Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) ЗмістСторінка1/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ (СБНН)
(вересень – жовтень 2012 р.)

ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 3

Економічні науки 3

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 3

Юридичні науки 3

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 3

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 4

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 5

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 6

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 6

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 6

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 8

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 10

12.00.11 Міжнародне право 11

12.00.12 Філософія права 11

Психологічні науки 11

19.00.06 Юридична психологія 11

Соціологічні науки 11

22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології 11

Державне управління 12

25.00.01 Теорія та історія державного управління 12

25.00.02 Механізми державного управління 12

Соціальні комунікації 12

27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій 12

Наукові та навчальні видання 12

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 12

Персоналії юристів 12

Науково-дослідна робота 12

Юридична освіта 13

Теорія держави і права 13

Історія вчень про державу і право 14

Історія держави і права 14

Конституційне право 14

Адміністративне право 15

Інформаційне право 16

Фінансове право 16

Право власності 17

Підприємницьке право 17

Зобов’язальне право 17

Право інтелектуальної власності 17

Спадкове право 17

Господарське право 18

Сімейне право 18

Земельне право 18

Екологічне право 19

Трудове право 19

Кримінологія 19

Кримінально-виконавче право 19

Система судових органів 20

Цивільний процес 20

Кримінальний процес 21

Криміналістика 21

Судова медицина та судова психіатрія 23

Судова психологія 23

Філософія держави і права 23

Держава і право зарубіжних країн 24

Країнознавство 24

Статистика 24

Історія. Історичні науки 24

Економіка. Економічні науки 24

Політика. Політичні науки 24

Воєнна наука. Військова справа 25

Наука. Наукознавство 25

Наукова інформація та документація 25

Освіта. Педагогіка 25

Фізична культура і спорт 25

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство 26

Мовознавство 26

Літературознавство. Художня література (твори) 26

Ораторське мистецтво 27

Етика 27

Естетика 27

Довідкові видання 27

Електронні ресурси 28Повнотекстові документи 28

Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч.з. № 1 – читальний зал № 1

ч.з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф-т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут

Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Давидов Д. С. Методологічні основи дослідження особливостей сучасних трансформацій глобального господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Д. С. Давидов ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. Г. В. Задорожний. – Х., 2012. – 18 с.

Жукова Л. М. Інституціоналізація форм роз'язання конфліктів корпоративного сектору в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Л. М. Жукова ; Харк. нац. ун-ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. Г. М. Коломієць. – Х., 2012. – 18 с.

Корнілов О. О. Соціально-економічний розвиток робочої сили в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. О. Корнілов ; Харк. нац. ун- ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. В. Є. Лазаренко. – Х., 2012. – 16 с.

Пісоцька Є. І. Розвиток форм обміну: логіко-історичний аналіз : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Є. І. Пісоцька ; Харк. нац. ун- ім. В.Н. Каразіна ; наук. кер. А. А. Гриценко. – Х., 2012. – 15 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)

Ісмайлов К. Ю. Акти судової влади в системі джерел права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Ю. Ісмайлов ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. І. М. Погрібний. – Маріуполь, 2012. – 14 с.

Аминов Г. А. Налоги как признак государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. А. Аминов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. М. Н. Марченко. – М., 2012. – 24 с.

Берестовський І. В. Роль органів внутрішніх справ у реалізації функції захисту прав людини і громадянина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Берестовський ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. А. М. Завальний. – К., 2012. – 19 с.

Гаранжа С. А. Исправительно-трудовая политика Советского государства в 1917–1934 гг. (на примере общих мест заключения РСФСР): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Гаранжа ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. В. А. Томсинов. – М., 2012. – 23 с

Грищенко Г. А. Механизм легитимации государственной власти в современной России (теоретико-правовой аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. А. Грищенко ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Ю. А. Веденеев. – М., 2012. – 32 с.

Олейников В. В. Розвиток української державно-правової думки у другій половині XVIII – на початку XIX ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Олейников ; Луган.держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренк ; наук. кер. І. Б. Усенко. – Луганськ, 2011. – 20 с.

Резницька В. О. Організаційно-правові основи діяльності добровільних громадських формувань самооборони в 1944–1954 рр. (за матеріалами західних областей УРСР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Резницька ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. A. Є. Шевченко. – Маріуполь, 2012. – 16 с.

Середа О. В. Присяжні засідателі та станові представники в судових органах українських губерній Російської імперії (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Середа ; наук. кер. В. О. Рум'янцев. – Х., 2012. – 22 с.

Стасюк С. В. Об'єкт інформаційних правових відносин: загальнотеоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Стасюк ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. А. А. Письменицький. – Маріуполь, 2012. – 18 с.

Француз А. Й. Правові основи демократичного розвитку політичної системи в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. Й. Француз; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; наук. конс. О. В. Скрипнюк. – К., 2012. – 36 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)

Балабанова І. В. Розмежування повноважень між обласним та іншими рівнями місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Балабанова ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. М. О. Баймуратов. – Маріуполь, 2012. – 18 с.

Беляєва М. В. Конституційно-правові засади політичної функції Української держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Беляєва ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Л. Р. Наливайко. – Х., 2012. – 22 с.

Беляєва М.В. Конституційно-правові засади політичної функції української держави : дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Беляєва ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; наук. кер.: Л. P. Наливайко. – Д. : Дніпропетр. юрид. ін.-т МВС України, 2012. – 270 с.

Биков О. М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / О. М. Биков ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. конс. В. Д. Бондаренко. – К., 2012. – 39 с.

Бондарчук О. В. Інститут недоторканності депутата парламенту в Україні та Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Бондарчук ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. В. М. Шаповал. – К., 2012. – 19 с.

Держалюк О. М. Депутатський запит як форма парламентського контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Держалюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. Ю. С. Шемшученко. – К., 2012. – 20 с.

Калугина Т. В. Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации: на примере Дальневосточного федерального округа : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Калугина ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Е. И. Козлова. – М., 2012. – 29 с.

Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща : дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Маринів ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. М. В. Буроменський. – Х., 2012. – 190 с.

Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Маринів ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. М. В. Буроменський. – Х., 2012. – 20 с.

Харченко О. О. Роль органів місцевого самоврядування в становлення локальної системи соціального захисту прав матері та дитини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Харченко ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. Л. О. Корчевна. – Маріуполь, 2012. – 19 с.

Шустров Д. Г. Государство как объект конституционно-правового регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Г. Шустров ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. С. А. Авакьян. – М., 2012. – 24 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

Борисова Ю. О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. О. Борисова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. О. В. Кохановська. – К., 2012. – 19 с.

Буквич А. В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Буквич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. В. І. Кисіль. – К., 2012. – 20 с.

Буланов В. В. Категория наиболее тесной связи в международном частном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Буланов ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. В. А. Канашевский. – М., 2012. – 22 с.

Галушка Ю. І. Відшкодування шкоди, завданої рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання і досудового слідства за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. І. Галушка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. В. М. Коссак. – К., 2011. – 16 с.

Гончарук Л. М. Договір концесії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. М. Гончарук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. Н. С. Кузнєцова. – К., 2012. – 21 с.

Гринь О. С. Поручительство в механизме обеспечения исполнения обязательств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Гринь ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Л. Василевская. – М., 2012. – 26 с.

Иванов О. М. Правовое регулирование стоимости потребительского кредита : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Иванов ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Л. Г. Ефимова. – М., 2012. – 29 с.

Ковальова М. В. Цивільно-правова охорона винахідництва в Україні та в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Ковальова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. Ю. Л. Бошицький. – К., 2011. – 16 с.

Котенко Е. С. Мультимедийный продукт как объект авторских прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. С. Котенко ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Л. Василевская. – М., 2012. – 26 с.

Кочин В. В. Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Кочин ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. М. К. Галянтич. – К., 2012. – 20 с.

Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Кравцов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. В. Комаров. – Х., 2012. – 22 с.

Кубко А. Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Є. Кубко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. Н. С. Кузнєцова. – К., 2012. – 18 с.

Ланина О. В. Гражданско-правовое регулирование оговорки о сохранении права собственности в договорных обязательствах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Ланина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. А. Е. Шерстобитов. – М., 2012. – 30 с.

Лисенко Л. С. Ухвали в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. С. Лисенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. С. Я. Фурса. – К., 2012. – 19 с.

Німак М. О. Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Німак ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. Й. Г. Богдан. – К., 2012. – 20 с.

Оверко Г. Я. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної при медичних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. Я. Оверко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. М. В. Венецька. – К., 2012. – 19 с.

Падучак Б. М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. М. Падучак ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. Я. М. Шевченко. – К., 2011. – 20 с.

Погребняк О. С. Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при примусовому наданні медичної допомоги : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Погребняк ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. В. А. Кройтор. – Х., 2011. – 20 с.

Подузова Е. Б. Организационный договор и его виды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Б. Подузова ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. М. Н. Малеина. – М., 2012. – 26 с.

Посикалюк О. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Посикалюк ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. Р. О. Стефанчук. – К., 2012. – 20 с.

Руда Т. В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Руда ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. Н. О. Кіреєва. – К., 2012. – 20 с.

Рудко Б. Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. Б. Рудко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. С. Я. Фурса. – К., 2012. – 16 с.

Русанова В. А. Корпоративные способы защиты прав участников хозяйственных обществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Русанова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. Д. В. Ломакин. – М., 2012. – 31 с.

Талан Л. Г. Реалізація судових рішень у виконавчому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. Г. Талан ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. В. Комаров. – Х., 2012. – 19 с.

Тимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. П. Тимошевська ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. В. Комаров. – Х., 2012. – 21 с.

Тимченко Г. П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г. П. Тимченко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. конс. В. І. Семчик. – К., 2012. – 40 с.

Фігель А. А. Цивільно-правовий захист житлових прав фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Фігель ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. М. К. Галянтич. – К., 2012. – 20 с.

Федосеев С. В. Гражданско-правовое положение членов совета директоров акционерных обществ по законодательству Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Федосеев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. Д. В. Ломакин. – М., 2012. – 26 с.

Чинчевич Е. В. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью животными : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Чинчевич ; Саратов. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Т. И. Хмелева. – Саратов, 2012. – 21 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Іванова К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов'язань інноваційного характеру : дис. ... канд. юрид. наук / К. Ю. Іванова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер.: Ю. Є. Атаманова. – Х., 2012. – 202 с.

Іванова К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов'язань інноваційного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Ю. Іванова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Ю. Є. Атаманова. – Х., 2012. – 20 с.

Васильченко Т. В. Господарсько-правове регулювання охорони комерційної таємниці в умовах інноваційної економіки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Васильченко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. О. Х. Юлдашев. – К., 2011. – 20 с.

Громенко Ю. О. Правове регулювання рекламної діяльності суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. О. Громенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. М. Л. Шелухін. – К., 2012. – 20 с.

Купцова М. В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Купцова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. Л. Ф. Винокурова. – К., 2012. – 17 с.

Латинін O. A. Правове регулювання захисту прав кредиторів у справі про неспроможність (банкрутство) : дис. ... канд. юрид. наук / O. A. Латинін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Б. М. Поляков. – Х., 2012. – 189 с.

Макаренко А. С. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Макаренко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. М. Л. Шелухін. – К., 2012. – 20 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


(12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения)

Баринов Д. О. Процедуры заключения, изменения и прекращения трудового договора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. О. Баринов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. Г. В. Хныкин. – М., 2012. – 24 с.

Бережнов А. А. Досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Бережнов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. И. Костян. – М., 2012. – 26 с.

Гузиева А. И. Минимальный размер оплаты труда как одна из государственных гарантий в сфере наемного труда : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Гузиева ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Т. К. Миронова. – М., 2012. – 28 с.

Долголева И. А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в Республике Беларусь : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. А. Долголева ; Нац. центр законодательства и правов. исслед. Респ. Беларусь ; науч. рук. Х. Т. Мелешко. – Минск, 2012. – 27 с.

Чистякова І. О. Санаторно-курортне забезпечення як форма соціально-правового захисту населення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Чистякова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; наук. кер C. B. Венедіктов. – Луганськ, 2012. – 19 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


(12.00.06 Пприродоресурсное право; аграрное право; экологическое право)

Сидор В. Д. Теоретичні проблеми розвитку земельного законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. Д. Сидор ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. конс. О. О. Погрібний. – К., 2012. – 36 с.

Сонина Д. Д. Правовые проблемы принудительного прекращения прав на землю в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Д. Сонина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. О. М. Козырь. – М., 2012. – 24 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


Анісімова Н. М. Правове регулювання податкового контро.лю у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. М. Анісімова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; наук. кер. В. І. Курило. – К., 2012. – 19 с.

Баланюк Л. Л. Адміністративно-правове регулювання парабанківської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. Л. Баланюк ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. О. П. Орлюк. – Ірпінь, 2012. – 17 с.

Бенедик В. І. Норми адміністративно-процесуального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Бенедик ; наук. кер. Ю. П. Битяк. – Х., 2012. – 20 с.

Бердник В. С. Юрисдикційна діяльність адміністративних комісій (матеріальний та процесуальний аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Бердник ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. О. І. Миколенко. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Бердникова Л. В. Державна податкова служба України як суб'єкт адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Бердникова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. Д. Г. Мулявка. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Власов А. В. Контроль як форма попередження вчинення податкових правопорушень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Власов ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України ; наук. кер. В. О. Шамрай. – К., 2012. – 19 с.

Германюк М. О. Принципи державної служби: питання адміністративно-правової доктрини та правозастосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Германюк ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Забарський В. В. Адміністративно-правове регулювання політичних прав військовослужбовців Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Забарський ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. І. Л. Бородін. – К., 2012. – 16 с.

Закурін М. К. Адміністративно-правове регулювання діяльності господарських судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. К. Закурін ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. В. В. Галунько. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Іващенко О. Ю. Оскарження адміністративних послуг у Великій Британії та Україні (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Ю. Іващенко ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. В. К. Колпаков. – К., 2012. – 20 с.

Кобзар В. В. Адміністративно-правовий статус персоналу кримінально-виконавчої установи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Кобзар ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. В. Ф. Усенко. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Копцева Л. О. Фінансовий контроль у митній справі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. О. Копцева ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. Л. К. Царьова. – О., 2012. – 18 с.

Котенко А. М. Договірні відносини у сфері фінансово-правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Котенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер.: О. А. Лукашев. – Х., 2012. – 198 с.

Котенко А. М. Договірні відносини у сфері фінансово-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Котенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. А. Лукашев. – Х. 2012. – 20 с.

Красіков Д. О. Правове забезпечення інформаційної безпеки в діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. О. Красіков ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. P. A. Калюжний. – К., 2012. – 20 с.

Мельник М. В. Правове регулювання митних режимів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Мельник ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України ; наук. кер. О. В. Артеменко. – К., 2012. – 20 с.

Мельник М. П. Доказування при розгляді земельних спорів в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. П. Мельник ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. М. О. Мецелик. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Миронець І. М. Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Миронець ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. В. М. Марчук. – К., 2012. – 22 с.

Пащенко К. С. Правове регулюван ня судових витрат в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. С. Пащенко ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. В. О. Рядінська. – К., 2012. – 19 с.

Петрусевич В. І. Адміністративно-правове регулювання зайнятості інвалідів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Петрусевич ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. О. В. Кузьменко. – К., 2012. – 18 с.

Пирога І. С. Правові та організаційні засади реформування податкової системи України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. С. Пирога ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. А. І. Берлач. – К., 2012. – 20 с.

Різак М. В. Правове регулювання відносин обігу персональних даних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Різак ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. Ю. М. Бисага. – К., 2012. – 20 с.

Свириденко В. М. Правові аспекти конфліктів у сфері податкових відносин: питання теорії та практики правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Свириденко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. Т. А. Латковська. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Сикал М. М. Контроль за діяльністю Державної кримінально–виконавчої служби України: правові та організаційні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Сикал ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. В. П. Чабан. – К., 2012. – 19 с.

Скутельник П. Ф. Фінансово-правові аспекти процедури банкрутства в України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. Ф. Скутельник ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. О. П. Орлюк. – К., 2012. – 20 с.

Смерницький Д. В. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Смерницький ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. К. І. Бєляков. – К., 2012. – 19 с.

Сопільник Л. І. Теорія та практика адміністративно-правового регулювання організації безпеки дорожнього руху в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Л. І. Сопільник ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. конс. О. М. Бандурка. – Х., 2012. – 42 с.

Столітній А. В. Адміністративне затримання як захід адміністративного припинення: теорія, досвід та практика застосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Столітній ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя, 2012. – 19 с.

Сухий Р. М. Повноваження Національного банку України по управлінню та контролю за валютним оборотом: фінансово–правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. М. Сухий ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. Т. А. Латковська. – О., 2012. – 20 с.

Тимченко А. М. Види примусових заходів у податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Тимченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; наук. кер. О. А. Лукашев. – К., 2012. – 18 с.

Ткаліч І. О. Правове регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів у системі недержавного пенсійного забезпечення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Ткаліч ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України ; наук. кер. К. І. Бєляков. – К., 2012. – 20 с.

Трубін І. О. Правові засади функціонування системи електронних платежів у сфері електронної комерції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Трубін ; НАПрН України ; наук. кер. А. М. Новицький. – К., 2012. – 19 с.

Тунік А. В. Правові основи захисту персональних даних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Тунік ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. І. М. Сопілко. – К., 2012. – 20 с.

Форостяна С. В. Неконфліктні провадження в адміністративному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Форостяна ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. В. О. Заросило. – К., 2012. – 19 с.

Чапух Е.У. Загальнодержавні соціальні збори: правова природа та види : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. У. Чапух ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. І. Є. Криницький. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Шамрук Н. Б. Адміністративно-правові засади взаємодії суб'єктів протидії насильства в сім'ї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Б. Шамрук ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. А. О. Галай. – К., 2012. – 20 с.

Шаптала Н. К. Співвідношення принципів рівності та соціальної справедливості в податково–правовому регулюванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. К. Шаптала ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. М. П. Кучерявенко. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Шевчук О. М. Правове регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України : дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Шевчук ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. Я. Настюк. – Х., 2012. – 197 с.

Шевчук О. М. Правове регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Шевчук ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. Я. Настюк. – Х., 2012. – 20 с.

Шепетько С. А. Юридична особа як суб'єкт адміністративного делікту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Шепетько ; НАПрН України ; наук. кер. О. В. Копан. – К., 2012. – 18 с.

Шульженко О. В. Правове регулювання податкової бази : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Шульженко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. М. П. Кучерявенко. – Х., 2012. – 20 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Боднар І. В. Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу : автореф. дис. ... канд. юрид. / І. В. Боднар ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. І. Г. Богатирьов. – Х., 2012. – 19 с.

Габро О. І. Відповідальність свідка, потерпілого, оцінювача експерта, перекладача за діяння, передбачені ст. 384 КК України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Габро ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. В. К. Матвійчук. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Ганова Г. О. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. О. Ганова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. О. О. Кваша. – К., 2012. – 19 с.

Грушицький А. І. Реалізація права на правову допомогу засудженими до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. І. Грушицький ; Нац. акад. внутр. справ України ; наук. кер. В.В Коваленко. – К., 2012. – 20 с.

Дегтярьова І. В. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: кримінально-правова та кримінологічна характеристика і запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Дегтярьова ; Харк. нац. ун-т внутр. Справ ; наук. кер. Ю. А. Вапсва. – Х., 2012. – 19 с.

Джужа А. О. Запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Джужа ; Харк. нац. ун-т внутр. внутр. справ ; наук. кер. О. Г. Колб. – Х., 2012. – 20 с.

Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості : дис. ... канд. юрид. наук / Т. Є. Дунаєва ; Ін-т вивч. пробл. злочинності ; наук. кер. О. Г. Кальман. – Х., 2012. – 216 с.

Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Є. Дунаєва ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. Г. Кальман. – Х., 2012. – 20 с.

Жмур Ю. М. Кримінально-правовий захист недоторканності житла в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. М. Жмур ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. С. В. Клименко. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Козич І. В. Кримінально-правова політика в сфері протидії злочинам, що вчиняються їз застосуванням насильства : автореф. дис. ... канд. юрид. / І. В. Козич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ ; наук. кер. П. Л. Фріс. – Л., 2012. – 19 с.

Коновалова А. Ю. Види покарань для неповнолітніх за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук / А. Ю. Коновалова ; Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х., 2012. – 248 с.

Коновалова А. Ю. Види покарань для неповнолітніх за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Ю. Коновалова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Ю. В. Баулін. – Х., 2012. – 20 с.

Куманяева Е. А. Принуждение в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. А. Куманяева ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. А. И. Чучаев. – М., 2012. – 26 с.

Лащук Н. Р. Кримінально-правова оцінка використанння захисних засобів, що вражають автономно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Р. Лащук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ ; наук. кер. В. О. Навроцький. – Л., 2012. – 19 с.

Лиськов М. О. Кримінально-правова характеристика складів злочинів проти трудових прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Лиськов ; Львів. держ. ун-т внутр. справ ; наук. кер. С. Я. Лихова. – Л., 2012. – 18 с.

Мельник О. В. Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Мельник ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. Г. С. Поліщук. – К., 2012. – 19 с.

Михайліченко Т. О. Кримінальна відповідальність за порушення обов'язків щодо охорони майна (аналіз складу злочину та проблеми кваліфікації) : канд. юрид. наук / Т. О. Михайліченко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. І. Тютюгін. – Х., 2012. – 224 с.

Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної певедінки засуджених : дис. ... канд. юрид. наук / І. С. Михалко ; Ін-т вивч. пробл. злочинності ; наук. кер.: А. Х. Степанюк. – Х., 2012. – 208 с.

Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. С. Михалко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. А. Х. Степанюк. – Х., 2012. – 20 с.

Мозгова В. А. Громадські роботи як вид кримінального покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Мозгова ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. Ю. В. Шинкарьов. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Назаров А. К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификация по институтам уголовного права : автореф. дис. ... канд. юрид. / А. К. Назаров ; Таджик. нац. ун-т ; науч. рук. Т. Ш. Шарипов. – М., 2012. – 27 с.

Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації про організовану злочинність та їх використання у кримінологічній науці та практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Одинцова ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. М. Литвинов. – Х., 2012. – 18 с.

Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. М. Оробець ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. А. Ломако. – Х., 2012. – 20 с.

Плешков М. А. Уголовная ответственность за незаконный оборот земли : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Плешков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. В. С. Комиссаров. – М., 2012. – 24 с.

Самотієвич В. О. Кримінологічна характеристика особистості працівників ОВС України, які вчинили злочини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. О. Самотієвич ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. А. Мартиненко. – Х., 2012. – 19 с.

Світличний О. О. Кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Світличний ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. П. В. Хряпінський. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Смирнова А. В. Кримінально-правова кваліфікація співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Смирнова ; наук. кер. О. М. Костенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 19 с.

Тодоров А. А. Уголовно-правовая характеристика пиратства по российскому и зарубежному законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Тодоров ; Моск. гос. лингвист. ун-т ; науч. рук. С. В. Фирсаков. – М., 2012. – 32 с.

Цвіркун Н. Ю. Кримінальна відповідальність за безгосподарське використання земель : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Ю. Цвіркун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. А. М. Шульга. – Х., 2012. – 19 с.

Чепурко А. С. Кримінально-правова протидія незаконному вживанню наркотичних засобів (ст. ст. 315, 316, 317 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Чепурко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. М. Костенко. – Х., 2012. – 18 с.

Шарікова В. П. Спричинення злочинної шкоди працівниками органів внутрішніх справ при виконанні службових обов'язків: детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Шарікова ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. А. Мартиненко. – Х., 2012. – 19 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность)

Ангеленюк А.-М. Ю. Затримання підозрюваного в справах про незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин (процесуальні та криміналістичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.-М. Ю. Ангеленюк ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. Н. С. Карпов. – Ірпінь, 2012. – 17 с.

В'юнник Д. Ю. Методика розслідування крадіжок автотранспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Ю. В'юнник ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. Ю. Шепітько. – Х., 2012. – 19 с.

Войтов О. В. Слідчі дії, що провадяться з дозволу суду та з санкції прокурора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Войтов ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. Л. М. Лобойко. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Волкова А. Е. Формування і використання інформаційно-довідкових колекцій експертної служби МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Е. Волкова ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. М. Г. Щербаковський. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Головизнин М. В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Головизнин ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Л. А. Воскобитова. – М., 2012. – 24 с.

Грицюк І. В. Протидія розслідування злочинів у сфері оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Грицюк ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. Г. П. Власова. – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Крюков В. Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании (досудебное и судебное производство) : автореф. дис. ... д–ра юрид. наук / В. Ф. Крюков ; Рос. социал. ун-т ; науч. конс. Б. Я. Гаврилов. – М., 2012. – 51 с.

Кузьмічова Є. В. Охорона лікарської таємниці у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. В. Кузьмічова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. Л. Д. Удалова. – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Мельник Д. В. Дослідження малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характеристик : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Мельник ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. A. B. Іщенко. – Ірпінь, 2012. – 18 с.

Мировська А. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Мировська ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. В. К. Весельський. – Ірпінь, 2012. – 16 с.

Михеенкова М. А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в современном уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Михеенкова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; науч. рук. Л. В. Головко. – М., 2012. – 30 с.

Пєсцов Р. Г. Заочне провадження в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Г. Пєсцов ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. В. П. Мікулін. – Ірпінь, 2012. – 16 с.

Павловец Г. А. Фиксация доказательственной информации с помощью цифрових средств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. А. Павловец ; Акад. МВД Респ. Беларусь ; науч. рук. Е. И. Климова. – Минск, 2012. – 24 с.

Павловська А. А. Продовження та поновлення строків у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Павловська ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. Л. Д. Удалова. – Ірпінь, 2012. – 16 с.

Тетерятник Г. К. Охорона прав і законних інтересів неосудних і обмежено осудних на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. К. Тетерятник ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. М. Є. Шумило. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Туровець Ю. М. Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. М. Туровець ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. В. К. Весельський. – Ірпінь, 2012. – 17 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)

Бабін Б. В. Програмне регулювання в сучасному міжнародному праві: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Б. В. Бабін ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. конс. М. О. Баймуратов. – К., 2012. – 40 с.

Бальзамова Н. Л. Эволюция законодательства Европейского Союза о правовом положении граждан стран, не входящих в ЕС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Л. Бальзамова ; Моск.гос. юрид. акад. ; науч. рук. А. О. Четвериков. – М., 2012. – 31 с.

Варес К. Л. Міжнародно-правові аспекти дослідження Україною ресурсів Міжнародного району морського дна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Л. Варес ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. Г. О. Анцелевич. – К., 2012. – 19 с.

Васильева А. С. Гарантии принципа уважения прав человека в Европейском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Васильева ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. С. Ю. Кашкин. – М., 2012. – 26 с.

Ижиков М. Ю. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в области защиты прав человека : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Ижиков ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Е. Г. Моисеев. – М., 2012. – 25 с.

Лекарь А. С. Правила і процедури вирішення спорів у рамках світової організації торгівлі та механізми їх впровадження в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Лекарь ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. кер. С. Г. Осика. – К., 2012. – 20 с.

Птуха С. С. Правові аспекти діяльності Ради Європи у сфері охорони та використання культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Птуха ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. В. І. Акуленко. – К., 2012. – 20 с.

Синчанський С. О. Екологічні чинники в міжнародно-правовому регулюванні торговельних відносин у контексті функціонування світової організації торгівлі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Синчанський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. кер. Н. Р. Малишева. – К., 2012. – 20 с.

12.00.12 Філософія права


Гелеш А. І. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. І. Гелеш ; Львів. держ. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. В. Грищук. – Л., 2012. – 17 с.

Добош З. А. Конвергенція справедливости і права: філософсько-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / З. А. Добош ; Львів. держ. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. В. Грищук. – Л., 2012. – 16 с.

Житник О. О. Філософсько-правові засади інституту глави держави в українському державотворенні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Житник ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. Н. В. Кушакова-Костицька. – К., 2012. – 20 с.

Копельцев-Левицька Є. Д. Ментальність українського народу: філософсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. Д. Копельцев-Левицька ; Львів. держ. ун-т внутр. справ; наук. кер. С. С. Сливка. – Л., 2012. – 18 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2012
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
BIBLIOTEKA -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення
SAIT -> Реферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Міжнародні реферативно-бібліографічні наукометричні бази даних scopus
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка