Статут товариства з обмеженою відповідальністюСкачати 26.87 Kb.
Дата конвертації18.03.2020
Розмір26.87 Kb.
  Навігація по даній сторінці:
 • СТАТУТ
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Державною адміністрацією Протокол зборів

Деснянського району м. Києва Засновників

Реєстраційний № 1743285 Лтд 17.03.2000 № 01

21.03.2000

Свідоцтво про державну

реєстрацію 21.03.2000 № 11934

Заступник глави адміністрації

(підпис) П.М.САВЧЕНКО

«21» березня 2000р.СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВІКТОРІЯ»

Київ – 2000 1. Загальні положення

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікторія» (надалі – «Товариство») створено на підставі Установчого договору від 16 березня 2000 р.

  2. Назва Товариства: повна – товариство з обмеженою відповідальністю «Вікторія», скорочено – фірма « Вікторія Лтд», в англійській транслітерації – «Victoria Ltd».

  3. Юридична адреса Товариства: вул. Метробудівська, 44, м. Київ, 02555.

  4. Товариство створене й діє на підставі Законів України «Про підприємництво», «Про власність», «Про господарські товариства», свого Статуту й Установчого договору та інших законодавчих і нормативних актів України в галузі підприємницької діяльності.

  5. Товариство є юридичною особою з моменту його реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові й особисті немайнові права та нести зобов’язання бути позивачем і відповідачем у народному, арбітражному й третейському судах.

  6. Товариство здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності.

  7. Товариство володіє майном, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України, круглу печатку з власною назвою, штампи, бланки тощо.

  8. Товариство несе відповідальність за зобов’язаннями всім майном, що належить йому.

  9. Товариство може бути засновником та учасником інших підприємств, товариств і фірм, відкривати представництва й філії. 1. Цілі й предмети діяльності

2.1 Товариство створено для участі у вирішенні економічних і соціальних проблем громадян та одержання прибутку.

2.2 Предмет діяльності Товариства в Україні та за її межами становлять:

2.2.1 Здійснення експертно-імпортних, торговельних, обмінних і посередницьких операцій, що пов’язані з майном (сировиною), майновими й немайновими правами та іншими об’єктами власності.

2.2.2 Здійснення біржових, брокерських, дилерських, консигнаційних та інших операцій у власних інтересах і в інтересах третіх осіб.

2.2.3 Оптова та роздрібна реалізація продукції власного й невласного виробництва, комісійна й некомерційна торгівля, в тому числі через мережу власних магазинів, складів, баз тощо.

2.2.4 Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, об’єктів інтелектуальної власності, майна й окремих майнових прав громадян і юридичних осіб; випуск цінних паперів.

2.2.5 Інформаційно-консультативні й посередницькі послуги на комерційних засадах, у тому числі з економічних і підприємницьких питань; організація маркетингу й пошук ділових партнерів для задоволення власних інтересів третіх осіб.

2.2.6 Юридична практик, посередництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб.

2.2.7 Редакційна, перекладацька, видавничо-поліграфічна, рекламна та виставкова діяльність; виробництво, тиражування та реалізація аудіо-, відео-, фото- й кінопродукції; створення відеосалонів, радіо- й телестанцій.

2.2.8 Організація дозвілля й відпочинку, в тому числі виготовлення, розміщення та експлуатація ігрового обладнання, відкриття атракціонів, казино.

2.2.9 Організація видовищно-, культурно- й спортивно-масових заходів, участь у міжнародному культурному та спортивному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань.

2.2.10 Туристсько-екскурсійні послуги. Організація турів громадян України та іноземних громадян; діяльності у сфері готельного бізнесу.

2.2.11 Організація громадського харчування (в тому числі відкриття ресторанів) та різних видів побутового обслуговування населення.

2.2.12 Створення й реалізація (впровадження) програмної продукції та різноманітної комп’ютерної техніки.

2.2.13 Організація навчальних і наукових семінарів, симпозіумів, курсів, а також різних виставок , ярмарків, аукціонів, презентацій

2.2.14 Розробка, виробництво й реалізація виробів художньо-вжиткового й промислово-технічного призначення, товарів широкого вжитку.

2.2.15 Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання пошукових, проектних, монтажних, пусконалагоджувальних, оздоблювальних, сантехнічних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів і конструкцій.

2.2.16 Транспортно-експедиторські послуги й сервісне обслуговування автотранспортних засобів, а також виконання комплексу робіт, пов’язаних із цим.

2.2.17 Здійснення актів доброчинності та милосердя.

2.3 Здійснювати діяльність, яка підлягає ліцензування, товариство має право після одержання відповідних дозволів. 1. Фонди Товариства

  1. Товариство має статутний фонд у розмірі 1 574 250 (один мільйон п’ятсот сімдесят чотири тисячі двісті п’ятдесят) грн. 00 коп., що поділений на частки між Засновниками, а також резервний фонд. Статутний фонд має бути виплачений засновниками протягом року з моменту реєстрації Товариства. До моменту реєстрації кожен із Засновників повинен внести не менше ніж 30% (тридцять процентів) від зазначеного розміру статутного фонду.

  2. Грошову оцінку вкладів визначено за згодою Засновників і зафіксовано в Установчому договорі товариства.

  3. Вклад, що вноситься, становить пайову частку Засновника в статутному фонді.

  4. Поступка, передавання й відчуження частки іншим Засновникам можливі в разі реорганізації Товариства та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  5. Згідно з рішенням зборів Засновників визначаються склад, розміри, призначення, порядок формування, створення та використання фондів Товариства.

  6. Товариство має резервний фонд для забезпечення виконання своїх зобов’язань та покриття можливих збитків за операціями. Розмір відрахувань до резервного фонду становить не менше ніж 25 % (двадцять п’ять процентів) від прибутку. 1. Зовнішньоекономічна діяльність

  1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України на основі валютного самофінансування та економічної відповідальності за її результати.

  2. Гроші, виручені у валюті, зараховуються на валютний рахунок Товариства й використовуються ним самостійно відповідно до чинного законодавства України.

  3. Товариство може користуватися кредитами банків та своїх зарубіжних партнерів, наданими в іноземній валюті.

  4. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства з зовнішньоекономічних відносинах. 1. Права та обов’язки Засновників

  1. Засновники мають право:

5.1.1 Брати участь в управлінні справами Товариства відповідно до Статуту.

5.1.2 Отримувати дивіденти за результатами діяльності Товариства.

5.1.3 Одержувати інформацію, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності, іншої документації.

5.1.4 Вносити в статутний фонд Товариства (в рахунок свого вкладу) нерухомість, матеріальні цінності, грошові суми.

5.2 Засновники зобов’язані:

5.2.1 Додержуватися вимог Статуту й Установчого договору Товариства.

5.2.2 Виконувати взяті на себе зобов’язання.

5.2.3 Не розголошувати комерційну таємницю Товариства.5.2.4 Сприяти ефективній діяльності Товариства.

 1. Розподіл прибутку Товариства

  1. Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності утворюється після сплати всіх видів витрат. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Товариства, яке згідно з Установчим договором визначає напрями його використання. 1. Майно Товариства

  1. Товариство володіє майном, переданим Засновниками у власність, іншим майном, набутим із дотриманням чинного законодавства України, та одержаними доходами.

  2. Товариство несе відповідальність за випадкову втрату (знищення) або пошкодження майна як власності Товариства, переданої йому Засновниками. 1. Форс-мажор

  1. Товариство звільняється від відповідальності за виконання взятих на себе зобов’язань у разі форс-мажорних обставин: землетрусу, повені, пожежі, воєнних дій, саботажу та актів вандалізму. 1. Зміни законодавства

  1. У разі зміни чинного законодавства України в цей Статут вносяться відповідні зміни. 1. Органи управління Товариства

  1. Органами управління Товариства є: вищим – Збори Засновників (надалі – «Збори»), виконавчим – дирекція, яку очолює генеральний директор. Контролюючий орган Товариства – ревізійна комісія.

  2. Чергові збори скликаються не рідше ніж двічі на рік, а позачергові – в разі потреби. Збори можуть бути скликані на вимогу учасників Товариства, які володіють у сукупності не менше ніж 20 % (двадцятьма процентами) голосів.

  3. В компетенцію зборів входять: визначення основних напрямів діяльності Товариства; внесення змін до Статуту; затвердження планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання; створення, реорганізація та ліквідація філій; визначення умов оплати праці осіб, які належать до виконавчого органу; ухвалення рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; встановлення розміру, форми й порядку внесення Засновниками додаткових вкладів; виведення Засновника з товариства; прийняття до Товариства нових Засновників.

  4. Збори з правомочними за присутності Засновників, що мають не менше ніж 55 % (п’ятдесят п’ять процентів) голосів.

  5. Рішення ухвалюються не менш як 51 % (п’ятдесятьма одним процентом) голосів учасників Зборів.

  6. Засновники Товариства мають право вповноважувати інших осібна участь у Зборах.

  7. Голосування: один голос – одна частка.

  8. Про скликання Зборів їх учасників сповіщають персонально в письмовій формі не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до проведення. 1. Реорганізація та ліквідація Товариства

  1. Діяльність Товариства припиняється в разі його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації згідно з ухвалою Зборів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  2. В разі ліквідації Товариства створюється ліквідаційна комісія, яка діє в складі та в порядку, визначених Зборами.

  3. Кошти й майно Товариства, які залишились після розрахунків із партнерами. Найманими працівниками та задоволення претензій кредиторів, розподіляються між Засновниками пропорційно їхнім часткам у статутному фонді.

  4. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про це до державного реєстру. 1. Набуття Статутом чинності.

Зміни й доповнення до Статуту

  1. Статут набуває чинності з моменту затвердження його Зборами.

  2. Зміни й доповнення до Статуту підлягають затвердження Зборами та реєстрації у відповідних державних органах.

Цей Статут складено на 7 (семи) аркушах у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка