Спецкурсу «принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної україни» Київ- 2012 Укладач


Тестові завдання до тем спецкурсуСкачати 436.13 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір436.13 Kb.
1   2

Тестові завдання до тем спецкурсу

Варіант А.
Завдання 1. Чи тотожні принципи верховенства права та веровенства закону?:

 • так

 • ні

Завдання 2. Які витоки має принцип верховенства права:

 • державно-політичні

 • природно-правові


Завдання 3. Чому в сучасній Україні принцип верховенства права є суто декларативним?:

 • із-за відсутності природно- правової доктрини

 • із-за відсутності закону про застосування його

 • із-за небажання суддів застосовувати його


Завдання 4. Який із зазначених нижче принципів є первинним, визначальним?:

 • верховенства права

 • верховенства закону


Завдання 5. Як КСУ тлумачить верховенство права?:

 • це панування закону

 • це панування права


Завдання 6. Яка фундаментальна загальнолюдська цінність тричі зустрічається у тексті по тлумаченню верховенства права Конституційним Судом України?:

 • людина

 • людська гідність

 • справедливість

 • свобода

 • звичай

 • закон


Завдання 7. Який підхід використав КСУ, даючи тлумачення принципу верховенства права?:

 • юридичний (природно-правовий)

 • легістський

Завдання 8. Які елементи права назвав КСУ у тексті тлумачення принципу верховенства права?:

 • нормативність

 • загальнообов»язковість

 • захищеність владою

 • норми моралі, традиції, звичаї

 • втілення волі законодавця


Завдання 9. Яку смислову характеристику права КСУ у своєму тлумаченні принципу верховенства права назвав визначальною при прийнятті рішень?:

 • гуманізм

 • справедливість

 • повагу до закону

 • конституційність


Завдання 10. Яким принципом керується у своїй практиці Європейський Суд по правах людини?:

 • законності

 • верховенства права


Завдання 11. Чи тотожними є принцип верховенства права та принцип конституційності?:

 • так

 • ні


Завдання 12. Чи закріплений принцип верховенства права у інших законодавчих актах України, окрім чинної Конституції?:

- так


- ні

Завдання 13. Чи має Європейська Конвенція по захисту прав та основних свобод людини ціннісний вимір?:

 • так

 • ні


Завдання 14. Чи є доступність для людини суду елеменом принципу верховенства права?:

 • так

 • ні


Завдання 15. Чи є вимога якісного законодавства елементом принципу верховенства права?:

 • так

 • ні


Завдання 16. Чи є принцип передбачуваності змістовною характеристикою якості законодавства?:


 • так

 • ні


Завдання 17. Чи є вимога відсутності свавілля державної влади змістовною складовою принципу верховенства права?:


 • так

 • ні

Завдання 18. Яке із наведених нижче визначень є визначенням верховенства права:


 • верховенство права – це панування в суспільстві принципу рівної міри справедливості, добра, істини, свободи тощо

 • верховенство права – це такий стан в суспільстві та державі, коли і громадяни, і державні посадовці живуть і діють відповідно до чинного законодавства

 • верховенство права – це сукупність юридичних засобів, спрямованих на захист прав людини


Завдання 19. Чи є елементом верховенства права визнання владою природних прав людини як реально діючого права?:


 • так

 • ні


Завдання 20. Чи є елементом верховенства права забезпечення владою вільного виявлення людиною права на протест проти державної влади?:


 • так

 • ні


Завдання 21. Що є елементом верховенства права?:


 • правосуддя

 • судочинство


Завдання 22. Що таке верховенство права?:

- це панування справедливості в суспільстві- це панування закону в суспільстві
Контрольні питання зі спецкурсу

 1. Сучасне правове мислення і місце у ньому ідеї верховенства права. Верховенство права як стрижнева проблема розбудови правової держави.

 2. Дослідження змістовно-смислових характеристик, ролі та значимості принципу верховенства права в правовому розвитку: теоретико-методологічні засади.

 3. Принцип взаємодоповнюваності методів дослідження як підстава повноти дослідження принципу верховенства права. 1. Загальнолюдські принципи права, їх роль та значимість в правовому розвитку з позицій доктринального ( легістського та природно-правового) підходу.

 2. Сутнісно-смислові характеристики принципу верховенства права. Принцип верховенства права як форма вираження загальнолюдських цінностей.

 3. Принцип верховенства права як мегапринцип, місце і значимість його серед інших правових принципів

 4. Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності.

 5. Поняття природного права як центральна категорія природно-правової доктрини. Цінності природного права.

 6. Ідея права як принципу справедливості в грецькій філософсько-правовій думці класичної епохи.

 7. Мислителі грецької античності про природне право як принцип природної справедливості. Розмежування права та закону в античній правовій думці докласичного періоду.

 8. Ідея співвідношення права та закону, ідея справедливого суду, правового закону в творчості Платона та Аристотеля.

 9. Розвиток природно-правової доктрини в римській правовій культурі. Поняття природного права.

 10. Цицерон про право та закон, про принцип природної справедливості, про відповідність закону принципам природного права. Ідея змінюваної природної справедливості.

 11. Римська юриспруденція. Принцип aeguitas (правова рівність або рівна справедливість) як стрижнева ідея верховенства права.

 12. Ідея верховенства права в творчості Т.Аквінського: розмежування права та закону, ідея первинності божественного (природного) закону стосовно волеустановленого. Ідея правової держави.

 13. Цінності природного права: життя, людина, справедливість, добро, спільне благо, істина тощо. Ідея обмеженості влади суверена звичаєвим, загальним та Божественним правом.

 14. Концепції Нового часу як передумова формування доктрини верховенства права: свободи і рівності, природного права, суспільного договору, конституціалізму, суверенітету народу, поділу влади.

 15. Проблема співвідношення права та закону в творчості Т.Гоббса. Трактування права як веління суверена.

 16. Г.Гроцій про природне право людини на протест проти насильства.

 17. Дж.Локк про відмінність права та закону. Трактування природного права як Закону природи, що має бути непорушним.

 18. Розвиток ідеї верховенства права в творчості європейських просвітників (Ш. Монтескє, Ж.-Ж.Руссо) та американських мислителів епохи боротьби за незалежність (Т.Пейн, Т.Джефферсон, Б.Франклін та ін..).

 19. Концепція верховенства права А.Дайсі. Вчення про рівність всіх перед законом. Вчення про незалежне правосуддя. Вчення про позитивне (державне) право як наслідок прав людини.

 20. Концепції відродженого природного права. Г.Радбрух. Сучасна концепція прав людини як модернізоване вчення про природне право.

 21. Природно-правові ідеї в творчості мислителів княжої України (Л.Жидята, І.Грішний, Нестор, .В.Мономах та ін..).

 22. Ідея природної справедливості, справедливого суду, договірного походження держави в творчості мислителів княжої України

 23. Ідея природних прав людини та народу, ідея контролю народу над церквою, ідея розмежування права та закону, ідея протесту народу проти свавілля та ін.. в творчості С.Оріховського, Х.Філалета, М.Смотрицького, Ю.Немирича, П.Могили та ін..

 24. Ідея верховенства права в правових актах козацької України.

 25. Ідея верховенства права в творчості українських мислителів епохи українського бароко (ХУІІ- ХУІІІ ст.) (Л.Баранович, І.Гізель, М.Козачинський, Т.Прокопович, Г.Кониський та ін..).

 26. Ідея верховенства права в творчості українських мислителі першої пол.. ХІХ ст..

 27. Ідея державної незалежності України в українській політико-правовій думці кінця ХІХ- І пол.. ХХ ст.

 28. Відображення принципу верховенства права в правових актах УНР. Ідея державної незалежності України в українській політико-правовій думці кінця ХІХ- І пол.. ХХ ст.

 29. Ідея верховенства права в політико-правовій ідеології керівників ОУН та УПА: ідея природних прав народу і людини на власну землю, мову, культуру, державність, протест проти насильства тощо.

 30. Розвиток української природно-правової традиції в новітню епоху в пострадянській Україні.

 31. Принцип народовладдя як запорука реалізації принципу верховенства права.

 32. Англійська доктрина « the Rule of Law». А.Дайсі про складові верховенства права: обмеження свавілля державної влади; рівність усіх перед законом; судовий захист прав людини.

 33. Німецька доктрина «Rechtsstaat»: «Rechtsstaat» як протиставлення «Polizeisstaat»; відмінності між позитивістським та природноправовим тлумаченням «Rechtsstaat».

 34. Французька доктрина “Etat legal”та англійська доктрина «the Rule of Law». Італійська доктрина “Stato di diritto” та доктрина «the Rule of Law».

 35. Термінологічні відмінності між доктриною верховенства права та доктриною правової держави і сутнісна єдність їх. Реалізація доктрини верховенства права в ЄС.

 36. Принцип верховенства права в діяльності ООН: визначення верховенства права як інструменту захисту прав людини у Загальній декларації прав людини та інших документах, що розвивають її положення.

 37. Ідея людської гідності як джерела прав людини. Розвиток принципу правової рівності в Загальній Декларації прав людини.

 38. Принцип верховенства права в діяльності Ради Європи: закріплення принципу верховенства права у Статуті Ради Європи. Вираження принципу верховенства права в європейському праві.

42. КЗПЛ: змістовне висвітлення принципу верховенства права. Роль Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та протоколів до неї у забезпеченні верховенства права.

 1. Тлумачення принципу верховенства права у практиці Європейського Суду з прав людини. Принципи субсидіарності та пропорційності як складові змісту верховенства права.

 2. Відображення в Конституції України принципу верховенства права та вимог, що випливають із нього. Верховенство права та верховенство закону: співвідношення понять.

 3. Розмежування принципу верховенства права з принципами побудови системи нормативно-правових актів (верховенство Конституції, верховенство закону тощо). Співідношення принципу верховенства права з принципами конституційності та законності.

 4. Правова нормотворчість: загальна характеристика. Принцип верховенства права як засада правової нормотворчості.

 5. Загальна характеристика основних вимог принципу верховенства права: гарантування прав людини та основоположних свобод; юридична визначеність; законність; пропорційність; обмеження дискреційних повноважень суддів та судовий контроль за діяльністю суб’єктів владних повноважень; справедливе судочинство тощо і їх відображення в національному законодавстві.

 6. Правозастосовча діяльність: поняття, загальна характеристика з позицій легістського та юридичного підходів.

 7. Правозастосовчий акт: поняття, характерні риси з позицій легістського та юридичного підходів. Принципи правозастосовчої діяльності.

 8. Європейські стандарти прав людини як сукупність принципів, норм, цінностей, процедур, що,виражають достатню повагу держави та інших субєктів права до людини.

 9. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело права в сучасній Україні. Закон України «Про застосування ЄКПЛ та практики Європейського Суду в Україні» від 23.02. 2006 р.

 10. Аналогія права. Аналогія закону. Принцип верховенства права в контексті засад правозастосування.

 11. Засади судочинства в сучасній Україні. Судова доктрина верховенства права.

 12. Проблема реалізації верховенства права в сучасних українських умовах.

 13. Конституційний принцип верховенства права і Закон України «Про міліцію», Закон України «Про прокуратуру», «Закон України «Про Службу безпеки України».

 14. Публічне право сучасної України: загальна характеристика.

 15. Принцип верховенства права як засада розвитку адміністративного права України. Проблема доктринального реформування адміністративного права.

 16. Антропоцентричні світоглядно-філософські засади адміністративного права України як засада ствердження принципу верховенства права.

 17. Фінансово-бюджетне право сучасної України. Легістські засади його розвитку як перешкода ствердження принципу верховенства права.

59. Необхідність перетворення державоценристського (законницького) бюджетного права в людиномірне публічне як підвалина ствердження принципу верховенства права.

60. Банківське право сучасної України. Домінування групового інтересу над інтересами клієнтів-громадян. Криза законницької теорії банківського права.

61. Необхідність створення гуманістичної теорії банківського права як підвалини ствердження принципу верховенства права.

62. Принцип верховенства права як засада розвитку кримінального та кримінально-процесуального права України: проблеми та перспективи.63. Реалізація принципу народовладдя як передумова ствердження принципу верховенства права.

64. Соціальні та культурно-історичні передумови реалізації верховенства права в сучасній Україні.
Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено

Скачати 436.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка