Сталий розвиток суспільства: запорізький регіональний досвід: монографія


Досвід залучення студентів Запорізького національного університету та учнів Запорізької області до енергозберігаючої діяльності(А. М. Андрєєв)Сторінка45/61
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.43 Mb.
#546
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61

3.5. Досвід залучення студентів Запорізького національного університету та учнів Запорізької області до енергозберігаючої діяльності(А. М. Андрєєв)


Успішне формування в учнів нового світогляду щодо енергозбереження, розвиток у них відповідних компетентностей залежить від активного включення вчителів у цей процес. А це можливо лише за умови сформованості в них професійної культури у сфері енергозбереження, від їх готовності організовувати навчальну (у тому числі, практичну) природоохоронну та природодослідницьку діяльність учнів. Тому серед пріоритетних напрямків розвитку освіти і виховання у сфері енергозбереження є фахова підготовка студентів (майбутніх вчителів фізики) та перепідготовка вчителів.

На сьогодні вже здійснюється підготовка вчителів до викладання дисциплін з енергозбереження. Серед шляхів її здійснення наведемо такі [118, с. 96]:

1. Курси підвищення кваліфікації вчителів. Так, за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, питання енергозбереження включено до змісту навчальних курсів підвищення кваліфікації при інститутах післядипломної педагогічної освіти (обласних, міських, республіканському і центральному).

2. Система тренінгів і система консультаційних пунктів на основі базових шкіл або інститутів. Як приклад, вкажемо на досвід проведення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Державним комітетом України з енергозбереження, Інститутом енергозбереження і енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серії навчальних семінарів-тренінгів (в рамках яких, зокрема, відбулося навчання вчителів фізики, що викладають у початкових класах, директорів позашкільних навчальних закладів з організаційно-технічних питань енергозбереження).

3. Самоосвіта. Цей напрямок можливий за умови функціонування періодичної освітянської преси, електронних видань (веб-сторінок) та за умови видання навчально-методичної літератури (у першу чергу, з фізики) із сучасною інформацією щодо енергозбереження.

Проте на даний час майже відсутні ґрунтовні теоретико-методичні розробки, пов’язані з підготовкою майбутніх вчителів-фізиків до реалізації практичного включення учнів до природоохоронної та енергозберігаючої діяльності при навчанні фізики, а також до формування в них інших складових компетентності у сфері енергозбереження. Крім того, бракує і конкретних дидактичних розробок для вчителів фізики (навчальних методик, розробок уроків, творчих завдань), що мають за мету формування в учнів зазначеної компетентності.

Отже, формування професійної культури у галузі енергозбереження та енергоефективності майбутніх вчителів фізики є важливою методичною задачею.

Навчально-наукова лабораторія енергоефективності та енергозбереження Запорізького національного університету. З метою активізації діяльності у галузі енергозбереження та підвищення її результативності, у Запорізькому національному університеті (ЗНУ) була створена (у жовтні 2010 р.) навчально-наукова лабораторія енергоефективності та енергозбереження (далі – лабораторія). Попри досить короткий термін існування, ця лабораторія вже досягла певних успіхів як у науково-дослідницькій, так і у навчальній сферах своєї діяльності. Тому висвітлення досвіду її функціонування має як практичне значення (зокрема, стане у пригоді для інших ВНЗ), так і важливе дидактичне значення, поза як у методичній літературі майже відсутні дослідження, присвячені особливостям ефективного залучення студентів (майбутніх учителів фізики) у процесі їх фахової підготовки та учнів загальноосвітніх шкіл (у процесі вивчення ними фізики) до практичної діяльності у галузі енергозбереження.

У даній статті ми маємо на меті навести особливості створення та функціонування лабораторії; розглянути основні напрямки її діяльності в контексті фахової підготовки майбутніх вчителів фізики до організації навчальної діяльності учнів з енергозбереження; висвітлити методичні особливості проведення навчальних занять експериментальної групи на базі лабораторії.Особливості створення та функціонування лабораторії. Структурно навчально-наукова лабораторія енергоефективності та енергозбереження (далі лабораторія) відноситься до науково-дослідної частини університету. У складі лабораторії працюють чотири співробітники на чолі із завідувачем лабораторії (ним є автор статті). Кожен із співробітників лабораторії – фахівець у певній галузі знань: теплотехніка, автоматизація теплових мереж, електроніка та робототехніка, фізика та методика її викладання. Підставами для створення лабораторії енергоефективності та енергозбереження, які вказують на її доцільність та актуальність, виступили [78]:

1. Закон України «Про енергозбереження» (від 01.07.1994 р., №74/94-ВР).

2. Закон України «Про вищу освіту» (від 17.01.2002 р., №2984-ІІ).

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки» (від 01.03.2010 р., №243).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» (від 17.12.2008 р., №1567-р).

5. Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання» (від 17.03.2009 р., № 33).

На базі лабораторії енергоефективності та енергозбереження (відразу після її створення) було сформовано експериментальну (проблемну) групу, до складу якої увійшли:

– студенти фізичного факультету ЗНУ (напрямів підготовки «Фізика» та «Прикладна фізика»), більшість з яких – майбутні вчителі фізики;

– студенти Економіко-правничого коледжу ЗНУ (спеціальностей «Розробка програмного забезпечення», «Організація виробництва»);

– учні загальноосвітніх шкіл Запоріжжя та області, які одночасно є вихованцями різних гуртків (у першу чергу, винахідницькі та фізико-математичні гуртки) Комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради;

– учні інших областей (зокрема, школярі Міжводненської загальноосвітньої школи Чорноморського району Автономної республіки Крим), співпраця з якими відбувалася, головним чином, дистанційно за допомогою глобальної мережі (зокрема, з використанням сучасних телекомунікаційних засобів зв’язку).

Чисельність експериментальної групи в середньому складає 20-25 осіб. Предметом її діяльності (визначається напрямками роботи самої лабораторії) виступають інновації у сфері енергозберігаючих технологій: розробка і дослідження нових технічних рішень у галузі енергозбереження, вивчення вже відомих способів і пристроїв енергозбереження, написання науково-дослідницьких робіт та їх представлення на всеукраїнських та міжнародних студентських та учнівських конкурсах фізико-технічного спрямування, написання наукових статей та заявок на передбачувані винаходи тощо.

Напрямки діяльності лабораторії в контексті фахової підготовки майбутніх вчителів фізики до організації навчальної діяльності учнів з енергозбереження. Серед напрямків діяльності лабораторії умовно можна виділити науково-дослідницьку, практичну та навчально-просвітницьку складові. Розглянемо кожну з них докладніше із наведенням конкретних результатів. У першу чергу нас цікавитимуть результати, отримані спільно із представниками експериментальної групи лабораторії.

Науково-дослідницька складова.Науково-дослідницька діяльність лабораторії пов’язана із розробкою та створенням нових технічних рішень (таких, що мають елементи об’єктивної новизни) у галузі енергозбереження та енергоефективності, а також з їх теоретичними та експериментальними дослідженнями. Насамперед, це розробка і дослідження способів та пристроїв для використання альтернативних джерел енергії; розробка ефективних способів енергозаощадження в бюджетних установах.

Як приклад, зупинимося на розробці, що присвячена проблемі перетворення механічної енергії хвиль на поверхні водоймищ (насамперед, морських хвиль та хвиль повноводних річок) в електричну енергію. Відповідне технічне завдання можна сформулювати у вигляді наведеної нижче винахідницької задачі. Такий методичний прийом (задачний спосіб подання розв’язуваних фізико-технічних проблем) дозволяє у подальшому використовувати сформульовану винахідницьку задачу як дидактичний засіб у навчальному процесі з фізики. Особливу цінність ці задачі мають для позакласної роботи з учнями та студентами.Задача. «Хвильова енергетика». Одним з існуючих видів альтернативних (поновлюваних) джерел енергії є хвилі на поверхні океанів,морів, повноводних річок (див. Рис. 3.8).Для перетворення енергії хвиль в механічну чи електричну енергію вже існують чимало конструкцій хвильових енергетичних установок. Одним з перспективних варіантів їх використання є автономне енергозабезпечення бакенів (буїв) і маяків, які вказують напрямок руху суднам. Проте хвильова енергетика розвивається досить повільно через велику кількість технічних проблем, що виявляють себе при перетворюванні енергії хвиль. Серед них: розосередження енергії на великій площі, непостійне хвилевідтворення, низька швидкість руху хвиль при значній силі їхньої дії. Крім того, існуючі хвильові енергетичні установки мають ще й конструктивні недоліки. Виявіть ці недоліки та спробуйте їх усунути (або запропонуйте власну конструкцію хвильової енергетичної установки).

Представниками експериментальної групи лабораторії спільно з її співробітниками розроблено конструкцію такого пристрою – хвильової енергетичної установки (на яку отримано деклараційний патент України на корисну модель [84]). Запропонований ними пристрій відрізняється від вже існуючих хвильових енергетичних установок тим, що його гвинтовий перетворювач енергії виконаний із гнучких лопатей.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка