Соціально-економічна географія світуДата конвертації26.10.2018
Розмір115 Kb.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

10 КЛАС
(52 год.; 1,5 год. на тиждень)

з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

1
Вступ

Предмет соціально-економічної географії світу.

Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань.

Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економгеографи світу


2
Історико-географічні регіони світу. Причини формування історико-географічних регіонів. Особливості регіонального поділу країн світу
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

Тема 1. Політична карта світу

3
Сучасна політична карта світу.

Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу. Класифікація країн за формою правлін­ня та адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав
4
Типологія держав. Політичні та економічні системи країн. Особливості сучасної соціально-економічної типології
5
Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський Союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації. Політико-географічне положення країни. Основні вектори зовнішньої політики України
Тема 2. Населення світу

6
Кількість та густота населення. Відтворення населення. Демографічні проце­си і демографічна політика. Віковий та статевий склад населення світу
7
Міграційні процеси і міграційна політика держав. Урбанізація.

Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Особливості процесів

урбанізації в сучасному світі. Агломерації та мегалополіси

8
Мовний, етнічний і релігійний склад населення.

Найпоширеніші мовні сім'ї і групи.

Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення

релігійних вчень


9
Трудові ресурси.

Соціальна і професійна структура населення. Проблеми зайнятості й безробіття.Практична робота 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості на­селення в основних сферах господарства країн та регіонів світу
10
Урок контролю знань учнів з тем « Вступ. Політична карта світу. Населення світу»
Тема 3. Світові природні ресурси
11
Географічне середовише як сфера взаємодії суспільства і природи. Види природних ресурсів. Ресурсозабезпеченість. Раціональне і нераціональ­не природокористування
12
Географія світових природних ресурсів.

Географія мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекре­аційних природних ресурсів
13
Практична робота 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окре­мих країн чи регіонів світу (за вибором)
Тема 4. Світове господарство
14
Етапи формування світового господарства. Міжнародний географічний по­діл праці (МГПГІ). Сучасне світове господарство. Поняття «науково-технічна революція» (НТР), її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва
15
Промисловість.

Географія енергетики, металургії, машинобудування та хімічної промисло­вості. Основні райони розміщення
16
Промисловість. '

Географія лісової, деревообробної, легкої та харчової промисловості. Основні райони розміщення
17
Світове сільське господарство.

Значення сільського господарства, внутрішньогалузева структура, міжгалузе­ві зв'язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони
18
Географія світового транспорту.

Основні види транспорту. їх переваги та недоліки. Транспортна мережа світу.

Географія основних видів світового транспорту. Тенденції розвитку транспорту

19
Зовнішні економічні в'язки.

Міжнародний туризм


Тема 5. Глобальні проблеми людства
20
Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировин­ну й енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв'язанні
21
Урок контролю знань учнів з тем « Світове господарство. Глобальні проблеми людства»
лллюдства
РОЗДІЛ ІI. РЕПОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ

Тема 1. Країни Європи
22
Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристи­ка господарства країн та значення інтеграційних процесів у формуванні ре­гіону
23
ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура
24
Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населен­ня, міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Зна­чення зовнішніх економічних зв'язків
25
Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства
26
Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Насе­лення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмін­ності
27
Практична робота 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором)
28
Держави-сусіди України. Росія.

Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Зв'язки з Україною
29
Держави-сусіди України. Білорусь, Молдова.

Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відміннос­ті. Зв'язки країн-сусідів з Україною
30
Держави-сусіди України. Польща.

Особливості ЕГП країни. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відміннос­ті. Зв'язки Польщі з Україною
31

Держави-сусіди України. Словаччина, Угорщина, Румунія. Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відміннос­ті. Зв'язки країн-сусідів з Україною
32
Урок контролю знань учнів з теми « Країни Європи»
Тема 2. Країни Азії

33
Загальний огляд. Різноманітність країн. Особливості географічного положен­ня. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Населення Азії
34
Особливості господарства. Туризм. Роль країн Азії у світі
35
Японія.

ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економші Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни у світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв'язки
36
Китай.

Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв'язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї
37
Індія.

Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розмі­щення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в Світі
Тема 3. Країни Північної Америки

38
Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Природ­ні ресурси. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діа­спора Канади і США
39
США найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу.

Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, со­ціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіаль­на структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші про­мислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США
40
Практична робота 4. Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.41
Канада.

ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному геогра­фічному поділі праці
42
Урок контролю знань учнів з тем «Країни Азії, Країни Північної Америки»
Тема 4. Країни Латинської Америки

43
Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична кар­та. Різноманітність країн (за розмірами території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем еконо­мічного розвитку тощо). Особливості населення
44
Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспор­ту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поді­лі праці
Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії
45
Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формуван­ня політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбані­зації в країнах Африки
46
Країни Африки.

Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості тери­торіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни
47
Австралія.

Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особли­вості економічного розвитку. Географія природних ресурсів, промисловості, сільського господарства, транспорту. Етнічна карта регіону. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв'язки
48
Океанія.

Специфіка ЕГП. Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону.Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав
49
Узагальнення. Всесвітні економічні відносини.

Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, ін­форматизація та глобалізація як Найважливіші тенденції розвитку світового господарства
50
Урок контролю знань учнів з тем «Країни Африки, Австралії та Океанії.» Всесвітні економічні відносини
51-52
Резерв часу – 2 год

Каталог: predmety -> geo -> media -> files
files -> Програма курсу за вибором Етногеографія 5-9 класи Пояснювальна записка
files -> Програма «Глобальні проблеми світу»
files -> Пояснювальна записка Курс за вибором призначений для учнів 8 класу і розрахований на 17 годин
files -> Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
files -> Програма «Глобальні проблеми світу»
files -> Програма курсу за вибором Етногеографія 5-9 класи Пояснювальна записка
files -> Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
files -> Зміст теми
files -> Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка