Студентських читаньСторінка1/3
Дата конвертації01.03.2017
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка

Кафедра загального і словянського мовознавства

та іноземних мов

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
V СТУДЕНТСЬКИХ ЧИТАНЬ

PASSUS IN SCIENCIAM”


18 квітня 2012 року


Полтава – 2012
Passus in scienciam : тези доповідей V студентських читань (Полтава, 18 квіт. 2012 р.) / Полтавський нац. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка ; відп. ред. Король Л. Л., Черчата Л. М. – Полтава : ПНПУ, 2012. – 90 с.
Збірник містить тези доповідей учасників четвертих студентських читань «Passus in scienciam», проведених кафедрою загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Пропонується науковцям, магістрантам, студентам, педагогам-практикам.


Редакційна колегія:
к. філол. н., доц. Вишня Н.Г.

к. педаг. н., доц.  Король Л.Л. 

ст. викл. Черчата Л.М. 
Рецензенти:

к. іст. н., доц. Cкиданенко Ю.Д. 

к. пед. н., доц. Котух Н.В.
Друкується за ухвалою вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (протокол № 6 від 29 грудня 2012 року).

Тези доповідей друкуються в редакції авторів. За грамотність, достовірність викладених фактів, за коректність цитування джерел та покликань на них, написання власних імен, географічних назв тощо відповідальність покладається на авторів.

© Колектив авторів, 2012ЗМІСТ
Базалій Юлія МОВНА ОСОБИСТІСТЬ, ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ.. 7

Hayday Vitaly OBJECTIVE AND BASIC TASKS OF PHYSICAL EDUCATION ................................................................................................. 12

Hnidash Ihor DAIRY PRODUCTS OF “BILOTSERKIVSKA MILK FACTORY” .................................................................................................... 13

Джугань Катерина ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ................ 15

Zinchyk Іhor RATIONAL NUTRITION OF SCHOOL AGE CHILDREN AS A BURNING ISSUE ........................................................................ 20

Зуй Євгенія СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ .................................................................... 22

Issa Katya THE CONFLICT IN INTERACTION “TEACHER–STUDENT” ………………………………………………………………….………..26

Kachan Bohdana LINGUISTIC FEATURES AND TRANSLATION TECHNIQUES OF BUSINESS ENGLISH .......................................... 29

Kobylyatsky Maxim A. KRIMSKY’S TRIP TO SYRIA AND LEBANON AND HIS SCIENTIFIC BIOGRAPHY ................................................ 31

Колаєва Ксенія ПЕРЕКЛАД ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ................................................................... 34

Kudria Dmitry ABBREVIATION USE IN MATHEMATICS .................. 37

Kushnir Halyna POLTAVA SOILS: ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS …………………………………………………… 39

Lymar Tetyana BRANCH STRUCTURE OF TRANSPORT SYSTEM OF THE POLTAVA REGION …………………………………………… 42

Medyanyk Volodymyr FORMS AND METHODS OF PROFESSIONAL GUIDANCE TO ENSURE THE ENROLLMENT OF ENTRANTS .. 44

Onopko Oksana EXTENDING OF THE RANGE OF SERVICES TO THE TERRITORIAL CENTERS OF POLTAVA AND KREMENCHUG .. 47

Ostapovich Olexandr WAYS OF SOLVING THE INTERNET ADDICTION PROBLEM …………………………………….…..…………… 50

Остапчук Катерина МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МОДЕЛЬ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ КОМПЕТЕНЦІЇ ………………………………………………….…………………53

Pakhomova Valerya COLLISIONS IN LAWMAKING OF UKRAINE .. 58

Semash Anna CENTRE OF SOCIAL SUPPORT TO FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN AS A SOCIAL PROJECT ............................ 61

Тарабан Ольга ДО ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ …………………………….……………………. 64

Toryanyk Olha ENERGY CONSERVATION AS THE DIRECTION OF LOCAL GOVERNMENT ………………………….…………………. 67

Khomenko Anna CENTRE OF SOCIAL SUPPORT TO FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN AS A SOCIAL PROJECT ............................ 68

Шевцова Юлія ВИКОРИСТАННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ……………………….…… 70

Schegartsov Yuriy LIDERSHIP IN AESTHETIC EDUCATION ….….… 74

Шевченко Роман БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ………………………….…… 75

Шкурупій Вікторія ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НЕОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПОЯВА МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ ЯК ДИНАМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ ………………………………………………………….…. 80

Yakymenko Oleksadr LIST OF “CHRONICLE OF GRABYANKA” IN COLLECTIONS OF STATE ARCHIVE OF POLTAVA REGION …. 86
Юлія Базалій

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ, ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАНЯ

Рівень мовної освіти завжди був і залишається визначальним у характеристиці соціального розвитку суспільства загалом і кожної особистості зокрема. Зміна пріоритетів у сфері освіти, надання українській мові статусу державної, а також мовна політика в Україні – ці чинники зумовлюють якісно нові вимоги до вивчення української мови в школі. Проблема формування мовної особистості в Україні має певною мірою політичний характер, оскільки саме новому поколінню – сучасним школярам – належить майбутнє України, а зберігати надбання предків, утверджувати нову національну культуру, національну політику неможливо без досконалого знання рідної української мови, без любові та пошани до неї.

У відділі мови НДІ українознавства 1994 р. було розроблено навчально-виховну концепцію викладання української (державної) мови (автори: С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько). Вона узагальнила досвід комунікативного підходу до вивчення української мови і наголосила на специфіці мовної освіти у зв’язку з державним статусом української мови. Нові аспекти були засвідчені у проблемі викладання української мови як іноземної. У названому документі вперше обґрунтовано поняття мовної особистості як результату навчання і виховання на українознавчій основі.

Складовою формування мовної особистості є її духовне становлення (І. Огієнко, І. Срезневський, В. Сухомлин­ський, П. Юркевич), виховання любові й поваги до рідного слова, землі, народу, його одвічних цінностей та ідеалів, усвідомлення необхідності та внутрішньої потреби в спілкуванні й пізнанні світу засобами рідної мови.

Мовна особистість як лінгвістична і лінгводидактична категорія нині перебуває у полі зору багатьох дослідників. Ю. М. Караулов розробив структуру, рівні мовної особистості, дав ґрунтовне визначення цьому поняттю. Н. П. Шумарова вивчає мовну компетенцію особистості (активний словник у сферах родинного, позародинно-побутового та професійного спілкування), Л. М. Паламар розглядає питання відбору лінгвістичного матеріалу на початковому етапі вивчення української мови нефілологічною аудиторією вищих навчальних закладів, О. Є. Смолінська досліджує лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору. Окремі питання становлення мовної особистості знаходимо у працях Ф. І. Буслаєва, І. К. Білодіда, О. О. Потебні, І. Я. Франка, В. В. Виноградова, С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько, М. С. Вашуленка, М. І. Пентилюк та ін.

Вагомим є вплив культурологічного фактора. Саме цим зумовлена актуалізація культурологічної лінії під час вивчення рідної мови в школі. Національний компонент мовної особистості дає змогу розглядати мовну діяльність під кутом національно-культурної специфіки і враховувати етнопсихологічні чинники: вроджені мовні здібності, чуття мови, національний спосіб мислення, національна свідомість, національна самосвідомість, національно-мовна свідомість, несвідоме, національний характер, національне почуття, менталітет, національно-культурна мотивація. З огляду на це, формування мовних умінь і навичок учнів основної школи на засадах етнопедагогіки пов’язане з вивченням мови як оригінального феномену етносу, специфічного способу оцінювання ним світу, а тому сприяє оволодінню школярами національно-культурним мовним компонентом, поглибленню етнознань та виробленню національного колориту їхньої мови.

Оригінальність відтворення етносом довкілля відображається на всіх мовних рівнях (Н. Бабич, В. Жайворонок, В. Кононенко та ін.). Найбільшою мірою вона представлена в національно-культурних текстах, тобто таких, у межах яких має місце культурно маркована діяльність. Національно-культурний текст є засобом навчання рідної мови та формування мовної, мовленнєвої, етнокультурної компетентності школярів. Як зазначають дослідники, підручники з рідної мови містять недостатню кількість вправ українознавчого змісту. Мало уваги приділено роботі з національно-культурними текстами, спостереженню за функціонуванням у них національно орієнтованих мовних одиниць, відтворенню, редагуванню, створенню учнями власних національно-культурних текстів на пропоновану тему.

Звернення до етнолінгвістичного матеріалу стає необхідним упродовж усього періоду вивчення мови; методи і форми ознайомлення з етнолінгвістичними даними будуть змінюватися залежно від етапу навчання, рівня володіння мовою, типу навчального закладу тощо. Засвоєння українознавчого матеріалу особливо ефективно здійснюється на рівні поглибленого вивчення мови, на ґрунті вже опрацьованого теоретичного курсу, широких фактологічних даних. Проте не менш суттєвим є звернення до етнолінгвістичних відомостей у процесі опанування мови, починаючи з дошкільного віку, за умов родинного виховання.

Українознавчий підхід має оновити курс української мови, відкрити в ньому нові, ще не пізнані грані, ввести в навчальний обіг досі не використаний етнокультурний шар мовного матеріалу.У школах з багатонаціональним контингентом учнів доцільно застосовувати лінгвокультурологічний підхід у викладанні української мови, зокрема під час вивчення української лексики, оскільки національно-культурна картина світу чи не найповніше виражається на лексико-семантичному рівні мови. Особливу увагу слід звернути на формування в учнів національних спільнот соціокультурної компетенції, а саме: розуміння національно-культурної специфіки мовної поведінки, звичаїв, правил, норм, соціальних умов, соціальних стереотипів українського народу, зафіксованих у мові, та вміння бачити спільне й відмінне у різних мовах, культурах, цінувати свою культуру, знати й поважати культури інших народів. В. Дороз у статті «Вивчення української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна робота» визначає соціальні чинники, які впливають на процес формування лексичних умінь та навичок у лінгвокультурологічному аспекті: відмінності у сприйманні, категоризації та оцінюванні явищ дійсності представниками різних етнічних спільнот, потреба освоювати позамовні (позакодові) знання, точніше знання, що стосуються невербальних кодів культури того лінгвокультурного суспільства, для якого використовувана мова є рідною [2, 13].

Показником мовного розвитку особистості є комунікативність, тобто здатність спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів мови, вміння сприймати та відтворювати зміст чужого висловлювання і продукувати власне, тобто вміння осмислено сприймати й продукувати усні й письмові тексти. Базою мовного розвитку є формування мовленнєвої компетенції школярів (Т. Донченко). Мовленнєва компетенція охоплює систему мовленнєвих знань і вмінь, потрібних для спілкування в різних видах мовної діяльності.

Характер мовної поведінки людини – найважливіший показник її загальної культури і творчих здібностей. Мовний розвиток повинен забезпечувати досконале, повноцінне культурне спілкування людей за допомогою мови.

Відповідно до сучасної соціолінгвістичної парадигми, відбулися зміни в змісті й обсязі навчального матеріалу у зв’язку з багатоаспектним трактуванням мови. Це зумовлює введення нових, передусім комунікативно орієнтованих, тем до програми, зокрема зі стилістики, риторики, культури мови. Змістова частина української мови як навчального предмета має забезпечити готовність випускників до подальшого навчання, самоосвіти, активної участі в громадському, виробничому, культурному житті держави. Важливим критерієм відбору лінгвістичного матеріалу стає його потенціал у формуванні мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентності учнів.

Курс української мови в середніх загальноосвітніх закладах різного профілю (гуманітарного, природничо-математичного тощо) характеризується рядом своєрідних ознак, що, передусім, стосуються змісту й технології навчання. Важливим засобом навчання стає профільно-орієнтований текст як середовище функціонування мовних одиниць, що дає змогу залучити старшокласників до мовної діяльності, мотивує засвоєння лінгвістичної теорії, підвищує пізнавальний і виховний потенціал уроку.

У цьогорічних «Методичних рекомендаціях щодо вивчення української (рідної) мови» [3, 29] головним завданням вивчення української мови визначено підготовку грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності, що ґрунтується на системі знань про мову та її граматичну будову, самобутньої мовної особистості, яка має значний словниковий запас, засвоїла основні норми літературного мовлення, здатна вільно виражати свої думки та почування в усній та писемній формі, у будь-якому стилі та жанрі, що якнайкраще відповідають ситуації спілкування; також рідна мова формує високий рівень духовності й інтелекту людини, у свідомо-практичній мовленнєвій діяльності формує її світогляд, свідомість і психотип. У процесі реалізації соціокультурної змістової лінії актуальною залишається проблема національної самоідентифікації учнів, формування у них патріотизму, духовної культури, пов’язаних із вибором мови спілкування. Особливо акцентовано увагу на українознавчому аспекті вивчення мови у сучасних підручниках для середніх загальноосвітніх закладів.

Викладання української мови має бути підпорядковане комплексним потребам виховання мовної особистості. Спираючись на концепцію вивчення української мови, запропоновану С. Єрмоленко та Л. Мацько, вважаємо основою мовної освіти пробудження індивідуальної мовотворчості, таке засвоєння мови, яке забезпечує вільне самовираження особистості у різних сферах людської діяльності. У мовній освіті мають гармонійно поєднуватися три складові: грамотність, лінгвістичне мислення і національно-мовна свідомість. Ефективність мовної освіти і її відповідність сучасним стандартам визначатиметься її спроможністю дати Українській державі громадян, які вільно володіють державною мовою, забезпечити їх високий інтелектуальний розвиток, виховання духовно-емоційної сфери, національно-патріотичне виховання засобами мови.

ЛІТЕРАТУРА

1. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема / Т. Донченко // Дивослово. – 2006. – № 5. – С. 2–5.

2. Дороз В. Вивчення української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна робота / В. Дороз // Дивослово. – 2005. – № 12. – С. 10–13.

3. Ющук І. Роздум про мету викладання рідної мови в школі / І. Ющук // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 11.


Vitaly Hayday

OBJECTIVE AND BASIC TASKS OF PHYSICAL

EDUCATION

Great experience, gained by native and foreign scientists, proves the necessity of systematic physical training for health promotion, increasing person’s specific and nonspecific firmness and working ability. According to the analyzed theoretical sources, health should be treated as a socially-biological concept, that includes not only normal structure and functions of various organs and systems, but the level of development of functional working balances, what practically determines successful adaptation of organism to different conditions of outdoor environment [1, p. 18–21].

It is important to say that very often intensive mental activity is conducted in the conditions of the expressed tension, that negatively influences on the dynamics of mental fatigue.

Process of education presupposes hard and tense work, done in the conditions of lack of time against the background of sharp decline of moving activity. The increase of task performance and health protection of youth, to a certain extent, is achieved by the enhancement of motion activity with a help of physical exercises during lessons of physical training and sport activity.

The primary objective of physical education is forming of student’s physical culture as an integral part of general culture, who is able to realize it in educational, social and professional activity.

The primary goal of physical education is specified in work with students in the following tasks:

  1. Strengthening of health, harmonious physical development assistance and working capacity support during the term of study.

  2. Diversification support, increase of the level of general physical fitness, development of professionally important future specialists physical capabilities.

  3. Mastering of systematic knowledge, covering philosophical, social, naturally scientific and pedagogical subject area, what is closely connected with theoretical, methodical and organizational grounds of physical culture.

  4. Forming of students’ self-perfection need, support of high health level, the conscious use of all organizational and methodical forms of athletic-sporting activity.

  5. Forming of skills of leisure independent organization with use of facilities of physical culture and sport.

One of important task of physical education is to teach students to use the gained knowledge in practical activity. Thus physical education as type of education can be considered as a pedagogical process, oriented on comprehensive physical development of students, specificity of their training for their social duty performance in society.

REFERENCES  1. Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи : навч. посіб. / О. Д. Дубогай, В. І. Завацький, Ю. О. Короп. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 220 с.


Ihor Hnidash

DAIRY PRODUCTS

OF “BILOTSERKIVSKA MILK FACTORY”

Belotserkivskia milk factory was founded in 1960. The priority of the company was and is the production of butter. Consumers and a lot of competition are changing the style of doing business in Ukraine. Quality is the main force of such change, the key to the revival of domestic enterprises and improve life in Ukraine.To achieve the high standarts of quality and constantly improve them every day work should be completed. Therefore, in 20012002, a fundamental reconstruction was realized and specially made line for butter, cream and vegetable production was sturted up at Bilotserkivskiy Milk Factory. This one made it possible to guarantee consistently high quality products. Specialists managed to successfully solve the main task of keeping the production technology of traditional butterfat and create new high-quality product with consumer characteristics that displays it as elite level of butterfat, while maintaining average market prices [1].

The main raw material for the enterprise is milk that meets current standards and technological capabilities. Since the raw material comes from different districts of the Poltava region, enterprise laboratory performs admission control to prevent milk getting into the production of raw materials, which does not comply with regulations.

The plant has a system of economic use of energy. The plant is characterized by high levels of automation, continuity of the process, strict quality control of raw materials and components, high culture of production [2].

Under the trademark Bila Tserkva” issued: butter farm as a high-quality brand produced by traditional technology with high quality natural fresh cream from milk. It has a mild taste, refined pasteurized cream flavor, tender texture.

Margarine “Poltavchanka” is made of natural fresh cream with the addition of vegetable oil. Manufacturing based upon new technology ensures constant high quality. The content of vitamins, calcium, phosphorus, irons and low cholesterol levels have made this product irreplaceable for those who keep themselves healthy [2].

Butter “Chocolate” is produced by traditional technology with natural fresh cream with cocoa and sugar.

Cheese “Lymanskiy” is a highly quality product made of milk by its folding and processing. It includes all the bessential ingredients: proteins, fats, carbohydrates, mineral salts, a large amount are milkfat and water soluble vitamins as cheese is an essential component of pople’s diet.

Low-fat cheese is is made of skimmed milk by rennet coagulation and post-treatment clot. Low-fat cheese is used as a basis for the production of processed cheese.

The priorities for the development of dairy production at “Belotserkovsky Milk Factory” are the following:

1. Reducing the percentage of fat mass and increasing the protein part of milk.

2. Maximum utilization of all milk components.

3. Expansion of production of extended shelf life.

4. Use the newest packaging materials.

5. The use of ionizing radiation, allowing destroy microorganisms without changing the initial quality of milk and the use of such natural phenomena as bactericidal phase.

Thus, for efficient production of dairy products it is necessary to achive maximizing of all milk components without using biologically active substances and flavors.

REFERENCES

1. Vertyychuk A. Technology of Production of Animal Products / Anatoly Vertyychuk. – K. : Vintage, 1995. – 325 p.2. Ynyhov G. S. Methods of Analysis of Milk and Milk Powder / G. S. Ynyhov. – M.: Food Processing Industry, 1971. 423 p.
Катерина Джугань

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУДІО-

ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ознакою сучасного етапу суспільного розвитку є зростання значущості іноземної (англійської) мови як мови міжнародного спілкування. У сучасних умовах розвитку освіти зміст навчання спрямований на забезпечення можливості спілкування осіб, в процесі якого зустрічаються різні норми та моделі поведінки, різний вік та умови спілкування, різні ціннісні орієнтації особистості. З розвитком комунікативного підходу до вивчення іноземної мови змінилася не тільки організація процесу навчання. Процес навчання реалізується відповідно до реального спілкування, завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування. Постійний розвиток науки і техніки спонукає до модернізації процесу навчання, тим самим вимагаючи від освітніх закладів запровадження сучасних технологій, яке за відсутністю іншомовного оточення стає необхідним. Проблемою використання аудіо та відео технологій у навчальному процесі займалися у своїх наукових дослідженнях Тернопольський О., Зубченко О., Ніколаєва С. та інші. В нашій країні використовуються спеціальні курси, а саме: «Get ready», «WOW», «Headway», «Streamline». Елементи цих навчальних програм використовуються у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів. Зміст вказаних навчально-методичних матеріалів сприяє формуванню та розвитку комунікативної компетенції учнів, підвищенню мотивації вивчення мови та є невичерпним джерелом навчального матеріалу.

Діяльність кожної людини пов’язана з великою кількістю психологічних факторів. Психологи стверджують, що саме використання аудіо та відео матеріалів у навчальному процесі значно покращує кінцеві результати і значно більше спонукає учнів до комунікативної діяльності. Беручи до уваги зацікавленість учнів засобами масової інформації, які є для них найбільш видовищними та здатними викликати інтерес і підтримувати увагу досить тривалий час, психологічно обґрунтуємо доцільність використання аудіо та відео навчальних посібників. Використовуючи фрагменти відеозаписів та звукових записів ми спонукаємо до дії зорові та слухові центри людини, які в свою чергу, впливають на процес засвоєння та запам’ятовування матеріалу. Використання відео та аудіо записів використовуються ще як засіб гармонізації взаємин, мети, намірів, уявлень, думок усіх учасників навчального процесу. Така гармонізація забезпечує зберігання їхнього емоційного сприйняття навчальної дійсності і реагування на цю дійсність, що забезпечує створення оптимального психологічного клімату для навчання і здобуття найкращих результатів. Цей процес отримав в психології назву НЛП (нейролінгвістичне програмування) і був вперше розроблений в 70-х роках американськими дослідниками Р.Бендлером і Дж.Грайндлером. Ці вчені психоаналітики дійшли висновку про те, що в основі будь-якого процесу навчання має бути емоційний фактор, який або спонукає учнів до засвоєння знань, або виробляє у них стійкий мотив до протистояння. Роль і місце емоційного фактора як необхідного компонента у процесі навчання відображається і у визначенні поняття «цілісне навчання». Основу концепції «цілісного навчання» складають дані нейрофізіологічних та нейропсихологічних досліджень проміжної симетрії півкуль головного мозку.

В сучасній школі використання аудіо і відео записів на уроці є не тільки доречними, а й обов’язковими. Робота з такими матеріалами на уроці урізноманітнює види діяльності учнів в процесі навчання іноземній мові. Аудіо і відео матеріали роблять урок цікавим для всіх учнів, підвищує рівень мотивації вивчення іноземної мови, дає можливість працювати з автентичними зразками іноземної мови [2; 3].Зупинимося докладніше на можливостях використання відео- та аудіо записів у процесі навчання іноземної мови. Останнім часом зарубіжна школа особливу увагу приділяє досягненням в галузі сучасних технологій. Поступово створюються загальнонаціональні розгалужені структури ресурсів інформатики, аудіо- та відео засобів для навчальних закладів, з використанням яких перед ними відкрилися небачені досі перспективи у розв’язанні важливих завдань підвищення ефективності навчального процесу.

Відеозасоби не вважаються новою технологією, але нажаль, у навчанні іноземних мов у школах навчання за відео курсами не використовується. Лише у шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови вчителі та учні працюють з відеокурсами. Потенціал відео методу для комунікативного викладання мови очевидний. З усіх доступних засобів він забезпечує найточніше відображення мови у користуванні, тому що вона вживається конкретними мовцями, тісно пов’язана з певною мовною ситуацією, а її комунікативна мета підсилюється цілим рядом візуальних закодованих немовних характеристик (пози, міміка, жести). Експерти Ради Європи вважають, що на відміну від телебачення та кінофільмів, які також необхідно використовувати для вивчення мови, відео метод має декілька переваг. Якщо продукція телебачення сприймається скоріше як програми, які замінюють викладача, ніж як джерела, що можуть бути використані для взаємодії між викладачем та учнем, то нова відео технологія дозволяє використовувати записи із зупинками або вибірково; розділення двох каналів (аудіо та відео) і використання стоп-кадру дозволяє проводити дискусію щодо відео зображення. Учням можна запропонувати після перегляду відео уривка без звукового супроводу спробувати визначити де відбувається дія та про що йде мова. Виділяють дві групи вправ відеозаписів: відеовідгук, де учні зайняті в різних комунікативних ситуаціях, відеозапис, що використовується для детального обговорення, та відеопроект, де відео є засобом для таких учнівських робіт як документальний фільм, рекламний ролик, новини. Технологія використання відеокамери дає гарну мотивацію навчання та спонукає учнів до роботи над вдосконаленням комунікативних умінь.

При відборі фрагментів автентичних відеофільмів для навчання лексики велике значення має визначення раціонального співвідношення зорової та звукової інформації у фрагментах. Роль та варіанти такого співвідношення завжди привертали увагу дослідників, які займалися проблемами навчального телебачення. Деякі дослідники вважають, що зоровий ряд є основним компонентом відеофонограми (Е. Багіров, С. Равич); інша група дослідників пропонує приділяти більше уваги звуковому ряду, мотивуючи це тим, що «звуковий ряд набуває все більшої поліфонічності відносно зображення та самостійної змістової насиченості, що несе нове трактування зоровому ряду». Крім того, ряд методистів (S. Cіrder, R. Sherrington) висловлює думку про необхідність рівноправності двох компонентів (мовлення та зображення) у відеофонограмі, особливо при навчанні іноземної мови.

Мовлення у фрагменті відеофільму, який використовується для навчання лексики, є джерелом іншомовної лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації, дає загальну характеристику відеоряду, конкретизує деякі деталі. Як відомо, слово доповнює зображення, підсилює, деталізує його, керує процесом перегляду фільму. Словесний ряд має всю ту інформацію, яка не може бути відображена зоровим рядом.

Зоровий ряд, що відображає природну ситуацію, показує середовище, обставини дії, є органічно пов’язаним з темою, може формувати в учнів певні додаткові асоціації, допомагає зрозуміти залежність, що існує між мовою, мовленням та ситуацією завдяки безпосередньому чуттєвому сприйняттю. Саме автентичні фрагменти відображають функціонування мовних одиниць в реальних ситуаціях, тобто, відбувається процес «контекстуалізації». Крім того, зоровий ряд автентичних матеріалів є різноманітним і може поєднувати в собі жанрові та виразні можливості наукового, хронікально-документального та мультиплікаційного кіно.

Таким чином, саме, синтез слухової і зорової наочності забезпечує лінгвістичну та екстралінгвістичну основу, що є важливою умовою для оволодіння іншомовним мовленням, а співвідношення цих компонентів у відеофонограмі повинно вирішуватись в залежності від предмета вивчення, від конкретних завдань навчання. Перевага того чи іншого ряду може зберігатися протягом фрагмента або переходити від звуку до зображення і навпаки.

Екстралінгвістичному компоненту подій відеоматеріалу необхідно приділяти значну увагу, тому що середовище, оточення не можуть бути пасивними, вони органічно пов'язані з темою, з сюжетом і мають певну драматичну силу. Крім того, вважається доцільним використовувати такі фрагменти на початковому етапі роботи з відеофільмами. Саме фрагменти, які мають ідентичність зорового та звукового рядів, є матеріалом для вправ, що готують учнів до аудіювання тексту, формують здогадку про значення незнайомих слів за контекстом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бичкова Н. І. Типологія відеофонограм для навчання усного іншомовного спілкування / Н. Бичкова // Методика викладання іноземних мов. – К. : Освіта, 1992. – Вип.21. – С. 68–71.

2. Верисокін Ю. І. Відео фільм як засіб підвищення мотивації учнів / Ю. І. Верисокін //Іноземна мова в школі. – 2003. – №5–6. – С.31–34.

3. Яхунов Т. О., Верисокін Ю. І. Типологія кіноінформації та її використання для навчання лексики соціокультурним компонентом/ Т. Яхунов, Ю. Верисокін //Іноземні мови. – 2000. – №3. – С.33–36.
Іhor Zinchyk

RATIONAL NUTRITION OF SCHOOL AGE CHILDREN AS A BURNING ISSUE

Rational Nutrition should be seen as a way of organization of appropriate spheres of human activity based on the principles of a reasonable treatment of one’s health, limiting consumption of foods that negatively affect the physiological systems of the body, and providing it with nutrients necessary for valuable, long-term functioning.

The main causes of violation of the structure of nutrition of the population of Ukraine, on one hand, is the low purchasing power of most people, and on the other hand, the low culture of consumption (lack of food culture, its failure dietary habits, etc.). Thus solution of the problem of the nutrition of population requires consolidation of efforts of government, producers, researchers and practitioners [1]. After all, to preserve and enhance people’s health, disease prevention related to the violation of human nutritional status, it is necessary to create medical, legal, economic and social conditions.

Especially dangerous are these trends as regards the younger generation. Particularly they should be overcome in an environment where the child lives most of the time of his life i. e. in family and at school [3]. Therefore, familiarity with the basics of good nutrition is very important for teachers who provide education to parents and in some way is related to the organization of a healthy life of a child within the walls of the school.

Human health and the duration of our life are directly dependent on food [2]. For example, there is the proven relationship between diseases which are developing because of poor nutrition and the capacity for work of man. Obesity adversely affects the capacity for work, especially in the productivity of mental work that should be considered during the organizing of nutrition of students.

Such process should be based on scientific principles, particularly those that are developed from nutrition hygiene, the subject of which is the reasonable standards of nutritious ration and individual nutrients, quantitative and qualitative usefulness of food, food contact with working capacity of people, their age, growth and development of organism. Normal growth and development of the organism are possible only if the ingress of nutrients from food to the organism is sufficient. If the dietary habits are broken or the quality of food is deteriorated, it immediately affects the functional state of the digestive, central nervous, endocrine and other systems and is often accompanied by weight loss or obesity. That is, one of the important tasks of scientists today is to develop principles of good nutrition for different population groups, in particular – schoolchildren with their age and activity features. So, not very mobile lifestyle concerned with educational activities, calls for balancing the energy value of food. Instead, the increase of the information and thus the growth of nervous tension increase the need for vitamins and trace elements.

Thus, the organization of nutrition of schoolchildren in modern conditions is an actual problem that needs urgent solution.

REFERENCES

1. Аністратенко Т. І. Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник / Аністратенко Т. І., Білко Т. М., Благодарова О. В. – К. : Медицина, 2007. – 546 с.

2. Ващенко О. М. Абетка харчування : посібник для вчителя / Ващенко О. М., Свириденко С. О., Чорновіл О. В. – К. : Нестле-Україна, 2009. – 240 с.

3. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування / В. І. Смоляр. – Київ : Здоров’я, 2000. – 332 c.
Євгенія Зуй


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка