«Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами»Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
#466
1   2   3
«Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки», але через нецільове використання кредитних коштів реалізація даних програм знаходиться під загрозою.

Розвиток та підтримання на належному рівні валютно-фінансового співробітництва України з МФІ беззаперечно веде за собою покращення інвестиційного клімату в країні, а як наслідок слугує індикатором для активного залучення в Україну іноземних інвестицій, що обов’язково сприятиме позитивному іміджу нашої держави та підвищить її суверенний рейтинг.

Дослідження валютно-фінансової співпраці України з МФІ на сучасному етапі дозволяє зробити висновок про її незадовільний стан, а отже і про можливість реалізації усіх небезпек, які він може провокувати. В такій ситуації набуває актуальності розробка рекомендацій для органів державної влади України щодо шляхів підвищення ефективності валютно-фінансового співробітництва шляхом реформування загальнодержавної політики в даній сфері. Нами було запропоновано здійснити перегляд механізму валютно-фінансового співробітництва України з МФІ та провести удосконалення даної моделі як з боку нашої країни, так і зі сторони міжнародної інституції. Вважаємо, що таке удосконалення дало б змогу оптимізувати процес взаємодії суб’єктів валютно-фінансового співробітництва та оперативно реагувати на зміни у світовій фінансовій системі.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бабій, Л. В. До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН [Текст] / Л. В. Бабій, Л. В. Ільченко-Сюйва // Економіка і держава. – 2009. – № 6. – С. 83–86.

 2. Бабій, Л. В. Аналіз основних завдань і принципів розвитку державної геоекономічної політики України у сфері підвищення ефективності співробітництва з міжнародними економічними інститутами [Текст] / Л. В. Бабій // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2011. – № 1 – С. 5-9.

 3. Білоусова, Н. Газовий поворот [Електронний ресурс] / Н. Білоусова // Офіційний сайт газети «День». - Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/ 219823. - 30.11.2011. – Назва з екрана.

 4. Бураковский, И. В. Мировая экономика: глобальный финансовый кризи [Текст] : уч. пособие / И. В. Бураковский, А. В. Плотников. – Харьков: Фолио, 2010. – 415 с.

 5. Васенко, В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: Навчальний посібник / В. К. Васенко – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 216 с.

 6. Вегеш, М. М. Політологія [Текст] : підручник / М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 384 с.

 7. Вікіпедія. Національний формат представлення бібліографічних данних [Електронний ресурс]: Міжнародний валютний фонд. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрана.

 8. Державне управління та державна служба [Текст]: словник-довідник / [під ред. О. Ю. Оболенський]. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.

 9. Довідка про стан та перспективи співробітництва України з МВФ – Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2932.htm.

 10. Дощатов, Ю. Програму співпраці з МВФ пролонгують ще на рік? [Електронний ресурс] / Ю. Дощатов // Інформаційне агентство УНІАН. - Режим доступу : http://economics.unian.net/ukr/detail/121553. - 03.03.2012. - Назва з екрану.

 11. Дунас, О. Особливості інституту членства у сучасних міжнародних фінансових організаціях [Текст] / О. Дунас // Право України. – 2007. - № 8 – С. 129 – 132.

 12. Дурман, М. О. Регуляторна діяльність Верховної Ради України: історія та перспективи [Текст] / М. О. Дурман // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2011. – №1. – С. 141–149.

 13. Інформаційна довідка щодо співробітництва України з Світовим банком – Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=294420&cat_id=48396.

 14. Козак, Ю. Г. Міжнародна макроекономіка [Текст]: навч. посіб / Ю.Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.

 15. Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : Навчальний посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова , Н. Б Даниленко - Київ: «Знання», 2004. - ISBN 966-7767-27-2.

 16. Купреев, С. С. К вопросу о юридической природе международных финансовых институций [Текст] / С. С. Купреев // Международное публичное и часное право. – 2008. - №1. – С. 6 – 9.

 17. Лазебник, Л. Л. Міжнародне фінансове право [Текст]: Навчальний посібник / Л. Л. Лазебник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 312 с.

 18. Лисенков, Ю. М., Коротка, Т. А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст]: Навчальний посібник / Ю. М. Лисенков, Т.А. Коротка. – К: Зовнішня торгівля, 2005. – 118 с.

 19. Мокій, А. І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець; Міністерсво освіти і науки України. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.

 20. Поважна, Н. Я. Міжнародні валютно-фінансові організації як складова інституціональної основи глобалізації світової економіки [Текст]: Збірник наукових праць. Міжнародна економіка / Н. Я. Поважна. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, – 2000. – № 27. – С. 198–202.

 21. Про ведення Мінфіном обліку грантів і кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями та іноземними державами [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.1995 № 19-р. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/19-95-%D1%80.

 22. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій [Електронний ресурс]: закон України № 2402-XII від 03.06.1992. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2402-12.

 23. Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006-2008 роки [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 № 844. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/844-2006-%D0%BF.

 24. Про заходи щодо координації роботи органів державної виконавчої влади з міжнародними фінансовими організаціями у питаннях економічного співробітництва [Електронний ресурс]: розпорядження Президента України від 07.02.1995 № 28/95-рп. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/28/95-%D1%80%D0%BF.

 25. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 16.04.1991 № 959-XII. – Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..

 26. Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій [Електронний ресурс]: наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.12.2004 № 451. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0050-05.

 27. Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями на 2009-2012 роки [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09. 2009 N 1156-р. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1156-2009-%D1%80.

 28. Пронюк, Н. В. Сучасне міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Пронюк. – К. : КНТ, 2010. – 280 с. - ISBN 978-966-373-566-5.

 29. Рогач, О. І. Міжнародні фінанси [Текст]: підручник / О. І. Рогач. - Київ: «Либідь», 2005. – ISBN-966-06-0372-6.

 30. Рязанова, Н. С. Міжнародні фінанси [Текст]: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н.С. Рязанова – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

 31. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 22.07.1944 р. № 995-921. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_921 / page2 (10.01. 2012).

 32. Статті Угоди про створення Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку [Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 21. 12. 1945 р. № 996-028. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_028.

 33. Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право [Текст]: навч. посіб. / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 608 c. – ISBN 978-611-01-0077-9.

 34. Тункин, Г. И. Теория международного права [Текст]: навч. посіб. / Г.И. Тункин. – М.: Международные отношения, 1970. – 181 с.

 35. Україна та МВФ: історія співпраці [Текст] // Політико-економічний веб-журнал «Alter EGO». – 2011. - №4. – С. 14 – 17.

 36. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Частина 1 [Текст]: навч. посіб. для студентів / С. М. Березовенко, А. І. Кредісов, Г. М. Биков та ін. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с. - ISBN 966-7807-10-Х.

 37. Шатковська, А. О. Членство України в міжнародних фінансових організаціях: основні форми співробітництва [Текст] / А. О. Шатковська // Економіка АПК. – 2006. - №1. – С. 134-140.

 38. Юрій, С. І. Фінанси [Текст]: підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко [та ін.]. – К.: Знання, 2008. – 611 с. 

Додаток А
Таблиця А.1 - Трансакції грошових коштів між МВФ та Україною за період з 1994 по 2010 рр., дол. США

Рік

Надані кошти, СПЗ

Повернута заборгованість (або перепродано), СПЗ

Сплачені комісійні, СПЗ

2010

0

0

36545362

2009

4000000000

57283337

87374376

2008

3000000000

215618334

8608160

2007

-

278975000

25278365

2006

-

278974998

35979125

2005

-

202825419

34108497

2004

-

201800002

30057314

2003

-

144516665

31075544

2002

-

140748392

42719449

2001

290780000

361231584

68164641

2000

190070000

643491270

92499478

1999

466600000

407031249

80734514

1998

281815500

77331250

84795670

1997

207262000

-

74062799

1996

536000000

-

51289813

1995

787975000

-

27551931

1994

249325000

-

38868

Всього

10009827500

3009827500

774338544

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка