«соціологічна концептуалізація інноваційної поведінки у транзитному суспільстві»Скачати 207.82 Kb.
Дата конвертації30.05.2017
Розмір207.82 Kb.
#20182
ТипПротокол
Додаток Е.1

Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології
Кафедра галузевої соціології
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
НА ТЕМУ:

«СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ У ТРАНЗИТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»


Галузь знань: 0301 - «соціально-політичні науки»

Спеціальність: 8.03010101 «соціологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Кваліфікація: 2442 - соціолог
Виконавець:

Іванов В’ячеслав Миколайович,

студент магістратури

Науковий керівник:
Туленков Микола Васильович,

доктор соціологічних наук, професор

Магістерська робота допущена до захисту

рішенням кафедри галузевої соціології


Протокол №_____ від «___» _________ 201__ р.
Зав. кафедри ___________________ проф. Яковенко Ю.Г.

підпис

Київ 2012

Додаток Е.2

Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології
Кафедра галузевої соціології
ДИПЛОМНА РОБОТА
НА ТЕМУ:

«СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ У ТРАНЗИТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»


Галузь знань: 0301 - «соціально-політичні науки»

Спеціальність: 7.03010101 «соціологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Кваліфікація: 2442.2 - соціолог
Виконавець:

Іванов В’ячеслав МиколайовичНауковий керівник:
Туленков Микола Васильович,

доктор соціологічних наук, професор

Дипломна робота допущена до захисту

рішенням кафедри галузевої соціології


Протокол №_____ від «___» _________ 201__ р.
Зав. кафедри ___________________ проф. Яковенко Ю.Г.

підпис

Київ 2012

Додаток Е.3

Зразок оформлення титульної сторінки бакалаврської роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології
Кафедра галузевої соціології
Бакалаврська РОБОТА
НА ТЕМУ:

«СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ У ТРАНЗИТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»


Галузь знань: 0301 - «соціально-політичні науки»

Спеціальність: 6.030101 «соціологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Кваліфікація: 3434 - референт (соціолог)
Виконавець:

Іванов В’ячеслав Миколайович,

студент ІV курсу, ІІ групи

Науковий керівник:
Туленков Микола Васильович,

доктор соціологічних наук, професор

Бакалаврська робота допущена до захисту

рішенням кафедри галузевої соціології


Протокол №_____ від «___» _________ 201__ р.
Зав. кафедри ___________________ проф. Яковенко Ю.Г.

підпис
Київ 2012
Додаток Е.4

Зразок оформлення зворотної сторони титульної сторінки магістерської (бакалаврської, дипломної) роботи

Реєстрація
номер
дата

підпис лаборанта кафедри

Рекомендовано

до захисту
підпис наукового керівника
ініціали,

прізвище наукового керівника
Результат захисту
оцінка
дата

захисту
Голова ДЕК
підпис
ініціали,

прізвище

Члени ДЕК
підпис
ініціали,

прізвищепідпис
ініціали,

прізвищепідпис
ініціали,

прізвищепідпис
ініціали,

прізвище

Секретар ДЕК
підпис
ініціали,

прізвищеДодаток Б

Зразок титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології
Курсова робота
на тему:

"ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ"

Виконавець: Сидоренко Галина Іванівна,

студентка студент ІV курсу, ІІ групи

спеціальності "Соціологія"


Науковий керівник: Туленков Микола Васильович,

доктор соціологічних наук, професор
Київ-2012
Додаток В

Зразок оформлення змісту

ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………3

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СТГАТЕГІЧІІПЙ РОЗВИТОК

УКРАЇНИ…………………………………………………………..5

1.1. Визначення поняття "стратегічний розвиток країни"………….5

1.2. Методи та категоріальний апарат вивчення процесу
впливу глобалізації на стратегічний розвиток


України ………………………….9
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ…………….14

2.1. Зміст глобалізації, її основні елементи, структура,

основні протиріччя …………………………………………………..14

2.2. Сутність, зміст та напрямки стратегічного розвитку

України …………………………18

2.3 Діагностика впливу основних аспектів глобалізації на
стратегічний розвиток України……………………………………………..21

ВИСНОВКИ …………………………24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………… 27
ДОДАТКИ ………………………….30


Додаток Д
Зразок оформлення бібліографічних даних у списку

використаних джерел

Монографії (один, два або три автори):

Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки: Пер. з апгл. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

Smith А. D. National identy. – L.: Penguin Books, 1991.

Монографії (чотири автори):

Социальная психология: Учеб. пособие для студентов ун-тов / А.В. Петровский, В.В. Абраменкова, М.Е. Зеленова, М.Ю. Кондратьев / Под ред. А.В. Пстровского. – М.: Просвещение, 1987. –224 с.Монографії (п'ять та більше авторів):

Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. - К.: Либідь, 1993.– 288 с.Багатотомні видання:

Город в средневековой цивилизации Западной Европм: В 4 т. / Ин-т всеоб ист. РАН. – М.: Наука 1999. Т.1. Феномен средневекового урбанизма. – 390 с.Збірки наукових праць:

Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська; Вступ, ст. І.М. Дзюби; Перед, сл. М. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. -592 с.Словники:

Словник античної міфології / Уклад. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів; вступ, ст. А.О. Білецького / Відп. ред. А.О. Білецький. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1989. - 240 с.


Складові частини книги:

Флоря Б.Н. Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа // История Европы: В 8 т. – М.: Наука, 1993. – Т. 3. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). - Ч. V. - Гл. 2. – С. 411–431.Збірки наукових статей:

Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сборник статей / Отв. ред. П.Ю. Уваров. – М.: РГГУ, 2001. – 250 с.Складові частини збірника:

Дмитриев М.В. Польская шляхта в XVI – XVIII веках // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред. В.А. Ведюшкин. –М: Археографический центр, 1997. - С. 192-215.Складові частини журналу:

Фукуяма Ф. Конец истории? //Вопросы философии. – 1990. – №3. – С. 134–155.Статті в енциклопедії:

Мицик Ю.А. Дорошенко Михайло //Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002. – С. 139–140.Дисертації:

Качура Ю.Б. Югославия в концепциях и внешней политике США в 60-х гг.: Дис... канд. истор. наук: 07.00.02. – М., 1989. – 185 с.Автореферати дисертацій:

Брусиловська О.І. Політика США щодо країн Східної Європи після Другої світової війни: аналіз концепцій сучасної американської політології: Автореф. дис... канд. істор. наук: 07.00.02. / Одеський нац. ун-т. – Одеса, 1996.– 18 с.Довідкові видання:

Абетка української політики: Довідник / Авт.-упоряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, О. Воробйов та ін. — К.: Смолоскип, 2000. – Вип. 3 – 268 с.

Правители Европы. Справочное издание / Отв. ред. О.А. Довгополова. – Одесса: Полис, 1998. – 527 с.

Інструкції:

Інструкція до "відкритого листа" на право проведення археологічних досліджень на території України (тимчасова): Затв. Інститутом археології НАНУ 12.05.1998. – К, 1998.– 17 с.Додаток Е
Оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій та електронні видання з Internet
На основі практики оформлення посилань на інформаційні джерела в Internet у розвинених країнах та Росії з урахуванням вимог застарілого ГОСТ 7.1-84 пропонуються тимчасові (до появи сучасної редакції відповідного державного стандарту) рекомендації щодо оформлення посилань на електронні версії документів та електронні видання.

Обов'язковими елементами бібліографічного опису посилань є:

  • автор(и) електронного документа;

  • назва документа;

  • тип документа у квадратних дужках - наприклад, [Електронний ресурс], [FTP archive];

  • «Режим доступу» – повна електронна адреса ресурсу в Internet;

  • інші дані – Заголовок з титул, екрану.

Ці елементи друкуються у бібліографічному описі послідовно. Вимоги до кожного з елементів опису є такими.

Автор документа: на початку опису вказуються автори (перший, другий, третій та інші). Замість імені автора можливе використання адреси електронної пошти, якщо немає іншої інформації, яка б дала змогу ідентифікувати автора. При цьому не можна вносити ніяких змін в адреси (наприклад, замінювати прописні літери на рядкові). Коли автор відомий під псевдонімом, то вказується адреса його електронної пошти у круглих дужках відразу після псевдоніма. Увага! Особливості написання іншомовних прізвищ: прізвище та ініціали відокремлюються комою.


Приклад № 1:

Li, X., Сrane, N. Bibliogaphic formats for citing electronic information [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uvm/elu/estyles/ – Заголовок з екрану.

Смольникова И.А. Рабочий конспект для внедряющих информационньїе технологии в школе [Електронний ресурс]. — Центр "Информатика" // Письма в emmissia ofline. – Режим доступу: http://www.informatica.ru/text/school/its.html. – Заголовок з екрану.

Подвійний слеш (//) підкреслює періодичність надходження листів на сервер.

Назва документа: друкується курсивом з великої літери без крапки у кінці.

Типи документів: друкуються у квадратних дужках, після яких ставиться крапка:

- база даних (Database);

- FTR-архів (FTR аrhive) – каталог файлової системи з доступом за протоколом FTR;

- Оn-linе новини (Оn-linе news posting) — стаття в Usenet або у локальній групі новин;

- текстовий файл (Техt file) — файл з текстом, який можливо прочитати без спеціальної програми, тобто у будь-якому текстовому редакторі;

- WWW-документ (Електронний ресурс) – документ НTML, який розташований на Web-сервері і продивляється із використанням спеціальної програми, яка називається Web -броузером (Microsoft Internet Ехрlorer та інші подібні).

Приклад № 3:

Scribe, S. Scribe АRА StуІе referепсе builder [Соmputer ргоgram/Windows]. – Режим доступу: http://www.scribesa.соm/араstylе.htm. – Заголовок з екрану.Приклад № 4:

Теnt, J. Сіting е-text summary. Linguist list, 6(210) [Оn-lіпе sеrіаl]. -Режим доступу: http://www.lamp.соm/infosis. - Заголовок з екрану.Приклад № 5:

Shakhtarin, Е. Операционная система Limux – передовая технология для всех [FTR аrhive]. - Режим доступу: http://www.citforum.rub/os/linux-win.zipЗаголовок з екрану.Вимоги до друкування режиму доступу документу:

  • до і після зазначення режиму доступу документу йде пробіл,

  • електронна адреса не повинен закінчуватися двокрапкою, крапкою, комою або іншим подібним знаком,

- довга електронна адреса може бути перенесена на інший рядок. В такому випадку адреса розбивається символом ("/") без пробілу, який повинен бути останнім символом у першому рядку. Бажано друкувати електронну адресу в один рядок для запобігання помилкам.

Рекомендації щодо опису документів, які одержані електронною поштою

Опис такого документа включає автора, його адресу, дату відправлення документа, тему, тип документа, дату отримання повідомлення. Адреса електронної пошти друкується у дужках ().Приклад № 6:

Germen, С. Оur рrojects [Особисте листування]. – Заголовок з екрану.Рекомендації щодо опису документів, які одержані з телеконференцій (Шепеі пем^гоирз)

Приклад № 7:

Розина И.Н. . Вопросы для преподавателей. еdu@еmissia.spb.su GROUP еmissia оffline, АRТ 629. – Заголовок з екрану.

Примітка: АRТ 629 – це наскрізний номер статті або повідомлення на телеконференції.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; Ред. О.Г.Осауленко. - К.: СD-видавництво "Інфодиск", 2004. - 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ); цв; 12 см. - (Всеукр. перепис населення, 2001). - Систем, вимоги: Реntium-266; 32 МbRАМ; СD-RОМ Windows 98/2000/NТ/ХР. - Заголовок з титул, екрану.

Спадщина [Електронний ресурс]: Альм. Українознав. Самвидав. 1988-2000 рр. Вип. 1-4 / Ред. альм. М.І.Жарких. - Електрон, текстові дані (150 Мб). - К.: Корона тор, 2005. - 1 електрон, опт. диск (СБ-КОМ); цв; 12 см. -Систем, вимоги: Windows 98/2000/NТ/ХР. – Заголовок з титул, екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті (Підсумки 10-ї міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібл. вісн. - 2003. - №4. — С.43. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua./articles/2003/03klinko.htm.Форум: Електрон, інформ. бюл. — 2005. — №118. – Режим доступу: іhttp://www.mcforum.vinnitsa.com./mail-list/l18.ntm. - Заголовок з екрану.Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
docs -> Програма вступних випробувань з дисципліни
docs -> 2 організація виконання кваліфікаційної роботи
docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст

Скачати 207.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка