Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 рСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.79 Mb.
#563
1   2   3

Країнознавство


Масляк, П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 292 с. – (Вища освіта XXI століття).

Д8 я7 / М 31          н/аб


Історія


Дом все время далеко. Польша все время близко... Армия генерала Андерса. – Варшава, 2011. – 228 с.

Т3(4ПОЛ) / Д 66          хр


Економіка. Економічні науки


Кучма, Л. Д. Зламане десятиліття / Л. Кучма. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 559 с.

У9(4УКР) / К 95          хрСтратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року. – Херсон : Наддніпряночка, 2009. – 272 с.

У9(4УКР) / С 83          хр


Політика. Політичні науки


Куц , Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору : монографія / Г. М. Куц . – Х. : Віровець А.П. "Апостроф", 2011. – 300 с.

Ф05 / К 95          хр"Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація" : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (XXV ювілейні Харк. політолог. читання) / Харк. асоц. політологів, НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, НАПрН України. – Х., 2012. – 181 с.

Ф01я4 / П 50          хр, ч.з. № 2Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект) : аналіт. доп. / за заг. ред. О. А. Фісун. – Х. : Золоті сторінки, 2011. – 116 с.

Ф3(4УКР) / Д 46          хрСлаветні жінки України = Замечательные женщины Украины. – Х. : Известные имена, 2010. – 120 с.

Ф3(4УКР) / С 47          хрВасильєва, М. О. Зарубіжна допомога в системі приоритетів зовнішньої політики США : монографія / М. О. Васильєва. – К. : Фенікс, 2011. – 176 с.

Ф4(7СОЕ) / В 19          хрПопков, В. В. Реванш Востока. Соотношение Запада и Востока в глобальных геополитических трансформациях (конец XX - начало XXI века) / В. В. Попков. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 128 с.

Ф4(0) / П 57          хрЧекаленко, Л. Зовнішня політика України : підручник / Л. Чекаленко. – Київ : Кондор, 2011. – 290 с.

Ф4(4УКР) я7 / Ч-37          хр


Культура


Петрова, Г. М. Культурологія: конститутивні проблеми : навч. посіб. / Г. М. Петрова, Т. А. Кумеда, О. В. Шумейко. – К. : Атіка, 2009. – 356 с.

Ч11 я7 / П 30          хр


Наука. Наукознавство


Жихор, О. Б. Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України : монографія / О. Б. Жихор. – Л. : Ліга-Прес, 2008. – 248 с.

Ч21(4УКР) / Ж 75          хрЗбірник законодавчих і нормативних документів у сфері науки, інновацій та інформатизації / уклад. : Л. А. Кургузенкова, Л. В. Волошенюк. – К. : УкрІНТЕІ, 2011. – 356 с.

Ч21 / З-41          хр


Освіта. Педагогіка


Клименюк, М. М. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах / М. М. Клименюк, І. С. Кочарян. – К. : Освіта України, 2011. – 192 с.

Ч484(4УКР) / К 49          хрКононюк А. Е. Университет мирового класса. Концепция развития науки и совершенствования высшего образования и начала ее реализации. Научно-учебно-методическое обеспечение высшего образования и науки XXI века. "По чем учить" / А. Е. Кононюк. – К. : Освіта України, 2011. – 140 с.

Ч48(4УКР) / К 64          хрОрганизация инновационной деятельности в вузе : монография / Л. В. Кожитов [и др.] ; Моск. гос. индустр. ун-т. – М. : МГИУ, 2009. – 296 с.

Ч48(4РОС) / О-64          хрСалми, Д. Создание университетов мирового класса / Д. Салми. – М. : Весь Мир, 2009. – 110 с.

Ч48 / С 16          хрТовканець, Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець ; Мукачівський держ. ун-т. – К. : Кондор, 2011. – 186 с.

Ч48(4УКР) / Т 50          хрТуркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с.

Ч48 я7 / Т 88          хрУправление высшим учебным заведением / под общ.ред.С. Д.Резника, В.М.Филиппова . – 2-е изд.,перераб. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 768 с.

Ч484 (4РОС) / У 67          хр


Мовознавство


Тодорова, Н. Ю. Англійська мова: завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навч.-метод. посібник / Н. Ю. Тодорова. – К. : Знання, 2011. – 286 с.

Ш143.21я7 / Т 50          Крим. ф-т.Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб. / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. О. А. Лисенко [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 228 с.

Ш141.4 я7 / У 45          філ. №2, філ. №1, Полт. ф-т., Крим. ф-т., хр, ч.з. №2, н/аб

+Повнотекст. док.

Літературознавство


Степаненко, Н. С. Часопис "Рідний край": духовні обшири українства / Н. С. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2011. – 190 с.

Ш5(4УКР) / С 79          хр


Художня література (твори)


Богданова, А. Внебрачный контракт / А. Богданова. – М. : ЭКСМО, 2008. – 320 с.

Ш6 (4РОС) / Б 73          н/абДолинго, Б. Странник поневоле / Б. Долинго. – Л. : Лениздат, 2008. – 608 с.

Ш6(4РОС) / Д 64          н/абДонцова, Д. А. Агент 013 : Роман / Д. А. Донцова. – М. : ЭКСМО, 2010. – 384 с.

Ш6(4РОС) / Д 67          н/абКазаков, Д. Герой высшего качества / Д. Казаков. – М. : ЭКСМО, 2011. – 416 с.

Ш6(4РОС) / К 14          н/абКонстинский, А. Повторение / А. Констинский. – Харьков : Dobryni, 2011. – 220 с.

Ш6(4УКР) / К 72          хрКосинцев, В. Боевой устав гоблина / В. Косинцев. – [б. м.] : э, 2011. – 480 с.

Ш6 (4РОС) / К 71          н/абПрозоров, А. Трезубец Нептуна / А. Прозоров. – СПб. : Ленинградское издательство, 2010. – 400 с.

Ш6(4РОС) / П 78          н/абФорш, Т. А. Бриллиантовая королева : роман / Т. А. Форш. – М. : Альфа-Книга, 2009. – 348 с.

Ш6 (4РОС) / Ф 79          н/абФорш, Т. А. Космический отпуск : роман / Т. А. Форш. – М. : Альфа-Книга, 2011. – 345 с.

Ш6(4РОС) / Ф 79          н/абФорш, Т. А. Сумасшедший отпуск : роман / Т. А. Форш. – М. : Армада, 2010. – 315 с.

Ш6(4РОС) / Ф 79          н/абФранцузова, Л. Бусы Ахматовой / Л. Французова. – Харьков : Скорпион, 2010. – 112 с.

Ш6(4УКР) / Ф 84          хрХаер, Р. Идеальное дело : роман / Р. Хаер. – М. : Центрполиграф, 2010. – 382 с.

Ш6 (4РОС) / Х 15          н/абХаер, Р. Удачная работа : роман / Р. Хаер. – М. : Центрполиграф, 2009. – 287 с.

Ш6(7СОЕ) / Х 12          н/абШолохов, М. А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М. А. Шолохов ; Междунар. Шолохов. ком., Союз писателей России, Харьк. обл. гос. админ. и [др.]. – М. ; Харьков ; Париж : Моск. писатель, 2011. – 998 с. – (Всемирная библиотека поэзии и прозы "Бибилотека В. С. Черномырдина").

Ш6 (4РОС) / Ш 78          ВРК


Мистецтвознавство


Валуйская, М. Ю. Драгоценный мир Марины Валуйской MarValu / М. Ю. Валуйская ; вст. ст.: В. С. Немцова, Н. П. Пасмор. – Х. : Точка, 2011. – 52 с.

Щ14 / В 15              хрС. Рахманінов: на зламі століть. Вип. 7. Ч. 2. Мистецтво як засіб збереження пам'яті народу. До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні / Харк. обл. держ. адмін., НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» [та ін.] – Х. : ФОП Носань, 2010. – 152 с.

Щ31 я4 / Р 27          хр, н/аб, ч.з. №2, філ. №1, філ. №2


Філософія


Григорій Сковорода: на зламі епох : матеріали V Всеукр. наук. конф. , 20-21 трав. 2010 р. / Нац. літерат.-меморіал. музей Г. С. Сковороди, Харк. нац. техн. ун-т с./г. ім. П. Василенка, Фонд "Григорій Сковорода - 300". – Сковородинівка, 2010. – 176 с.

Ю3(4Укр) / Г 83          хрГригорій Сковорода: образ світлої людини на всі часи : матеріали Всеукр. наук. конф., с. Сковородинівка, 17 трав. 2008 р. / М-во культури і туризиму України, Упр. культури і туризму Харк. обл. держ. адмін., обл. комун. закл. "Літ.-меморіал. музей Г. С. Сковороди", Сум. держ. ун-т, Фонд "Григорій Сковорода - 300". – Х., 2008. – 200 с.

Ю3(4Укр) / Г 83          хр


Довідкові видання


Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. тов. ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. – К., 2009–2010.

2009. – Т. 9 : Е – Ж. – 712 с.

2010. – Т. 10 : З – Зор. – 712 с.

Я20 / Е 64          хр, ДБВ, ч.з. №2


Видання на іноземних мовах


Triumphant Decade: Odessa National Academy of Law. – Odessa : Jurydychna literatura, 2008. – 236 с.

Х.р(4УКР)32 / T86          хр


Електронні ресурси

Матеріали на СD


Господарський процес : зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (Серія "Юридична б-ка на DVD").

Х629.221 / Г 72    н/абДовідник юриста. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (Серія "Юридична б-ка на DVD").

Х я2 / Д 58          н/абКримінальне право і процес. Зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (Серія "Юридична б-ка на DVD").

Х628.1 / К 83       н/абСімейне право : Зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (Серія "Юридична б-ка на DVD").

Х624 / С 37         н/абСравнительное конституционное обозрение. Все выпуски 1993-2011 гг. / Ин-т права и публич. политики. – М., 2011. – 1 эл. опт. диск

Я52 / С 75          н/абСуди України. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (Серія "Юридична б-ка на DVD").

Х629.01 / С 89     н/абТрудове право : Зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (Серія "Юридична б-ка на DVD").

Х627 / Т 77          н/абЦивільне право : Зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – (Серія "Юридична б-ка на DVD").

Х623 / Ц 57          н/аб


Повнотекстові документи


Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2001–2010.

2001. – № 2. – 247 с.

2001. – № 3. – 277 с.

2001. – № 4. – 266 с.

2002. – № 1. – 275 с.

2002. – № 2. – 251 с.

2002. – № 3. – 242 с.

2002. – № 4. – 252 с.

2008. – № 1. – 310 с.

2008. – № 2. – 296 с.

2008. – № 3. – 324 с.

2008. – № 4. – 269 с.

2009. – № 2. – 277 с.

2009. – № 3. – 274 с.

2010. – № 1. – 320 с.

2010. – № 3. – 360 с.Бюлетень Вищої атестаційної комісії України : журнал / Вища атестац. коміс. України. – К. : Ред. «Бюл. Вищ. атестац. коміс. України»

2006. – № 1.2007. – № 6.

Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна ; Нац. ун-т «Юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого» . – Х. : Право, 2011. – 120 с.

Інформаційний бюлетень тендерної палати України : журнал. – К., 2006. – №№ N 34–41.

Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики : для студ. 4 курсу заоч. ф-ту / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. Ю. Шепітько [та ін.] . – Х., 2012. – 26 с.

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Злочини проти встановленного порядку несення військової служби (військові злочини)" : для студ. 4 курсу / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : М. І. Панов [та ін.] . – Х., 2011. – 41 с.

Злочини проти правосуддя : навч. посіб. / за заг. ред.: В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2011. – 160 с.

Каткова Т. В. Расследование преступлений с участием иностранцев. Русско-английский разговорник / Т. В. Каткова, А. С. Левашов. – Харьков : Право, 2011, – 216 с.

Кириченко В. М. Правознавство : курс лекцій / В. М. Кириченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 240 с.

Ковжога С. О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / С. О. Ковжога, О. Д. Малько, А. М. Полєжаєв ; НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – 224 с.

Методичні рекомендації з проходження виробничої практики : для студ. ф-ту підгот. кадрів для органів Пенс. фонду України за спец. "Правознавство" НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : М. М. Тищенко [та ін.]. – Х., 2012. – 17 с.

Міліція України : інформ.-попул.та наук.-практ. іл. журн. : часоп. М-ва. внутр. справ України. – К., 2005. – № 9.

Молдован В. В. Юридична клініка : навч. посіб. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 224 с.

Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія" / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : О. Г. Данильян [та ін.]. – Х., 2011. – 22 с.

Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія права" / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : О. Г. Данильян [та ін.]. – Х., 2011. – 24 с.

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Земельне право України" (відповідно до вимог ECTS) / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : А. П. Гетьман [та ін.]. – Х. : Право, 2011. – 72 с.

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Правове регулювання екологічної безпеки" / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. А. П. Гетьман [та ін.] . – Х. : Право, 2011. – 38 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи в органах Пенсійного фонду України" : для студ. 5 курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2012. – 31 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Пенсійне забезпечення" : для студ. 4 курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2012. – 77 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Військова адміністрація" (відповідно до вимог ECTS) : для студ. 3 курсу / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Богуцький, В. В. Мартиновський. – Х., 2012. – 41 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародні соціальні стандарти" : для студ. 5 курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. В. В. Жернаков [та ін.]. – Х., 2012. – 33 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум з пенсійного забезпечення" : для студ. 5 курсу ф-ту підгот. кадрів для Пенс. фонду України / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Жернаков, Г. О. Яковлєва, Я. В. Свічкарьова. – Х., 2012. – 33 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Трудове право" (відповідно до вимог ECTS) : [для студ. 2 та 3 курсів] / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Жернаков [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 104 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу" (відповідно до вимог ECTS) / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. М. В. Буроменський [та ін.]. – Х., 2011. – 49 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Філософія права" (відповідно до вимог ECTS) : для студ. 2 курсу / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : О. Г. Данильян [та ін.] . – Х., 2011. – 50 с.

Перелік дисертаційних досліджень з проблем держави і права, які виконуються в Україні (Бюлетень №2) . – Х. : Право, 1997. – 93 c.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2000-2001) : довідк. вид. / відп. за вип. І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2002. – 135 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2002) / відп. за вип. І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2003. – 103 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2003) / відп. за вип. І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2004. – 118 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2004) : розглянуті та схвалені від-нями Акад. прав. наук України / упоряд. : О. В. Петришин. – Х. : Право, 2005. – 149 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2005) : розглянуті та схвалені від-нями Акад. прав. наук України / упоряд. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2006. – 160 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2006) : розглянуті та схвалені від-нями Акад. прав. наук України / упоряд. : Д. В. Лук'янов, І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2007. – 180 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2007) : розглянуті та схвалені від-нями Акад. прав. наук України / упоряд. : Д. В. Лук'янов, І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2008.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2008 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Акад. прав. наук України / упоряд. : Д. В. Лук'янов, І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2009. – 184 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2009 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Акад. прав. наук України / упоряд. : Д. В. Лук'янов, І. Й. Пучковська. – Х. : Право, 2010. – 240 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2010 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. акад. прав. наук України / упоряд. : Д. В. Лук'янов, Н. В. Бєлімова. – Х. : Право, 2011. – 280 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2011 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. акад. прав. наук України / упоряд. : Д. В. Лук'янов, Н. В. Бєлімова. – Х. : Право, 2012. – 312 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права : довідк. вид. / відп. за вип. А. П. Гетьман ; упоряд. : А. П. Гетьман, І. О. Зінченко, В. П. Колісник. – Х. : Право, 1999. – 116 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права, які виконуються в Україні (1998-1999) / відп. за вип. О. Петришин ; упоряд. А. П. Гетьман [та ін.]. – Х. : Право, 2000. – 143 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблеми держави і права, затверджених ВАК України : довідк. вид. – Х. : Право, 1997. – 45 с.

Правова інформатика : наук. журн. з питань прав. інформатики, інформ. права та інформ. безпеки / Наук.-дослід. центр прав. інформатики АПрН України, Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К. : ПанТот.

2009. – №№ 3 – 4.

2010. – №№ 1 – 2.

Известия вузов. Правоведение : науч.-теорет. журн. / М-во образования РФ ; Межрег. ассоц. высш. юрид. учеб. завед. – СПб.

2006. – №№ 1 – 4.2007. – № 1.

Програма кандидатського іспиту з філософії та методичні вказівки з підготовки реферату для аспірантів, стажистів-дослідників та здобувачів наукового ступеня з юридичних спеціальностей (12.00.01-12.00.12) / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. А. П. Гетьман [та ін.] . – Х., 2011. – 54 с.

Програма навчальної дисципліни "Військова адміністрація" / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : В. В. Богуцький, В. В. Мартиновський. – Х., 2011. – 16 с.

Програма навчальної дисципліни "Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика її застосування" / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. : М. В. Буроменський, В. М. Стешенко. – Х., 2011. – 12 с.

Програма навчальної дисципліни "Кримінальна відповідальність за злочини проти встановленного порядку несення військової служби (військові злочини)" : для студ. IV курсу / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. М. І. Панов. – Х., 2011. – 11 с.

Програма навчальної дисципліни "Складання процесуальних документів з кримінальних справ" / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. А. Р. Туманянц. – Х., 2011. – 15 с.

Робоча програма виробничої практики для студентів господарсько-правового факультету зі спеціальності "Правознавство" / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.] . – Х., 2011. – 16 с.

Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб. / НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» ; уклад. О. А. Лисенко [та ін.] . – Х. : Право, 2012. – 228 с.

Юридичний радник : журн. юристів України / Юрид.-видав. приват. п-во "Страйд". – Х. : Страйд, 2005. – № 4

Юрій Михайлович Грошевий : (до 80-річчя від дня народж. та 55-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / НАПрН України ; упоряд. : В. І. Борисов, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2011. – 76 с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).
___________________________________________________________________
Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч.з. № 1 – читальний зал № 1

ч.з. № 2 – читальний зал № 2

ч.з. № 3 – читальний зал № 3

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. відділ – навчальний відділ

Крим. ф-т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут
Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2012
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
BIBLIOTEKA -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
SAIT -> Міжнародні реферативно-бібліографічні наукометричні бази даних scopus
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка