Складання й оформлення бібліографічного списку використаних джерел І літературиСкачати 16.93 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір16.93 Kb.
#97
ТипКнига

СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 • ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ
 • ДЛЯ МАГІСТРАНТІВ
 • ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
 • Розробник: Ахметова Н. Р.

Рекомендації зі складання бібліографічного списку посилань на використані джерела інформації

Нормативні документи, що регламентують складання бібліографічного опису на документ

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
 • ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (Согласован с Госстандартом Украины)
 • ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»
 • ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании»
 • Приклади
 • бібліографічного опису

Книги

 • Книга одного автора:
 • Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії  : наук.-метод. посіб. / Іван Андрійович Зязюн ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2000. – 312 с.
 • Кононенко П. П. Національна ідея, нація, націоналізм  : монографія / Петро Петрович Кононенко ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : Міленіум, 2006. – 358 с.
 • Книга двох авторів:
 • Стом О. Ю. Навчальні ігри в початковій школі / Ольга Юріївна Стом, Світлана Володимирівна Рудь. – Х. : Основа, 2010. – 128 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; Вип. 07).
 • Чайкіна Н. О. Організація внутрішнього моніторингу якості професійної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання : наук.-метод. посіб. / Наталія Олександрівна Чайкіна, Ольга Миколаївна Ніколенко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 110 с.
 • Книга трьох авторів:
 • Авраменко О. М. Українська мова  : зб. текстів для переказів. 11 клас: державна підсумкова атестація / М. Авраменко, Л. Т. Коваленко, В. Ф. Чукіна. – К. : Грамота, 2010. – 96 с.
 • Кулатова І. М. Кургани поблизу с. Волошине в пониззі Псла / І. М. Кулатова, С. А. Скорий, О. Б. Супруненко ; Ін-т археології НАН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури. – К., 2010. – 160 с. – (Старожитності околиць Комсомольська ; Ч. VIII).
 • Книга чотирьох авторів:
 • Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами ІМВ РС / А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров. – Х : ТОВ "Компанія СМІТ", 2003. – 512 с. 
 • Використання невербальних вправ в роботі психолога / Т. С. Яценко, С. М. Авраменко, І. В. Євтушенко, І. В. Калашник. – К. : Марич В. М., 2010. – 98 с. – (Психологічний інструментарій). 
 • Книга п’яті авторів і більше:
 • Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 2-е вид., доп. – К. : Каравела, 2009. – 400 с. – (Українська книга).
 • Моніторинг довкілля : підручник / під ред. В. М. Боголюбова; Вінницький нац. техн. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 с.

Видання без автора

 • Поети Празької школи. Срібні сурми. Антологія / упоряд. М. Ільницький. – К. : Смолоскип, 2009. – 916 с. 
 • Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Нац. юрид. акад. України імені Я.Мудрого. – Х. : Гриф, 2003. – 336 с.

Багатотомний документ

 • Грушевський М. С. Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2005– . –
 • Т. 14. Рецензії та огляди (1888-1897). – 2008. – 432 с.
 • Грушевський М. С. Твори : у 50 т. / М. С. Грушевський ; ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2008. – Т. 14. Рецензії та огляди (1888-1897). – 432 с.

Матеріали конференцій

 • Навколишнє середовище і здоров'я людини  : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. семінару, (Полтава, 25 верес. 2009 р.) / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського, Регіон. ландшафний парк "Диканський". – Полтава : ПНПУ, 2009. – 318 с.
 • VIII Гоголівські читання : матеріали міжнар. наук. конф., 5-6 квіт. 2006 р., Полтава / Ін-т л-ри імені Т. Г. Шевченка НАН України ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтав. обл. держ. адмін., Держ. зап.-музей М. В. Гоголя. – Полтава : ПНПУ, 2006. – 232 с.

Словники

 • Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад.: Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с. – (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство).
 • Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Атласи

 • Загальногеографічний атлас України . – К. : Картографія, 2004. – 112 с. – Покажч. географічних назв: с. 92–112.
 • Національний атлас України / НАН України. – К. : Картографія, 2007. – 440 с.

Законодавчі документи

 • Законодавство України про освіту та науку (за станом на 20 грудня 1999 р.) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 128 с. – (Б-ка офіційних видань).
 • Закон України про вищу освіту  / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – К., 2002. – 96 с.
 • Цивільний кодекс України : за станом на 20 січн. 2010 р. – Офіц. вид. – Х. : Одіссей, 2010. – 432 с. – (Закони України).

Дисертації, автореферати дисертацій

 • Зосименко О. В. Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Зосименко. – Суми, 2010. – 256 с.
 • Зосименко О. В. Організація проектної діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / О. В. Зосименко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 • Андрущенко В. П. Національна доктрина розвитку системи освіти України в ХХІ столітті / В. П. Андрущенко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2003. – Вип. 5. – С. 26–30. – (Педагогічні науки).
 • Масол Л. М. Модель загальної мистецької освіти / Л. М. Масол // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. до 15-річчя АПН України : у 5 т. / АПН України. – К., 2007. – Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. – С. 219–235.
 • Кононенко П. Концепція національної системи освіти  / Петро Кононенко // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 24–32.
 • Сверстюк Є. "А слава – заповідь моя" : до 150-х рокових смерті Тараса Шевченка / Є. Сверстюк // Українська літературна газета. – 2011. – № 5. – С. 1,3.

Електронні ресурси

 • Голодомор 1932–1933 років. Геноцид українського народу [Електронний ресурс] / Український ін-т національної пам'яті. – Атлантік. – 1 електорон. опт. диск CD-ROM. – Мінімальні системні вимоги: Microsoft Windovs 98/ 2000/ХР,1000 Мгц, інтегроване відео, 128 RAM.
 • Менеджмент в освіті [Електронний ресурс] : програма навч. дисципліни / уклад. Л. В. Малаканова ; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності та менеджменту. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 33 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/навчальна програма.doc.
 • Ляшенко О. У Полтаві – нова виставка [Електронний ресурс] / О. Ляшенко. – Опубл. 14:41 22.03.2011. – Полтава, 2011. – Режим доступу http://www.misto-tv.poltava.ua/news/9060/ – Назва з екрану.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 16.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка