Стандарт з української мови як іноземної початковий рівень (A 1)Скачати 156.5 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір156.5 Kb.
#65093
СТАНДАРТ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК

ІНОЗЕМНОЇ
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

(A 1)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 24.06.2014 № 750)
Укладaчі:

Ніколаєва Н. С., Бондарєва Н. О., Дем’янюк А. А.,

Шевченко М. В., Овдіюк В. В., Якубовська М. Ю.

Запропонований загальноосвітній стандарт покликаний стати основою системи стандартів з української мови як іноземної. У ньому висвітлені основні вимоги до початкового рівня володіння українською мовою.

Досягнення цього рівня володіння українською мовою дозволяє інокомунікантові задовольняти елементарні комунікативні потреби під час спілкування з носіями мови у мінімальному наборі ситуацій.

Ситуації спілкування на цьому рівні пов’язані з побутовою, навчальною, обмежено соціально-культурною і країнознавчою сферами. Набір мовних засобів, що забезпечують спілкування в зазначених сферах, суворо мінімізований відповідно до комунікативних потреб початкового рівня.


З М І С Т

Передмова 4

Частина І. ВИМОГИ ДО ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ІНОЗЕМНОЮ 6

1. Зміст комунікативно-мовленнєвої компетенції 6

1.1. Інтенції. Ситуації і теми спілкування 6

1.2. Вимоги до мовленнєвих умінь 7

1.2.1. Аудіювання 7

1.2.2. Читання 8

1.2.3. Письмо 8

1.2.4. Говоріння 9

2. Зміст мовної компетенції 10

2.1. Фонетика. Графіка 10

2.2. Словотвір і морфологія 10

2.2.1. Будова слова 10

2.2.2. Іменник 10

2.2.3. Займенник 13

2.2.4. Прикметник 13

2.2.5. Числівник 13

2.2.6. Дієслово 13

2.2.7. Прислівник 14

2.2.8. Службові частини мови 14

2.3. Синтаксис 14

2.3.1. Просте речення 14

2.3.2. Суб’єкт і предикат у реченні 15

2.3.3. Способи вираження логіко-змістових відношень

у простому реченні 15

2.3.4. Порядок слів у реченні 16

2.3.5. Складне речення 16

2.3.6. Пряма й непряма мова 17

2.4. Лексика 17Частина ІІ. ЗРАЗОК ТИПОВОГО ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЯК ІНОЗЕМНОЇ. ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (фрагменти) 18

Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА 18

Субтест 2. ЧИТАННЯ 19

Субтест 3. АУДІЮВАННЯ 21

Субтест 4. ПИСЬМО 22

Субтест 5. ГОВОРІННЯ 23

СТАНДАРТ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (А 1)
ПЕРЕДМОВА
Уніфікована система визначення рівнів володіння українською мовою як іноземною побудована з урахуванням мети їх використання, навичок і вмінь у вживанні мовних засобів для реалізації певних тактик мовленнєвої поведінки в основних видах мовленнєвої діяльності – читанні, письмі, говорінні й аудіюванні. Вона передбачає виділення таких рівнів, яким відповідає система тестів:


 • початкового;

 • базового;

 • І середнього;

 • ІІ середнього;

 • професійного;

 • вільного володіння.

Рівні володіння українською мовою як іноземною відповідають рівням володіння іншими європейськими мовами.


Рівні володіння мовою

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

Загальноєвропейська шкала

А1

Break-


through

А2

Way-stageВ1

ThresholdВ2

Vantage


С1

Effective Operational ProficiencyС2

Mastery


Українська шкала

Початковий

рівеньБазовий

рівеньІ середній

рівень


ІІ середній

рівень


Професій-ний


Вільне володіння

Видання презентує стандарт початкового рівня. Стандарт складається з двох частин. У першій частині подано опис вимог до цього рівня володіння українською мовою як іноземною. Опанування мовним, мовленнєвим і власне комунікативним матеріалом, представленим у цій частині, є достатнім для отримання сертифіката початкового рівня володіння українською мовою як іноземною.У другій частині стандарту представлені зразки типових тестів цього рівня.
Частина І
ВИМОГИ ДО ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ІНОЗЕМНОЮ
1. ЗМІСТ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
1.1. Інтенції. Ситуації та теми спілкування
1.1.1 Під час розв’язання певних комунікативних завдань інокомунікант повинен уміти вербально реалізовувати такі інтенції:

 • вступати в комунікацію (спілкування), знайомитися з будь-ким, представлятися або представляти іншу особу, вітатися, прощатися, звертатися до будь-кого, дякувати, вибачатися, відповідати на подяку або вибачення, просити вибачення;

 • ставити запитання і повідомляти про факт чи подію, особу, предмет, про наявність або відсутність предмета чи особи, про якість, належність предмета, про подію, дію, час і місце дії, її причину;

 • висловлювати бажання, прохання, запрошення, пропозицію, згоду або незгоду, відмову;

 • висловлювати своє ставлення: давати оцінку особі, предмету, факту, дії.


1.1.2. Інокомунікант повинен уміти реалізовувати елементарні комунікативні наміри в таких ситуаціях спілкування:

 • у магазині, касі, кіоску;

 • на пошті;

 • у банку, в пункті обміну валюти;

 • у ресторані, кафе, їдальні, буфеті;

 • у бібліотеці;

 • на заняттях;

 • на вулиці, у транспорті;

 • у поліклініці, лікарні, у лікаря, в аптеці.


1.1.3. Інокомунікант повинен уміти здійснювати елементарне мовленнєве спілкування в усній формі в межах актуальної для цього рівня тематики:

 • розповідь про себе; eлементи біографії: дитинство, навчання, робота, зацікавлення;

 • мій друг (член родини);

 • сім’я;

 • мій робочий день;

 • вільний час, відпочинок, захоплення;

 • Україна, Київ (або інше місто, де навчається інокомунікант).1.2. Вимоги до мовленнєвих умінь
1.2.1. АУДІЮВАННЯ
A. Аудіювання монологічного мовлення
Інокомунікант повинен уміти:

 • розуміти на слух інформацію, яка міститься в монологічному висловлюванні.

Тематика тексту актуальна для побутової, соціально-культурної і навчальної сфери спілкування.

Тип тексту: спеціально складені або адаптовані сюжетні тексти (на основі лексико-граматичного матеріалу, що відповідає початковому рівню).

Обсяг тексту: 120-150 слів.

Кількість незнайомих слів: 1%.

Темп мовлення: 80-120 складів за хвилину.

Кількість представлень: 2.
Б. Аудіювання діалогічного мовлення
Інокомунікант повинен уміти:

 • розуміти на слух зміст діалогу, комунікативні наміри його учасників.

Тематика тексту актуальна для побутової сфери спілкування.

Обсяг міні-діалогу: від 4 до 6 реплік.

Кількість незнайомих слів: 1%.

Темп мовлення: 100-120 складів за хвилину.

Кількість представлень: 2.
1.2.2. ЧИТАННЯ
Інокомунікант повинен уміти:

 • читати текст з настановою на загальне охоплення його змісту;

 • визначати тему тексту;

 • розуміти досить повно і чітко основну інформацію тексту, а також деякі деталі, що мають смислове навантаження.

Вид читання: читання із загальним охопленням змісту, навчальне читання.

Тип тексту: спеціально складені або адаптовані сюжетні тексти (на основі матеріалу, що відповідає початковому рівню).

Тематика тексту актуальна для побутової, країнознавчої та навчальної сфер спілкування.

Обсяг тексту: 250-300 слів.

Кількість незнайомих слів: 1-2%.
1.2.3. ПИСЬМО
Інокомунікант повинен уміти створювати:

 • письмовий текст репродуковано-продукованого характеру на запропоновану тему відповідно до комунікативно поставленої мети і спираючись на запитання;

 • письмовий текст репродукованого характеру на основі прочитаного тексту відповідно до комунікативно поставленої мети.

Обсяг тексту, що подається: до 200 слів.

Кількість незнайомих слів у поданому тексті: 1%.

Письмові тексти, створені інокомунікантами, повинні бути оформлені відповідно до норм сучасної української мови і містити не менше, ніж 7-10 речень.


1.2.4. ГОВОРІННЯ
А. Монологічне мовлення
Інокомунікант повинен уміти:

 • самостійно продукувати зв’язне висловлювання відповідно до запропонованої теми і комунікативно поставленої мети;

 • будувати монологічне висловлювання репродукованого характеру на основі прочитаного тексту.

Обсяг висловлювання інокомунікантів: не менший, ніж 7 фраз.

Тип тексту: спеціально складені або адаптовані сюжетні тексти, побудовані на основі лексико-граматичного матеріалу, що відповідає початковому рівню.

Обсяг тексту: 150-200 слів.

Кількість незнайомих слів у представленому тексті: 1%.
Б. Діалогічне мовлення
Інокомунікант повинен уміти:

  • розуміти висловлювання співрозмовника, визначати його комунікативні наміри у межах мінімального набору мовленнєвих ситуацій;

  • адекватно реагувати на репліки співрозмовника;

  • ініціювати діалог, виражати комунікативні наміри у межах мінімального набору мовленнєвих ситуацій.

Висловлювання інокомунікантів повинні бути оформлені відповідно до норм сучасної української літературної мови та загальноприйнятих норм мовленнєвого етикету.
2. ЗМІСТ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
2.1. Фонетика. Графіка
Алфавіт. Співвідношення звуків і літер. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні. Буквосполучення. Склад і слово. Наголос, ритміка. Правила вимови. Синтагматичне членування. Інтонація. Типи інтонаційних конструкцій: ІК-1 (завершене висловлювання), ІК-2 (спеціальне питання, звертання, прохання), ІК-3 (загальне питання, незакінчена синтагма), ІК-4 (порівняльне питання зі сполучником а, ІК-5 (оцінка). Графічна система української мови.
2.2. Словотвір і морфологія
2.2.1. БУДОВА СЛОВА
Поняття про основу слова: основа слова і закінчення, корінь слова, суфікс (книга – книгарня, місто – міський, школяр – школярка), префікс (читати – прочитати).

Словотвірні характеристики: іноземець – іноземка, Київ – київський, писати – написати, викладач – викладачка, учень – учениця.Основні чергування звуків у корені в формах дієслів І та ІІ дієвідмін (у мінімальному наборі дієслів): писати – пишу, пишеш …, бігти – біжу, біжиш … .
2.2.2. ІМЕННИК
Істоти і неістоти. Власні і загальні назви. Рід, число іменника. Відмінкова система іменників. Формотворення; значення і вживання відмінків.
Значення і функції відмінків:
1. Називний відмінок

– суб’єкт (Марія читає книгу.); • граматичний суб’єкт (У брата є телефон.);

– предикат (Мама – економіст.Ми студенти.);

– назва особи (предмета) (Це Роман. Ось зошит.);

– факти, події (Завтра заняття.);

– наявність предмета (В університеті є клуб.);

– ідентифікація особи (Мене звати Оксана.);

– кількість (після числівників один, два (дві), три, чотири) (Чоловік купив один журнал. Я купив два словники. Я маю дві ручки.).


2. Родовий відмінок

а) без прийменника:

– ознака предмета (особи) (Це столиця України. Ось книга сестри.);

– заперечення (відсутність) предмета або особи (Я не маю брата. У місті немає фабрики.);

– позначення кількості у сполученні з числівниками (5-10) в обмежених конструкціях (Тут пять студентів.);

– позначення тривалості дії (Я живу тут шість місяців.);назва місяця в даті (запитання Яке сьогодні число?) (Восьме березня.);
б) з прийменником:

з, із – початковий пункт руху (Звідки?) (Студент приїхав із Кореї. Я прийшла з університету.);

у – належність особі (У Сергія є автомобіль.);

після, до – час (Зайдіть після лекції.);

біля, навпроти, серед, коло (навколо), ліворуч від, праворуч від, недалеко від – місце (Я чекатиму тебе біля входу. Зупинка розташована недалеко від магазину.);

до – особа як мета руху (Андрій іде до викладача.).
3. Давальний відмінок

– адресат дії (Увечері я телефоную другові.);

– особа (предмет), про вік якої йдеться (Це моя сестра. Їй вісімнадцять років.);

– логічний суб'єкт у безособових реченнях зі словами потрібно, треба, повинен (повинна) (Мені треба піти у магазин.);логічний суб’єкт у реченнях зі словами подобатися – сподобатися (Йому подобається кава. Йому подобається ходити пішки.).
4. Знахідний відмінок

а) без прийменника:

– особа або предмет як об’єкт дії (Дайте, будь ласка, словник. Я вивчаю літературу.);

– логічний суб’єкт при дієслові звати (Мене звати Марина.);

– час, тривалість дії (Я навчаюся в університеті місяць.);
б) з прийменником:

в (у), на – напрям руху (Ми йдемо на балет. Завтра я їду у Львів.);

у – час (день тижня) (У вівторок у нас іспит.);

через – час (Тато приїде через тиждень.);

прооб’єкт розмови, думки (Брат розповів мені про Київ.).
5. Орудний відмінок

а) без прийменника:

– із дієсловами цікавитися, захоплюватися (Брат захоплюється спортом.);

– професія особи (із дієсловами бути, стати) (Андрій мріяв бути лікарем, а став юристом.);

– знаряддя дії (Я пишу ручкою);

– засіб пересування (із дієсловами руху) (Назад я полечу літаком.);

– місце руху (Ми гуляємо містом.);
б) з прийменником:

з (із) – спільна дія (Ми живемо разом із батьками.);

з (із) – ознака (Я люблю чай із цукром.).

6. Місцевий відмінок

в (y), на – місце (Він живе в селі. Зошит лежить на столі.);

у – час (Він приїхав у вересні.).
7. Кличний відмінок

– звертання (Привіт, друже! До побачення, Петре!).


2.2.3. ЗАЙМЕННИК
Значення, відмінкові форми, зміни і вживання особових займенників (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони).

Питальні (хто? що? який? чий? де? куди? звідки? коли? як? скільки? котрий? чому?), присвійні (мій, твій, наш, ваш, його, її, їхні), вказівні (цей), означальні (кожен, сам, весь) і заперечні (ніхто, ніщо) займенники. Відмінювання присвійних займенників.
2.2.4. ПРИКМЕТНИК
Прикметники (гарний, синій, безкраїй, український). Узгодження прикметників з іменниками в роді й числі в називному відмінку. Відмінкова система прикметників.
2.2.5. ЧИСЛІВНИК
Кількісні числівники (один, два, три …). Вживання кількісних числівників у сполученні з іменниками (один зошит, два дні). Порядкові числівники (перший, другий, третій …) у формі називного відмінка.
2.2.6. ДІЄСЛОВО
Інфінітив (читати, могти, йти, дивитися). Доконаний та недоконаний вид дієслова (робити – зробити, писати – написати, говорити – сказати). Теперішній, минулий, майбутній часи дієслова (читати, читав, буду читати, читатиму, прочитаю, прочитав). І і ІІ дієвідміна дієслова (знати, говорити, вчитися). Наказовий спосіб відомих дієслів (читай, читайте; пиши, пишіть). Дієслівне керування (дивитися телевізор; познайомитися з викладачем). Перехідні і неперехідні дієслова (зустріти студента; захоплюватися спортом). Дієслова руху без префіксів і з префіксами по- (пі-), при-: ходити, йти, їздити, їхати, піти, прийти, поїхати, приїхати.
2.2.7. ПРИСЛІВНИК
Розряди прислівників за значенням: місця (далеко, близько), часу (вранці, влітку), способу дії (добре, погано), міри і ступеня (повільно, швидко). Предикативні прислівники (можна, треба, потрібно, важливо) в обмежених структурах, питальні прислівники (як, коли, де, куди, звідки).
2.2.8. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
Прийменники (в (у), на, з, до, про та ін), сполучники і сполучні слова (і, або, а, але, не тільки …, але й …, коли, тому що, тому, що, де, куди, який, котрий, чи, як, щоб та ін), частки (ні, не, навіть).

2.3. Синтаксис
2.3.1. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
Типи речень за метою висловлювання:

– pозповідні (Вчора приїхав мій батько.);

– питальні (Що ви зараз робите?);

– cпонукальні (Ходімо до аудиторії.).


Типи речень за емоційним забарвленням:

 • окличні (Яка чудова погода!);

 • неокличні (Сьогодні дуже гарний день.)

Cтверджувальні речення (Сьогодні холодно. Максим читає книгу.);

заперечні речення (Друзі не прийшли.).
Двоскладні речення (Студент читає. Тато – інженер. Подруга вдома. У неділю буде вечірка. У мене є словник. У місті є театр.).
Односкладні речення без дієвідмінюваної форми дієслова (Спекотно. Читайте!).
2.3.2. СУБ’ЄКТ І ПРЕДИКАТ У РЕЧЕННІ
Способи вираження граматичного субєкта:

– іменник або займенник у формі називного відмінка (Олесь (він) відпочиває.);

– сполучення числівника й іменника у формі називного (два, три, чотири) або родового відмінка (п’ять, шість…) відмінка (Два брати разом приїхали до України.).
Способи вираження логічного субєкта:

– іменник або займенник у формі знахідного відмінка (Мене звaти Петро.);

– іменник або займенник у формі родового відмінка (У нього є автомобіль.);

– іменник або займенник у формі давального відмінка (Їй двадцять років.).


Способи вираження предиката:

– дієслово дійсного, умовного способу (Студент читає. Читайте!);

– сполучення особової форми дієслова з інфінітивом (Я люблю співати.);

– сполучення особової форми дієслова з іменником (Олег буде лікарем.);

– іменник або займенник у формі називного відмінка (Київ – це велике місто.);

– прикметник або займенник у формі називного відмінка (Ця книга – моя. Олена дуже красива.).


2.3.3. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛОГІКО-СМИСЛОВИХ ВІДНОШЕНЬ У РЕЧЕННІ
– oб’єктні відношення (відмінкові і прийменниково-відмінкові конструкції іменників: Я слухаю музику. Я думаю про батьків.);

означальні відношення:

– узгоджене означення (вродлива дівчина);

– неузгоджене означення (кава з молоком, словник студента, розповідь про Київ);

– просторові відношення (прийменниково-відмінкові конструкції іменників, прислівники: Тарас живе у Львові. Марія живе далеко.);

– часові відношення (прийменниково-відмінкові конструкції іменників, прислівники: Ми приїхали в серпні. Я довго вивчала українську мову.);

– відношення мети (сполучення особової форми дієслова з інфінітивом: Я йду відпочивати.).

– способу дії (прислівники: Вона добре читає українською.).


2.3.4. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ
– прикметник передує іменникові (Це цікава книга.);

– залежне слово стоїть після головного (Він живе у центрі міста. Сашко читає книгу.);

– прислівники на -о, -е передують дієслову (Він добре вчиmься. Вона гарно співає.);

– група підмета розташована перед групою присудка (Андрій спить на дивані.);

– детермінант, що позначає час або місце, стоїть на початку речення, за ним група присудка, а потім група підмета (У Києві є багато університетів.).
2.3.5. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Складносурядні речення зі сполучниками і, а, але.

Складнопідрядні речення, види складнопідрядних речень із різними сполучниками і сполучними словами:

– з’ясувальні (що, хто, як, який, чий, де, куди, звідки, чому, скільки, щоб);

– означальні (який, котрий) обмежено;

– часу (коли);

– причиново-наслідкові (тому що, бо).
2.3.6. ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА
Сполучники та сполучні слова у прямій й непрямій мові: що, де, коли, скільки, чому … . (Викладач запитав: «Де Сашко?» Я відповів, що він захворів.).

2.4. Лексика
Лексичний мінімум початкового рівня становить 780 одиниць, що забезпечують спілкування у межах тематичного та інтенційного мінімуму цього рівня. Основний склад активного словника початкового рівня обслуговує побутову, навчальну, обмежено країнознавчу і соціально-культурну сфери спілкування.
Частина ІІ
ЗРАЗОК ТИПОВОГО ТЕСТУ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

(ФРАГМЕНТИ)
Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАМАТИКА
Завдання 1. Оберіть правильний варіант:


1. Ви розмовляєте …?

А) українську мову

Б) українська мова

В) українською мовою


2. Скажіть, будь ласка, … починається концерт?

А) звідки

Б) коли


В) куди

3. Мій друг живе … цій вулиці.

А) у

Б) за


В) на

4. Це цікава ... .

А) журнал

Б) газета

В) слово


5. Це мій … .

А) батько

Б) сестра

В) пальто


6. Влітку ми зазвичай живемо

.

А) село

Б) селом


В) у селі

7. Ви вже … нові слова?

А) повторити

Б) повторите

В) повторили


8. Я знаю німецьку мову, … мій друг знає англійську мову.

А) і

Б) а


В) але

Субтест 2. ЧИТАННЯ
Частина I
Завдання 1. Ознайомтеся із ситуаціями і виберіть правильну відповідь.


1. Вам потрібний квиток на поїзд. Ви підете … .

А) до універмагу

Б) до каси залізничного вокзалу

В) до кінотеатру «Україна»


2. Ви хочете знати результат футбольного матчу. В газеті ви прочитаєте статтю … .

А) «Спорт»

Б) «Погода»

В) «Політика»Завдання 2. Ознайомтеся із ситуацією і виберіть правильний варіант відповіді.


1. У касі театру ви бачите напис: «Квитків немає».

А) каса не працює

Б) можна купити квитки

В) не можна купити квитки


2. На дверях магазину напис:

«13.00 – 14.00 – обід»А) 13.00 – 14.00 магазин не працює

Б) 13.00 – 14.00 магазин працює

В) 13.00 – 14.00 у магазині працює кафе

Прочитайте текст 1 про українського архітектора В. Городецького і виконайте завдання 3.


Текст 1
БУДИНОК ІЗ ХИМЕРАМИ
Химера – це слово, що означає страшну істоту. Кожен киянин знає цей будинок. Батьки приводять до цього будинку своїх дітей, щоб показати їм казку. Величезний, загадковий, він стоїть на горі. На будинку фігури загадкових тварин – риби, птахи, звірі. Зазвичай розповідають таку легенду.

Гарна молода дівчина покохала молодого хлопця. Хлопець поїхав. Дівчина поїхала шукати його і потонула у морі під час сильної бурі. Батько дівчини збудував цей будинок на пам’ять про дочку.

Це тільки красива легенда. Вона народилася, коли батько та дочка були ще живими.
Завдання 3. Оберіть назву для цієї частини тексту.
А) «Химера» – це українське словo

Б) Легенда про будинок з химерами

В) Батьки і діти
Завдання 4. Оберіть висловлювання, що відповідають цій частині тексту.


1. Химера – це ... .

А) великий будинок

Б) страшна істота

В) велика істота


2. Будинок з химерами розташований ... .

А) у Харкові

Б) у Львові

В) у Києві


3. На будинку є ... .

А) квіти

Б) фігури тварин

В) фігури людей


4. Про будинок розповідають ... .

А) казку

Б) текст


В) легенду

Субтест 3. АУДІЮВАННЯ
Завдання 1. Прослухайте висловлювання та виберіть фразу-синонім з поданих нижче.
(звучать висловлювання і завдання до них)
1. Ви розмовляєте українською?

А) Ви знаєте українську мову?

Б) Вам подобається українська мова?

В) Ви забули українську мову?


Завдання 2. Прослухайте діалоги та виберіть правильну відповідь.

(звучать діалоги і завдання до них)


– Вибачте, цей тролейбус іде до центру?

– Ні, він іде тільки до Палацу спорту.

– А який тролейбус іде до центру?

– Номер чотирнадцять.

– Дякую.


1. Вони розмовляли ... .

А) на вулиці

Б) у тролейбусі

В) у метро

– Ти не знаєш, Олесь пішов на роботу?

– Ні, він сьогодні вихідний. А що?

– Я хотів із ним зустрітися.

– Олесь вийшов. Зателефонуй пізніше.


2. Він хотів знати … .

А) який сьогодні день?

Б) коли прийде Олесь?

В) де зараз Олесь?Завдання 3. Прослухайте повідомлення і виберіть правильну відповідь.

(звучать повідомлення і завдання до них)


Дорогі друзі! Запрошуємо вас на цікаву екскурсію до старовинного міста Львова. Екскурсія відбудеться в суботу. Зручний автобус буде чекати на вас о 7 годині біля станції метро «Вокзальна». У Львові вас зустріне досвідчений екскурсовод, який розповість вам про історію та сучасне життя міста. Ви побачите історичний центр Львова та зможете сфотографувати чудові будівлі та пам’ятники. О 14 годині на вас чекатиме обід у затишному кафе на центральній площі міста. По обіді екскурсія продовжиться. Ви відвідаєте найвідоміші музеї Львова. Там ви зможете купити сувеніри на згадку про подорож. До Києва ми повернемося пізно ввечері, о 23 годині.

Дорогі друзі! Прекрасне місто Львів чекає на зустріч із вами!
3. Вас запрошують ... .

А) у кіно

Б) на екскурсію

В) до ресторануСубтест 4. ПИСЬМО
Завдання 1. Напишіть лист своєму другові (не менше, ніж 6 фраз) і розкажіть про своє навчання. Вам допоможуть запитання.
1. Де ви вивчали українську мову?

2. Як довго ви вивчали українську мову?

3. Скільки уроків на тиждень у вас було?

4. Коли починалися ваші уроки?

5. Чи виконували ви домашні завдання?

6. Як ви говорите українською мовою?

7. Чи подобається вам розмовляти українською мовою?

8. Чому ви хочете продовжити своє навчання?

9. Де ви хочете навчатися далі?

10. Чим ви цікавитеся?Субтест 5. ГОВОРІННЯ
Завдання 1. Візьміть участь у діалозі. Дайте відповідь співрозмовникові.
1. – Скільки вам років?

– …


2. – Де ви народилися?

– …
Завдання 2. Прочитайте коротку інформацію про зміст газетних статей і скажіть, які з них вас зацікавили і чому.


1. «Смачного!» – інтерв’ю з кухарем відомого китайського ресторану, який розповідає про традиції східної кухні.

2. «Навіщо вступають до університету?» – стаття про те, чому молодь вступає до університетів та як правильно обрати професію, щоб досягти успіху.


Каталог: storage -> app -> media -> donbas-krym
media -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
media -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
media -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
media -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі
media -> Програма для закладів загальної середньої освіти Укладачі програми
media -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
donbas-krym -> Стандарт з української мови як іноземної професійний рівень (С 1)
donbas-krym -> Стандарт з української мови як іноземної ІІ середній рівень (B 2)
donbas-krym -> Рекомендації щодо організації навчального процесу для викладачів української мови як іноземної, які будуть працювати з біженцями, шукачами притулку Біженець

Скачати 156.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка