Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 рСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3

Державне управління

25.00.02 Механізми державного управління


Степанов, В. Ю. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної інформаційної політики : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління / В. Ю. Степанов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х., 2012. – 39 с.

Наукові та навчальні видання

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Персоналії юристів


Відданість правовій науці (50 років Фурсі Світлані Ярославівні) / упоряд. : Є. І. Фурса, О. О. Кармаза, Ю. В. Паливода. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 348 с. : ілюстр.

Х.д / В 42          хрЮрій Михайлович Грошевий : (до 80-річчя від дня народж. та 55-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / НАПрН України ; упоряд. : В. І. Борисов, В. І. Тютюгін ;. – Х. : Право, 2011. – 76 с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

Х.д я1 / Г 89          ДБВ, ВРК

+Повнотекст. док.

Науково-дослідна робота


Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Десяті осінні юрид. читання" (м. Хмельницький, 18-19 лист. 2011 р. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2011. – Ч. 2. – 337 с.

Х.е(0)л0 / А 43          н/абДержава і право суверенної України: проблеми теорії і практики : [матеріали наук. конф. до 20-ї річниці незалежності України, Київ, 21 черв. 2011 р.] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко ; упоряд. : В. П. Горбатенко, І. О. Кресіна. – К. : Юрид. думка, 2011. – 336 с.

Х.е (4УКР)л0 / Д 36          хр, н/абНезалежність України в глобальному світі: вектори XXI століття : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (22 серп. 2011 р., М. Київ): до 20-річчя незалежності України / Нац. ін-т стратегіч. дослідж. ; упоряд. : Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський. – К., 2011. – 192 с.

Х.е(4УКР)л0 / Н 44          хрПравова система України: проблеми теорії та практики : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. студент. наук. конф. (23-24 листоп. 2011 р.) / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», Студ. наук. тов-во ; за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х., 2011. – 482 с.

Х.е (4Укр)л0 / П 68          хр, н/аб, ч.з. №1, філ. №1, №2Проблеми цивільного права очима молодих науковців : зб. тез I Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 17 берез. 2012 р. / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», Каф. цивіл. права №1. – Х., 2012. – 219 с.

Х623я4 / П 78          хр


Юридична освіта


Одесской кузнице кадров милиции - 90 лет, 1922-2012 / отв. ред. Н. П. Водько. – О. : Астропринт, 2012. – 208 с.

Х.р(4Укр) / О-41          хрПерелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2011 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. акад. прав. наук України / НАПрН ; упоряд. : Д. В. Лук'янов, Н. В. Бєлімова. – Х. : Право, 2012. – 312 с.

Х.р(4Укр)43 / П 26          ДБВ, н/аб

+Повнотекст. док.

Теорія держави і права


Антропологія права: філософський та юридичний виміри : статті учасн. Міжнар. "круглого столу" (м. Львів, 9-10 груд. 2011 р.). / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. фак-т, НАПрН України, НДІ ін-т держ. буд-ва та місц.о самовряд., Львів. лаб. прав людини і громад. – Л. : Галиц. друкар, 2011. – Вип. 7. – 572 с.

Х01 / А 72          хрМалишев, Б. В. Бібліографічний довідник автореф.ів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.) : метод. посіб. / Б. В. Малишев. – К. : Реферат, 2010. – 74 с.

Х0 я1 / М 19          ДБВПравові системи сучасності : навч. посіб. / відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. думка, 2012. – 492 с.

Х081 я7 / П 68          ч.з. №1, №2Стеценко, С. Г. Глобалізація та право: національний вимір : монографія / С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. – К. : Атіка, 2012. – 132 с.

Х0 / С 79          хр, н/аб, філ. №1, №2Ткачук, А. Законодавча техніка : практ. посіб. нормопроектувальника / А. Ткачук ; Ін-т громад. сусп-ва. – К. : Легальний статус, 2011. – 268 с.

Х062.030 / Т 48          ч.з. №1


Історія держави і права


Демиденко, Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій, прочитаних у Нац. ун-ті "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" / Г. Г. Демиденко. – Х. : Право, 2012. – 416 с.

Х1(0) я7 / Д 30          ч.з. №1, №2, хрІванова, А. Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П. П. Скоропадського та Директорії : монографія / А. Ю. Іванова ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Наук. думка, 2011. – 223 с.

Х2(4Укр)61 / И 21          хр, н/абЗдобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; голова ред. ради О. Барабаш ; відп. ред. Я. Зайко. – Житомир : Рута, 2011.

Т. 1. – 752 с.

Т. 2. – 896 с.

Х2(4Укр)63 / З-46          хрЗінченко, О. В. Історія вчень про державу і право : у таблицях і дефініціях : навч. посібник / О. В. Зінченко, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2012. – 208 с.

Х1(0)я7 / З-63          ч.з. №1, №2Питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах історії : матеріали I Всеукр. наук. істор.-прав. конф. молодих учених 1 груд. 2011 р., м. Харків / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 126 с.

Х2(0) / П 35          хр, ч.з. №1


Конституційне право


Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України. Тритомний монолог-діалог з двоєдиною Україною. Від Декларації про державний суверенітет України до Акту проголошення незалежності України. – вид. 2-ге, випр. і доп. – К. : Освіта України, 2011.

Т. 1–2. – 1432 с.

Т. 2–3. – 1296 с.

Х620.420.01 / A95          хрАрутюнян, Г. Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии : сб. избр. публ. и выступлений на междунар. форумах, посвящ. дан. проблематике / Г. Г. Арутюнян ; сост.: А. С. Головин, М. В. Аршевская, Я. В. Рыбалко. – К. : Логос, 2011. – 308 с.

Х620 / А 86          хрБарабаш, Ю. Г. Нариси з конституційного права : зб. наук. пр. / Ю. Г. Барабаш. – Х. : Право, 2012. – 160 с.

Х620(4УКР) / Б 24          хр, н/абБитяк, Ю. П. Проблеми правового регулювання організації та діяльності апарату Президента України : наук.-практ. посіб. / Ю. П. Битяк, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х., 2011. – 138 с.

Х620.611.1 / Б 66          хр, ч.з. №1, №2, н/аб, філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиВолошин, Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Ю. О. Волошин ; за ред. М. О. Баймуратов ; Маріуп. держ. гуманіт. Ун-т, Європ. орг. публ. права, Представництво в Україні. – К. : Логос, 2010. – 428 с.

Х620(4УКР) / В 68          хр, н/абЗакон України "Про вибори народних депутатів України" : наук.-практ. ком. / Ф. В. Веніславський [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Мусіяка. – К. : Дрім Арт, 2012. – 672 с.

Х620.526.2(4УКР)-32.23 / З-19          ч.з. №1Из истории создания Конституции Росcийской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993) : в 6 т. / под общ. ред. О. Г. Румянцев. – М. : Волтерс Клувер. – 2008. – Т. 2 : 1991 год. – 1120 с.

Х620.12(4Рос) / И 32          хрКонституція України: зміни чи нова редакція : матеріали круглого столу, присвяч. 15-й річниці прийняття Конституції України (24 черв. 2011 р.) / Київ. орг. союзу юристів України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Наук.-експерт. упр. апарату Верхов. Ради України [та ін.] ; гол. ред. В. В. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 196 с.

Х620.12(4Укр)я4 / К 65          хрКутафин, О. Е. Избранные труды : монография : в 7 т. / О. Е. Кутафин. – М. : Проспект, 2011.

Т. 1 : Предмет конституционного права. – 448 с

Т. 2 : Источники конституционного права. – 352 с.

Т. 3 : Российское гражданство. – 592 с.

Т. 4 : Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации. – 400 с.

Т. 5 : Российская автономия. – 768 с.

Т. 6 : Субъекты конституционного права Российской Федерации как юридические и приравненные к ним лица. – 336 с.

Т. 7 : Российский конституционализм. – 544 с.

Х620(4РОС) / К 95          хр

Литвак, О. М. Правова природа інституту президентства : монографія / О. М. Литвак, Н. О. Рибалка. – К. : Атіка, 2010. – 168 с.

Х620.611.1 / Л 64          хрПетришина, М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / М. О. Петришина ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 232 с.

Х620.612 / П 30          хр, н/аб, ч.з. №1, філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиСовременный российский конституционализм: доктрина и практика : материалы межвуз. науч.-практ. конф. (Южн. федерал. ун-т, 23 окт. 2010 г.) и круглого стола (Санкт-Петербург. ун-т, 5 марта 2011 г.). – Ростов н/Д ; СПб. : Профпресс, 2011. – 372 с.

Х620(4Рос) / С 56          хрТкачук, А. Ф. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / А. Ф. Ткачук ; Ін-т громад. суспільства. – К. : Легальний статус, 2011. – 91 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради).

Х620.612 / Т 48          н/абЧернега, Р. Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання : монографія / Р. Т. Чернега ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – Ів.-Фр. : Місто НВ, 2008. – 116 с.

Х620.612 / Ч-49          хрШаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Д. : ТОВ "ЛізуновПрес", 2012. – 472 с.

Х620 (4УКР) / Ш 24          хр


Адміністративне право


Історія правоохоронних органів Харківської області / уклад. О. В. Красовицький. – Х. : Фоліо, 2011. – 270 с.

Х621.163(4УКР-4ХАР)-1 / И 90          хрЗакон України про захист прав споживачів : Станом на 1 січ. 2012 р. : Відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 48 с.

Х621.159.2(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, №2Закон України "Про міліцію" та Статут патрульно-постової служби міліції України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 черв. 2011 р. (офіц. текст). – К. : Вид. Паливода А. В., 2011. – 168 с.

Х621.163.1 / З-19          ч.з. №1Закон України про міліцію. Закон України про оперативно-розшукову діяльність. Закон України про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Статут патрульно-постової служби міліції України : станом на 3 жовт. 2011 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2011. – 192 с.

Х621.163(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиЗаконодавство про засоби масової інформації : Станом на 1 січ. 2012 р. : Відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

Х621.152(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, №2Законодавство України про інформацію : станом на 1 січ. 2012 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 64 с.

Х621.154(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, ч.з. №2Законодавство України про правоохоронні та контролюючі органи : станом на 1 лют. 2012 р.: відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 168 с.

Х621(4УКР)-32 / З 19          ч.з. №1, №2Кодекс Украины об административных правонарушениях : науч.-практ. коммент. / под общ. ред.: А. С. Васильев, А. И. Миколенко. – изд. 7-е, доп. и перераб., по сост. на 10 февр. 2010 г. – Харьков : Одиссей, 2010. – 1088 с.

Х621.0-324 / К 57          ч.з. №1, Крим., Полт. ф-т.Коломоєць, Т. О. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного права України : монографія / Т. О. Коломоєць, П. Д. Матвієнко ; Державний ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 256 с.

Х621.011.2 / К 61          хрОрганізаційно-правові основи управління в органах внутрішніх справ. Законодавчі та інші нормативно-правові акти / уклад. О. Г. Фролова. – Х. : ФОП Лук'яненко, 2011. – 108 с.

Х621.163-32 / О-64          хр, ч.з. № 1, № 2, філ. № 1, № 2, Крим., Полт. ф-ти, н/абСелезнев, В.В. Как защищать свои права водителя / В. В. Селезнев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Одиссей, 2010. – 240 с.

Х621.145 / С 29          хр, Крим., Полт. ф-тиСелезнев, В. В. Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев. – изд. 3-е. – Харьков : Одиссей, 2008. – 496 с.

Х621.159.2 / С 29          хр, Крим., Полт. ф-ти


Інформаційне право


Закон України про захист персональних даних. Державний реєстр баз персональних даних : Станом на 1 січ. 2012 р. : Відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 40 с.

Х621.153(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, №2Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" / Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко. – К. : ГО "Фундація "Центр суспільних медіа", 2012. – 336 с.

Х621.153(4УКР)-32.23 / Н 34          ч.з. №1, №2, н/аб, філ. №2Правове регулювання інформаційних відносин: законодавство, судова практика / упоряд.: В. С. Ковальський, О. С. Захарова, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с. – (Законодавство).

Х621.153-32 / П 68          ч.з. №1, №2, філ. №2Правове регулюваня інформаційних відносин: законодавство, судова практика / упоряд.: В. С. Ковальский, О. С. Захарова, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

Х621.153 / П 68          ч.з. №1, №2Синеокий, О. В. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций : учеб. пособие / О. В. Синеокий ; Запорож. нац. ун-т. – Х. : Право, 2011. – 592 с.

Х621.153 / С 38          ч.з. №1, №2Цимбалюк, В.С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства : монографія / В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2011. – 426 с.

Х621.153 / Ц 61          хр, н/аб, філ.№1


Фінансове право


Закон України "Про банки і банківську діяльність" : станом на 15 квіт 2011 р. – Х. : Одіссей, 2011. – 104 с. – (Закони України)

Х622.011-32 / З-19          ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, Крим. Полт. ф-тиНауково-практичний коментар до податкового кодексу України : в 3-х т. / Нац. ун-т держ. податк. служби України ; за заг. ред. М. Я. Азаров. – К. : Мін-во фінансів України, 2010.

Т. 1. – 448 с.

Т. 2. – 784 с.

Т. 3. – 516 с.

Х622.2(4УКР)-32.23 / Н 34          ч.з. №1

Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : Зміни та доп. станом на 1 верес. 2011 р. Т. 3-й. – К. : ВД "Професіонал", 2011. – 308 с.

Х622.2-324 / Н 34          ч.з. №1, №2Рукавишникова, И. В. Метод финансового права / И. В. Рукавишникова ; отв. ред. Н. И. Химичева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 288 с.

Х622в / Р 84          хр, н/абЧернадчук, В. Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 456 с.

Х622.1 / Ч-49          хр


Цивільне право


Аврамова, О. Є. Патентне право : навч.-метод. посібник / О. Є. Аврамова, О. С. Жидкова ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 160 с.

Х623.312я73 / А 21          ч.з. №1Баринов, Н. А. Избранные труды / Н. А. Баринов. – М. : Норма, 2012. – 608 с.

Х.я4(4РОС) / Б 24          хрЖилищный кодекс Украины : С измен. и доп. по сост. на 10 сент. 2011 г. – Харьков : Одиссей, 2011. – 72 с.

Х623.211.33-324 / Ж 72          ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиЗакон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : станом на 25 берез. 2011 р. – Х. : Одіссей, 2011. – 104 с. – (Закони України)

Х623.212.4 / З-19          ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, Полт., Крим. ф-тиПучковська, І. Й. Неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання як способи захисту прав кредитора в договірному зобов'язанні : навч. посіб. / І. Й. Пучковська. – Х. : ФІНН, 2012. – 144 с.

Х623.208я73 / П 90          ч.з. №1, №2, хрСелезнев, В. В. Как защищать свои права жильца / В. В. Селезнев. – Харьков : Одиссей, 2009. – 344 с.

Х623.211.33 / С 29          хр, Крим., Полт. ф-тиСнігір, Л. Лізінг: як використати його переваги / Л. Снігір. – К. : Центр комерційного права, 2011. – 128 с.

Х623.211.322.2 / С 53          хрТупицька, Є. О. Новація боргу у позикове зобов'язання за законодавством України : Монографія / Є. О. Тупицька ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФІНН, 2012. – 160 с.

Х623.209.4 / Т 85          хр, н/аб


Господарське право


Господарське право : підручник / за ред. О. П. Подцерковного. – Х. : Одіссей, 2012. – 640 с.

Х623.9 я7 / Г 72          ч.з. №1, №2, Крим., Полт. ф-ти, філ. №2Мамутов, В. К. Кодификация : сб. науч. тр. / В. К. Мамутов. – К. : Юринком Интер, 2011. – 248 с.

Х623.90-31 / М 22          хр, ч.з. №1, н/аб, філ. №2Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / НАПрН України ; за заг. ред.: Г. Л. Знаменський, В. С. Щербина. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

Х623.90(4УКР)-32.23 / Н 34          ч.з. №1, №2, філ. №2Правовые основы государственной поддержки бизнеса : монография / Национальная академия наук Украины, Институт экономико-правовых исследований ; отв. ред. Г. Л. Знаменский. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – 170 с.

Х623.9 / П 68          хр


Сімейне право


Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 1 верес. 2011 р. – К. : Професіонал, 2011. – 428 с.

Х624-324 / Н 34          ч.з. №1, №2


Земельне право


Кірін, Р. С. Історія гірничого права : навч. посібник / Р. С. Кірін ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 246 с.

Х625.3-1 / К 43          хрКозьяков, І. М. Науково-практичний коментар Гірничого закону України / І. М. Козьяков, P. С. Кірін ; Нац. гірнич. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 504 с.

Х625.3(4УКР)-32.23 / К 59          ч.з. №1Пейчев, К. П. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / К. П. Пейчев. – Х. : Фактор, 2011. – 472 с.

Х625-324 / П 24          ч.з. №1, №2


Екологічне право


Кірін, P. С. Право геологічного вивчення надр. Загальні положення / P. С. Кірін ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2011. – 216 с.

Х625.81 / К 43           хрКірін, Р. С. Право видобування корисних копалин : Монографія / Р. С. Кірін ; Держ. ВНЗ "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 220 с.

Х625.81 / К 43           хрКичигин, Н. В. Экологическое право : краткий курс лекций / Н. В. Кичигин, М. В. Пономарев, Н. И. Хлуденева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 217 с.

Х625.8 (4РОС) я7 / К 46          ч.з. №1


Аграрне (сільськогосподарське) право


Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Аграрне право" (відповідно до вимог ECTS) : для студ. 5 курсу / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко. – Х., 2012. – 22 с.

Х626 р / М 54          хр, ч.з. №1, №2, н/аб, каф. аграр. пр., філ. №1, №2, навч. від., код.


Трудове право


Агафонова, Г. А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной работника : монография / Г. А. Агафонова. – М. : Проспект, 2011. – 128 с.

Х627.1 / А 23          хрЗакони України: "Про оплату праці", "Про колективні договори і угоди" : чинне законодавство зі змінами та дпов. станом на 1 верес. 2011 р. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 24 с.

Х627.1 / З-19          ч.з. №1Законодавство України про зайнятість населення і захист від безробіття: законодавство, судова практика / упоряд. : В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328 с. – (Законодавство).

Х627.03-32 / З-19          ч.з. №1, №2Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Трудове право" (відповідно до вимог ECTS) : [для студ. 2 та 3 курсів] / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. В. В. Жернаков [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 104 с.

Х627 р / Т 78           хр, навч. від., код., ч.з. №1, №2, н/аб, каф. труд. пр., філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-ти

+Повнотекст. док.

Трудове право : підручник / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.

Х627 я7 / Т 78          ч.з. №1, №2, н/аб, філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-ти, код.


Право соціального забезпечення


Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи". – Х. : Одіссей, 2012. – 80 с. – (Закони України).

Х627.6 / З-19          ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиПенсійне забезпечення окремих категорій громадян: законодавство, судова практика / упоряд.: В. С. Ковальський, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 264 с. – (Законодавство).

Х627.621.2-32 / П 25          ч.з. №1, №2, філ. №1Пенсійне забезпечення: загальні положення / упоряд.: В. С. Ковальський, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с. – (Законодавство)

Х627.621.2-32 / П 25          ч.з. №1, №2, філ. №1


Кримінальне право


Колос, М. І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) : монографія : у 2-х т. / М. І. Колос ; наук. ред. Ю. В. Баулін ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – К. : Острог, 2011.

Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. – 448 с.

Т. 2 : Бібліографія. – 640 с.

Х628.1(4УКР)-1 / К 61 хрКримінальне право України. Загальна частина : підручник / відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – 5-те вид. – Х. : Одіссей, 2010. – 328 с.

Х628.10я73 / К 82 ч.з. №1


Кримінологія


Збірник законодавчих актів з питань протидії корупції / упоряд. В. В. Бєлєвцева [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 312 с.

Х628.38-321 / З-41          ч.з. №1, №2Науково-практичний коментар Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" : станом на 1 січ. 2012 р. / за ред. В. О. Шамрай. – К. : Професіонал, 2012. – 464 с.

Х628.38-324 / Н 34          ч.з. №1, №2Осипян, А. Л. Рейдерство: коррупционные захваты и враждебные поглощения / А. Л. Осипян. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 с.

Х628.38 / О-74          хрТимошенко, В. А. Екологічна спрямованість державного контролю за наркотиками: кримінологічні проблеми / В. А. Тимошенко. – К. : Логос, 2012. – 140 с.

Х628.372 / Т 41          хр, н/абХавронюк, Н. И. Научно-практический комментарий к Закону Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции" / Н. И. Хавронюк. – Харьков : Фактор, 2012. – 656 с.

Х628.38 / Х 12          ч.з. №1


Кримінально-виконавче право


Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. коментар (за станом законодавства на 01.11.2011 р.) / за заг. ред.: В. В. Коваленко, А. Х. Степанюк. – К. : Атіка, 2012. – 492 с.

Х628.40-324 / К 82          ч.з. №1, №2


Система судових органів


Конституційна юрисдикція : підручник / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; за ред. : Ю. Г. Барабаш, А. О. Селіванов. – Х. : Право, 2012. – 168 с.

Х629.015.2я73 / К 65          ч.з. №1, №2Москвич, Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : монографія / Л. М. Москвич ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФІНН, 2011. – 384 с.

Х629.01 / М 82          хр, н/аб, ч.з. №1, філ. №2


Система органів прокуратури


Закон України про прокуратуру : Станом на 5 груд. 2011 р. : Відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2011. – 40 с.

Х629.1(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиСухонос, В. В. Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2010. – 328 с.

Х629.1 / С 91          хр, ч.з. №1


Цивільний процес


Господарське процесуальне право : підручник / за ред. М. Ю. Картузова. – Х. : Одіссей, 2012. – 400 с.

Х629.221 / Г 72          ч.з. №1, №2, Крим., Полт. ф-ти, філ. №1Закон України про виконавче провадження : Станом на 1 січ. 2012 р. : Відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 72 с.

Х629.217.7(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, №2Закон України про виконавче провадження : Станом на 5 жовт. 2011 р. : Відповід. офіц. тексту. – Х. : Одіссей, 2011. – 64 с. – (Закони України)

Х629.217.7(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиЗакон України про нотаріат. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Станом на 1 січ. 2012 р. : Відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 152 с.

Х629.219(4УКР)-32 / З-19          ч.з. №2Закон Украины об исполнительном производстве : по сост. на 10 окт. 2011 г. – Харьков : Одиссей, 2011. – 64 с. – (Закони України)

Х629.217.7 / З-19          ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, Крим., Полт. ф-тиНауково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" : станом на 1 січ. 2012 р. / за заг. ред. В. В. Богатир. – К. : ВД "Професіонал", 2012. – 752 с.

Х629.2 -324 -32.23 / Н 34          ч.з. №1, №2Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. тр. / Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова ; под ред. В. В. Бутнева. – Ярославль : ЯрГУ, 2011. – Вып. 1. – 84 с.

Х623 (4РОС) / П 78          н/аб, ч.з. №1, хрСелезнев, В.В. Как обращаться с жалобами, заявлениями, запросами / В. В. Селезнев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Х. : Одиссей, 2012. – 256 с.

Х629.215.2 / С 29          хр, Полт., Крим. ф-ти


Кримінальний процес


Кримінальний процес : посібник для підготовки до держ. іспитів студентів заочної форми навчання / Ю. М. Грошевий [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 240 с.

Х629.3 я7 / К 82          ч.з. №1Статіва, І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : монографія / І. І. Статіва ; за наук. ред. В. П. Гмирко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 248 с.

Х629.372.2 / С 78          хрУдалова, Л. Д. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради : монографія / Л. Д. Удалова, Г. М. Доросинська. – К. : КНТ, 2011. – 144 с.

Х629.371 / У 28          хр


Криміналістика


Баев О. Я. Избранные работы : в 2 т. / О. Я Баев. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 2011.

Т. 1. – 616 с

Т. 2. – 432 с

Х629.4(4РОС) / Б 15          хрБогатирьов, І. Г. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань : монографія / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, М. П. Ільтяй ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2009. – 188 с.

Х629.429 / Б 73          хр, н/абЗавдання до виконання курсових робіт із криміналістики : для студ. 4 курсу заоч. ф-ту / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. Ю. Шепітько [та ін.]. – Х. :, 2012. – 26 с.

Х629.4 р / З-13          код., навч. від., хр, ч.з. №1, №2, н/аб, Каф. крим-ки, Крим., Полт. ф-ти, філ. №1

+Повнотекст. док.

Каткова, Т. Г. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із посяганнями на культурну спадщину : практ. посібник / Т. Г. Каткова, Т. В. Каткова. – Х. : Право, 2011. – 240 с.

Х629.43 / К 29           ч.з. №1, н/абКаткова, Т. В. Расследование преступлений с участием иностранцев: Русско-английский разговорник / Т. В. Каткова, А. С. Левашов. – Х. : Право, 2011. – 216 с.

Х629.4я2 / К 29          ДБВ, ч.з. №3

+Повнотекст. док.

Судова статистика. Судова бухгалтерія


Судебные и правоохранительные органы Украины : учеб. пособ. / под ред. : А. С. Васильева, Е. Л. Стрельцова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Х. : Одиссей, 2011. – 320 с.

Х629.6 я7 / С 89          ч.з. №1, №2, Крим., Полт. ф-ти


Філософія держави і права


Удовика, Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір : монографія / Л. Г. Удовика. – Х. : Право, 2011. – 552 с.

Ю666.7 / У 31          хр, н/аб


Держава і право зарубіжних країн


Абасов, Г. Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики : монографія / Г. Г. Абасов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2011. – 248 с.

Х620.612 / А 13          хрВінник, О. М. Проблеми правового регулювання корпоративних і партнерських відносин : [монографія] / Вінник О. М. ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2010. – 166 с. – Бібліогр. : с. 152-165

Х623.012.031 / В 48          хрМірошниченко, А. М. Земельне право України : підручник / А. М. Мірошниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Правова єдність, 2011. – 678 с.

Х625 / М 11          ч.з. №1, філ. №1Москалюк, О. В. Бібліографічний довідник автореф.ів дисертацій з конституційного права (1992-2011 рр.) : метод. посіб. / О. В. Москалюк. – К. : Реферат, 2012. – 80 с.

Х620 я1 / М 82          ДБВПроблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції. Аналіз сучасної західної літератури / за заг.ред. Дж. Перлін ; наук. ред.: О. А. Мартиненко, Ю. Л. Юєлоусов. – К. : Астролябія, 2011. – 632 с.

Х811.120.11 / П 78          хрРоїна, О. М. Збірник позовних заяв : практ. посіб. / О. М. Роїна. – 4-те вид., зм. та доп. – К. : КНТ, 2009. – 192 с.

Х629.215 / Р 58          хрСударенко, О.В. Право на житло: державне фінансування будівництва : монографія / О. В. Сударенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2010. – 316 с. – Бібліогр. : с. 279-315

Х622.3 / С 89          хрХорошаєв, Є. С. Фіскальне право країн Великої Вісімки : монографія / Є. С. Хорошаєв ; Нац. авіац. ун-т. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 344 с.

Х821 / Х 82          хрЦимбал, П. В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів : монографія / П. В. Цимбал ; Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 408 с. – Бібліогр. : с. 363-407

Х628.111.620.1 / Ц 61          хрКаталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2012
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
BIBLIOTEKA -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
SAIT -> Міжнародні реферативно-бібліографічні наукометричні бази даних scopus
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка