Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009Сторінка1/27
Дата конвертації16.11.2018
Розмір1.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська Національна Академія

Харчових Технологій

Серія: Наукові публікації

СТОРІНКИ ДРУКУ

2008


Бібліографічний покажчик наукових праць

співробітників

Науково-технічна бібліотека

Одеса 2009

УДК 011:001:06.06

ББК Ч215л3:Ч755.04

Н34
Відповідальний за випуск: Зінченко І.І.


Науковий редактор: д-р техн. наук, проф. Капрельянц Л.В.

Укладачі: Будякова Ольга Володимирівна

Влащенкова Ірина Григорівна

Кузяк Людмила Леонідівна

Мазепа Тетяна Євгенівна


Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; Одес. нац. акад. харч. технологій; Наук.-техн. б-ка; наук. ред. Л.В. Капрельянц.-О., 2009.-258 с.-(Сер. Наукові публікації)

Завдання нинішнього бібліографічного покажчика – максимально повно та точно зібрати дані про наукові публікації співробітників ОНАХТ за 2008 рік.

Другий випуск покажчика „Сторінки друку-2008” за своєю структурою подібний до попереднього, але відрізняється повнотою матеріалу та новим розділом „Матеріали, які не ввійшли до покажчика 2007року”.

* Зірочкою відмічено роботи, які неможливо було перевірити de visu.

________ Рискою підкреслено прізвища співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій.

Довідковий апарат складається з іменного покажчика, списку абревіатур та змісту.

Посібник призначається науковцям, викладачам, аспірантам, студентам.


Укладачі висловлюють глибоку подяку всім, хто сприяв зібранню матеріалу та виданню покажчика

ЗМІСТ

1. Список абревіатур……………………………………………………6


2. Монографії (М)……………………………………………………..10
3. Підручники та навчальні посібники (П)…………………………..12
4. Методичні вказівки, посібники та рекомендації (МВ)…………...14
5. Матеріали в електронному ресурсі (Е)……………………………17
6. Бібліографічні покажчики (Б)……………………………………...20
7. Статті у біобібліографічному покажчику

„Петр Никитич Платонов” / ОНАПТ; науч.-техн. б-ка: сост. Н.П. Белявская.-О.: Полиграф, 2008. (МБ)………………………………..20


8. Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ (Н)………………….22
9. Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-дослідницьких закладів та інших наукових виданнях (Ні)…………33

10. Статті у періодичних виданнях (Ж)……………………………...48


11. Газетні публікації (Г)……………………………………………...72
12. Матеріали конференцій (К)……………………………………..75
12.1. Матеріали конференцій ОНАХТ………………………………..75

Матеріали 39-ї науково-методичної конференції викладачів академії „Сучасні тенденції розвитку методологічного забезпечення вищої освіти”: в 2ч.(8-9квіт. 2008р., Одеса, ОНАХТ)……………….75


Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 115-річчю з дня народження П.Г. Демідова „Проблеми розвитку сучасних комбікормових технологій” (26-27 черв. 2008р., Одеса, ОНАХТ)….84
Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції „Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв” [Електронний ресурс] (8-12 верес. 2008р., Одеса, ОНАХТ)…………………………………………………………………85
12.2. Стендові доповіді матеріалів конференцій ОНАХТ (С)……...87
Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Хлібопродукти-2008" (8-10 жовт. 2008р., Одеса, ОНАХТ)………...87
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Харчові технології-2008" (9-10 жовт. 2008р., Одеса, ОНАХТ)…….91
Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження д-ра техн. наук, проф. П.Н. Платонова (5 груд. 2008р., Одеса, ОНАХТ)..........................................................................95
Матеріали 68-ї наукової конференції (21 квіт.-16 трав. 2008р., Одеса, ОНАХТ).......................................................................................96
Матеріали студентської наукової конференції (14-18 квіт. 2008р., Одеса, ОНАХТ).......................................................................115
12.3. Матеріали інших конференцій та семінарів (Кі)....................136
13. Збірники наукових праць та матеріали конференцій молодих учених, студентів та аспірантів (Нм)................................................171
14. Патенти (Па)..................................................................................204
15. Автореферати дисертацій (А)......................................................217
16. Матеріали, які не ввішли до покажчика 2007 року (Т).............218
17. Алфавітний покажчик....................................................................223

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
А – Автореферати дисертацій........................................................................215
Б – Бібліографічні покажчики..........................................................................20
Г – Газетні публікації........................................................................................72
Е – Матеріали в електронному ресурсі...........................................................17
Ж – Статті у періодичних виданнях................................................................48
К – Матеріали конференцій..............................................................................75
Кі – Матеріали інших конференцій та семінарів.........................................136
М – Монографії.................................................................................................10
МБ – Статті у біобібліографічному покажчику.............................................20

МВ – Методичні вказівки, посібники та рекомендації..................................14
Н – Статті у збірниках наукових праць ОНАХТ............................................22
Ні – Матеріали у збірниках наукових праць інших вузів, науково-дослідницьких закладів.....................................................................................33
Нм – Збірники наукових праць та матеріали конференцій молодих учених, студентівта та аспірантів................................................................................170
П – Підручники та навчальні посібники.........................................................12
Па – Патенти та нормативно-технічна документація.................................202
С – Стендові доповіді матеріалів конференцій ОНАХТ...............................87
Т – Матеріали, які не ввішли до покажчика 2007 року...............................216

* - публікації, які не було змоги переглянути, позначені астериском

Іванов – підкреслено співробітників ОНАХТ, які є співавторами публікацій

СПИСОК АБРЕВІАТУР
ВГАУ – Воронежский государственный аграрный университет
ВГТА – Воронежская государственная технологическая академия
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад
ДНУ – Дніпропетровський національний університет
ДонНУЕТ – Донецький національний університет економіки і торгівлі
ДУЕП – Дніпропетровський університет економіки та права
ЗНТУ – Запорізький національний технічний університет
ИПРЭЭИ – Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований

КГТУ – Казанский государственный технологический университет
КДПУ – Кременчуцький державний політехнічний університет
КНЕУ – Київський національний економічний університет
КНИИХП с/х продукции – Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
КНТЕУ – Київський національний торговельно-економічний університет
КНТУ „КПІ” – Київський національний технічний університет „Київський політехнічний інститут”
КНУ – Київський національний університет
КубГТУ – Кубанский государственный технологический университет

ЛНАУ – Луганский национальный аграрный университет
ЛНУВМіБ – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
МАИСК – Международная ассоциация исследователей стальных канатов

МАХ – Международная академия холода
МГУПБ – Московский государственный университет прикладной биотехнологии

МПА – Международная промышленная академия
НАН України – Національна Академія Наук України
НАУ – Національний авіаційний університет
НГУ – Національний гірничий університет
НДІУ – Науково-дослідний інститут українознавства
НИЦ КИПУ – Научно-исследовательский центр Крымского инженерно-педагогического университета
НІВіВ „Магарач” – Національний інститут винограду і вина „Магарач”
ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – Національний науковий центр „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”
НУК – Національнний університет кораблебудування
НУХТ – Національний університет харчових технологій
ОГАХ – Одесская государственная академия холода
ОДАБА – Одеська державна академія будівництва та архітектури
ОДАУ – Одеський державний аграрний університет
ОДАХ – Одеська державна академія холоду
ОДЕУ – Одеський державний економічний університет
ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій
ОНМУ – Одесский национальный морской университет
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
ОРІДУ НАДУ – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління
ПДАБА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
ПДПУ – Полтавський державний педагогічний університет
ПДПУ ім. К.Д. Ушинського – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
ПДАТА – Подільський державний аграрно-технічний університет
ПНТУ – Полтавський національний технічний університет
ПУСКУ - Полтавський університет споживчої кооперації України
РВВ – редакційно-видавничий відділ
РГПУ – Российский государственный педагогический университет
РХТУ им. Д.И. Менделеева – Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
СумДПУ – Сумський державний педагогічний університет
УО МГУП – учреждение образования „Могилевский государственный университет продовольствия”
ХГУ – Харківський гуманітарний університет
ХДУ – Херсонський державний університет
ХДУХТ – Харківський державний університет харчування та торгівлі
ХНАДУ – Харківський національний автомобільно-дорожний університет
ХНТУ – Херсонський національний технічний університет
ХНТУСГ – Харківський національний технічний університет сільського господарства
ХПИ – Харьковский политехнический институт
ЧДТУ – Черкаський державний технологічний університет
ЧНУ – Чернівецький національний університет
ЧНУ ім. Б. Хмельницького – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

МОНОГРАФІЇ
М1. Бочарова, О.В. Формирование качества соков, окрашенных антоцианами: моногр. / О.В. Бочарова.-О.: Друк, 2008.-128с.

М2. Бурдо, О.Г. Энергетический мониторинг пищевых производств: моногр. / О.Г. Бурдо.-О: Полиграф, 2008.-244с.

М3.* Дідух, Н.А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення / Н.А. Дідух, О.П. Чагаровський, Т.А. Лисогор.-О.:Поліграф, 2008.-236с.

М4. Добробабина, Л.Б. Современные технологии пищевых продуктов из гидробионтов: моногр. / Л.Б. Добробабина, А.Т. Безусов.-О.: Изд-во „Optium”, 2008.-322с.

М5. Егоров, Б.В. Две большие разницы – это, как минимум, четыре маленькие / Б.В. Егоров.-О., 2008.-89с.

М6.* Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення: моногр. / [О.В. Моліна та ін.].-О.: ІПРЕЕД НАН України, 2008.

М7. Захаров Н.Д. Многокомпонентные рабочие тела дроссельных микрокриогенных систем: моногр. / Н.Д. Захаров.-О.: Полиграф, 2008.-82с.

М8. Иванова, Л.А. Процессы формообразования гетерогенных керамических систем : моногр. / Л.А. Иванова, Н.О. Косицын.-О.: Полиграф, 2008.-124с.

М9. Иванова, Л.А. Теория и технология тепловой обработки овощей без воды и жиров: моногр. / Л.А. Иванова, И.И. Шофул.-О.: Полиграф, 2008.-152с.

М10. Костржицкий, А.И. Многокомпонентные конденсационные пленки высокой проводимости: моногр. / А.И. Костржицкий, Е.В. Ляпина.-О.: Друк, 2008.-276с.

М11. Кузнецова, І.О. Зерновий ринок України: історія створення та тенденції розвитку: моногр. / І.О. Кузнецова.-О.: Поліграф, 2008.-198с.

М12.* Лазарєва, Є.В. Середовище сприятливе до інновацій як дієва компонента інноваційної моделі економіки: моногр. / Є.В. Лазарева, С.В. Зосько.-Донецьк: ТОВ „Юго-Восток”, Лтд, 2008.-275с.

М13. Левицкий, А.П. Пребиотики и проблема дисбактериоза: моногр. / [А.П. Левицкий и др.].-Х.:ОДЭНА,2008.-128с.

М14.* Савенко, І.І. Логістичний підхід в управлінні потоками зернозберігаючих підприємств: моногр. / І.І. Савенко.-О.: Євротойс, 2008.-262с.

М15. Ферментований березовий сік та напої на його основі: одержання, властивості, лікувальна дія, технології виробництва: моногр. / [Л.М. Пилипенко та ін.].-Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.-149с.

М16.* Харківський, Д.Ф. Ефективність використання трудового потенціалу переробних підприємств АПК: моногр. / Д.Ф. Харківський, Л.В. Мішковець.-О.: Інвац, 2008.

М17.* Харківський, Д.Ф. Особливості формування капіталу виноробних підприємств: моногр. / Д.Ф. Харківський.-Сімферополь: САУ, 2008.

М18. Хобин, В.А. Системы гарантирующего управления технологическими агрегатами: основы теории, практика применения: моногр. / В.А. Хобин.- О.: „ТЭС”, 2008.-306с.

М19. Экономические проблемы виноградарства и виноделия: моногр. / [И.Н. Агеева, Е.В. Лазарева, О.В. Никишина и др.]; под ред.акад. НАН Украины Б.В. Буркинского.-Х.: Бурун Книга, 2008.-224с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
П1.*Активне вентилювання та сушіння зерна: навч.посіб. / О.І. Гапонюк, М.В. Остапчук, Г.М. Станкевич. І.І. Гапонюк.-К.: Центр учб. л-ри, 2008.

П2. Біленька, І.Р. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в харчовій промисловості: підруч. / І.Р. Біленька, Я.Г. Верхівкер, А.К. Д’яконова.-О.: Поліграф, 2008.-276 с.

П3. Блохина, Л.Л. Первые шаги в Украине: учеб. пособие. Ч.ІІ. Книга для чтения речевых навыков для иностр. студ.. стажеров. асп., обучающихся в вузах Украины / Л.Л. Блохина. А.И. Виват.- О.: КП ОГТ. 2008.-167с.

П4.* Бурдо, О.Г. Збірник з розрахунку теплофізичних властивостей теплоносіїв та харчових продуктів / О.Г. Бурдо, С.М. Перетяка, В.В. Шведов.-О.: ОНАХТ, 2008.-28с.

П5. Бурдо, О.Г. Прикладное моделирование процессов переноса в технологических системах: учеб. / О.Г. Бурдо, Л.Г. Калинин.-О.: Друк, 2008.-348с.

П6. Звягінцева, О.Б. Стандартизація і сертифікація продукції: підруч. / О.Б. Звягінцева.-О.: ФОП „БВВ”, 2008.-207с.

П7. Искусство эффективного общения: науч.-учеб. пособие / [Г.А.Черняк, Г.В. Ангелов и др.];под ред. Б.В. Егорова.-О.: КП ОГТ, 2008.-400с.

П8. Конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" для студ. проф. напряму 6.030601 ден. та заоч. форм навчання / уклад. Д.Ф. Харківський, О.О. Євтушевська, Т.І. Миронюк.-О.: ОНАХТ, 2008.-48с.

П9. Конспект лекцій з курсу "Органічна хімія". Модуль 1. "Вуглеводні. Гетероцикли" для студ. профес. напрямку 6.091700 і 6.040106 усіх форм навчання / уклад. Н.К. Черно, Н.О. Денісюк, С.О. Озоліна.-О.: ОНАХТ, 2008.-40с.

П10. Конспект лекцій з курсу "Органічна хімія", розд. "Природні сполуки" для студ., які навчаються за навч. планом бакалаврів технол. спец. ден. та заоч. форми навчання / уклад. Н.К. Черно, С.О. Озоліна, Н.О. Денісюк, О.В. Севастьянова.-О.: ОНАХТ, 2008.-48с.

П11. Конспект лекцій з курсу "Техн. мікробіологія" для бакалаврів усіх форм навчання / уклад. Л.В. Капрельянц, Л.М. Пилипенко, А.В. Єгорова, О.М. Кананихіна, С.М. Кобєлєва, Т.О. Велічко, О.В. Дишкантюк, О.О. Килименчук, Т.В. Шпирко.-О.: ОНАХТ, 2008.-93с.

П12. Конспект лекций по курсу "Метрология, технолог. измерения и приборы". Модуль 1.”Метрология, стандартизация, сертификация” для студ., обучающихся по учеб. плану бакалавров спец. 7.092501 дневной и заочной форм обучения / сост. В.Г. Муратов.-О.: ОНАПТ, 2008.-88с.

П13. Конспект лекций по курсу "Метрология, технолог. измерения и приборы". Модуль 2.”Приборы ГСП. Измерение перемещений, усилий, скорости, давления и температуры” для студ., обучающихся по учеб. плану бакалавров спец. 7.092501 дневной и заочной форм обучения / сост. В.Г. Муратов.-О.: ОНАПТ, 2008.-60с.

П14. Конспект лекций по курсу "Метрология, технолог. измерения и приборы". Модуль 3.”Измерение уровня расхода, массы и состава” для студ., обучающихся по учеб. плану бакалавров спец. 7.092501 дневной и заочной форм обучения / сост. В.Г. Муратов.-О.: ОНАПТ, 2008.-52с.

П15. Конспект лекций по курсу "Метрология, технолог. измерения и приборы". Модуль 4.”Измерение влажности, плотности, вязкости и энергопотребления. Измерительно-информац. системы. Контроль пром. выбросов и загрязнения окружающей среды” для студ., обучающихся по учеб. плану бакалавров спец. 7.092500 всех форм обучения / сост. В.Г. Муратов.-О.: ОНАПТ, 2008.-52с.

П16. Конспект лекций по курсу "Оптимизация природоохр. технологий и процессов" для студ., которые обучаются по учеб. планам специалистов спец. 7.070801 дневной и заочной форм обучения / сост. Л.А. Фортученко.-О.: ОНАПТ, 2008.-[19с.].-Машинопис.

П17. Конспект лекций по курсу "Холодильное оборудование" для бакалавров спец. 7.090221 дневной и заочной форм обучения / сост. С.Ф. Горыкин, А.С. Титлов.-О.: Изд-во „Optimum”, 2008.-190с.

П18. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: підруч. / [В.В. Немченко та ін.].-К.: Центр учб. л-ри, 2008.-240с.

П19. Сердюк, Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения. Ч.1: учеб. пособие / Л.В. Сердюк, А.Я. Каминский, Ф.Е. Дубровин.-О.: Лерадрук, 2008.-400с.

П20. Сборник методик по определению соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) / [И.В. Пилипенко, Л.Н. Пилипенко и др.].-Ялта: НИВиВ «Магарач», 2008.-52с.

П21. Фізична та колоїдна хімія: навч. посіб. / А.І. Костржицький, О.Ю. Калінков, В.М. Тіщенко, О.М. Берегова.-К.: Центр учбової л-ри, 2008.-496с.

П22. Холодильні установки. Проектування: учб. посіб.: в 3т. / [Н.І. Чумак та ін.]; під ред. докт. техн. наук проф. І.Г. Чумака.-О.: Друк, 2008.-Т.1.-145с.; Т.2.-186с.; Т.3.-156с.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, ПОСІБНИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
МВ1.* Методичні вказівки для практичних занять з курсу „Техніко-екон. моделі АПК” / уклад. О.К. Войтенко, В.В. Шведов.-О.: ОНАХТ, 2008.-18с.

МВ2.* Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліні „Процеси і апарати харч. виробництв”. Модуль1 „Основи гідравліки”. Модуль2 „Гідромех. процеси” / уклад. О.І. Шиянов, С.М. Перетяка, П.І. Светлічний, В.П. Мординський.-О.: ОНАХТ, 2008.-28с.

МВ3. Методичні вказівки до виконання випускної роботи для студ., які навчаються за навч. планом бакалаврів спец. 7.091701 ден. і заоч. форм навчання / уклад. А.О. Кочетова, А.В. Макаринська, О.Є. Воєцька.-О.: ОНАХТ, 2008.-16с.

МВ4. Методичні вказівки до виконання диплом. проекту "Електрозабезпечення та енергозбереження" для технол. спец. / уклад. П.М. Монтік, Є.П. Штепа.-О.: ОНАХТ, 2008.-15с.

МВ5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з предмету "Холод. машини" для студ. ден. форми навчання (спец. 5.090519 „Монтаж і обслуговування холод.-компресор. машин та установок”) / уклад. А.П. Селіванов, О.С. Тітлов.-О.: ОТК ОНАХТ, 2008.-78с.

МВ6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Механізація технол. процесів" для студ. проф. напряму 6.050202 ден. та заоч. форм навчання / уклад. Е.Й. Жуковський, І.М. Світий, О.Л. Завадський.-О: ОНАХТ, 2008.-40с.

МВ7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Організація технохім. і технол. контролю на підприємствах галузі" для студ. проф. напрямку 7.091701 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.О. Фесенко.-О: ОНАХТ, 2008.-44с.

МВ8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів" для студ. проф. напрямку 6.030510 ден. та заоч. форм навчання/ уклад. С.П. Решта, Т.З. Терлецька.-О: ОНАХТ, 2008.-49с.

МВ9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів" для студ. проф. напрямку 7.050300 ден. та заоч. форм навчання / уклад. С.П. Решта, Т.З. Терлецька-О: ОНАХТ, 2008.-47с.

МВ10.* Методичні вказівки до виконання РГЗ з курсу „Приклад. механіки” для бакалаврів спец. 6.051701 (704, 706, 708, 722) / уклад. Є.А. Горкавенко.-О.:ОНАХТ, 2008.

МВ11. Методичні вказівки до виконання розділу диплом. проекту "Електрозабезпечення та енергозбереження" для студ. проф. напряму 7.091701, 702, 704, 707, 708, 709, 801 усіх форм навчання / уклад. П.М. Монтік, Є.П. Штепа.-О.: ОНАХТ, 2008.-15с.

МВ12. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Основи охорони праці" для студ. проф. напрямків 6.030509, 6.030510, 6.030504, 6.030601, 6.040106, 6.050502, 6.050202, 6.051701, 6.051702, 6.051704, 6.051706, 6.051707, 6.051708, 6.051709, 6.051711, 6.051722 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А. Нетребський, І.А. Дюдіна, Н.О. Коваленко.-О.: ОНАХТ, 2008.-35с.

МВ13. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Технол. семінар" для студ. проф. напряму спец. 6.091700(706) ден. та заоч. форм навчання / уклад. Г.І. Палвашова, В.М. Сторожук, Н.В. Доценко.-О: ОНАХТ, 2008.-23с.

МВ14. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студ. з курсу "Науково-техн. прогрес в зерноперероб. галузях" для студ. проф. напряму 7.091701 ден. форми навчання / уклад. Л.Ф. Будюк, А.К. Кац.-О: ОНАХТ, 2008.-23с.

МВ15.* Методичні вказівки до курсу „Ділова французька мова” для спеціалістів всіх спец. / уклад. Л.Б. Зукіна, О.С. Зінченко.-О.: ОНАХТ, 2008.-48с.

МВ16.* Методичні вказівки до курсу „Інозем. мова” для бакалаврів спец. 6.050201 / уклад. Л.Б. Зукіна, І.С. Михайлова, С.Я. Маслова.-О.: ОНАХТ, 2008.-48с.

МВ17.* Методичні вказівки до курсу „Інозем. мова” для бакалаврів спец. 6.091704 / уклад. Л.Б. Зукіна, Л.П. Харкалюк, Л.Л. Карпінська, Л.І. Парфиненко.-О.: ОНАХТ, 2008.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка