Солошич Ірина ОлександрівнаСторінка5/5
Дата конвертації11.09.2018
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5
Рис. 6. Приклад визначення показників хімічного забруднення міста засобами табличного процесора

Рис. 7. Приклад визначення показників поверхневого стану міста засобами середовища SPSS
Слід зазначити, що використання ІКТ у навчання має певні труднощі у зв’язку з тим, що не завжди можливо підібрати необхідний програмний засіб, якій відповідав би меті навчання. В рамках магістерської роботи «Дослідження економіко-екологічних показників сталого розвитку Полтавської області», студентами кафедри екологічної безпеки та організації природокористування спільно із студентами кафедри інформатики і вищої математики, розроблено прикладну програму для розрахунку економіко-екологічного стану регіонів.

Використання програми полягає у виборі та обґрунтуванні системи показників, розрахунку індексу економіко-екологічного стану регіонів та визначенні пріоритетних напрямків вирішення екологічних та економічних проблем.

Основними можливостями і перевагами програми є:

– інтеграція карт і баз даних в один проект;

– робота з базою даних (пошук об’єктів, вибір параметрів, опрацювання даних);

– візуалізація характеристик об’єктів дослідження (рельєфу місцевості, зон техногенного впливу підприємств; оцінки забруднення атмосфери, гідросфери);

– побудова еколого-економічних карт стану регіону, просторово-розподілених коефіцієнтів кореляції та ін.

Програма надає можливість вводити необхідні дані, обирати показник для розрахунку та отримувати результати, у вигляді стану економіко-екологічної системи обраного регіону дослідження (рис. 8).

Майбутнім фахівцям-екологам видаються дослідницькі завдання, результати найкращих досліджень заносяться до бази даних, що дає можливість поглибленню екологічних та професійних знань за умови використання попередніх досліджень студентів для подальшого написання рефератів, курсових робіт та дипломних проектів.

Рис. 8. Приклад виконання розрахунку економічного стану регіону


 1. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Використання ІКТ при викладанні дисципліни «Урбоекологія» надають можливості для залучення студентів до наукової роботи протягом навчання. З використанням ІКТ організація навчального процесу не зосереджується лише на обговоренні теоретичних питань і виконанні практичних занять, а максимально активізує дослідницьку роботу МФЕ, що дозволяє раціонально використовувати аудиторний час, зосереджуючись на ключових і проблемних питаннях курсу.

Таким чином, ЕМК є своєрідним стержнем, навколо якого формується необхідне для проведення наукових досліджень при вивченні дисципліни «Урбоекологія» інформаційне середовище, що сприяє активній педагогічній взаємодії викладача і студента. Результати навчання свідчать про те, що використання ЕМК для проведення наукових досліджень при вивченні дисципліни «Урбоекологія» дозволяє: інтенсифікувати і індивідуалізувати навчальний процес, пізнавальну діяльність МФЕ; засвоювати навчальний матеріал та виконувати самостійну наукову роботу в індивідуальному темпі; проводити оперативний контроль за ходом засвоєння знань, формування навичок і вмінь; вести статистику успішності і діагностувати рівень підготовки кожного студента.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика і освітньо-професійна програма бакалавра, напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Галузевий стандарт вищої освіти України, затверджений наказом МОНмолодьспорту від 27.12.2011 р., № 1543. Одеса: ТЕС, 2012. 116 с.

 2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра, напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальність 8.04010603 «Екологічна безпека». Галузевий стандарт вищої освіти України, затверджений наказом МОНмолодьспорту від 17.06.2013 р., № 773. Одеса: ТЕС, 2013. 107 с.

 3. Євсюкова Л. С. E-LEARNING: переваги і проблеми [Електронний ресурс] / Л. С. Євсюкова // Вісник Черкаського університету. Випуск 211. Частина II. Серія «Педагогічні науки». – 2011. – С. 79–85.

 4. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары: Издательство Чуваш, университета, 2001. – 244 c.

 5. Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М. І. Жалдак // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – № 7. – С. 3–16.

 6. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : [посіб. для вчителів] / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут. – К. : Дініт, 2004. – 100 с.


Матеріал надійшов до редакції 30.03.2016 р
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ЭКОЛОГОВ
Солошич Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

solo_ira@mail.ru


Почтовюк Світлана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і вищої математики

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
Аннотация. В статье рассмотрено применение различных средств информационно-коммуникационных технологий в процессе изучения дисциплины «Урбоэкология», а также методика обучения, которая направлена ​​на использование ИКТ в научной деятельности будущих специалистов-экологов.

Выделены основные группы направлений использования ИКТ при преподавании дисциплины «Урбоэкология» и основные элементы электронно-методического комплекса этой дисциплины. Приведенные примеры применения ИКТ для решения практических задач.


Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; информатическая подготовка экологов; урбоэкология.
COMPREHENSIVE APPROACH TO THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FUTURE ECOLOGISTS’ RESEARCH ACTIVITIES
Irina O. Soloshych,

lecturer, Ph.D., lecturer of the Department «Ekolohychnaya Security and Organization of nature»

Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

solo_ira@mail.ru


Svitlana I. Pochtovyuk

lecturer, Ph.D., lecturer of the Department «Informatics and Higher Mathematics»

Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

vsegda22@yandex.ru
Abstract. The article investigates the use of various ICT tools in the «urban ecology» subject study and teaching method that focuses on the use of ICT in the research activities of future environmental experts.

The main areas of use of ICT in teaching discipline of "urban ecology" and the basic elements of electronic methodical complex of disciplines are highlighted. Examples of the use of ICT to solving practical problems are adduced.


Keywords: information and communication technologies; professional training of ecologists; urban ecology.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

 1. Оsvitn'o-kvalifikatsiyna kharakterystyka i osvitn'o-profesiyna prohrama bakalavra, napryam pidhotovky 6.040106 «Ekolohiya, okhorona navkolyshn'oho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannya». Haluzevyy standart vyshchoyi osvity Ukrayiny, zatverdzhenyy nakazom MONmolod'sportu vid 27.12.2011 r., # 1543. Odesa: TES, 2012. 116 s.

 2. Osvitn'o-kvalifikatsiyna kharakterystyka mahistra, napryam pidhotovky 6.040106 «Ekolohiya, okhorona navkolyshn'oho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannya», spetsial'nist' 8.04010603 «Ekolohichna bezpeka». Haluzevyy standart vyshchoyi osvity Ukrayiny, zatverdzhenyy nakazom MONmolod'sportu vid 17.06.2013 r., # 773. Odesa: TES, 2013. 107 s.

 3. Yevsyukova L. S. E-LEARNING: benefits and problems [Elektronnyy resurs] / L. S. Yevsyukova // Visnyk Cherkas'koho universytetu. Vypusk 211. Chastyna II. Seriya «Pedahohichni nauky». – 2011. – S. 79–85.

 4. Kraevskyy V. V. Pedagogic methodology: A guide for teachers and researchers. Posobye dlya pedahohov-yssledovateley. – Cheboksarы: Yzdatel'stvo Chuvash, un-ta, 2001. – 244 s.

 5. Zhaldak M. I. Educational potential of computer-oriented teaching mathematics / // M. I. Zhaldak. Naukovyy chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriya 2. Komp"yuterno-oriyentovani systemy navchannya : zbirnyk naukovykh prats'. – K. : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2003. – № 7. – S. 3–16.

 6. Zhaldak M. I. Computer-oriented means of teaching mathematics, physics, computer science : [посіб. для вчителів] / M. I. Zhaldak., V. V. Lapins'kyy, M. I. Shut. – К. : Dinit, 2004. – 100 s.

Каталог: files -> journals
journals -> Артеменко Ольга Василівна
journals -> Інтегрований підхід до оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності за допомогою штучних нейронних мереж анотація
journals -> Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами
journals -> Кривонос Олександр Миколайович
journals -> Федоренко Лариса Олександрівна
journals -> Програма за отриманим способом конструювання отримувати достатню кількість однотипних варіантів завдань з відповідями для створення тестів чи індивідуальних завдань
journals -> Хомік Оксана Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фінансів І кредиту пвнз «Академія рекреаційних технологій І права»
journals -> Мартинюк Людмила Анатоліївна
journals -> +004 Усата Олена Юріївна
journals -> Сокол Ірина Миколаївна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка