Соціологія – наука про суспільствоСкачати 19.25 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір19.25 Kb.

Соціологія – наука про суспільство

 • 14 листопада відзначається День соціолога — фахівця, який вивчає особливості будови суспільства, його закони, відносини, суспільні інститути та інші особливості цього унікального організму.
 • Сьогодні поняття «соціологія» широко використовується у повсякденному житті, але цей термін був введений не так давно — у першій половині 19 століття. Вперше про соціологію як науку про суспільні закономірності заговорив французький філософ Огюст Конт. Після нього свій внесок у розвиток дисципліни внесли такі відомі вчені, як М. Вебер, Е. Дюркгейм, К. Маркс та інші.
 • На початку 20 століття було виділено декілька напрямків у розвитку соціології. А перший факультет соціології було відкрито в Парижі в Російській вищій школі суспільних наук.
 • Пропонуємо книжкову виставку, присвячену цьому святу. Представлена література розповідає про історичні і сучасні концепції соціологічної науки про її зв’язок с іншими галузями знань.
 • Социология : Энциклопедия / сост. А.А. Грицанов та ін. - Минск : Кн. дом, 2003 .— 1312 с.
 • Близько 1300 статей, присвячених теорії та історії соціології, найновішим методам збору і аналізу соціологічних даних. Видання підготовлено міжнародним колективом авторів.
 • Адресовано спеціалістам у галузі соціології, організаторам та виконавцям соціологічних досліджень, студентам та аспірантам.
 • Вербець В.В., Субот О.А, Христюк Т.А.
 • Соціологія: Навчальний посібник . – К.: КОНДОР, 2009. – 550 с.
 • Посібник містить основні аспекти соціологічних досліджень. В ньому доступній формі викладені історії розвитку соціологічної думки у світі та Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень. Посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів, як денної так і заочної форми навчання. Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів, викладачів соціології, всім хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства.
 • Подольська, Є. А., Подольська, Т. В. Соціологія: 100 питань-100 відповідей. - К. : ІНКОС, 2009. - 352 с.
 • Цей навчальний посібник пропонує науково-теоретичний інструментарій для аналізу суспільства як функціонуючої системи, для виявлення динамічного потенціалу соціуму в умовах глобальної трансформації, для розуміння особливостей розвитку особистості в системі соціальних зв´язків. Значну увагу зосереджено на характеристиках новітніх соціальних феноменів, що властиві постіндустріальним суспільствам і обумовлені процесами глобалізації, а також на інноваційних пошуках сучасної соціології. Широкий діапазон тем, загальна доступність, простота і компактність викладення матеріалу у формі запитань та відповідей можуть надати суттєву допомогу в процесі самостійної роботи, а також у підготовці до семінарських занять, заліків та іспитів. Чіткі, лаконічні визначення основних термінів, понять і явищ значно спрощують процес засвоєння матеріалу. Для студентів вищих навчальних закладів.
 • Словник соціологічних термінів і понять / За ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – К.: Кондор, 2006 - 372 с. У словнику-довіднику в доступній формі подається тлумачення найважливіших понять і термінів, які використовуються у навчальних курсах соціологічних та інших суспільних дисциплін. Видання розраховане на викладачів-суспільствознавців, студентів, всіх, хто цікавиться суспільними науками.
 • Захарченко, М.В. , Погорілий О.І.     Історія соціології : від античності до початку ХХ століття : посібник. -  К. : Либідь, 1993. - 336 с. 
 • В навчальному посібнику простежуються головні етапи розвитку світової соціологічної думки від античності до початку нашого сторіччя. Аналізуються протосоціологічні ідеї мислителів стародавнього світу, середніх віків, нового часу, особливості виникнення і розвитку соціології як окремої науки. Значна увага приділена аналізові наукових концепцій класиків світової соціології і основних напрямів теоретичної соціології та емпіричних досліджень XIX — початку XX ст. Для студентів вищих навчальних закладів.
 • Богомаз К.Ю., Волохіна. О.О.
 • Історія соціологічних теорій і вчень. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Диіпродзержинськ: ДДТУ, 2006. — 205 с.
 • Це видання написане як навчальний посібник для вивчення курсу «Історія соціологічних теорій і вчень» студентами спеціальності «Соціологія». Висвітлення соціальної думки подається з часів стародавнього світу до сьогодення. Послідовно розкривається зміст соціальної думки, умови її становлення і розвитку у зв'язку зі змінами соціально-економічних і політичних умов. Посібник може бути використаний також для навчання студентів з дисципліни «Соціологія».

Галузева соціологія

 • Богомаз К.Ю. та ін.
 • Категоріально-термінологічна база соціології: Навчальний посібник, адаптований до кредитно-модульної системи організації навчального процесу / К. Ю. Богомаз, Л. М. Сорокіна, К. В. Познанська. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. — 184 с.
 • Навчальний посібник найбільш глибоко пояснює сенс появи, існування, розкриває зміст соціологічних категорій, сутність соціологічних парадигм, предмета соціології. Містить тестові завдання, запитання для самоконтролю та завдання для самостійної роботи, які можуть бути корисними при вивченні дисципліни «Категоріально-термінологічна база соціології» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
 • Хоронжий А.Г
 • Соціологія релігії: курс лекцій : Навч. посіб.— Львів : Магнолія-2006, 2007 . —
 • 170 с.
 • Курс лекцій містить широке коло питань, які розкривають суть і зміст соціології релігії як науки і навчальної дисципліни. Висвітлюються соціологічні теорії, структура і функції релігії. Розглядаються відносини релігії і суспільства, релігії і людини. Курс лекцій призначений для студентів- соціологів.
 • Богомаз. К.Ю. та ін.
 • Соціологія молоді. Навчальний посібник / К Ю. Богомаз. І.І. Мачуліна, Л. М. Сорокіна.—Дніпродзержинськ: ДДТУ. 2011. — 355 с.
 • У посібнику розглядається соціологія молоді як самостійна галузь соціологічної науки. Його розроблено згідно міжнародних стандартів кредитно-модульної системи, що відповідає вимогам Болонського процесу і складається з двох змістових модулів. Перший присвячений основним теоретико-методологічним аспектам у вивченні молодіжної проблематики. В другому змістовому модулі розглядаються актуальні проблеми молоді в сучасному українському суспільстві. Навчальний посібник містить контрольні питання, тематику рефератів, тестові завдання, основну та додаткову літературу, словник основних соціологічних термінів
 • Соціологія права : Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов Н.П. Осипова, Л.М. Герасіна, та ін. .— К. : Ін Юре, 2006 .— 276 с.
 • У навчальному посібнику викладені основні положення соціології права як галузі знань, що вивчає правову систему у зв’язку з життям, соціальною практикою, а також соціологічні закономірності юридичної діяльності. Значна увага приділяється аналізу соціального механізму правового регулювання суспільства, соціальної ефективності права, правової свідомості, соціологічного забезпечення законотворчості, судової діяльності, соціології правозастосування та проведення конкретних досліджень права. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, а також для практичних працівників усіх галузей юридичної діяльності.
 • Семашко О.М.
 • Соціологія мистецтва : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв. — Львів: Магнолія плюс, 2006 . — 244 с.
 • Дане видання є першим посібником з соціології мистецтва в Україні, заснованим на узагальненні проведених, особливо в останню чверть ХХ століття, емпіричних дослідженнях художнього життя України і викладеним за галузевим принципом. Для студентів соціологічних факультетів, мистецьких та педагогічних вищих навчальних закладів. Посібник може бути використаний викладачами соціології, культурології, естетики, митцями і всіма тими, хто цікавиться питаннями соціології мистецтва.
 • Матвєєв С.О., Лясота Л.І
 • Економічна соціологія : Підручник . — Суми : Університет. книга, 2006 . — 184 с.
 • Розглядаються найбільш важливі проблеми економічної соціології, її специфіка, основні категорії й парадигми. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі проблеми, як історія економіко-соціологічної думки, сутність економіки як соціальної системи, економічні інститути та їх зміни, власність та її види, ринок та ринкові відносини, споживання як колективна поведінка, економічна культура, господарські ідеології, різновиди господарських систем і т.ін. Містить питання для самоконтролю та широку бібліографію. Для студентів економічних і соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 • Вакуленко С.М.
 • Соціологія праці : Навч.-метод. посібн.— К. : Знание, 2008 . — 262 с.
 • Посібник складається з трьох модулів, що становлять логічно завершені частини теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни "Соціологія праці". У першому модулі розкриваються загальні положення соціології праці, її об'єкт, предмет, основні категорії, методологія. Другий модуль містить теми, що стосуються вивчення та дослідження трудової поведінки, ставлення до праці, мотивації праці, її стимулювання. У третьому — йдеться про трудові організації та колективи як об'єкти дослідження соціології праці, розглядається процес трудової адаптації.
 • Огаренко В.М., Малахова Ж.Д
 • Соціологія малих груп : Підручник для студ. вузів .— К. : ЦНЛ, 2005 . — 292 с.
 • Соціологія малих груп привертає увагу багатьох дослідників, соціальних психологів і практичних соціологів, тому що будь яке людське суспільство складається з елементарних часток – малих груп. Вивченню процесів, що відбуваються в малих групах, і присвячена ця книга. Підручник може бути використаний студентами всіх форм навчання вищих закладів освіти України, аспірантами, практичними соціологами, широким колом читачів, які цікавляться проблемами соціології малих груп.

Каталог: structure -> library -> docs
structure -> Програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність: " українська мова І література"
structure -> Методичні рекомендації до складання кандидатського іспиту з філософії Дніпропетровськ ддувс 2014
structure -> Програма дисципліни " Історія української літератури
docs -> За славу, за волю, за козацьку долю…
docs -> Соборна Україна: від ідеї до сьогодення
docs -> Споконвіку було Слово з прадавніх джерел
docs -> За славу, за волю, за козацьку долю…

Скачати 19.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка