Сучасні освітні технології УкладачСторінка6/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.99 Mb.
#13079
1   2   3   4   5   6Це означає:


 • починаємо з гри «Так чи ні»;

 • ви­вчення нового матеріалу проходить за прийомом «Питання до тексту»; закріплення у вигляді гри-тренінгу;

 • на уроці проводиться фактологічний дик­тант із вибірковою перевіркою; домашнє завдання не дається (наприклад, раніше було задано блок завдань на всю тему);

 • закінчується урок виступом учня у ролі психолога.


Прогнозовані результати:


 • оптимізація роботи вчителя на етапі підготовки до уроку;

 • формування проектно-прогностичних умінь.

КОНСТРУКТОР УРОКУ А.ГІНА

Етапи уроку

Основні функції блоку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


А.

Початок уроку

Інтелектуальна розминка або просте опитування (за базовими поняттями)

"Так чи ні"

Здивуй !

Фантастичний додаток

"Світлофор"

М'яке опитування

Ідеальне опитування

Взаємоопитування

НМШ (фронтально, з усім класом)

Гра у випадковість

Театралізація

Обговорення домашнього завдання
Б.

Пояснення нового матеріалу

Приваблива мета

Здивуй !

Фантастичний додаток

Практичність теорії

Прес-конференція

Запитання до тексту

Спіймай помилку !

Доповідь

Театралізація

Ділова гра

"Точка зору"Ділова гра "НДЛ"

Проблемний діалог
В.

Закріплення, тренування. Відпрацювання умінь

Спіймай помилку"

Прес-конференція

НМШ

Гра-тренінг

Гра у випадковість

"так чи ні"

Ділова гра "Компетентність"

Ділова гра "Точка зору"

Ділова гра "НДЛ"

Тренувальна контрольна робота

Усне програмоване опитування

Взаємоопитування

М'яке опитування

Г.

Повторення

Своя опора

Повторюємо з контролем

Повторюємо з розширенням

Свої приклади

Опитування-підсумок

Обговорення домашнього завдання

Перетинання тем

Ділова гра "Компетентність"

Ділова гра

"Точка зору"Ділова гра "НДЛ"

Гра у випадковість

"Так чи ні"

Зразкова відповідь"

Ѓ.

Контроль

"Світлофор"

Опитування ланцюжком

Тихе опитування

Програмоване опитування

Ідеальне опитування

Фактологічний диктант

Бліц-контроль

Релейна контрольна робота

Вибірковий контроль

Звичайна контрольна робота


Д.

Домашнє завдання

Блок завдань

Три рівні домашнього завдання

Незвичайна звичайність

Особливе завдання

Творчість працює на майбутнє

Е.

Кінець

уроку


Опитування. Підсумок
Роль "психолог"

Роль "той, хто підбиває підсумки"

Обговорення домашнього завдання


Методика

векторного аналізу уроку
Автор-розробник — О.Мариновська.

Суть. Методика векторного аналізу вико­ристовується в системі внутрішньошкільного контролю. Мета — визначення ефектив­ності організації та проведення уроку. Завдання: організація системного й систематичного конт­ролю за якістю освітніх послуг; фіксація показни­ків ефективності організації та проведення уроку; моніторингове відстеження особистісно професій­ного зростання педагога; виявлення типових ускладнень у діяльності учителя; реалізація про­ектного підходу до планування методичної роботи на внутрішньошкільному рівні.

Для вимірювання рівня ефективності уроку використовується векторна модель. Система домі­нант уроку — орієнтація на розвиток особистості школяра (1—4 вектори), процес цілеформування (5—8), процес цілепокладання (9—12), активізація пізнавальної діяльності учнів (13—16) — обчис­люється за загальною сумою балів: низький рівень (до 24 балів), середній (до 40), високий (до 56), твор­чий (до 64).

Зазначимо, відмова від знаннєцентричної па­радигми освіти, орієнтація на розвиток та самореалізацію особистості школяра спричинили різнорівневі зрушення в підходах до проектування й моделювання традиційного уроку. Він набуває ознак особистісно орієнтованого, розвивального за суттю.

Тому виникає необхідність осмислення критеріїв ефективності сучасного уроку:


 • орієнтація на розвиток особистості школяра: особистісно орієнтований тип стосунків; опора на суб'єктний досвід школяра; конструювання діа­логічної структури уроку; моделювання особистісної форми змісту;

 • процес цілеформування: правильність визна­чення мети, завдань уроку щодо теми; відповідність добору змісту щодо мети, завдань, теми; доціль­ність вибору типу, структури щодо мети, завдань уроку; оптимальність добору методів, прийомів, форм щодо мети і завдань;

 • процес цілепокладання: повідомлення теми, мети уроку; урок-завдання; прийняття особистісно значущих завдань школярами; цілереалізація: до­сягнення мети, завдань уроку;

 • активізація пізнавальної діяльності учнів: орієнтація на самостійну пошукову діяльність уч­нів; використання активних та інтерактивних ме­тодів; формування пізнавальної активності учнів; технологізованість знань.


Прогнозовані результати:

 • оптимізація роботи керівника навчального закладу;

 • фіксація кількіс­них показників якісних змін за параметрами ефек­тивності;

 • економія часу.

Моніторинг:

кваліметричні методики

в управлінській діяльності керівника
Автор-розробник — Г.Єльнікова.
Суть. Особливістю моніторингу є те, що в про­цесі його здійснення інформаційну систему управ­ління неможливо відділити від системи прийняття рішення. Моніторинг виконує інформаційну, агностичну, адаптаційну та коригуючу функції. Він здійснюється у три етапи: вироблення інформа­ції про стан керованого об'єкта на «вході», поточна діагностика та спрямування процесу на бажаний результат, вироблення інформації про стан керо­ваного об'єкта на «виході».

Інструментарій освітнього моніторингу скла­дається з чітко визначеного об'єкта управління, окреслених параметрів розвитку об'єкта, критеріїв оцінки цих параметрів, технології проведення по­точного контролю, інформаційної бази щодо скеру­вання процесу на досягнення кінцевого результату.На основі кваліметричного підходу розроблено факторно-кваліметричні моделі діяльності. Як за­значає Г.Єльнікова, виділяють чинники впливу на конкретну діяльність (учня, учителя, дирек­тора, школи, райво тощо). Для кожного фактора визначено змістові критерії. Обчислюється ваго­мість чинників і критеріїв за методом Дельфі. От­римані результати заносяться до спеціальної таб­лиці. Зазначається коефіцієнт прояву критеріїв, який обчислюється та є бальною оцінкою в частках.

Прогнозовані результати:


 • моніторингове відстеження динаміки змін, прогнозування розвитку навчального закладу;

 • підвищення ефективності управлінської діяльності керівника.


Використана література


 1. Баханов К. Інноваційні системи, технології та мо­делі навчання історії в школі: Монографія. — Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.

 2. Бех І. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-методологічні засади: Навч.-метод, посібник. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.

 3. Бондар С, Момот Л., Липова Л., Головко М. Пер­спективні педагогічні технології: Навч. посіб. / За ред. С. Бондар. — Рівне: Тетіс, 2003. — 200 с.

 4. Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: Навч. посібник. — К.: Главник, 2006. — 144 с.

 5. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Академвидав, 2004. — 352 с.

 6. Єльникова Г. Основи адаптивного управління (тексти лекцій). — X.: Ранок, 2004. — 128 с.

 7. Єрмаков І., Пузіков Д. Життєвий проект особис­тості: від теорії до практики: Практико-оріентований збірник / За ред. Л. Сохань. — К.: Освіта України, 2007.—212 с.

 8. Ільченко В., Гуз К. Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції змісту природничона-укової освіти. — Київ-Полтава: ПОШОПП, 1999. —123 с.

 9. Калінша Л., Капустеринська Т. Проект інновацій­ної школи: стратегічне планування, управління іннова­ціями. — X.: Основа, 2007. — 96 с.

 10. Мармаза О. Проектний підхід до управління нав­чальним закладом. — X.: Основа, 2003. — 80 с.

 11. Мариновська О. Упровадження педагогічних ін­новацій: система проектно-впроваджувальної діяльності // Імідж сучасного педагога. — 2007. — № 3. — С. 34—39.

 12. Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: проектно-впроваджувальний аспект // Директор школи. — 2005. — № 3. — С. 12—17.

 13. Мариновська О. Моніторинг в освіті // Управління освітою. — 2005. — № 19. — Вкладка 1. — С. 1—8.

 14. Мариновська О. Від системи ключових епізодів — до задуму письменника. До вивчення роману «Червоне і чорне» Стендаля // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. —1996. — № 5. — С. 17—21. 15. Осадчий І. Як розробити програму розвитку нав­чального закладу? Поради нестороннього // Управління освітою. — 2004. — число 15—16. — С. 6—7.

 15. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. — 256 с.

 16. Освітні інновації та передовий педагогічний до­свід в закладах освіти Івано-Франківської області: Інфор­маційний довідник / Упор. 3. Болюк, Р. Зуб'як, О. Мариновська, О. Барабані, Л. Скальсьіса, Л. Калуська, Г. Слободян, Л. Келембет / За заг. ред. 3. Болюк, О. Мариновської, Р. Зуб'яка. — Івано-Франківськ, 2007. — 218 с.

 17. Освітній менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. — К.: Шкільний світ, 2003.—400 с.

 18. Пилипенко В., Коваленко О. Особистісно орієн­товані технології в школі. — X.: Основа, 2007. — 160 с.

 19. Підласий І. Практична педагогіка або три техно­логії: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. — К.: Слово, 2004. — 616 с.

 20. Подмазін С. За деревами — ліс! Системно-цільо­вий підхід до управління освітніми системами // Управ­ління освітою. — 2002. — число 22. — С. 4—5.

 21. Положення про експериментальний загально­освітній навчальний заклад / В кн.: Книга методиста: Довідково-методичне видання / Упор. Г. Ливиненко, О. Вернидуб. — X.: Торсінг плюс, 2006. — С. 630—637.

 22. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтер­активні технології навчання: Наук.-метод, посібник. — К.: А.С.К., 2004. — 192 с.

 23. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник: У 2 ч. / О. Мармаза, О. Касьянова, В. Григораш та ін. — Харків: Ранок, 2003. — Ч. 1. — 160 с.

 24. Шарко В. Сучасний урок фізики: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К., 2005. — 220 с.

 25. Беспалько В. Слагаемые педагогической тєхнологии. —М.: Педагогика, 1989. — 192 с.

 26. Лазарев В. Системное развитие школы. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 304 с.

 27. Селевко Г. Современные образовательные технологии: Учеб. Пособ.—М.: Народное образование, 1998.— 256 с.

 28. Селевко Г. Знциклопедия образовательных технологий: В 2 т. — М.: НИИ школьных технологий, 2006.—Т. 1.—816 с.


Каталог: Zavuch
Zavuch -> Реферату згідно номеру по порядку у журналі академічного навчання. Тема реферату затверджується викладачем науковим керівником
Zavuch -> За загальною редакцією професора Хомутенко В. П
Zavuch -> Тема бюджетна система та бюджетний устрій зміст
Zavuch -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів
Zavuch -> Лазаренко Алла Андріївна, Миколаївський науково-методичний центр, методист вищої категорії
Zavuch -> Методичний порадник
Zavuch -> Декада математики, фізики та інформатики Понеділок 10. 02 Тематична лінійка, присвячена відкриттю декади математики, фізики та інформатики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка