Сталий розвиток суспільства: запорізький регіональний досвід: монографіяСторінка56/61
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.43 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

Список використаної літератури


 1. VIII Міжнародний Салон винаходів та нових технологій «Новий час» / Винахідник і раціоналізатор «Наука і техніка». – 2012. – № 3 (114). – С. 4‑6.

 2. Андрєєв А. М. Модель хвильової енергетичної установки та її використання у навчальному процесі з фізики / А. М. Андрєєв // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 22 (257). – (Серія: педагогічні науки). – Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 89–96.

 3. Андрєєв А. М. Пристрій для електрохімічного очищення промислових стічних вод від ціанідів та ароматичних вуглеводнів (фенолів) / А. М. Андрєєв, А. В. Голубенко // Хімічна промисловість України. – 2009. – № 3. – С. 55–59.

 4. Андрєєв А. М. Хвильова енергетична установка / А. М. Андрєєв, В. В. Терновой В.В., Вл. В. Терновой // Винахідник і раціоналізатор «Наука і техніка». – 2012. – № 3 (114). – С. 10–11.

 5. Андрєєв А. М. Хвильова енергетична установка / А. М. Андрєєв, Д. О. Котов // Энергосбережение. – 2012. – № 9 (155). – С. 13–15.

 6. Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : Досвід соціально-філософського аналізу [Електронний ресурс] / Віктор Петрович Андрущенко. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2006. – 502 с. – Бібліогр. : с. 499-502. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ books/2006/06vaos/

 7. Артамонова Е. И. Устойчивое развитие – стратегическая задача высшего профессионального образования в условиях мировой интеграции / Е. И. Артамонова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 22 (257). – (Серія: педагогічні науки). – Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 166–175.

 8. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман ; пер. с нем. М. М. Сокольской. – М. : Яз. слав. культуры, 2004. – 363 с. – (Studia Historica).

 9. Балабаева З. В. Идеология социального глобализма : Критический анализ доктрины Римского клуба / Зинаида Васильевна Балабаева. – К. : Вища школа, 1989. – 161, [2] с.

 10. Барсукова С. Тенденции социального зонирования российских городов / С. Барсукова // Российское городское пространство : попытка осмысления / ред. В. В. Вагин; Сер. «Научные доклады». – М. : МОНФ, 2000. – Вып. 116. – 165 с.

 11. Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – Ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2002. – 390 с.

 12. Берегой Т. А. Роль агентства регіонального розвитку у процесі демократичного врядування / Т. А. Берегой // Європейський Союз: 50 років після Римських Договорів. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: Зб. ст. наук.-практ. семінару (12 трав. 2007 р.). – Одеса : Фенікс, 2007. – С. 160‑165.

 13. Берн Э. Структура и динамика организаций и групп / Эрик Берн ; пер. англ. – Минск : Попурри, 2006. – 352 с.

 14. Бех В. П. Соціальний організм: філософсько-методологічний аналіз [Електронний ресурс] / В. П. Бех. – Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03. – Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 375 c. – Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Beh_Organizm/.

 15. Благ М. Амартия Сен [Електронний ресурс] / Марк Благ // Серия: 100 великих экономистов после Кейнса. – Режим доступу : http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/ sen/critics/sen_c1.txt&img=critic.jpg&name=sen.

 16. Благодаренко Л. Ю. Інноваційні підходи до концепції розвитку політехнічного навчання в основній школі / Л. Ю. Благодаренко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2010. – Вип. 16. – С. 265‑268.

 17. Будущее, которого мы хотим: Цели развития тысячелетия. Цели устойчивого развития и ориентиры общественного развития (Подготовлено в рамках Проекта «Ускорение прогресса в достижении Целей развития тысячелетия в Украине» (Acceleration of MDGs progress in Ukraine). – Киев, Программы Развития ООН в Украине. – 2012. – 11 с.

 18. Бюссе С. Социальный капитал и неформальная экономика в России / С. Бюссе // Мир России. – 2012. – № 2. – С. 93–104.

 19. Васильев Г. Н. Самоорганизация целостности: психо- и социогенез. / Г. Н. Васильев, В. Н. Келасьев. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 204 с.

 20. Вирт Л. Городское общество и цивилизация / Л. Вирт // Личность, культура, общество. – 2006. – Вып. 2 (30). – С. 21–32.

 21. Власюк О. С. Індекс людського розвитку: досвід України / О. С. Власюк, С. І. Пирожков ; Національний інститут стратегічних досліджень. – К. : ПРООН, 1995. – 84 с.

 22. Внеурочная работа по физике / О. Ф. Кабардин, Э. М. Браверман, Г.Р. Глущенко и др. – Под ред. О.Ф. Кабардина. – М. : Просвещение, 1983. – 223 с.

 23. Волошин Д. В. Изменениеклимата: экологические проблеми / Д. В. Волошин. – Под. ред. Степанова-Одесса: Ин-т проблем рынка и эколого-экономическихисследований НАН Украины, 2007. – 309 с.

 24. Воронкова В. Г. Синергетична методологія аналізу соціального управління / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . – 2009. – Вип. 36. – С. 26–46.

 25. Воронкова В. Г. Філософія : навч. посіб. / Валентина Григорівна Воронкова. – К. : Професіонал, 2004. – 464 с.

 26. Ганди М. Моя вера в ненасилие / М. Ганди // Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С. 65–66.

 27. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс. – М. : Академический проект, 2003. – 528 с.

 28. Государственная политика и управление: Учебник. – В 2 ч. – Часть I. –Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – 384 с. – С. 241‑242.

 29. Грановская Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. – [3-е изд., изм. и доп.]. – СПб. : Свет, 1997. – 608 с.

 30. Гриффин К. Введение в проблему человеческого развития / К. Гриффин // Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: Учебное пособие под общей редакцией проф. В. П. Колесова (экономический факультет МГУ). – 2-е издание, дополненное и переработанное. – М. : Права человека, 2008. – С. 22–38.

 31. Гугнін Е. Конвертація економічного та соціального капіталу у формуванні політичного простору України / Е. Гугнін, Т. Лома // Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія. Збірник наукових праць / Гол. ред. М. А. Лепський. – Випуск 3. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2009. – С. 108–120.

 32. Гусєва І. І. Екологічний аспект енергетичної безпеки України. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / І. І. Гусєва // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бахчісарай. – Сімферополь, 2012. – С. 73–75.

 33. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО «Транзиткнига»; СПб. : Terra Fantastica, 2004. – 602 с.

 34. Давиденко А. А. Методика розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики (теоретичні основи). / А. А. Давиденко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. – 264 с.

 35. Додонов Р. А. Энтическая ментальность: опыт социально-философского исследования / Р. А. Додонов. – Запорожье : РА «Тандем-У», 1998. – 191 с.

 36. Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в современном многообразном мире / Пер. с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2004. – 328 с.

 37. Доклад о развитии человека 2007/2008. – Борьба с изменениями климата : человеческая солидарность в разделённом мире / Пер. с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2007. – 400 с.

 38. Доклад о развитии человека 2010. – Реальное богатство народов : пути к развитию человека / Пер. с англ.; ПРООН. – М. : Издательство «Весь Мир», 2010. – 244с.

 39. Доклад о человеческом развитии 2011. – Устойчивое развитие и равенство возможностей : лучшее будущее для всех / Пер. с англ.; ПРООН. – М. : Издательство «Весь Мир», 2011. – 188 с.

 40. Доклад о человеческом развитии 2013. – Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире. – М. : Издательство «Весь Мир», 2013. – 202 c.

 41. Енергозбереження та пом’якшення змін клімату: Посібник з пом’якшення змін клімату і раціонального використання енергії та ресурсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. В. Праховник, Є. М. Іншеков, В. І. Дешко та ін.]. – К., 2008. – 120 с.

 42. Ефремов И. И. Функции и роль авторитета как феномена социальной жизни / И. И. Ефремов // Философия и общество. – 2005. – Выпуск № 1 (38). – С. 38‑49. 

 43. Жалило Я. Кризис пройден. Что дальше? [Электронный ресурс] / Я. Жалило // Профиль. – №17 (135), 24.04.2010. – Режим доступа: http://www.profil-ua.com/index.phtml?action=view&art_id=1934.

 44. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2807-15.

 45. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

 46. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 393/96-%D0%B2%D1%80.

 47. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.

 48. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ doc/?code=280%2F97-%C2%D0.

 49. Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2780-12.

 50. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/966-15.

 51. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80.

 52. Инглхарт Р. Культура и демократия / Р. Инглхарт // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. – М., 2002. – С. 106–128.

 53. Ігнатоля Н. І. Соціальний капітал «етнічного підприємництва» / Н. І. Ігнатоля // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2007. – № 761. – С. 152–155.

 54. Князева Е. Н.Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – СПб. : Алетейя, 2002. – 414 с.

 55. Козуб В. П. Розвиток теорії публічного адміністрування в контексті суспільних перетворень [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/1/06.pdf.

 56. Кон И. С. Дружба : Этико-психологический очерк / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1980. – 255 с. – (Личность, мораль, воспитание).

 57. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

 58. Крохмаль Н. Історичні форми саморегуляції соціального процесу. [Електронний ресурс] / Н. Крохмаль. – Запоріжжя: «Просвіта», 2004. – 144 с. Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ ispu_ksue_Krohmal/10.

 59. Куан Ю. Ли Сингапурская история: из «третьего мира» – в «первый» (1965-2000) [Электронный ресурс] / Ли Куан Ю. – Режим доступа: http://lib.ru/MEMUARY/SINGAPUR/singapur.txt.

 60. Кушнір С. М. Енергозбереження по-запорізьки / С.М. Кушнір // Энергосбережение. – 2012. – № 3 (149). – С. 20–21.

 61. Лазебна О. М. Формування активної екологічної позиції підлітків / О. М. Лазебна. – Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». – К., 2004. – 20 с.

 62. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос // Избранные произведение по философии и методологии науки. – М.: Академический Проект, 2008. – 475 с. – С. 281‑446.

 63. Латова Н. Этнометрические подходы к сравнительному анализу хозяйственно-культурных ценностей / Н. Латова, Ю. Латов // Вопросы экономики. – 2008. – №5. – С. 80–102.

 64. Лащенко О. В. Застосування маркетингового підходу в системі управлінських концепцій [Електронний ресурс] / О.В. Лащенко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009-01/ LashchenkoStat.pdf.

 65. Лебідь С. Г. Формування екологічної культури учнів 7-11 класів у процесі вивчення курсу екології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / С. Г. Лебідь. – К., 2001. – 20 с.

 66. Левада С. В. Просторово-часові модальності соціальної події / С. В. Левада // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Вип. 55. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – 294 с. – С. 216‑228.

 67. Лем С. Сумма технологии / Станислав Лем ; [пер. с пол.]. – М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, 2008. – 668 с.

 68. Маркетинг города: практическое пособие / Д. В. Визгалов. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2008. – 110 с.

 69. Маркович Л. М. Екологічні знання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (фізика)» / Л.М. Маркович. – К., 2007. – 19 с.

 70. Медоуз Д. Пределы роста / Д. Медоуз. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2007. – 342 с.

 71. Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 224 від 29.07.2002 ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.322.0.

 72. Мица Н. В. Сутність та проблеми енергозбереження в Україні / Н. В. Мица // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – Випуск 2(88). – С.40–47.

 73. Мітрясова О. П. Природничо-наукові основи формування змісту природничих дисциплін / О. П. Мітрясова // Проблеми освіти: Наук. зб.– К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2010. – Вип. 65. – С. 132–134.

 74. Надолішній П. І. Публічно-приватне партнерство в Україні: теоретико-методологічні засади і умови інституціалізації [Електронний ресурс] / П. І. Надолишній, Н. В. Піроженко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2012_10/zmist/R_1/02 Nadolishni.pdf.

 75. Назаретян А. П. Синергетика, когнитивная психология и гипотеза техно-гуманитарного баланса / А. П. Назаретян // Общественніе науки и современность. – 1999. – № 4. – С. 135–145.

 76. Національна парадигма сталого розвитку України / За заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.

 77. Норкіна Т. Н. Стратегія сталого розвитку регіонів: ресурсно-екологічний аспект / Т. Н. Норкіна, Н. О. Тарханова, І. О. Мазуріна // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2012. – Випуск 2(88). – С. 40‑43.

 78. Нормативно-правова база енергоспоживання та енергозбереження: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Енергозберігаючі університети» (м. Запоріжжя, 1–2 червня 2012 року). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 356 с.

 79. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии : монография / Элизабет Ноэль ; пер. с нем. Н. С. Мансурова. – М. : Прогресс, 1978. – 380 с.

 80. Нугаев Р. М. Качество жизни в трудах социологов США / Р. М. Нугаев, М. А. Нугаев // Социологические исследования. – 2003. – № 11. – С. 100‑105.

 81. Окрепилова И. Г.Управление качеством жизни: уч. пособ. / И. Г. Окрепилова, С. К. Венедиктова; ред. И. Г.Окрепиловой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 104 с.

 82. Основи стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів: навчальний посібник / за заг. ред. М. А. Лепського. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 602 с.

 83. Павленко Г. Е. Бегущие по волнам / Г. Е. Павленко // Техника молодежи. – 1962. – № 11. – С. 30–32.

 84. Пат. 59023 Україна, МПК F03B 13/14 (2006.01), F03B 13/16 (2006.01), F03B 13/20 (2006.01), F03B 13/22 (2006.01). Хвильова енергетична установка / А.М. Андрєєв, В.В. Терновой, В.В. Терновой, І.В. Ольховик, Е.І. Умеров; заявник та патентовласник Запорізький національний університет. – № u201100740; заявл. 24.01.2011; опубл. 26.04.2011, Бюл. №8.

 85. Переверзев Б. И. Подготовка учащихся к практической деятельности / Б. И. Переверзев // Физика в школе. – № 12. – С. 15–18.

 86. Переслегин С. Б. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд / С. Б. Переслегин. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА; СПб.: Terra Fantastica, 2009. – 701, [3] с.

 87. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М. : Прогресс, 1980. – 312 с.

 88. Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml.

 89. Постанова Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96.

 90. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24.12.1999 № 1359-XIV ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1359-xiv.

 91. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 – 2025 роки» від 22.09.2004 № 675-р ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/675-2004-%D1%80.

 92. Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rgd.org.ua/latest_project_news/stalyy_rozvytok/FF_Oleksandr_Kucherenko_presentation_UKR.pdf.

 93. Проект Закону України «Про право територіальних громад на обє’днання» від 15.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minregion.gov.ua/discussion/proekt-zakonu-ukrayini-pro-pravo-teritorialnih-gromad-na-obednannya/

 94. Проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cba.org.ua/ua/about/about-cba.

 95. Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / В. В. Радаев // Общественные науки и современность. – 2003. – № 2. – С. 5‑16.

 96. Результати соціологічного дослідження «Оцінка впливу підходу до місцевого розвитку за участі громад, реалізованого в Україні у проектах ПРООН, що фінансувалися Європейським Союзом та іншими донорами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cba.org.ua/one/images/stories/documents/CBA_publications/CBA_LQ.pdf.

 97. Решота О. Концепція демократичного врядування у реформуванні управління Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Решота. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2011_27/fail/reshota.pdf.

 98. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об'єднання територіальних громад) від 18.06.2002 № 12-рп/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02.

 99. Романов В. П. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для вузов / Валерий Павлович Романов. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 282 с.

 100. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

 101. Рубцов В. П. Про ще одну можливість участі громади у контролі й управлінні : наук.-практ. посіб. / В. П. Рубцов // Роль громадських організацій та інших неурядових структур у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні / за ред. В.В. Кравченка. – К. : Атіка, 2003. – С. 119‑134.

 102. Саморегуляція соціального організму країни : монографія / за науковою ред. В. П. Беха; В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль, Г. О. Нестеренко ; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 652 с. – (Серія : «До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова»).

 103. Семенов В. Ф. Екологічний менеджмент / В. Ф. Семенов. – К., 2013. – 200 с.

 104. Сен А. К. Развитие как свобода / А. Сен; Пер. с англ. Е. Полецкой; под ред. и с послесловием P. M. Нуреева. – М. : Новое издательство, 2004. – 432 с.

 105. Сен А. К. Свобода, единогласие и права / А. К. Сен // Вехи экономической мысли. – Том 4 : Экономика благосостояния и общественный выбор. – Под общ. ред. А. П. Заостровцева. – СПб. : Экономическая школа. – 2004. – С. 195‑248.

 106. Сеннет Р. Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость и безразличие / Р. Сеннет // Логос. – 2008. – № 3 (66). – С. 95–107.

 107. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер; ред. В. А. Ядов. – М. : Феникс, 1994. – 688 с.

 108. Современные буржуазные концепции общественного прогресса : критический анализ : науч.-аналит. обзор / сост. В. Б. Сагарев. – М. : ИНИОН, 1987. – 38 с. – (Критика буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма).

 109. Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття іншого : монографія / Юлія Сорока. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 332 с.

 110. Социальная перспектива: философско-методологический анализ современных зарубежных концепций / [авт. кол.: В. В. Ляков и др.] ; АН Украины, Институт философии. – К. : Наукова думка, 1992. – 217 с.

 111. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум / Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с.

 112. Сталий екологобезпечний розвиток: курс лекцій / Під ред. А. Д. Урсула. – М. : Вид-во РАГС, 2001. – 268 с.

 113. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт. : А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2 вид. – К., 2011. – 392 с.

 114. Сталий розвиток територіальної громади : управлінський аспект: [Моногр.] За ред. Ю.О. Куца, В.В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 335 с.

 115. Стецюк К. В. Методологічні основи освіти у процесі формування екологічної культури майбутнього аграрія / К. В. Стецюк // Проблеми освіти: Наук. збірник. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2010. – Вип. 65. – С. 78–82.

 116. Стольберг Ф. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» / Ф. В. Стольберг, О. Ю. Чернікова. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 91 с.

 117. Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів: Монографія [Воловик В.І., Лепський М.А., Гугнін Е.А., Кудінов І.О. та ін.]; за заг. ред. М.А. Лепського. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 428 с. 

 118. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження; за ред. Жовтянського В.А., Кулика М.М., Стогнія Б.С. – К. : Академперіодика, 2006. – Т. 2. – 600 с.

 119. Тёльдеши Ю. Мир ищет энергию / Ю. Тёльдеши, Ю. Лесны; пер. со словац. М.Я. Аркина; под ред. Ю.А. Мазитова; предисл. Н.С. Лидоренко. – М. : Мир, 1981. – 439 с.

 120. Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М. : ООО «Издательство ACT», 2002. – 557 с.

 121. Тромпенаарс Ф. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса / Ф. Тромпенаарс, Ч. Хампден-Тернер. – Минск, 2004. – 528 с.

 122. Трущенко О. Престиж центра: городская социальная сегрегация в Москве / О. Трущенко. – М. : SOCIO LOGOS, 1995. – 112 с.

 123. Турдикулов Э. А. Экологическое образование и воспитание учащихся в процессе обучения физике: Кн. для учителя / Э. А. Турдикулов. – М. : Просвещение, 1988. – 126 с.

 124. Туров И. Городской образ жизни: теоретический аспект / И. Туров // Социс. – 1995. – № 1. – С. 131–134.

 125. Турчинов І. Є. Роль держави та місцевого самоврядування у формуванні соціального капіталу територіальних громад [Електронний ресурс] / І. Є. Турчинов. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2011_2/11tiektg.pdf.

 126. Україна : Цілі розвитку тисячоліття 2000+5 : матеріали до ювілейної 60-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН / підг. за сприяння ПРООН. – К., 2005. – 44 с.

 127. Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2009. – 655 с.

 128. Україна в 2015 році : Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/en_75833MDG%20 Booklet08.pdf.

 129. Україна в міжнародних організаціях : навч. посіб. / Макар Ю. І., Гдичинський Б. П., Макар В. Ю. та ін. ; ред. Ю. І. Макар. – Чернівці : Прут, 2009. – 880 с.

 130. Уоллес Л. Свобода как прогресс (Лора Уоллес интервьюирует лауреата Нобелевской премии Амартью Сена) / Л. Уоллес // Финансы & развитие. – Сентябрь 2004. – С. 4–7.

 131. Фенчак Л. М. Формування екологічної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. М. Фенчак. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

 132. Философский словарь / под. ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Республика, 2001. – 719 с.

 133. Форрестер Дж. Мировая динамика / Дж. Форрестер. – М. : АСТ, 2003. – 152 с.

 134. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма; пер. с англ. под общ. ред. А.В. Александровой. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 474 с. 

 135. Хабермас Ю. Расколотый Запад / Ю. Хабермас ; [пер. с нем.] – М. : Весь Мир, 2008. – 192 с. – (Тема).

 136. Холден Н. Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента / Н. Дж. Холден; пер. с англ. под ред. Б. Л. Ерёмина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 384 с.

 137. Хофман И. Активная пам’ять : Эксперим. исслед. и теории человеч. памяти / И. Хофман; Пер. с нем. К. М. Величковского, Н. К. Корсаковой. – М. : Прогресс, 1986. – 312 с. – (Общественные науки за рубежом: Психология).

 138. Цілі Розвитку Тисячоліття : Україна. – К. : ЕКМО, 2003. – 29 с.

 139. Шарко В. Д. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителя / В. Д. Шарко. – К. : Рад. шк., 1990. – 207 с.

 140. Шарко В. Д. Про підготовку вчителя фізики до формування в учнів екоцентричного світогляду / В. Д. Шарко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2010. – Вип. 16. – С.124‑127.

 141. Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой / Фритьоф Беньямин Шенк ; авториз. пер. с нем. Е. Земсковой, М. Лавринович. – М. : Новое литературное обозрение, 2007. – 592 с. – (Historia Rossica).

 142. Шмалєй С. В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу: дис. …доктора пед. наук: 13.00.01 / Світлана Вікторівна Шмалєй. – К., 2005. – 479 с.

 143. Югай Г. А. Общая теория жизни / Г. А. Югай. – М. : Мысль, 1985. – 256 с.

 144. Ямельницький О. Я. Реалізація принципів «належного» врядування як чинник активізації політичної участі [Електронний ресурс] / О. Я. Ямельницький. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_61/Gileya61/P21_doc.pdf.

 145. Amartya Sen – Biographical [Електроннийресурс] / Sen Amartya / Nobelprizes.org The Official Web Site of the Nobel Prizes. – Режимдоступу: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1998/sen-bio.html.

 146. Bourdieu P. The Forms of Capital / P. Bourdieu // Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. – N.Y., 1986. – P. 241‑258. – Р. 30.

 147. Coleman J.S. The Foundations of Social Theory / J.S. Coleman. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994. – 993 p.

 148. Communication on Governance and development. Report from the Commission on European Governance. Commission of the European Communities, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2003 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.kosovo.undp.org/repository/docs/KHDR2004.pdf. – Title from the screen.

 149. European Governance. A White Paper. Commission of the European Communities. COM (2001) 428 final. Brussels, 25.07.2001 [Еlectronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/governance/contrib_efc_en.pdf. – Title from the screen.

 150. Hofstede G. Culture`s Consequences: Intern Differences in Work-Related Volues / G. Hofstede. – Beverly Hills, L., 1980. – 224 р.

 151. House R. Cultural influences on Leadership and Organizations. Project GLOBE / R. House, P. Hanges // Advances in Global Leadership. 1999. Vol. 1.

 152. Inglehart R. Modernization and Post-Modernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies / R. Inglehart. – New Jersey, 1997. – 440 p.

 153. Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society / R. Inglehart. – New Jersey, 1989. – 504 p.

 154. Knoke D. Political networks: the structural perspective / D. Knoke. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 290 p.

 155. Mahbub ul Haq, a heretic among economists, died on July 16th, aged 64 [Електронныйресурс]. – Режимдоступу: http://www.economist.com/node/169653.

 156. Nachapiet J. Social Capital, Intellectual capital, and the Organization Advantage / J. Nachapiet, S. Choshal // Academy of Management Review. – 1998. – Vol. 23. – P. 242-266.

 157. Neumayer E. Is good governance rewarded? A Cross-national Analysis of Debt Forgiveness. World development, Vol. 30, No 6 / Records Management: the key to good governance and sustainable development [Electronic resource]. – Mode of access : http://wwww.lse.ac.uk/collections/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article%20in%20World%20Development%20(Good%20Governance).pdf. – Title from the screen.

 158. UNDP Note on Governance for Human development, 2004. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.kosovo.undp.org/repository/docs/KHDR2004.pdf. – Title from the screen.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка