Спецкурсу «принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної україни» Київ- 2012 УкладачСкачати 436.13 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір436.13 Kb.
#597
  1   2
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Київський університет права НАН України

Кафедра теорії та історії держави і права
Навчально-методичний комплекс зі

СПЕЦКУРСУ

«ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ЗАСАДА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

Київ- 2012

Укладач: доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Братасюк М.Г.

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії держави та права 10 вересня 2012 року, протокол №1.Актуальність теми спецкурсу. Конституція України як волеустановлений акт народу проголосила Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою” (ст. 1), а також в ч.1 ст. 8 закріпила як конституційний принцип верховенство права - Україна є республікою, в якій „ визнається і діє принцип верховенства права”. Не дивлячись на неоднозначний, суперечливий характер, все ж прийняття Конституції України у 1996 році потенційно спрямовувало нашу державу у напрямку утвердження та реалізації цінностей правової демократичної державності: свободи, рівності, справедливості тощо. Було створено передумови для трансформації суспільних відносин на засадах фундаментальних конституційних цінностей та принципів, зокрема, людини як найвищої соціальної цінності. Суспільству належало пережити якісне перетворення, успадкованої від колишнього СРСР, існуючої державності, в тому числі правової системи, усіх її складових і взаємозв’язків: правової культури і свідомості, ідеології, юридичної науки, державної правової політики, юридичної практики в цілому тощо. Проте, як зазначається в науковій літературі, в Основному законі України, з одного боку, було закріплено достатньо високий рівень конституційних прав і свобод людини і громадянина навіть у порівнянні з так званими „розвинутими демократіями” світу. З іншого - в ньому закріплено таку модель організації державної влади, яка не здатна забезпечити і гарантувати більшості з цих прав і свобод.

Верховенство права – це порівняно новий концепт для українського правознавства. Він почав більш інтенсивно розроблятися в науковій літературі, починаючи з 2004, коли Конституційний Суд України в контексті відомих політичних подій в Рішенні від 2 листопада 2004 року дав тлумачення цього принципу. Нині його дослідженням займається такі відомі правознавці як: С.П. Головатий, М.І.Козюбра, М.В.Костицький, А.М.Колодій, В.М.Шаповал, С.В.Шевчук, П.М.Рабінович та ін.

Низка українських правників: С.Головатий, В.Кампо, С.Погребняк, та ін., зазначають, що особливо поширеним є ще, на жаль, легістський (законницький) підхід, коли верховенство права ототожнюють із верховенством закону, оскільки для легістів право і закон цілком співпадають, тобто є тотожними. Важливо розмежува ці принципи, розкрити попередньо змістовно-смислові характеристики верховенства права, проаналізувати цей принцип в національному та міжнародному законодавстві.

Мета та завдання спецкурсу:


 • дати студентам магістратури знання про змістовно-смислові характеристики верховенства права, значимість цього принципу для правового розвитку сучасної України, відмінність його від принципу законності, умови його реалізації в умовах української сучасності тощо;

 • розвивати у студентів абстрактне мислення, здатність давати визначення понять та категорій теми, загалом здатність підняти дану проблему на категоріальний рівень мислення;

 • виховувати у студентів прихильність до демократичних цінностей, відповідальність, гуманізм, повагу до ідеї права у всіх можливих формах.

Структура спецкурсу

Принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної України ”(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Найменування тем

Кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Лекція 1. Теоретико-методологічні підвалини дослідження принципу верховенства права як засади правового розвитку сучасної України .

Семінарське заняття 1. Теоретико–методологічні підвалини дослідження принципу верховенства права як засади правового розвитку сучасної України.

2

2Лекція 2. Принципи права. Сутнісні характеристики принципу верховенства права, місце і значимість його серед інших правових принципів
Семінарське заняття 2. Принципи права. Сутнісні характеристики принципу верховенства права, місце і значимість його серед інших правових принципів


2

2Лекція 3. Становлення ідеї верховенства права в контексті західноєвропейської правової традиції
Семінарське заняття 3. Становлення ідеї верховенства права в контексті західноєвропейської правової традиції


4

4
Лекція 4. Ідея верховенства права в українській правовій традиції
Семінарське заняття 4. Ідея верховенства права в українській правовій традиції


4

4
Лекція 5. Доктрина верховенства права і споріднені доктрини.


Семінарське заняття 5. Доктрина верховенства права і споріднені доктрини- 2 год2

Лекція 6. Принцип верховенства права в міжнародному праві

Семінарське заняття 6. Принцип верховенства права в міжнародному праві
2

2
Лекція 7. Відображення принципу верховенства права в українському законодавстві

Семінарське заняття 7. Відображення принципу верховенства права в українському законодавстві
2

2Лекція 8. Принцип верховенства права як засада здійснення правозастосування в сучасній Україні
Семінарське заняття 8. Принцип верховенства права як засада здійснення правозастосування в сучасній Україні2

2
Лекція 9. Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України

Семінарське заняття 9. Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України


2

2
РАЗОМ

22

24Форма контролю

Залік – 2 год. 48 год.


Робоча програма

Тема 1. Теоретико-методологічні підвалини дослідження принципу верховенства права як засади правового розвитку сучасної України(2 год.)
Сучасне правове мислення і місце у ньому ідеї верховенства права. Верховенство права як стрижнева проблема розбудови правової держави. Дослідження змістовно-смислових характеристик, ролі та значимості принципу верховенства права в правовому розвитку: теоретико-методологічні засади.

Характеристика філософських методів дослідження: діалектичного, історико-філософського, антропологічного підходу, природно-правового підходу, екзистенціально-феноменологічного, аксіологічного, герменевтичного.

Загальнонаукові методи дослідження принципу верховенства права: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняльний, метод теоретичного моделювання, метод об’єктивності.

Спеціально-правові методи дослідження принципу верховенства права: історико-правовий, соціологічно-правовий, порівняльно-правовий, формально-догматичний.

Принцип взаємодоповнюваності методів дослідження як підстава повноти дослідження принципу верховенства права.

Тема 2. Принципи права. Сутнісні характеристики принципу верховенства права, місце і значимість його серед інших правових принципів (2 год.)

Поняття принципу права, їх основні характеристики. Зв'язок принципів права та правових цінностей. Принципи права як форма вираження фундаментальних характеристик людського буття. Види принципів права. Загальнолюдські принципи права, їх роль та значимість в правовому розвитку з позицій доктринального ( легістського та природно-правового) підходу.

Сутнісно-смислові характеристики принципу верховенства права. Принцип верховенства права як форма вираження загальнолюдських цінностей. Принцип верховенства права як мегапринцип, місце і значимість його серед інших правових принципів

Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності. Первинність та визначальність принципу верховенства права стосовно принципу законності.

Значимість принципу верховенства права в контексті правового розвитку.

Тема 3. Становлення ідеї верховенства права в контексті західноєвропейської правової традиції (4 год.)

Світоглядно-філософські основи античної правової культури. Природно-правова парадигма її розвитку. Поняття природного права як центральна категорія природно-правової доктрини. Цінності природного права. Принцип справедливості в природному праві. Мислителі грецької античності про природне право як принцип природної справедливості. Розмежування права та закону в античній правовій думці докласичного періоду.

Ідея права як принципу справедливості в грецькій філософсько-правовій думці класичної епохи. Ідея людиномірності права та держави (Протагор). Сократ про права як свободу. Ідея співвідношення права та закону, справедливого суду, правового закону в творчості Аристотеля. Платон про право та закон. Модель ідеальної держави Платона.

Епікур про державу та закон як форми втілення спільного блага.

Римська правова культура, її загальні характеристики. Розвиток природно-правової доктрини в римській правовій культурі. Поняття природного права. Цицерон про право та закон, про принцип природної справедливості, про відповідність закону принципам природного права. Ідея змінюваної природної справедливості.

Римські стоїки. Розвиток природно-правової традиції в їх творчості. Ідея первинності та визначальності природної справедливості стосовно воле установленого права. Ідея змінюваної природної справедливості.

Римська юриспруденція. Принцип aeguitas (правова рівність або рівна справедливість) як стрижнева ідея верховенства права.

Розвиток природно-правової традиції в епоху середньовіччя. Августин Блаженний про первинність божественного права стосовно державного (позитивного). Ідея верховенства права в творчості Т.Аквінського: розмежування права та закону, ідея первинності божественного (природного) закону стосовно волеустановленого. Ідея правової держави як держави, де панують закони, увідповіднені божественному праву. Цінності природного права: життя, людина, справедливість, добро, спільне благо, істина тощо. Ідея обмеженості влади суверена звичаєвим, загальним та Божественним правом.

Концепції Нового часу як передумова формування доктрини верховенства права: свободи і рівності, природного права, суспільного договору, конституціалізму, суверенітету народу, поділу влади. Природне право як основоположна ідея юридичного праворозуміння.

Розвиток природно-правової традиції в епоху новоєвропейського часу. Вчення Г.Гроція про природне право, відмінність права від закону, відповідність закону природній справедливості.

Вчення Т.Гоббс про природні права людей. Проблема відмінності права та закону. Трактування права як веління суверена. Легістські погляди мислителя. Вчення про договірне походження держави. Г.Гроцій про природне право людини на протест проти насильства.

Ідеї природного права в творчості Дж.Локка. Відмінність права та закону. Трактування природного права як Закону природи, що має бути непорушним. Вчення Т.Гоббса про невідчужувані права людини: на життя, власність, свободу, правовий закон та правову державу.

Розвиток ідеї верховенства права в творчості європейських просвітників (Ш. Монтескє, Ж.-Ж.Руссо) та американських мислителів епохи боротьби за незалежність (Т.Пейн, Т.Джефферсон, Б.Франклін та ін..). Вчення Ш.Монтескє про принцип поділу влади на незалежні гілки. Розвиток ідеї природного права в епоху Просвітництва. Вчення про договірне походження держави (Ш.Монтескє, Ж.-Ж.Руссо). Ідея республіканізму як оптимальної форми державного правління у творчості просвітителів.

Концепція верховенства права А.Дайсі. Вчення про рівність всіх перед законом. Вчення про незалежне правосуддя. Вчення про позитивне (державне) право як наслідок прав людини.

Концепції відродженого природного права. Г.Радбрух. Сучасна концепція прав людини як модернізоване вчення про природне право.

Тема 4. Ідея верховенства права в українській правовій традиції (4 год.)

Особливості української природно-правової традиції. Природно-правові ідеї в творчості мислителів княжої України (Л.Жидята, І.Грішний, Нестор, .В.Мономах та ін..).

Ідея природної справедливості, справедливого суду, договірного походження держави.

Розвиток природно-правової традиції українськими мислителями в епоху першого українського Відродження. Ідея природних прав людини та народу, ідея контролю народу над церквою, ідея розмежування права та закону, ідея протесту народу проти свавілля та ін.. в творчості С.Оріховського, Х.Філалета, М.Смотрицького, Ю.Немирича, П.Могили та ін..

Ідея верховенства права в правових актах козацької України.

Ідея верховенства права в творчості українських мислителів епохи українського бароко (ХУІІ- ХУІІІ ст.) (Л.Баранович, І.Гізель, М.Козачинський, Т.Прокопович, Г.Кониський та ін..). Трактування права як природної справедливості, розмежування права та закону, ідея справедливого суду, ідея природних прав людини, вчення про договірне походження держави та ін..

Класична доба розвитку української природно- правової традиції (кінець ХУІІІ - поч.ХХ ст. Ідея верховенства права в творчості кирило-мефодіївців, Т.Шевченка, Г.Андрузького, М.Драгоманова, Л.Українки, І.Франка, М.Міхновського, В.Винниченка, М.Грушевського та ін..). Відображення принципу верховенства права в правових актах УНР. Ідея державної незалежності України в українській політико-правовій думці кінця ХІХ- І пол.. ХХ ст.

Розвиток української природно-правової традиції в новітню епоху. Розвиток філософсько-правових ідей в пострадянській Україні.

Ідея верховенства права в політико-правовій ідеології керівників ОУН та УПА: ідея природних прав народу і людини на власну землю, мову, культуру, державність, протест проти насильства тощо.

Ідея державної незалежності України в українській політико-правовій думці кінця ХХ ст. Принцип народовладдя як запорука реалізації принципу верховенства права.Тема 5. Доктрина верховенства права і споріднені доктрини (2 год.)
Англійська доктрина « the Rule of Law». А.Дайсі про складові верховенства права: обмеження свавілля державної влади; рівність усіх перед законом; судовий захист прав людини.

Німецька доктрина «Rechtsstaat»: «Rechtsstaat» як протиставлення «Polizeisstaat»; відмінності між позитивістським та природноправовим тлумаченням «Rechtsstaat».

Французька доктрина “Etat legal”та англійська доктрина «the Rule of Law». Італійська доктрина “Stato di diritto” та доктрина «the Rule of Law».

Термінологічні відмінності між доктриною верховенства права та доктриною правової держави і сутнісна єдність їх. Реалізація доктрини верховенства права в ЄС. Практика Європейського суду з прав людини як джерело права в сучасній Україні.Тема 6. Принцип верховенства права в міжнародному

праві ( 2 год.)
Принцип верховенства права в діяльності ООН: визначення верховенства права як інструменту захисту прав людини у Загальній декларації прав людини та інших документах, що розвивають її положення. Ідея людської гідності як джерела прав людини. Розвиток принципу правової рівності в Загальній Декларації прав людини.

Принцип верховенства права в діяльності Ради Європи: закріплення принципу верховенства права у Статуті Ради Європи. КЗПЛ Вираження принципу верховенства права в європейському праві. КЗПЛ: змістовне висвітлення принципу верховенства права. Роль Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та протоколів до неї у забезпеченні верховенства права.

Тлумачення принципу верховенства права у практиці Європейського Суду з прав людини. Принципи субсидіарності та пропорційності як складові змісту верховенства права.
Тема 7. Відображення принципу верховенства права в українському законодавстві ( 2 год.)
Закріплення в Конституції України принципу верховенства права та вимог, що випливають із нього. Верховенство права та верховенство закону: співвідношення понять. Розмежування принципу верховенства права з принципами побудови системи нормативно-правових актів (верховенство Конституції, верховенство закону тощо). Співідношення принципу верховенства права з принципами конституційності та законності.

Правова нормотворчість: загальна характеристика. Принцип верховенства права як засада правової нормотворчості.

Загальна характеристика основних вимог принципу верховенства права: гарантування прав людини та основоположних свобод; юридична визначеність; законність; пропорційність; обмеження дискреційних повноважень суддів та судовий контроль за діяльністю суб’єктів владних повноважень; справедливе судочинство тощо і їх відображення в національному законодавстві.


Тема 8. Принцип верховенства права як засада здійснення правозастосування в сучасній Україні (2 год.)

Правозастосовча діяльність: поняття, загальна характеристика з позицій легістського та юридичного підходів. Правозастосовчий акт: поняття, характерні риси з позицій легістського та юридичного підходів. Принципи правозастосовчої діяльності.

Європейські стандарти прав людини як сукупність принципів, норм, цінностей, процедур, що,виражають достатню повагу держави та інших субєктів права до людини. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело права в сучасній Україні. Закон України «Про застосування ЄКПЛ та практики Європейського Суду в Україні» від 23.02. 2006р.

Аналогія права. Аналогія закону. Принцип верховенства права в контексті засад правозастосування.

Засади судочинства в сучасній Україні. Судова доктрина верховенства права. Проблема реалізації верховенства права в сучасних українських умовах.

Конституційний принцип верховенства права і Закон України «Про міліцію», Закон України «Про прокуратуру», «Закон України «Про Службу безпеки України».Тема 9. Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України ( 2 год.)

Публічне право сучасної України: загальна характеристика. Принцип верховенства права як засада розвитку адміністративного права України. Проблема доктринального реформування адміністративного права. Антропоцентричні світоглядно-філософські засади адміністративного права України як засада ствердження принципу верховенства права.

Фінансово-бюджетне право сучасної України. Легістські засади його розвитку як перешкода ствердження принципу верховенства права. Необхідність перетворення державоценристського (законницького) бюджетного права в людиномірне публічне як підвалина ствердження принципу верховенства права.

Банківське право сучасної України. Домінування групового інтересу над інтересами клієнтів-громадян. Криза законницької теорії банківського права. Необхідність створення гуманістичної теорії банківського права як підвалини ствердження принципу верховенства права.

Принцип верховенства права як засада розвитку кримінального та кримінально-процесуального права України: проблеми та перспективи.

Рекомендована література:
1.Авер’янов В. Б. Українське адміністративне право на етапі реформування: питання нової доктрини / В. Б. Авер’янов // Українське право – 2005. – № 1 – с. 267–270.

2. Авер’янов В. Б. Проблеми формування нової доктрини адміністративного права / В. Б. Авер’янов // Адміністративне право в контексті європейського вибору України. Зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2004. – с. 5–9. 1. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: необхідність оновлення науково-теоретичних засад / В. Б. Авер’янов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Ч. 1. – Сімферополь, 2005. – с. 24–30.

 2. Альчук М. П. Філософія права Б. Кістяківського / М. П. Альчук – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 300 с.

 3. Бігун В. С. Філософія правосуддя. Ідея та її здійснення : моногр. / В. С. Бігун. – К., 2011. – 300 с.

 4. Бігун В. С. Філософія правосуддя: порівняльно-правові підходи та аспекти / В. С. Бігун // Часопис Київського університету прав. – 2009. – № 1. – С. 23–32.

 5. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування в сучасній Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Ю. Ю. Білас. – К., 2011. – 208 с.

 6. Білас Ю. Ю. Принципи правової держави в Конституції Пилипа Орлика / Ю. Ю. Білас // Конституція – основа державного і суспільного усторою України : матеріали ІІІ міжвуз. чит. [«До 300 річчя Конституції Пилипа Орлика»]. – К., – 2011. – С. 75–79.

 7. Бондар Ю. М. Конституція Пилира Орлика : здобутки і уроки / Ю. М. Бондар // Конституція – основа державного і суспільного устрою України : матеріали 111 міжвуз. чит. [«До 300 річчя Конституції Пилипа Орлика»]. – К., 2011. – С. 7–9.

 8. Братасюк В.М. Людина-особистість як суб’єкт права: законницький та юридичний (природно-правовий) підходи / В. Братасюк // Публічне право. – 2011. – №4. – С.64-75.

 9. Братасюк В. М. Правова реальність як форма вираження інтелектуальної традиції епохи (на матеріалвх романо-германської правової сім’ї) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 «філософія права» / В. М. Братасюк. – К., 2005. – 198 c.

 10. Братасюк В. М. Особливості становлення особистості як суб’єкта права в контексті реалізації принципу верховенства права / В. М. Братасюк // Верховенство права: традиція доктрини і потенціал права / за заг. ред. М. Г. Патей-Братасюк. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – С. 161-181.

 11. Братасюк М .Г. Людська гідність як джерело європейських стандартів прав людини / М. Г. Братасюк // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 3. - С. 85–95.

 12. Братасюк М. Г. Право як монолог державної влади в контексті сучасного українського правового розвитку / М. Г. Братасюк // Проблеми філософії права. – Т. VІ–VІІ. – 2008–2009. – С. 54–60.

 13. Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / за заг ред. Ю.С.Шемшученка [та ін.]. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2008. – 344 с.

 14. Вивід прав України – Львів : МП «Слово», 1991. – 128 с.

 15. Винниченко В. Відродження нації: в 3 т. / В. Винниченко. – К., 1990. Т.1. – 523 с.

 16. Володимир Мономах. Твори // Літопис Руський. – К. : Дніпро, 1989. –с.454–464.

 17. Воронова Л. К. /Финансовое право. Навч. посіб. — К. : Правова єдність, 2009. — 395 с.

 18. Вышинский А. Я. Основные задачи науки советского социалистического права / А. Я. Вышинский / Сокращенная стенограмма на первом Совещании по вопросам Советского права и государства 16 июля 1938 // Советское государство. – 1938. – № 4 – с.

 19. Гаврилюк Р. Соціальний натуралізм як принцип науки податкового прав / Р. Гаврилюк // Право України. – 2005. – № 10. – С. 18–21.

 20. Гіда Є. О. Загальнолюдські стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в діяльності міліції : автореф. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / Є. О. Гіда. – К. : 2000. – 20 с.

 21. Гнатюк М. Д. Правозастосування і його місце в процесі реалізації права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / М. Д. Гнатюк. – К., 2007. – 19 с.

 22. Головатий С. Верховенство права, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. – 2010. – № 5. – С. 64–75.

 23. Головатий С. П. Верховенство права : ідея, доктрина, принцип : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : 12.00.01 / С. П. Головатий. – К., 2009. – 44 с.

 24. Головатий С. П. Верховенство права : монографія : у 3-х книгах / С. П. Головатий. – К. : Фенікс, 2006.

 25. Головатий С. П. Верховенство права: юридичний принцип, який в Україні офіційно визнано та який має діяти /С. П. Головатий // Українське право. – 2006. – Число1 (19). – С.13–15; 85–90.

 26. Головатий С. П. «Верховенство закону» versus «верховенство права» : філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? / С. П. Головатий // Вісник Академії правових наук України. – 2003.– № 2 (33)–3(34).– C. 96–113.

 27. Грицяк І. Європейський адміністративний простір / І. Грицяк // Адміністративна реформа в Україні: шлях до європейської інтеграції : збірн. наук. праць. – К., 2003. – С. 54– 69.

 28. Грищук О. В. Людська гідність в праві : філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.12 /О. В. Грищук. – Харків, 2008. – 38 с.

 29. Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософські проблеми / О. В. Грищук. – К. : Атіка, 2007. – 432 с.

 30. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняется естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Г. Гроций. – М., 1956. – 868 с.

 31. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть? /М.С.Грушевський - К.: Знання України, 1991. - С. 116.

 32. Грушевський М. С. Вільна Україна / М. С. Грушевський // Українська суспільно-політична думка в ХХ ст. Сучасність. – 1983. – т. 1. – С. 113-192.

 33. Гудима Н. Проблема реалізації принципів відкритості, просторості та гласності в державному управлінні на шляху інтеграції України до європейської співдружності / Н. Гудима // Державне управління в умовах інтеграції України в ЄС : матеріали наук. практ. конф. / за заг ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 360 с.

 34. Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції Англії /А. Дайсі // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. – К. : Книги для бізнесу, 2008. – С. 511 – 528 с.

 35. Денищук Ж. Судова влада: її місце і роль в суспільстві / Ж. Денищук // Підприємництво, господарство та право. – 2006. – № 8. – С. 29-30.

 36. Дністрянський С. Загальна наука права і політики / С. Дністрянський. – Т. 1. – Прага : Накладом Укр. Вільного ун-ту, 1923. – 397 с. 

 37. Дністрянський С. Нова держава / С. Дністрянський. – Відень ; Прага ; Львів : Український Скиталець, 1923. – 29 с.

 38. Добрянський С. П. Застосування Конвенції як вияв діалектики загального й одиничного в праворозумінні / С. П. Добрянський // Право України. – 2000. – № 11. – С. 38–40.

 39. Договір про Європейський Союз. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_029.

 40. Донцов Д. Націоналізм. –  / Д. Донцов. – Лондон-Торонто. 1966. Ліга визволення України Т. 1. – 290 с.

 41. Загальна Декларація прав людини – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 42. Загурський О. Б. Забезпечення доступного і справедливого судочинства як пріоритет кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 176–182.

 43. Зайцев Ю. До питання втілення «живого» права ЕКПЛ / Ю. Зайцев // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2004. – № 2.

 44. Иванов Р. Л. О понятии принципов права / Р. Л. Иванов // Вестник Омского университета. – 1996, Вып. 2. – С. 115-118.

 45. Іларіон. Митрополит Київський. Слово про Закон і Благодать.// Історія філософії України. Хрестоматія. [упор.М.Ф.Тарасенко,М.Ю.Русин (керівники), А.К.Бичко, І.В.Бичко, С.В.Бондар, Д.П.Кирик, О.В.Логвиненко та ін. ]. – К. : Либідь, 1993. – С.8-28.

 46. Ільїн В. В. Діалог «Софії» та «Логосу» / В. В. Ільїн. – К., 2001. – 288 с.

 47. Історія Русів / [укр. перекл. І.Драча]. – К. : Радянський письменник, 1991. – 318 с.

 48. Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті / В. Кампо // Юридичний журнал. –2008. – № 10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3043.

 49. Кант И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. [под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др.]. – М., 1965. – Т. 4. ч. 2. - 478 с.

 50. Капліна О. Правові стандарти Європейського суду з прав людини  / О. Капліна, В. Маринів // Вісник прокуратури. – 2007. – № 8 (74). – с. 65–71.

 51. Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності : автореф. дис. ...д-ра ф. наук : 09.00.03 / А. Ф. Карась. – Львів, 2005. – 42 с.

 52. Кашуба М. Этика в Киево-Могилянской академии / М. Кашуба // Памятники этической мысли на Украине ХУІІ – первой половины ХУІІІ ст. – К., 1987. – С. 12.

 53. Кашуба М. В. Проблема людини в українській філософії ХУІ-ХУІІІ ст. / М. В. Кашуба, І. С. Захара, В. І. Любащенко [та ін.]. – Львів. Логос, 1998. – 238 с.

 54. Кибал В. Проблема реалізації принципу верховенства права в банківській системі України / В. Кибал // Верховенство права: традиція доктрини та потенціал практики / за заг. ред. М. Г. Патей-Братасюк. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – С. 468–492.

 55. Кістяківський Б. Соціальні науки і право /Б. Кістяківський // Антологія лібералізму. Політико-правові вчення та верховенство права. – К., 2008. – 992 с.

 56. Кожевников В. В. Методология и история права. Учебное пособие : в 2–х частях. / В. В. Кожевников. – Ч. 2. – Омск : Из-во Ом.гос. ун-та, 2009. – 420 с.

 57. Козачинський М. Цивільна політика / М. Козачинський // Політологічні читання. – 1993. – № 3. – С. 90-107.

 58. Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право / И. Ю. Козлихин // Государство и право. – 2000. – № 3. – С. 6.

 59. Козюбра М. І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М. І. Козюбра // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія» : юрид. науки. – Т. 64.– с. 3–9.

 60. Козюбра М. І. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція / М. І. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. – № 4. – 2000. – C. 24-32.

 61. Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика / М. Козюбра // Українське право. – 2006. – Число 1(19). – С. 15–24.

 62. Козюбра М. І. Правовий закон: проблема критеріїв / М. І. Козюбра // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С. 83–96.

 63. Колер Й. Философия права и универсальная история права. / Й. Колер. – К., 1913. – 152 с.

 64. Колесніченко В. В. Принципи права Європейського Союзу: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.0001. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В. В. Колесніченко. – Одеса, 2010. – 22 с.

 65. Коліушко І. Б. Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи / І. Б. Коліушко // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції : збірн. наук. праць. – К., 2003. С. 59–63.

 66. Колодій А. Верховенство права в системі законодавства / А. Колодій, Н. Пелих // Українське право. – 2006. – Ч. 1(19). – С. 139–147.

 67. Колодій А. М. Принципи права України : моногр. / А. М. Колодій. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

 68. Конвенція про захист прав та основних свобод людини (ЕТS № 5) із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11. // Збірка договорів Ради Європи. Українська версія. – К. : Парлам. вид-во, 2000.

 69. Конституція України від 28.06.96. – № 254к/96 – ВР – ст. 14.

 70. Конституція Української Народної Республіки ( Статут про державний устрій, права і вольності УНР (від 29 квітня 1918 р.)//Хрестоматія з історії держави та права України. – К.,1997 . – Т.2. –С.58–59

 71. Копинський Исайя. Алфавит духовный / И. Копинський. – К., 1904. - 128 с.

 72. Корольков А. А. Одухотворення наука о праве / А. А. Корольков // Русская Философия права. Антологія. – СПб : Університет МВД России. Алатейя, 1999. – 455с.

 73. Костенко О. Кримінальний кодекс і доктрина / О. Костенко // Право України. – 2004. – № 7. – С. 48–50.

 74. Костицький М. В. Політико – правова доктрина як основа побудови української держави та права / М. В. Костицький // Проблеми державотворення в Україні. Вісник Львівського ун–ту : серія юрид. – Вип. 31. – Львів : Світ, 1994. – С. 3–6.

 75. Костицький М. В. Верховенство права – як філософська правова категорія та принцип юридичної науки / М. В. Костицький // Верховенство права у правозастосовчій діяльності : матер. регіон. наук.-практ. конф., (присвяченій 15-ій річниці Юридичного інституту). – Івано-Франківськ. – 2007. – 412 с.

 76. Костомаров М. Книга буття Українського народу / М. Костомаров // Історія української філософської думки. Хрестоматія. –К., 1994. – С.

 77. Лемак В. Особливості судової влади в Україні: теоретичні та практичні аспекти / В. Лемак // Українське право. – 2006. – № 1 (19). – С. 232–239.

 78. Литвинов О. Право на участь в управлінні державними справам в умовах республіканської форми правління / О. Литвинов // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 35–42.

 79. Локк Дж. Избранные философские произведения / Дж. Локк. – Т. 2. – М., 1960.– 532 с.

 80. Максимов С. І. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури / С. І. Максимов // Проблеми філософії права. – Т. VI–VII. – 2008–2009 – с. 102.

 81. Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду / В. Маляренко // Голос України. – 2004. – № 202. – С. 6–7.

 82. Мірошниченко М. І. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / М. І. Мірошниченко, В. І. Мірошниченко. – К. : Атіка. – 2001. – 223с.

 83. Момот М. О. Реалізація принципу справедливості в правотворчій діяльності : автореф. дис. …на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / М. О. Момот. – К., 2011. – 20 с.

 84. Монтескье Ш. О Духе законов / Ш. Монтескье. Избранные произведения. — М., 1955.- 798 с.

 85. Морська Н. Духовність як провідна ідея філософської думки Києворуської доби / Н. Морська // Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка : сер. філос. – 2001. – С. 5–8.

 86. Нижник А. Якість закону в контексті дотримання принципу верховенства права /А. Нижник // Українське право. – 2006. – № 1 (19). – С. 106–119.

 87. Оріховський С. Промова на похоронах польського короля Сигізмунда Ягелона / С. Оріховський // Українські гуманісти епохи Відродження. – Антологія : у 2-х т. – Т. 1. – К., 1995.

 88. Оріховський Станіслав. Напучення польському королеві Сигізмунду Августу. / С. Оріховський // Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія : у 2-х т. – Т. 1. – К., 1995.

 89. Паліюк В. П. У яких випадках українські судді зобов'язані застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основних свобод? – Веб – портал Апеляційного суду. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www www.apcourtkiev.gov.ua.

 90. Патей-Братасюк М. Г. «Просвітлена духом воля» як суб’єкт ствердження верховенства права / М. Г. Патей-Братасюк / Українське право. –2006. – Число 1 (16).

 91. Патей-Братасюк М. Г. Етно-національне відчуження : філософсько-соціологічний аналіз : в 2-х кн. / М. Г. Патей-Братасюк. –Тернопіль, 1997. – 1998. І кн. – 114 с. ІІ кн. – 250 с.

 92. Патей-Братасюк М. Г. Антропоцентрична теорія права / М. Г. Патей-Братасюк. – К., 2010. –395 с.

 93. Патей-Братасюк М. Г. Верховенство права в українському судочинстві: проблема духовно-інтелектуального виміру / М. Г. Патей-Братасюк // Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів. – К., 2010. – С.140–162.

 94. Патей-Братасюк М. Г. Верховенство права як засадничий принцип правової нормотворчості / М. Г. Патей-Братасюк // Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів. – К., 2010. – С. 114–125.

 95. Пацурківський П. Соціологічна (природно-позитивна) доктрина фінансового права / П. Пацурківський // Право України. – 2005. – № 6. – С. 29–33.

 96. Пейн Т. Права людини / Т. Пейн. – -Л.: Літопис, 2000. – 283 с.

 97. Пестель П.И. Русская правда. / П.И.Пестель // Правовая мысль: Антология./ Автор-составитель В.П.Малахов – М.: Академический прект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - 1016 с.

 98. Петров Р. Європейські «спільні цінності» : імплікації для України / Р. Петров // Право України. – 2006. – № 10 – с. 110–112.

 99. Погребняк С. Основоположні принципи права. – Автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук / – Харків. 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www http://bihun.in.ua/ua/jushits/jurhit/article/680/.

 100. Погребняк С. Роль принципу верховенства права для подолання ієрархічних колізій /С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. – № 4 (23). – С. 247–259.

 101. Попадинець Г. О. Світоглядно-філософські засади розвитку української правової культури : Автореф. дис. …канд. філос. наук : спец. 12.00.12 / Г. О. Попадинець. – К., 2007. – 18 c.

 102. Попадинець Г.О. Світоглядно-філософські засади розвитку української правової культури : дис. …канд. філос. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Г. О. Попадинець. – К., 2008. – 196 c.

 103. Постанова Пленуму “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995 р. № 4 (зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 2001 р. № 5). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0004700-95

 104. Принцип верховенства права має нерозривно пов'язуватись із основними невідчужуваними правами людини, в яких матеріалізується ідея справедливості. – Інтерв'ю з М. Козюброю // Верховенство права. Законодавчий бюлетень. – К., IREX U-Media, 2005. – с. 33–38.

 105. Принцип верховенства права : Проблеми теорії та практики : у 2-х книгах / [за заг. ред. Ю. С. Шемчушенка] / книга друга : Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / відп. ред. В. Б. Авер‘янов. – К. : Конус-Ю, 2008. – 314 с.

 106. Пухтецька А. А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права / А. А. Пухтецька. – К. : Видавництво «Юридична думка», – 2010. – 139 с.

 107. Пыпин А. И. История русской литературы / А. И. Пыпин. – СПб. 1989. – Т. 11.

 108. Рабінович П. Конституційний принцип верховенства права / П. Рабінович // Юридический вестник. – 1997. – № 3 – С. 66

 109. Рабінович П. М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства / П. М. Рабінович // Бюл. М-ва юстиції України. – 2006. – № 3. – с. 11–22.

 110. Рабінович П. М. Інтерпретація верховенства права Конституційним Судом України. (доктринальний коментар) / П. М. Рабінович // Право України – 2006. – № 11. – С. 27–30.

 111. Радбрух Г. Философия права / Г. Радбрух/ – М., 2004. - 238 с.

 112. Рішення Конституційного Суду України Підпункт 4.1 пункту 4 мотивувальної частини у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України, справа про призначення судом більш м'якого покарання від 2 листопада 2004 року N 15-рп/2004 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v015p710-04

 113. Ромашкін С. Визначення права школою природного права / С. Ромашкін // Юридический вестник. – 2006. – №. 1. – С. 85–87.

 114. Ромашкін С. Типи правопізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / С. Ромашкін. – Харків, 2008. – 23с.

 115. Росоляк О.Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України. // Дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 /О. Б. Росоляк. – К., 2010. – 244 с.

 116. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре / Ж.Ж. Руссо. –// История политических и правовых учений: Хрестоматия. - Х.: Факт, 1999. - С. 194-205.

 117. Селіванов В. Право і влада в сучасній Україні : методологічні аспекти / В. Селіванов. – К., 2003. – 724 с.

 118. Спільний експертний висновок щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підготовлений Венеціанською комісією і Дирекцією з технічного співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи, ухвалений Венеціанською комісієюна 82-ому пленарному засіданні(Венеція, 12-13 березня 2010 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)003-ukr.asp

 119. Українська Народна Республіка. Закони. Збірник законів, обіжних та інших розпоряджень по справам в Українській Народній республіці. – К., 1919. – 32 с.

 120. Шевчук С. В. Судова правотворчість : світовий досвід і перспективи в Україні / С. В. Шевчук. – К. : Реферат, 2007. – 640 с.

 121. Шевчук С. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / С. Шевчук // Право України. – 2010. – № 12. – С. 326–329.

 122. Шевчук С. Доктрина верховенства права і конституціоналізму: історична ґенеза і співвідношення // Право України. – 2010. - № 3. – С. 52-61.

 123. Шевчук С. Принцип верховенства права і реалізація державної політики./ С. Шевчук // Українське право: матеріали міжн. наук. конф. «Верховенство права: питання теорії і практики. – К., 2006. – № 1 (19). – С. 67–71.Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено

Скачати 436.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка