Структура навчальної дисципліниСкачати 366.67 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір366.67 Kb.
#31513
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Матеріали для студентів 4 року навчання за ОКР «Бакалавр»

Спеціалізація «Кримінальна юстиція»

2017-2018 навчальний рік


Структура навчальної дисципліни

ТЕМА

Лек

П/з

С/р

1

Порівняльне кримінальне право, його предмет та метод, місце в системі наук. Джерела кримінального права України та зарубіжних країн

2

2
2

Поняття, ознаки та класифікація злочинів в кримінальному праві України та зарубіжних країн. Склад злочину: об’єктивні та суб’єктивні ознаки

2

2
3

Співучасть у злочині в кримінальному праві України та зарубіжних країн

2

2
4

Обставини, що виключають злочинність діяння в кримінальному праві України та зарубіжних країн

2

2
5

Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в кримінальному праві України та зарубіжних країн

2

2
6

Система Особливої частини кримінального права зарубіжних країн. Особливості кримінальної відповідальності за окремі види злочинів проти особи (життя та здоров’я) за кримінальним правом зарубіжних країн.


2

2
7

Особливості кримінальної відповідальності за окремі види злочинів проти особи (волі, статевої свободи і недоторканності) та власності за кримінальним правом зарубіжних країн


2

4
УСЬОГО


14


16

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття №1

Тема: Предмет, метод, завдання кримінального права зарубіжних країн. Сучасні кримінально-правові сім’ї. Джерела кримінального права зарубіжних країн

План

 1. Кримінальне право зарубіжних країн: поняття, предмет, цілі, функції, методи вивчення КПЗК.

 2. Загальна характеристика основних сучасних правових сімей та особливості їх джерел права.

 3. Особливості джерел романо-германської правової сім’ї.

 4. Джерела кримінального права ФРН.

 5. Джерела кримінального права Франції.

 6. Джерела кримінального права країн сім’ї загального права.

 7. Джерела кримінального права в країнах мусульманської правової сім’ї.

 8. Джерела кримінального права держав Далекого Сходу

Теми для самостійного опрацювання (реферати, доповіді, есе)

 1. Дуалізм джерел кримінального права США і ФРН.

 2. Судовий прецедент як джерело кримінального права Англії й США.

 3. Кримінальні кодекси та інші кримінальні закони як джерела кримінального права зарубіжних країн: проблема системності кримінального права.

 4. Правотворча роль судової практики в державах континентальної Європи.

 5. Конституції зарубіжних держав як джерела кримінального законодавства.

Список додаткової літератури

 1. Бойко А. И. Римское и современное уголовное право / А. И. Бойко. - Санкт - Петербург: Юрид. центр пресс, 2003. - 257 с.

 2. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; пер. с франц. В. А. Туманова. - Москва: Междунар. отношения, 2003. - 400 с.

 3. Елаян Г. Ф. Основы мусульманского уголовного права : учеб.пособие / Г. Ф. Елаян. - Махачкала, 2002.

 4. Есаков Г. А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части : монография / Г. А. Есаков. - Москва, 2007. - 736 с.

 5. Жданов Ю. Н. Европейское уголовное право. Перспективы развития / Ю. Н. Жданов, Е.

 6. С. Лаговская. - Москва : Междунар. отношения, 2001. - 232 с.

 7. Кибальник А. Преступление и наказание в доктрине мусульманского уголовного права / Кибальник // Уголовное право. - 2007. - № 1. - С. 25-29.

 8. Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран (Англии,США,Франции,Германии): учебное пособие: 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало : ТЕИС, 1998. - 208 с.

 9. Порівняльне правознавство : Навч. посібник / О.О. Погрібний, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк та ін. /За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АПрНУкраїни О.Н. Ярмиша - Харків: Вид-воХарківського нац. ун-ту внутр. справ, 2006. - 298 с.

 10. Порівняльне правознавство : навч. посіб. / А. І. Дмитрієв, А. О. Шепель. - Київ : Юстініан, 2003. - 184 с

 11. Порівняльне правознавство : підручник / Х. Бехруз ; Міністерствоосвіти і науки України, Одеська національна юридична академія. - Одеса : Фенікс, 2009. - 461 с.

 12. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира / Ф. М. Решетников – Москва : Юрид. лит., 1993. - 256 с.

 13. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение / А. Х. Саи-дов. - Москва: Норма, 2007. - 368 с.

 14. Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / Л. Р. Сюкияйнен. - Москва: Ин-т государства и права, 1997. - 46 с.

 15. Флэтчер Дж. Основные концепции современного уголовно-го права / Дж. Флэтчер, А. Наумов. - Москва, 1998. - 512 с.

Практичне заняття №2

Поняття, ознаки та класифікація злочинів в кримінальному праві України та зарубіжних країн. Склад злочину: об’єктивні та суб’єктивні ознаки


План

 1. Поняття «злочин» та його ознаки за кримінальним правом України та зарубіжних країн. Види визначень поняття «злочин» в кримінальному праві зарубіжних країн.

 • Поняття злочинного діяння в кримінальному праві країн романо-германської правової сім’ї.

 • Ознаки злочину в традиційній англо-американській доктрині (actus reus, mens rea).

 1. Двоступенева класифікація злочинів у кримінальному праві США (фелонії, місдимінори)

 2. Поділ злочинного діяння на злочин та проступок у країнах романо-германської правової системи (Франції, ФРН, Австрії, Швейцарії, Іспанії, Польщі).

 3. Класифікація злочинів в мусульманському праві.

 4. Об’єктивні ознаки злочину за кримінальним правом України та зарубіжних країн.

 5. Суб’єктивні ознаки злочину за кримінальним правом України та зарубіжних країн.

Теми для самостійного опрацювання (реферати, доповіді, есе)

 1. Поняття «злочин» та його ознаки за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльна характеристика

 2. Використання позитивного досвіду щодо запровадження кримінального проступку в Україні.

 3. Вік кримінальної відповідальності за законодавством зарубіжних країн.

 4. Поняття неосудності та її критеріїв в зарубіжному кримінальному праві

Список додаткової літератури

 1. Брайнін Я. М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я. М. Брайнін. - К. : Вид-во Київ. ун-ту. - 1964. - 189 с.

 2. Келина С.Г. Субъект преступления в современном европейском уголовном праве / С.Г. Келина // Уголовное право России: проблемы и перспективы / под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.В. Бородина и д-ра юрид. наук, проф. С.Г. Келиной. - М.: Ин-тгосударства и права РАН, 2004. - С. 161-181.

 3. Красницький І.В. Поняття, підстави та форми кримінальної відповідальності за кримінальним правом Франції та України: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. В. Красницький. - Львів, 2005. - 18 с.

 4. Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. - М., 1985. - 238 с.

 5. Крылова Н. Е. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии) / Н. Е. Крылова, А. В. Серебреникова. - М., 1998. - 192 с.

 6. Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є. В. Лащук. - 2005. - 262 с.

 7. Манна Аммар Абдуль Карим. Преступление и наказание по мусульманскому праву : учеб.пособие. - М.: РУДН, 2007. - 88 с.

 8. Омар Мухаммед Мусса Исмаил. Субъекты преступления в уголовном праве Иордании / Омар Мухаммед Мусса Исмаил // Держава і право. Вип. 7. - К., 2000. - С. 365-368.

 9. Сердюк П. Форми вини, види умислу та необережності у кримінальному праві Польщі: проблеми тлумачення / П. Сердюк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10 (142). - С. 132-136.

 10. Строган А. Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності: навч. посіб. /А. Ю. Строган- К. : Атіка, 2007. - Т. 424. - С. 67-408.

 11. Учение о составе преступления в уголовном праве России и Китая: Сравнительно-правовое исследование / Под редакцией профессоров В.С. Комиссарова, А.И. Коробеева, ХеБинсуна. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2009. - 549 с.

Практичне заняття №3

Співучасть у злочині в кримінальному праві України та зарубіжних країн

План

 1. Поняття та ознаки співучасті за кримінальним правом України та інших країн романо-германської сім’ї.

 2. Види співучасників за кримінальним правом України та інших країн романо-германської сім’ї.

 3. Форми співучасті за кримінальним правом України та інших країн романо-германської сім’ї.

 4. Ознаки співучасті у злочині за кримінальним правом Франції

 5. Особливості інституту співучасті в державах загального права

 • Особливості відповідальності співучасників за кримінальним правом Англії

 • Особливості відповідальності співучасників за кримінальним правом США

Теми для самостійного опрацювання (реферати, доповіді, есе)

 1. «Акцесорна природа співучасті» у кримінальному праві окремих країн

 2. Акцесорна концепція співучасті у Франції та ФРН.

 3. Концепція самостійної відповідальності співучасників в країнах англо- американської правової системи.

 4. Причетність до злочину: поняття, види та відмінність від співучасті за законодавством зарубіжних країн

Список додаткової літератури

 1. Абакумова Ю. В. Відповідальність співучасників за кримінальним законодавством України та іноземних держав [Текст] / Ю. В. Абакумова // Право і Безпека : наук. журн. - 2012. - N 4. - С. 117-121. - Бібліогр. : с. 120-121.

 2. Алешин Д. Соучастие по уголовному законодательству России и Украины [Текст] / Д. Алешин // Российская юстиция. - 2002. - 9. - С. 66-67.

 3. Алешин, Д. Организованные формы соучастия в преступлении по УК РФ и УК Украины [Т екст] / Д. Алешин // Законность. - 2002. - 11. - С. 51-53.

 4. Ганова Г. О.. Відповідальність співучасників умисного вбивства у кримінальному законодавстві Великобританії, США, Франції і Німеччини [Текст] / Г. О. Ганова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.43. - К. : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю. С. Шемшученко, 2009. - С. 580-585.

 5. Зінченко І. О.. Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Англії: порівняльно-правовий аспект [Текст] / І. О. Зінченко // Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». - Х. : Право, 2013. - 2013. № 3 (14). - С. 205-216.

 6. Іванова Л. О.Форми співучасті у злочині за кримінальним законодавством України й Російської Федерації [Текст] / Л. О. Іванова // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Нац. ун - т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. - Вип. 116. - С. 168-176.

 7. Крылова Н. Е. Понятие соучастия в уголовном праве Франции [Текст] / Н. Е. Крылова // Вестник Московского университета . Сер. 11: Право. - 1999. - №2. - С. 69-79.

 8. Носко Н. В. Організована група в кримінальному законодавстві різних країн / Н. В. Носко // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щоріч. всеукр. наук.-практ. конф., (м. Івано-Франківськ, 26 квітня 2013 р.). - Івано- Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2013. - С. 147-150.

 9. Орловський Р. С. Форми співучасті в кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Право і суспільство. - № 6-1, 2014. - С. 210-217.

 10. Полянский Е. Ю.Доктрина соучастия в уголовном праве США [Текст] / Е. Ю. Полянский // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчя Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.» та 165-річчю Одес. школи права, 20-21 квіт. 2012. - О. : Фенікс, 2012. - Т. 2. - С. 264-267.

 11. Проневич О. С. Боротьба з торгівлею людьми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності / О. С. Проневич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2001. - № 15. - С. 47-52.Практичне заняття №4.

Обставини, що виключають злочинність діяння за кримінальним правом зарубіжних країн

План

 1. Види обставин, які виключають злочинність діяння у кримінальному праві іноземних держав

 2. Ознаки необхідної оборони в зарубіжних країнах

 3. Інститут крайньої необхідності у кримінальному праві зарубіжних країн

 4. Примус як обставина, що виключає злочинність діяння

 5. Вплив виконання наказу на відповідальність за кримінальним правом іноземних держав

 6. Згода (прохання) потерпілого і відповідальність за кримінальним правом іноземних держав

Теми для самостійного опрацювання (реферати, доповіді, есе)

 1. Необхідна оборона та уявна оборона за законодавством зарубіжних країн

 2. Крайня необхідність: законодавча регламентація та умови правомірності, відповідальності за перевищення її меж.

 3. Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону.

 4. Евтаназія у кримінальному праві зарубіжних країн

Список додаткової літератури

 1. Савченко A.В. Порівняльний аналіз обставин, що виключають злочинність діяння, за кримінальним законодавством України та США [Текст] / А. В. Савченко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. 13-15 квіт. 2007 р. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. - Ч. 2. - С. 286-289.

 2. Плисюк Н.М. Зарубіжний досвід застосування кримінально-правових засобів протидії умисним вбивствам при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - № 3.- с. 1-13

 3. Орловський Б.М. Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону в кримінальному законодавстві континентальних країн // Вісник запорізького національного університету. - № 2(ІІ), 2015.- С. 189-197

 4. Орловський Б. М. Інститут необхідної оборони: порівняльно-правовий аналіз / Б. М. Орловський // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук.пр. - К., 2011. - Вип. 53. - С. 530-534.

 5. Миронов С. И. Необходимая оборона по уголовному праву Англии и США: особенности регулирования // Государство и право. – 2002. – № 6. – С. 61- 67.

 6. Гусар Л. Порівняльна характеристика кримінального права зарубіжних країн: необхідна оборона // Вісник Прокуратури. – 2008. – № 2. – С. 119-125.

 7. Орловський Б.М. Порівняльно-правовий аналіз норм про необхідну оборону у кримінальному законодавстві англо-американських країн // Вісник Академії адвокатури України. - Том 12, 2(33), 2015.- С. 74-81

 8. Рощина /.О. Необхідна оборона, що виключає злочинність діяння: національний та міжнародні аспекти // Юридичний вісник. - № 3 (28), 2013.- С. 155-158

 9. Теліус Є. /. Інститут затримання в кримінальному провадженні Англії // Часопис Київського університету права. - № 1, 2014 . - С. 310-313

 10. Касьян А.О. Фізичний та психічний примус в кримінальному праві України : автореф. дис канд. наук : 12.00.08 / Касьян Андрій Олексійович ; Харків. нац.. ун-т внутр.. справ. - Харків, 2015. - 16 с.

 11. Кваша О. О. Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність : монографія /О. О. Кваша, В. В. Аніщук. - Луцьк : Вежа-Друк, 2012. - 180 с.

 12. Птащенко Д.С. Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості регламентації загальними положеннями кримінального права та загальними нормами про помилку // Європейські перспективи. - № 8, 2013. - С. 81-87

 13. Боднарук О.М. Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 550, 2010.- С. 118-122

Практичне заняття №5

Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в кримінальному праві України та зарубіжних країн

План

 1. Покарання та цілі покарання в країнах романо-германської правової сім’ї

 2. Система покарань, види покарань у країнах романо-германської правової сім’ї

 3. Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки) в країнах романо-германської правової сім’ї

 4. Покарання та його цілі, види покарань в кримінальному праві англо-американської сім’ї права. Інші кримінально-правові заходи.

 5. Особливості кримінально-правових заходів в мусульманському праві

 6. Кримінально-правові заходи в країнах Далекого Сходу

 7. Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в кримінальному праві України та зарубіжних країн

Теми для самостійного опрацювання (реферати, доповіді, есе)

 1. Система покарань за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльна характеристика.

 2. Особливості правової регламентації застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб за кримінальним правом України та окремих зарубіжних країн.

 3. Загальні та спеціальні засади призначення покарання за законодавством зарубіжних країн.

 4. Смертна кара в зарубіжних країнах.

Список додаткової літератури

 1. Горбачова /. М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. М. Горбачова. - Одеса, 2008. - 20 с.

 2. Грищук В. К. Система покарань за кримінальним кодексом Франції 1992 р. / В. К. Грищук, І. В. Красницький // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. - 2000. - Вип. 2. - С. 362-371.

 3. Ежов А. Н. Наказание в уголовном праве стран Евросоюза (Англии, Франции, Германии): учеб. пособие / А. Н. Ежов, Н. А. Селяков. - М. : Юпитер, 2005. - 96 с.

 4. Квашис В. Е. Куда идет смертная казнь : моногр. / В. Е. Квашис. - СПб. : Юрид. центр- Пресс, 2011. - 608 с.

 5. Кирись Б. Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав / Б. Кирись // Вісник Львівського університету. Сер. юрид.. - 2002. - Вип. 37. - С. 398-406.

 6. Кирись Б. Обмеження по військовій службі як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав / Б. Кирись // Вісник Львівського університету. Сер. юрид.. - 2004. - Вип. 40. - С. 325-333.

 7. Кирись Б.О. Громадські роботи як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав / Б.О. Кирись // Вісник інституту регіонального управління та права. - 2003. - № 3-4 (7-8). - С. 199-206.

 8. Кирись Б.О. Конфіскація майна як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав / Б.О. Кирись // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2005. - № 1-2 (13-14).

 9. Козаченко О. «Багатоколійність» здійснення кримінально-правового впливу – вимога сьогодення // Юридичний вісник. - 2013. - №1. - С. 81-87.

 10. Козаченко О. В. Спеціальні кримінально-правові заходи / Козаченко О. В. // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 209-218.

 11. Козаченко О.В. Спеціальні кримінально-правові заходи // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 209-218.

 12. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України. – 2013. - №1-2. – С. 351-357.

 13. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір [Текст] : монографія / О. В. Козаченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Миколаїв. комплекс. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 503 с. 

 14. Козаченко О.В. Функцiональнi характеристики системи кримінально-правових заходiв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – № 5. – С. 168-172.

 15. Кубанцев С. П.Основные виды наказания в уголовном праве США / С. П. Кубанцев // Журн. рос. права. - 2004. - № 9. С. 120-131.

 16. Лукашов А. И. Лишение специального права в законодательстве Беларуси и других государств / А. И. Лукашов // Наука і правоохорона. - 2009. - № 1-2 (3-4). - С. 102-116.

 17. Никифоров А. С. Юридическое лицо как субьект преступления и уголовной ответственности / А. С. Никифоров. - М. : Центр ЮрИнфоР, 2002. - 204 с.

 18. Новікова К. А. Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід / К. А. Новікова // Право і Безпека : наук. журн. - 2014. - № 1 (52). - С. 95-99.

 19. Оксамытный В. В. Система уголовных наказаний в Англии / В. В. Оксамытный. - Киев, 1977. - 144с.

 20. Пономаренко Ю. А.Виды наказаний по уголовному праву Украины: моногр. / Ю. А. Пономаренко. - Х. : ФИНН, 2009. - 341 с.

 21. Хавронюк М. Види кримінальних покарань: досвід європейських держав / М. Хавронюк // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 3 (45). - С. 95-102.

 22. Хавронюк М. /. Нові види покарання: чи потрібно їх передбачати у Кримінальному кодексі України? / М. І. Хавронюк // Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1 / Відповід. ред. П. П. Андрушко, П. С. Берзін. - К. : Правова єдність, 2009. - С. 401-414.

 23. Хипс С. Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща / С. Хипс // Право України. - 2011. - № 9. - С. 184-195.

 24. Элайди Р. А. Наказание по уголовному праву арабских стран :автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. А. Элайди. - М., 2002. - 24 с.

Практичне заняття № 6.

Система особливої частини кримінального права зарубіжних країн. Особливості кримінальної відповідальності за окремі види злочинів проти особи (життя та здоров’я) за кримінальним правом зарубіжних країн.

План

 1. Система особливої частини кримінального права зарубіжних країн:

 • Франції, Німеччини

 • Англії. США

 • Японії

 1. Система злочинних діянь проти життя і здоров’я особи за кримінальним законодавством романо-германської сім’ї права

 • Злочинні діяння проти життя

 • Злочинні діяння проти здоров’я

 1. Злочини проти життя і здоров’я у країнах англо-американської сім’ї права.

Теми для самостійного опрацювання (реферати, доповіді, есе)

 1. Особливості кримінальної відповідальності за окремі злочини проти інших прав і свобод особи за кримінальним правом зарубіжних країн.

Список додаткової літератури

 1. Блинов А. Г. Уголовно-правовая охрана пациента в международном и зарубежном законодательстве / А. Г. Блинов ; под ред. проф. Б. Т. Разгильдиева. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 168 с.

 2. Гороховська О. В. Відповідальність за необережне позбавлення життя за кримінальним законодавством деяких зарубіжних держав / О. В. Гороховська // Держава і право. - К., 2000. - Вип. 7. - С. 368-374.

 3. Дідківська Н. А. Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення за кримінальним правом деяких зарубіжних держав / Н. А. Дідківська // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 1 (41). - С. 45-47.

 4. Короленко М. П. Кримінальна відповідальність за умисні вбивства за обтяжуючих обставин в Україні та інших державах / М. П. Короленко // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 4 (38). - С. 57-59.

 5. Корчагин А. Краткая характеристика Особенной части уголовного права зарубежных стран / А. Корчагин, А. Иванов // Уголовное право. - 2002. - № 2. - С. 37-38.

 6. Лисько Т. Д. Кримінальна відповідальність за кровозмішення та двошлюбність: досвід зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С.133-135.

 7. Лиховая С. Я. Европейский опыт правового регулирования безопасности жизни и здоровья нерожденного человека / С. Я. Лиховая // LEX RUSSICA. Научные труды Московской государственной юридической академии шимени О. Е. Кутафина. - 2011. - № 6. - М. : Проспект, 2011. - С. 1214-1223.

 8. Семенюк И. Ответственность за умышленное убийство матерью новорожденного ребенка по уголовному законодательству Англии и США / И. Семенюк // Legea si viata. - 2015. - № 11. - С. 108-111.

 9. Хавронюк М. Злочинні діяння проти життя людини за законодавством європейських держав / М. Хавронюк // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 4 (46). - С. 109-118.

 10. Щерба С. Уголовная ответственность за заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией по законодательству России и зарубежных стран / С. Щерба, В. Додонов // Уголовное право. - 2005. - № 3. - С. 65-69.

Практичне заняття № 7

Особливості кримінальної відповідальності за окремі види злочинів проти особи (волі, статевої свободи і недоторканності) та власності за кримінальним правом зарубіжних країн

План

 1. Злочинні діяння проти волі особи за законодавством європейських країн

 2. Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої недоторканності особи за законодавством європейських країн

 3. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності за кримінальним правом романо-германської сім’ї

 4. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності за кримінальним правом англо-американської сім’ї.

Теми для самостійного опрацювання (реферати, доповіді, есе)

 1. Кримінальна відповідальність за зґвалтування та інші «статеві злочини» за кримінальним правом України та зарубіжних країн.

 2. Крадіжка у законодавстві Англії

 3. Розбій та грабіж узарубіжному кримінальному праві

 4. Порівняльний аналіз покарання за окремі види злочинів проти власності у кримінальному праві Англії, Франції, ФРН та США.

 5. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем: порівняльний аналіз за кримінальним правом України та ФРН, Франції та Великобританії. Види привласнення у КК ФРН та Франції

Список додаткової літератури

 1. Газдайка-Василишин І.Б. Некорисливі злочини проти власності: монографія / І.Б. Газдайка-Василишин. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 212 с.

 2. Дьоменко С .В. Визначення поняття вимагання в законодавстві деяких зарубіжних країн / С. В. Дьоменко // Держава і право. Випуск 20. - К., 2003. - С. 399-404.

 3. Клепицкий И.А. Имущественные преступления (сравнительно-правовой аспект) / И.А. Клепицкий // Законодательство. - 2000. - № 1. - С. 60-64

 4. Коноваленко О. Відповідальність за вчинення розбою: зарубіжний досвід / О. Коноваленко // Право України. - 2005. - № 12. - С. 130-133.

 5. Кочои, С. М. Уголовное законодательство России и зарубежных государств о посягательствах на собственность :Комментарий /С. М. Кочои ; Министерство образования и науки РФ. Московская государственная юридическая академия. -М. :Проспект :ТК Велби,2006. - 200 с.

 6. Кравцова Н.Е. Становление уголовной ответственности за имущественные преступления по законодательству России та зарубежных стран (романо-германской и англосаксонской правовых систем // Евразийский юридический журнал. - 2011. - № 10. - С. 87-90

 7. Кришевич О.В. Відповідальність за шахрайство у кримінальному праві Англії / О.В. Кришевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. - № 4. Том 2. - с. 29-34

 8. Кришевич О.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Франції та Німеччини // Право і суспільство. - № 6-1 частина2, 2012. - С. 273-277

 9. Кришевич О.В. Шахрайство: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та міжнародного кримінального законодавства // Юридичний вісник. - № 2 (15), 2010. - С. 76-80

 10. Лисько Т. Д. Зґвалтування особи чоловічої статі за кримінальним законодавством України та окремих зарубіжних країн: порівняльний аспект // Молодь у юридичній науці: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "П’яті осінні юридичні читання" 27-28 жовтня 2006 року. (м. Хмельницький). У 5-х частинах: Частина п’ята: Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. Підтом 1. - Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. - С.126-129.

 11. Лисько Т. Д. Кримінальна відповідальність за зґвалтування (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т. Д. Лисько. - К., 2008. - 20 с.

 12. Лизогуб Я. Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: навчальний посібник / Я. Г. Лизогуб, С. С. Яценко ; наук. ред. С.С. Яценко. - К. : Атіка, 2005. - 240 с.

 13. Мошняга Л. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти конституційних основ національної безпеки України : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. В. Мошняга.- Х. : Б. в., 2011. - 20 с.

 14. Слабченко О. А. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за кримінальним законодавством ФРН, Франції та Великобританії: порівняльно-правове дослідження // О.А. Слабченко // Форум права. - 2011. - № 4. - С. 691 -698

 15. Старовойтова Ю. Г. Поняття крадіжки та грабежу за кримінальним правом Англії // Часопис Академії адвокатури України. - № 19 (2), 2013. - С. 1-7

 16. Хавронюк М. І. Відповідальність за зґвалтування: в Україні і за кордоном / М. І. Хавронюк // Право і суспільство. - 2009. - № 3. - С. 75-87. 17. ХижнякД. Понятие грабежей и разбойных нападений в США / Д. Хижняк // Законность. – 2002. - № 4 .- С. 55

 18. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии. - М., 2007. - 208 с.

 19. Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ю. Л. Шуляк ; наук. кер. А. В. Савченко ; Нац. акад внутр. справ України. - Київ : Б. в., 2011. - 20 с.

Практичне заняття № 8.

Підсумкове заняття за рефератами, доповідями для самостійних робіт, які не обговорювалися на практичних заняттях

Список основної літератури для підготовки

Кримінальне законодавство зарубіжних країн

 1. Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран / Науч. ред. А.И. Ахани. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. - 343 с. 11

 2. Закон об уголовном праве Израиля / предисл. и перев.с иврита магистра права Марата Дорфмана ; науч. ред. Н. И. Мацнев. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. - 412 с.

 3. Уголовное законодательство Норвегии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. Ю.В. Голика. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 375 с.

 4. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / Научное редактирование и предисловие канд. юрид. наук, проф. И.Д. Козочкина, Е.Н. Трикоз. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 388 с.

 5. Уголовный кодекс Австрии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. С. В. Милюкова. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с.

 6. Уголовный кодекс Аргентины / Вступ. статья докт. юрид. наук, проф. Ю. А. Голика. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с.

 7. Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисловие канд. юрид. наук, доц. Н. И. Мацнева. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 561 с.

 8. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Б. В. Волженкин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 510 с.

 9. Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З. Г. Бигвава. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 409 с.

 10. Уголовный кодекс Дании / Науч. ред. канд. юрид. наук С.С. Беляева. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 230 с.

 11. Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой и Ф. М. Решетникова. - М. : Зерцало, 1998. - 218 с.

 12. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. докт. юрид. наук, проф. И. Коробеева. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 303 с.

 13. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 352 с.

 14. Уголовный кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. канд. юрид. наук А. И. Лукашова и канд. юрид. наук Э. А. Саркисовой. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 313 с.

 15. Уголовный кодекс Литовской Республики / Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Павилониса. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 470 с.

 16. Уголовный кодекс Республики Армения / Науч. ред. докт. юрид. наук Е. Р. Азаряна, канд. юрид. наук Н. И. Мацнева. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 450 с.

 17. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электрон.ресурс].

 18. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. канд. юрид. наук, проф. А. И. Лукашова. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 298 с.

 19. Уголовный кодекс Республики Казахстан. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 466 с.

 20. Уголовный кодекс Республики Корея / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, профессора А. И. Коробеева. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с.

 21. Уголовный кодекс Республики Молдова / Вступительная статья канд. юрид. наук А. И. Лукашова. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 408 с.

 22. Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. канд. юрид. наук, доц. И. Лукашов, докт. юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецова. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 234 с.

 23. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред. докт. юрид. наук С. В. Максимова. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 253 с.

 24. Уголовный кодекс Республики Сербия / Научное редактирование и предисловие д-ра юрид. наук, проф. Ю. А. Кашубы. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2009. - 268 с.

 25. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / Предисловие А. В. Федорова. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с.

 26. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. - 338 с.

 27. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/.

 28. Уголовный кодекс Таиланда / Научн. ред. и предисловие д.ю.н. проф. А. И. Коробеева, д.ю.н. проф. Ю. В. Голика. - СПб. : Юрид. Центр Пресс, 2005. - 200 с.

 29. Уголовный кодекс Турции / Науч. ред. и перевод с турецкого Н. Сафарова и Х. Бабаева. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 374 с.

 30. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, проф. Д. А. Шестакова. - СПб. :Юрид. центр Пресс, 2003. - 524 с.

 31. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. канд. юрид. наук, доц. Л.В. Головко, канд. юрид. наук, доц. Н.Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 650 с.

 32. Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред. канд. юрид. наук А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 350 с.

 33. Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. проф. Н.Ф. Кузнецова и канд. юрид. наук С.С. Беляев. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 320 с.

 34. Уголовный кодекс штата Техас / Научн. ред. и предисл. проф. И.Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2001. - 298 с.

 35. Уголовный кодекс Эстонской Республики / Науч. ред. В.В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с.

 36. Уголовный кодекс Японии / Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Коробеева. -СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с.

Наукова література:

 1. Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права : учеб. пособие / Научн. ред. Н. Ф. Кузнецова ; отв. ред. В.С. Комиссаров. - М. : Городец, 2009. - 288 с.

 2. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть :моногр. / В. Н. Додонов ; под общ.и науч. ред. проф. С. П. Щербы. - М. :Юрлитинформ, 2010. - 448 с.

 3. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: моногр. / Н. Додонов, О. С. Капинус, С. П. Щерба ; Под общ.и науч. ред. проф. С. П. Щербы. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 544 с.

 4. Есаков Г. А. Основы сравнительного уголовного права :моногр. / Г. А. Есаков. - М. : Элит, 2007. - 152 с.

 5. Есаков Г. А. Уголовное право зарубежных стран / Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. - М. : Проспект, 2009. - 336 с.

 6. Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. - М. :Спарк, 2001. - 767 с.

 7. Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. - М. :Велби, Проспект, 2006. - 560 с.

 8. Жданов Ю. Н.,Лаговская Е. С. Европейское уголовное право. Перспективы развития. - М. :Междунар. отношения, 2001. - 232 с.

 9. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз). - Х. : Одіссей, 2013. - 376 с.

 10. Зубкова В. И. Уголовное законодательство европейских стран: сравнительно-правовое исследование / В. И. Зубкова. - М. :Юрлитинформ, 2013. - 328 с.

 11. Кибальник А. Преступление и наказание в доктрине мусульманского уголовного права / А. Кибальник // Уголовное право. - 2007. - № 1. - С. 25-29.

 12. Козочкин И. Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования / И. Д. Козочкин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2007. - 478 с.

 13. Кримінальне право (Особлива частина) /підруч. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 2. - Луганськ : вид-во «Елтон-2», 2012. - 780 с.

 14. Кримінальне право (Особлива частина) /підруч. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 1. - Луганськ : вид-во «Елтон-2», 2012. - 780 с.

 15. Кримінальне право України : Загальна частина : підруч. / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2015. - 528 с.

 16. Кримінальне право України.Особливачастина : підруч. / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2015. - 680с.

 17. Кримінальний кодекс України.Наук.-практ. комент. : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. - Х. : Право, 2013 / Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - 2013. - 376 с.

 18. Кримінальний кодекс України.Наук-практ. комент. : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. - Х. : Право, 2013 / Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - 2013. - 1040 с.

 19. Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии) / Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова. - М.: Издательство "Зерцало", 1998.-208с.

 20. Кузнецова Н. Уголовное право ФРГ / Н. Кузнецова, Л. Вельцель. - М.: Изд-во Москов. ун-та, 1980. - 214 с.

 21. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход :моногр. / РаймонЛеже. - 3-е изд., перераб. - М. :ВолтерсКлувер, 2010. - 592 с.

 22. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права / А. А. Малиновский. - М. :Междунар. отношения, 2002. - 376 с.

 23. Мелешко Н. П., Тарло Е. Г. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран (криминологические проблемы сравнительного правоведения, теории, законодательная и правоприменительная практика). М. :Юрлитинформ, 2003. - 304 с.

 24. Никифоров Б. С., Решетников Ф. М. Современное американское уголовное право. - М. : Наука, 1990. - 256 с.

 25. Полянський Є. Ю. Кримінально-правова доктрина США. - Одеса : Юрид. літ., 2014. - 304 с.

 26. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть уголовного права. - М. : Юрид. лит., 1991. - 288 с.

 27. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира. Справочник. - М. : Юрид. лит., 1993. - 256 с.

 28. Савченко А. В. Кримінальне законодавствоУкраїни та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняно-правове дослідження: моногр. / А. В. Савченко. - К. :КНТ, 2007. - 594 с.

 29. Старовойтова Ю.Г. Загальна частина кримінального права Англії та США : навч. посіб. - К. : Атіка, 2012. - 104 с.

 30. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учеб.пособ. / Н. А. Голованова и др.; под ред. И. Д. Козочкина. - М. : Камерон : Омега-Л; ИМПЭ, 2003. - 566 с.

 31. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть : учеб. пособие / Н. А. Голованова и др.; под ред. И. Д. Козочкина. - М. : Омега-Л ; ИМПЭ, 2004. - 528 с.

 32. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части / Под ред. Н. Е. Крыловой. - М. :Юрайт, 2013. - 1056 с.

 33. Уголовное право Соединенных Штатов Америки : сб. норматив.актов. - М., 1986. - 160 с.

 34. Хавронюк М. / Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія / М. І. Хавронюк. - К.: Юрисконсульт, 2006. - 1048 с.

 35. Хавронюк М. /. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації. - К. : Істина, 2005. - 264 с.

 36. Хохлова І.В. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та відповідях) : Навчальний посібник / І.В. Хохлова, О.П. Шем’яков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 256с.

 37. Яценко С.С. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посіб. - К. : Дакор, 2013. - 168 с.

Питання для підготовки до іспиту

 1. Кримінальне право зарубіжних країн: поняття, предмет, цілі, функції, методи вивчення КПЗК.

 2. Загальна характеристика основних сучасних правових сімей та особливості їх джерел права.

 3. Особливості джерел країн романо-германської правової сім’ї.

 4. Джерела кримінального права ФРН.

 5. Історичний розвиток джерел кримінального права Німеччини

 6. Співвідношення федерального кримінального права і кримінального права Земель в Німеччині

 7. Система джерел кримінального права Франції.

 8. Загальна характеристика джерел кримінального права в країнах англо-американської (загальної) правової сім’ї.

 9. Роль загального та статутного права в системі кримінального права Англії.

 10. «Делеговане законодавство» Англії.

 11. Особливості джерел кримінального права Англії.

 12. Джерела кримінального права США

 13. «Дуалізм права» в кримінально-правовій системі Німеччини, США

 14. Джерела кримінального права країн Азії та Африки англо-американської системи права.

 15. Джерела кримінального права в країнах мусульманської правової сім’ї.

 16. Джерела кримінального права держав Далекого Сходу.

 17. Особливість системи джерел японського кримінального права.

 18. Поняття злочинного діяння в кримінальному праві країн романо-германської правової сім’ї.

 19. Формальне, формально-матеріальне визначення злочину в кримінальному праві окремих країн.

 20. Ознаки злочину в традиційній англо-американській доктрині (actus reus, actus reus).

 21. Малозначне діяння за кримінальним правом зарубіжних країн.

 22. Двоступенева класифікація злочинів у кримінальному праві США (фелонії, місдимінори) та Англії (арештні, неарештні).

 23. Різновиди злочинів «burglary» в Англії та США.

 24. Поділ злочинного діяння на злочин та проступок у країнах романо-германської правової сім’ї (ФРН, Австрії, Швейцарії, Іспанії, Польщі).

 25. Тричленна класифікація злочинів у мусульманському праві.

 26. Види злочинів за КК Франції: злочин (crime), проступок (delit) та порушення (contra ventions).

 27. Склад злочину у кримінальному праві романо-германської сім’ї.

 28. Вина та її форми у кримінальному праві Франції та ФРН.

 29. Питання неосудності у кримінальному праві Англії та США. Правила Мак Наттена.

 30. Суб’єкт злочину та його ознаки за кримінальним правом зарубіжних країн.

 31. Склад злочину у країнах Далекого Сходу.

 32. Поняття та ознаки співучасті за кримінальним правом України та інших країн романо-германської сім’ї

 33. Види співучасті за кримінальним законодавством європейських країн.

 34. Форми співучасті за кримінальним законодавством європейських країн.

 35. Кримінальна відповідальність співучасників за кримінальним законодавством європейських країн.

 36. Ознаки співучасті у злочині за кримінальним правом Франції

 37. «Акцесорна природа співучасті» за кримінальним правом Франції

 38. Інститут співучасті в державах загального права.

 39. Особливості відповідальності співучасників за кримінальним правом Англії

 40. Особливості відповідальності співучасників за кримінальним правом США.

 41. Види обставин, які виключають злочинність діяння у кримінальному праві іноземних держав

 42. Ознаки необхідної оборони в зарубіжних країнах

 43. Інститут крайньої необхідності у кримінальному праві зарубіжних країн

 44. Примус як обставина, що виключає злочинність діяння

 45. Вплив виконання наказу на відповідальність за кримінальним правом іноземних держав

 46. Згода (прохання) потерпілого і відповідальність за кримінальним правом іноземних держав

 47. Покарання та цілі покарання в країнах романо-германської правової сім’ї

 48. Система покарань, види покарань у країнах романо-германської правової сім’ї

 49. Інші заходи кримінально-правового характеру (заходи безпеки) в країнах романо-германської правової сім’ї

 50. Покарання та його цілі, види покарань в кримінальному праві англо-американської сім’ї права. Інші кримінально-правові заходи.

 51. Особливості кримінально-правових заходів в мусульманському праві

 52. Кримінально-правові заходи в країнах Далекого Сходу

 53. Покарання та інші заходи кримінально-правового впливу в кримінальному праві України та зарубіжних країн

 54. Система особливої частини кримінального права Франції, Німеччини

 55. Система особливої частини кримінального права Англії. США

 56. Система особливої частини кримінального права Японії

 57. Система злочинних діянь проти життя і здоров’я особи за кримінальним законодавством романо-германської сім’ї права

 58. Злочинні діяння проти життя в законодавстві європейських країн

 59. Злочинні діяння проти здоров’я в законодавстві європейських країн

 60. Злочини проти життя і здоров’я у країнах англо-американської сім’ї права.

 61. Злочинні діяння проти волі особи за законодавством європейських країн

 62. Злочинні діяння проти статевої свободи та статевої недоторканності особи за законодавством європейських країн

 63. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності за кримінальним правом романо-германської сім’ї

 64. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності за кримінальним правом англо-американської сім’ї.

Каталог: Programy -> 2017
Programy -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
Programy -> Кримінологія Спеціальність «Правознавство»
Programy -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми семінарських занять 4 Самостійна робота 7 питання для самопідготовки 8
2017 -> Структура навчальної дисципліни
2017 -> Кримінологія матеріали для студентів 4 року навчання за окр «Бакалавр» Спеціалізація «Кримінальна юстиція»
2017 -> Кримінологія матеріали для студентів 4 року навчання за окр «Бакалавр» Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»
2017 -> Структура навчальної дисципліни
2017 -> Структура навчальної дисципліни
2017 -> Практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру Матеріали для студентів 3 року навчання за окр «Бакалавр» Спеціалізація «Кримінальна юстиція»

Скачати 366.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка