Соціально-економічна роль фондів цільового призначенняСкачати 31.44 Kb.
Дата конвертації07.09.2018
Розмір31.44 Kb.
#48751
ТипРеферат
Реферат на тему:

«Соціально-економічна роль фондів цільового призначення»Соціально-економічна роль фондів цільового призначення
Фонди цільового призначення є сукупністю коштів, що знаходяться в розпорядженні центральних або місцевих ор­ганів влади і мають цільове призначення. Вони є важливою ланкою фінансової системи. Порядок їх утворення і викорис­тання регламентуються фінансовим правом.

Фонди цільового призначення - один з методів перерозподілу національного доходу на користь певних соціальних груп населення. Держава мобілізує частину доходів населення для фінансування своїх заходів. Кошти, усуспільнені фондами цільового призначення, використовуються для процесу відтворення.

Цільові фонди з'явилися раніше, ніж єдиний центральний фонд -державний бюджет - у вигляді спеціальних фондів і особливих рахунків. Із розширенням діяльності держава по­требувала дедалі більше нових видатків. Кошти для їх відшкодування нагромаджувалися в особливих фондах і використо­вувалися для спеціальних цілей.

Такі фонди, як правило, були тимчасовими. З виконанням державою запланованих заходів вони припиняли свої функції. З огляду на це, кількість спеціальних фондів постійно зміню­валася: одні - зникали, а інші з'являлися. У цілому спостеріга­лася тенденція до збільшення кількості й обсягу фондів.

Із зміцненням централізованої держави починається період уніфікації фондів. На основі об'єднання різних фондів створюється державний бюджет.У сучасних умовах поряд із бюджетом знову зростає зна­чення фондів цільового призначення. Збільшення числа фондів та обсягу фінансових ресурсів, що акумулюються в них, пояснюється низкою причин. По-перше, в органів держав­ної влади з'являються додаткові кошти для регулювання гос­подарського життя і надання фінансової підтримки підприємництву, особливо в умовах нестабільної економіки. По-друге, ці фонди призначені для розв'язання нових завдань, які потребують особливої уваги з боку держави. По-третє, за наявності активного сальдо фонди цільового призначення мо­жуть використовуватися як одне з джерел покриття бюджет­ного дефіциту.

Головна причина створення фондів цільового призначен­ня - Необхідність виділення дуже важливих для суспільства витрат у спеціальні групи забезпечення їх самостійними джерелами фінансування.

Матеріальною основою цільових фондів є національний доход, у процесі розподілу якого формуються фонди.

Методами мобілізації національного доходу для форму­вання фондів є:

 • спеціальні податки та збори;

 • кошти державного бюджету і кредит.

Основний метод - це спеціальні податки та збори, встанов­лені законодавством. Загалом, принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів можна сформувати так:

 • відрахування до фондів централізовано визначаються державою згідно з відповідними законами і є її власністю;

 • відрахування до фондів є обов'язковими платежами і можуть стягуватися примусово;

 • витрати з фондів здійснюються лише на визначені по­треби, передбачені законами України.

Цільові фонди мають виконувати важливі завдання. Не­обхідно забезпечити фінансовими ресурсами заходи щодо роз­витку науки й техніки, науково-дослідних робіт, освоєння новітніх технологій та виробництва нових видів продукції для розвитку паливно-енергетичного комплексу, а також збільши­ти обсяги соціальної підтримки незаможних верств населення та забезпечити необхідний рівень життя.
Класифікація фондів цільового призначення
У державах світу формуються різні цільові фонди, які відображають специфічні риси фінансової системи цих країн. В Україні державні цільові фонди діляться на дві групи: за­гальнодержавні й місцеві. Загальнодержавні цільові фонди - це фонди, які створюються на загальнодержавному рівні з ме­тою фінансування державних програм. Місцеві фонди формуються місцевими органами самоврядування для забезпечення місцевих програм.

Загальнодержавні цільові фонди поділяються на дві гру­пи. Першу утворюють постійні фонди, створення яких пов'яза­не з реалізацією певних функцій держави. Так, у реалізації соціальної функції особливу увагу приділяють соціальному страхуванню. У зв'язку з цим окремо створюються спеціальні фонди для гарантованого забезпечення соціального страхухування Другу групу становлять тимчасові фонди, які форму­ються з метою прискореного вирішення актуальних проблем розвитку суспільства. Вони створюються в разі конкретної по­треби і після вирішення проблеми припиняють існування.

За критерієм відносин із державним бюджетом державні цільові фонди поділяються на бюджетні й позабюджетні. Бю­джетні - це фонди, які входять до складу державного бюджету, фінансування видатків яких здійснюється за рахунок коштів держбюджету. При цьому частина фондів фінансується за ра­хунок загального фонду, інша частина - за рахунок спеціаль­ного фонду. Забезпечення видатків бюджетних державних цільових фондів зі спеціального фонду, як правило, має осно­вою цільове надходження доходів.

До бюджетних фондів України відносяться: фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Державний інноваційний фонд, Фонд України соціального захисту інвалідів, Державний фонд охорони навколишнього середови­ща, Державний спеціалізований фонд фінансування загально­державних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, Державний валютний фонд, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву тощо.

Позабюджетні цільові фонди - це фонди, які не включа­ються до державного бюджету, мають самостійні джерела над­ходжень і здійснюють видатки незалежно від держбюджету.

До позабюдэ/сетних державних цільових фондів відносять­ся: Пенсійний фонд України, Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Державний позабюджет­ний фонд приватизації, Фонд загальнообов'язкового держав­ного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Джерела формування фінансових ресурсів фондів і напрями фінансування
Державні цільові фонди формуються за рахунок надход­жень, визначених законодавством. Доходи бюджетних фондів можуть акумулюватись у складі державного бюджету, а поза­бюджетних фондів - безпосередньо в бюджеті фондів. Залеж­но від призначення фонду, а також вимог до організації його діяльності, доходи можуть надходити тільки з певних джерел. Отже, не всі фонди можуть мати такі надходження, як дивіденди, проценти, доходи від продажу цінних паперів, обов'язкові відрахування, прибутки від комерційної діяль­ності та ін.

Основні джерела фінансування державних цільових фондів в Україні:1) для фондів, які мають важливе загальнодержавне зна­чення, законодавством встановлюються обов'язкові відраху­вання юридичних і фізичних осіб до складу доходів фондів. На­приклад, до Пенсійного фонду України, Фонду соціальногострахування, Державного фонду охорони навколишнього при­родного середовища;

 1. обов'язкові внески певними категоріями юридичних і фізичних осіб коштів до фондів на визначених умовах їх вико­ристання. Прикладом є страхові внески до фондів загально­обов'язкового соціального страхування;

 2. виплати коштів Державного бюджету до фондів з ме­тою фінансування певних програм, або цільові бюджетні ви­плати. Так, до фондів, які одержують кошти з Державного бю­джету України, відносяться Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань та ін.;

 3. доходи, що надходять у фонди від розміщення тимчасово вільних коштів у комерційних банках, якщо вони мають вільні грошові кошти й використовують їх як депозити в банках;

 4. надходження у вигляді дивідендів і процентів, нарахова­них на цінні папери та корпоративні права, придбані в попе­редні періоди. Правління фонду має проводити активну інвес­тиційну політику з метою збільшення доходів, а також участі в корпоративному управлінні;

 5. доходи від продажу й перепродажу цінних паперів і корпоративних прав у процесі формування та використання інвестиційного портфеля фонду;

 6. надходження як погашення позик, які надавалися фон­дом юридичним і фізичним особам у попередні періоди. Пога­шення позик зараховується як надходження доходної частини фонду в поточному періоді;

 7. з метою фінансування видатків фонду в разі нестачі коштів, формування раціональної структури інвестиційного портфеля, впровадження нових технологій тощо фонди мо­жуть брати кредити та позики;

 8. з метою сприяння діяльності фонду в реалізації накрес­лених програм можуть здійснюватися добровільні й благодійні грошові внески юридичних і фізичних осіб; прибутки від комерційної діяльності, яку здійснюють фонди як юридичні особи;

 9. надходження за рахунок фінансових санкцій, які, згідно із законодавством, застосовуються до осіб, що порушують умови здійснення обов'язкових зборів і платежів.

Фонди формують свої доходи за рахунок джерел, передба­чених законодавством. Не всі фонди мають можливість залуча­ти фінансові ресурси у вигляді обов'язкових платежів юридич­них і фізичних осіб, і не кожен з них передбачає проведення інвестиційної діяльності й операцій із цінними паперами. Не завжди є можливості використовувати вільні кошти як депози­ти, а також мобілізувати доходи шляхом одержання позик.

Використовуються фінансові ресурси фондів у відповідності з цільовим призначенням згідно з вимогами, які регламентують порядок створення й здійснення діяльності фонду.


Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них
Державне соціальне страхування відіграє важливу роль у розвитку суспільства. З метою фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні створено такі державні фонди: Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Пе­редбачається створити Фонд медичного страхування.

Пенсійний фонд України як самостійну фінансову структу­ру було створено в 1991 р. для виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення". Він сформований з метою забезпечен­ня пенсійного страхування. До основних завдань Пенсійного фонду можна віднести: забезпечення виплат пенсій громадя­нам України, які мають право на її одержання, збір та акуму­ляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення та ви­плати допомоги; фінансування загальнодержавного й регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших категорій населення; організація виплат пенсій громадянам, які виїхали за межі України.

Фонд має право займатися комерційною діяльністю, пов'язаною з інвестуванням у цінні папери та депозити ко­мерційних банків. Йому дозволяється брати участь у засну­ванні підприємств і вкладенні фінансових ресурсів у їх капіта­ли. Фонд може проводити грошово-речові лотереї та здійсню­вати благодійні заходи.Доходи Пенсійного фонду формуються за рахунок двох основних джерел: обов'язкових внесків підприємств, установ і громадян, коштів державного бюджету. Частина коштів надхо­дить за рахунок капіталізації (вклади в комерційні структури) тимчасово вільних коштів. Крім того, Фонд мобілізує доб­ровільні внески юридичних осіб, доходи від фінансових санкцій. При потребі він може брати кредити банків. Переважна частина доходів фонду - це власні доходи, во­ни становлять близько 90 % усіх надходжень. У структурі власних надходжень більше 80 % складають обов'язкові вне­ски суб'єктів підприємницької діяльності - встановлені зако­нодавством України відрахування підприємств, бюджетних та громадських установ до Пенсійного фонду. їх величина зале­жить від суми витрат на оплату праці, що виплачується працівникам. На теперішній час такі внески підприємств виз­начені в розмірі 32% доходу оплати праці. Сюди відносяться також кошти, що надходять до фонду від платників єдиного сільськогосподарського податку.

Величина страхових платежів громадян залежить від розміру заробітної плати та інших доходів: 2 %, якщо доход пе­ревищує 150 грн за місяць, 1 % - якщо менше ніж 150 грн.

До переданих доходів фонду відносяться кошти, що пере­даються з державного та місцевого бюджетів, а також із дер­жавних цільових фондів. До них, зокрема, відносяться цільові надходження державного бюджету на виплату пенсій військо­вослужбовцям, працівникам органів Міністерства внутрішніх справ України, інвалідам з дитинства. Фонд Чорнобиля пере­раховує частину своїх доходів з метою забезпечення пенсійних виплат громадянам, що постраждали внаслідок чорнобильсь­кої катастрофи. Перерахування з місцевих бюджетів викорис­товуються для фінансування виплат допомоги по догляду за дитиною.

Грошові кошти Пенсійного фонду України використову­ються на фінансування таких заходів:

 • виплата соціальних і трудових пенсій - за віком, за інвалідністю, при втраті годувальника, за вислугу років та ін:.;

 • виплата допомоги по догляді/ за дитиною та щомісячна допомога на кожну дитину при досягненні нею віку, встанов­леного чинним законодавством;

 • підвищення пенсій у зв'язку зі змінами індексу спожив­чих цін і зростанням заробітної плати; реалізація державних, регіональних та обласних про­грам соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;

 • забезпечення поточної діяльності й утримання органів управління фондом;

 • організація та проведення масово-роз'яснювальної ро­боти.

У випадку наявності профіциту бюджету Пенсійного фон­ду сума коштів, що перевищує видатки, може використовува­тися на погашення зобов'язань фонду, що мали місце в мину­лому; фінансування інвестиційної діяльності фонду; збільшення величини пенсійних виплат і допомоги; на прид­бання державних пакетів акцій.

У випадку дефіциту бюджету Пенсійного фонду, його фінансування здійснюється за рахунок впровадження нових форм надходжень, використання кредитів, здійснення ефек­тивного управління заборгованості фонду юридичних та фізичних осіб. Особливо важливим є впорядкування видатків за рахунок скорочення витрат на обслуговування операцій, зменшення необгрунтованих пільг пенсіонерам, оптимізація надбавок.

Управління фондом здійснює спеціальний орган -Пенсійний фонд України. Касове виконання забезпечує по­штово-пенсійний банк "Аваль".Фонд загальнообов'язкового соціального страху вагіня на випадок безробіття створений для здійснення страхування на випадок втрати місця роботи, акумуляції страхових внесків та контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.",

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, не-комерційною самоврядною організацією, діяльність якої регу­люється законодавством України про обов'язкове державне соціальне страхування, Законом України "Про зайнятість на­селення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття".Мета створення фонду - сприяння забезпеченню ефек­тивної зайнятості, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць та ін.

Джерела формування фонду:

 • кошти державного й місцевого бюджетів;

 • обов'язкові внески підприємств, установ та організацій усіх форм власності незалежно від виду діяльності;

 • обов'язкові внески фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;

 • обов'язкові збори з фізичних осіб, що працюють на умовах контракту;

 • добровільні внески громадян, громадських ор­ганізацій, іноземних фірм та інші надходження;

 • кошти служби зайнятості за надання послуг підприємницьким структурам;

 • цільові фінансові відрахування підприємств у випад­ках відмови прийняття на роботу та у випадках пору­шення строків інформування служби зайнятості про звільнення робітників.

Нормативи обов'язкових відрахувань до фонду щороку визначає Верховна Рада України при затвердженні бюджету. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страху­вання на випадок безробіття створюється на державному й місцевому рівнях.

На державному рівні основними напрямами використан­ня фонду є:

 • розвиток центрів підготовки, навчання та про­форієнтації вивільнюваних працівників;

 • проведення наукових досліджень з проблем рівноваги ринку праці й зайнятості населення;

 • надання допомоги державним та місцевим центрам зайнятості;

відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", та ін.. На місцевому рівні основними напрямами використання фонду є: професійна орієнтація населення, професійне на­вчання безробітних, сприяння їх працевлаштуванню; виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по без­робіттю; надання безпроцентної позики безробітним для здійснення підприємницької діяльності; організація додатко­вих робочих місць та ін.

Контроль за правильним нарахуванням і переказом підприємствами збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється органами державної служби зайнятості.Кошти, які надходять до фонду зайнятості населення, по­винні спрямовуватися в повному обсязі на соціальний захист населення від безробіття та оподаткуванню вони не підлягають.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати пра­цездатності належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Фонд є самостійною некомерційною самоврядною ор­ганізацією.

Фонд створений з метою забезпечення надходження та акумуляції збору на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені законом і Джерелами формування коштів Фонду соціального стра­хування тимчасової втрати працездатності виступають:

 • страхові внески роботодавців у розмірі 2,5 % до фонду заробітної плати;

 • страхові платежі найманих працівників у розмірі 0,25-0,5 % із заробітної плати та інших доходів (для осіб, що одержують зарплату до 150 грн, 0,25%; для тих, хто має зарплату більше ніж 150 грн - 0,5 %);

 • асигнування з Державного бюджету України;

 • благодійні внески підприємств, установ, організаційні та фізичних осіб;

 • прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитному рахунку;

 • нарахування пені у випадках несплати страхових внесків у встановлений строк, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб.

У формі фінансових санкцій фонд може одержувати такі кошти: за порушення строків реєстрації страхувальника або несвоєчасну сплату страхових внесків накладається штраф у розмірі 50 % від суми належних внесків з дня, коли страху­вальник повинен був зареєструватися, за порушення порядку витрачання страхових коштів установлено штраф у розмірі 50 % належної до сплати суми внесків; на суму недоїмки нарахо­вується пеня, виходячи із 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати.

При цьому слід звернути увагу на те, що не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються до фонду безперечно.

Основні напрями використання Фонду соціального стра­хування:

 • виплати допомог за тимчасовою непрацездатністю, у зв'язку з вагітністю і пологами, при народженні дити­ни, по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, на поховання (близько 70 % витрат);

 • витрати на санаторно-курортне лікування і відпочи­нок (близько 25 % витрат);

 • повне або часткове фінансування дитячих та студентсь­ких таборів та позашкільного обслуговування учнів;

 • витрати на забезпечення поточної діяльності фонду й утримання органів управління (близько 4 % витрат);

 • інші витрати.

Кошти фонду можуть витрачатися страхувальниками ли­ше згідно з їхнім цільовим призначенням у встановленому по­рядку. Витрати за рахунок внесків сплачуються страхувальни­ком із його каси або через його поточний рахунок в установах банку. Контроль за своєчасним і повним надходженням страхо­вих внесків та інших платежів, а також правильністю витрат коштів здійснюють страховики, профспілкові комітети, орга­ни Фонду.

Близьким за сутністю до цього Фонду є Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та про­фесійних захворювань. Фонд створювався з метою проведен­ня профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здо­ров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещас­них випадків, відшкодування їм заданої матеріальної та мо­ральної шкоди.

Фонд проводить збір та акумуляцію страхових внесків, має автономну незалежну систему фінансування. Джерела до­ходів Фонду: внески роботодавців у розмірі 0,2-13,8 % від об­сягу продажу чи фонду оплати праці відповідно до рівня про­фесійного ризику; штрафні санкції за порушення законодавст­ва з безпеки праці; доходи від розміщення тимчасово вільних коштів; благодійних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Основні напрями використання Фонду:

. відшкодування матеріальної і моральної шкоди застрахованим і членам їх сім'ї шляхом здійснення соціальних виплат; • відновлення здоров'я та працездатності потерпілим від нещасних випадків;

 • проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків на виробництві;

 • створення резервів коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування.

Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація - Фонд соціального страхування від нещасних ви­падків, який діє під контролем держави, представників застра­хованих осіб і роботодавців.

Склад тимчасових фондів цільового призначення досить мобільний. У різні роки до їх складу в Україні належали Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, Фонд розвиткупромисловості, Фонд конверсії, Фонд охорони праці, Фонд соціального захисту інвалідів та ін.

Особливе місце в системі фондів цільового призначення займає Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Фонд Чорнобиля можна розглядати як тимчасовий, оскільки він призначений для ліквідації наслідків аварії. З іншого боку, цей процес триватиме досить довго, внаслідок чого видатки Фонду мають ознаки постійних. З 1999 р. формування Фонду скасовано, а його видатки передано до бюджету.
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 31.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка