Сучасні проблеми викладання англійської мови у немовних внз міщенко Ю. ВСкачати 84.79 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір84.79 Kb.
#12177
Педагогічні науки

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВНЗ

Міщенко Ю.В., викладач, кафедра іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет

Сміливо можна зазначити, що у XXI столітті перед молоддю постають нові, серьйозніщі та прискіпливіщі, вимоги до формування її професійних якостей. Успішність перетворень у перехідних суспільствах значною мірою залежить від спроможності молоді конструктивно реалізувати себе в умовах трансформаційних процесів. На цьому етапі зростає роль освіти як основного дієвого інструменту адаптації молоді до самостійного життя, пошуку шляхів власного успіху та кар`єри. Молода людина повинна отримати навички роботи з традиційними та віртуальними інформаційними джерелами, навчитися знаходити нові, інноваційні рішення, вміти працювати в команді, вигідно презентувати себе та свої результати в умовах конкуренції. Студент повинен відчувати постійну потребу в самоосвіті і вміти її реалізовувати. В сучасних умовах, окрім якісної професійної підготовки, обов`язковим, безкомпромісним та невід’ємним пунктом конкурентоспроможності фахівця вважається знання іноземної мови на достатньому або вищому рівні. Тому одним з головних завдань викладача англійської мови в сучасному вищому навчальному закладі є навчання англомовному професійному спілкуванню, забезпечення максимальної активізації комунікативної діяльності студентів на занятті під керівництвом викладача.

В кризовий період економіки значну роль відіграє зацікавленість студента в навчанні, бачення ним перспектив власного розвитку в контексті своєї спеціальності. Іноземну мову в вищому навчальному закладі студент вивчає під впливом багатьох факторів. Тут не останню роль відіграють  зміни, які відбулися в країні та в світі протягом двох останніх десятиліть. З одного боку, це розширення іншомовних контактів в професійній діяльності та у приватному житті, з іншого боку, це різкі зміни в розвитку промисловості та технологій. Такі зміни пов’язані з ліквідацією або перенаправленням багатьох великих спеціалізованих підприємств в країні. Діяльність існуючих підприємств здійснюється в умовах значних перетворень в структурі виробництва та товарообміну.В наш час незалежна Україна активно налагоджує і розвиває ділові, професійні та культурні зв’язки з англомовними країнами. У зв’язку з цим особливої важливості набуває підготовка фахівців немовного профілю до міжкультурних контактів не лише у професійній, але й побутовій сферах. Для задоволення цієї мети Програма з англійської мови професійного спрямування передбачає формування соціокультурної компетенції спеціалістів, розвиток комунікативних умінь, типових для поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях. 

Ця стаття висвітлює питання зміни підходу до викладання іноземних мов, адже з мінімальною кількістю годин в навчальному плані, протягом нетривалого періоду викладання іноземної мови в немовних ВНЗ, потрібно підготувати фахівця, який добре володіє іноземною мовою. Це можливо через формування у студента необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і писемній формі, тобто розвитку комунікативних умінь і навичок. Комунікативні мовні компетенції забезпечують людині можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби. Тому викладачі іноземних мов шукають нові підходи для активізації навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів.

Максимально стислий курс іноземної мови у немовних ВНЗ вносить свої корективи у програму, висуваючи як найактуальнішу проблему самостійної та дистанційної роботи студентів. Правильно організувати самостійні заняття, допомогти студентам вибрати відповідну методику, знайти достойні матеріали, підручники та словники - і навчання перетвориться на хобі. Важливо визначити мету та направити всі зусилля на її досягнення. Для чого тому або іншому студенту потрібна англійська мова? Вести листування з діловими партнерами? Читати улюблені книги в оригіналі? Спілкуватися через Інтернет? Прагнення будувати майбутню кар`єри таким чином, щоб мати відрядження або подорожі за кордон?

Звичка займатися регулярно дозволить студентам з часом підняти рівень знань. У вік Інтернету знайти англомовного співрозмовника ні для кого не складає проблеми. Спілкуючись з іноземцями, студенти зможуть розширити коло спілкування та підвищити рівень говоріння.Самостійна робота студентів при вивченні англійської мови відіграє першорядну роль. Згідно з Положенням “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних завдань. У процесі навчання засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків – слух і зір. Якщо навчальний матеріал опрацьовується самостійно, виконуються завдання від постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації. Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів занять. Крім того, самостійна робота при вивченні професійної англійської сприяє: поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей студента. Власне тому самостійна робота при вивченні професійної англійської є головним резервом підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Самостійна робота студентів на заняттях з англійськоїої мови проводиться часто, оскільки цього потребує специфіка предмета. Студентиі самостійно виконують завдання, пов’язані як із засвоєнням знань (лексики, граматики), так і з розвитком навичок і вмінь (аудіювання, вимови, діалогічного і монологічного мовлення, читання, письма).

Хотілося б звернути увагу на метод вивчення англійської мови, який є достатньо новим в українській освіті – це метод дистанційного навчання. Маючи на "озброєнні" комп'ютер і Інтернет, студент дуже швидко можете виконати будь-який запит до системи, а також у найкоротший термін отримати відповідь, нове завдання або отримати детальний розбір своїх помилок. Дистанційний метод вивчення англійської мови, який практикується сьогодні багатьма українськими ВНЗ має величезну перевагу перед іншими способами вивчення англійської мови - це оперативність, доступність і наявність свого персонального викладача. Тісна інформаційна взаємодія дозволяє ефективно вивчати англійську мову, оскільки в даному випадку розвивається, і граматика, і з кожним заняттям поповнюється словниковий запас англійських слів. По праву можна вважати, що дистанційне навчання може замінити репетитора. Дистанційне навчання дає можливість вивчати мову з будь-якої точки земної кулі. Єдиною умовою є наявність комп`ютера та підключення до мережі Інтернет.

Дистанційне навчання конкурує по якості з очним навчанням, оскільки розраховане на досягнення ефекта присутності студента на занятті в аудиторії. Позитивним є те, що Вам не потрібно витрачати час на дорогу та гроші на придбання навчальних матеріалів (студент їх одержує в електронному вигляді).

Навчання проводиться викладачами, досвідченими в цій сфері викладання. Спілкування з викладачем відбувається під час кожного заняття. За допомогою дистанційного навчання студент має можливість вивчити як англійську мову на розмовному рівні, так і підготуватися до здачі іспитів.

Незважаючи на те, що це не зовсім звичайний спосіб навчання англійської мови, цей метод з кожним роком все стає все більш популярним, як в якості додаткового вивчення базового предмету, так і в якості самостійного, цілком якісного навчання англійської мови.

Студент під час дистанційного заняття може максимально реалізувати свою пізнавальну активність, крім того, після заняття в реальному часі він отримує домашнє завдання, яке на наступному занятті він повинен буде представити викладачу і отримати відповідну оцінку.

Існує два основні підходи до вивчення англійської мови: традиційний і комунікативний.

Традиційний підхід вивчення англійської - це комбінація аудіолінгвального і граматико-переказного методів. Коли сьогоднішній студент вивчав іноземну мову в школі, саме тоді він познайомився з граматико-перекладним методом. Вправи з граматики, переказ текстів, вивчення віршів, розширення словникового запасу за допомогою списків слів, переклади текстів різних характерів та ін. Але в більшості випадків такий метод не виправдовував витрачених зусиль ані учнів, ані викладачів, які, безумовно, намагалися зробити свої уроки різними, цікавими та корисними.

Аудіолінгвальний метод вивчення англійської мови набагато ефективніший за попередній. Він повністю реалізовувався в лінгафонних кабінетах - а сьогодні ви можете придбати диски із записами вправ. Навчання полягає в прослуховуванні і відтворенні діалогів - на їх основі вивчається граматика. Комунікативний підхід поєднує методики, в яких використовують ігри, дебати, завдання на пошук помилок, на порівняння, аналіз ситуацій. Цей підхід - один з найефективніших сьогодні, особливо він є ефективним у самостійній роботі студента, який прагне знати и вивчити більше, ніж пропонує йому програма. Він не просто вчить мови - він вчить користуватися мовою.

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність, яка планується та контролюється викладачем. Студент виконує її під керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. Всі зазначені види самостійної роботи викладачі включають у загальний рейтинг оцінювання умінь. Кожен із зазначених видів самостійної роботи є позааудиторним і потребує від студентів наполегливої праці. Тому одним із головним завданням викладача при організації самостійної роботи студентів з професійної англійської є розробка форм і методів організації контролю за виконанням самостійної роботи. Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного опрацювання, передбачений робочим навчальним планом, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. Контроль самостійної роботи з боку викладача включає: відповідь на контрольні або тестові питання; перевірку рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики, перевірку конспекту з лексичними та граматичними вправами; перевірку домашнього читання; перевірку усних тем і т. д.

Отже, самостійна робота студентів у вищих навчальних закладах при вивченні професійної англійської становить невід’ємну складову навчального процесу. Самостійна робота сприяє поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей студента.ЛІТЕРАТУРА:
1. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах /

И.М. Берман. – Москва: Высшая школа, 1970. – 232 с.
2. Бородіна Г.І. Комунікативні завдання на базі професійно-орієнтованого тексту при навчанні ESP/ Г.І. Бородіна, А.М. Спєвак // Вісник ХНУ. – 2009. – N 14. – С. 40–45.

3. Кісіль М.В. Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ / Кісіль М. В. // Вісник Черкаського університету. – Серія “Педагогічні науки”. – Вип. 135. – Черкаси, 2008. – С.47 –50.4. Серова Т.С. Психологические и лингво-дидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе / Т.С. Серова. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 232 с.
5. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С.К. Фоломкина. – Москва: Высшая школа, 1987. – 207 с.

Сучасні проблеми викладання англійської мови у немовних ВНЗ

Наукова дискусія: теорія, практика, інновації: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Нова дискусія: теорія, практика, інновації" ( м. Київ 28-29 березня 2014 р. ) / Парнерство "Нова Освіта" - Київ.: 2014.-128 с.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»

Скачати 84.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка