-бібліографічні наукометричні бази даних scopus
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка