Сучасні тенденції навчання іноземних мов у початковій школіДата конвертації06.09.2018
Розмір3.83 Mb.
ТипКонцепція

Сучасні тенденції навчання іноземних мов у початковій школі

 • Ніколаєва С.Ю.
 • доктор педагогічних наук професор
 • КНЛУ

Мета виступу

 • Розглянути систему навчання іноземних мов (ІМ) у початковій школі (ПШ) і зробити спробу визначити сучасні тенденції розвитку цієї системи.

Складові навчального процесу

Організація навчання (н) ІМ

 • Підходи до н. (вихідні концептуальні положення)
 • Цілі н. («з якою метою навчати?»)
 • Зміст н. («чого навчати?»)
 • Принципи н. («як організувати навчальний процес?»)
 • Методи н. («як навчати?» – шлях до поставленої мети)
 • Засоби н. («за допомогою чого навчати?»)
 • Форми н. («які уроки проводити?»)
 • Умови н. («що забезпечує ефективність організації навчання?»)

Підхід до навчання ІМ у ПШ

 • Базова категорія навчання ІМ,
 • яка визначає стратегію навчання і вибір методу навчання у ПШ, за допомогою якого реалізується ця стратегія; точка зору на сутність того, як слід навчати ІМ.

Основні підходи до навчання ІМ у ПШ

 • Компетентнісний: формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності
 • Культурологічний: взаємопов’язане навчання ІМ і культури
 • Рівневий: процес навчання ІМ орієнтований на європейські рівні володіння мовою (відкриття, виживання, рубіжний, просунутий, автономний, компетентний); для ПШ – рівень А1
 • Комунікативно-діяльнісний
 • Рефлексивний
 • Центрований на учні

Державні документи в галузі освіти

 • Національна рамка кваліфікацій
 • Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки
 • Концепція державної мовної політики України
 • Проект Закону України «Про вищу освіту»
 • Державний стандарт початкової загальної освіти
 • Проект Державного стандарту базової та повної середньої освіти

Рекомендований для української освіти термін

Компетентність

 • Набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, навичок, умінь, досвіду, цінностей, ставлення тощо, які можуть комплексно реалізовуватися на практиці.

Компетенція

 • Суспільно визнаний рівень знань, навичок, умінь, ставлень у певній сфері діяльності людини.

Ключова компетентність (КК)

Європейська класифікація КК

 • у рідній мові
 • в іноземних мовах (2-3 мови)
 • культурна
 • навчальна
 • комп'ютерна
 • математична, фундаментальна природничо-наукова і технічна
 • міжособистісна, міжкультурна, соціальна і громадянська
 • у підприємництві

Українська класифікація КК

 • навчальна
 • соціальна
 • загальнокультурна
 • громадянська
 • у використанні ІКТ
 • здоров’язбережувальна

Перша сучасна тенденція

 • Перехід з наступного навчального року на новий “Державний стандарт початкової загальної освіти” (2011 р.) є підґрунтям для:
 • зміни назви навчального предмету з ІМ на ІМіК
 • переходу у галузі навчання ІМіК на термін “компетентність” і уточнення складових іншомовної комунікативної компетентності
 • детального опису рівня А1 володіння іноземною мовою і культурою у ПШ

Цілі навчання ІМіК у ПШ

Практична мета

 • Формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності (ІКК), тобто здатності успішно вирішувати завдання взаємодії і взаєморозуміння із носіями мови, яка вивчається, відповідно до норм і культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого спілкування.
 • Уточнені компоненти ІКК
 • ІКК
 • Мовленнєві компетентності:
 • в Г, А, Ч, П, Перекладі
 • Лінгвосоціокультурна компетентність
 • Мовні компетентності:
 • фонетична, лексична, граматична, у техніці читання і письма
 • Навчально-стратегічна компетентність:
 • навчальна і стратегічна компетентності

Узагальнені рівні володіння мовою за ЗЄР

 • А
 • В
 • С
 • Елементарний користувач
 • Незалежний
 • користувач
 • Досвідчений
 • користувач
 • А1
 • А2
 • В1
 • В2
 • С1
 • С2
 • Інтродуктивний або
 • “відкриття”
 • Середній
 • або “виживання”
 • Рубіжний
 • Просунутий
 • Автономний
 • Компетентний

Деталізовані рівні володіння мовою за ЗЄР

 • А
 • В
 • С
 • Елементарний користувач
 • Незалежний
 • користувач
 • Досвідчений
 • користувач
 • А1
 • 1
 • А2
 • В1
 • В2
 • С1
 • С2
 • 10
 • А2.1
 • 2
 • А2.2
 • 3
 • В1.1
 • 4
 • В1.2
 • 5
 • В2.1
 • 6
 • В2.1
 • 7
 • С1.1
 • 8
 • С1.2
 • 9

Деталізовані рівні володіння ІМ у ПШ (за О.О.Паршиковою)

 • Рівні ІКК
 • Проміжні
 • рівні ІКК
 • Способи реалізації
 • елементарного
 • Іншомовного спілкування
 • Тип елементарного
 • Іншомовного спілкування
 • А1.1
 • А1.1.1
 • Наслідування. Сприйняття, розуміння, імітація ЛО і МЗ, їх засвоєння і репродукування без змін
 • Початкове іншомовне спілкування
 • А1.1.2
 • Те ж + репродукування МЗ з незначними змінами
 • __ //__
 • А1.2
 • А1.2.1
 • Узагальнення + продукування висловлювань за допомогою синтаксичної реорганізації…
 • Проміжне іншомовне спілкування
 • А1.2.2
 • … морфологічної реорганізації…

Друга сучасна тенденція

 • Уточнення складових ІКК згідно з новим Стандартом початкової освіти
 • Визначення цілей навчання у ПШ відповідно до конкретизованих підрівнів володіння ІМіК

Предметний аспект змісту навчання ІМіК у ПШ

Процесуальний аспект змісту навчання ІМіК у ПШ

Третя сучасна тенденція

 • Оновлення предметного аспекту змісту навчання ІМіК у ПШ
 • Визначення процесуального аспекту змісту навчання ІМіК у ПШ згідно з оновленим предметним аспектом змісту навчання ІМіК
 • Створення методичних засад відбору мовних мінімумів навчання ІМіК у ПШ

Загальнодидактичні принципи (П.) навчання ІМіК

 • П. особистісно орієнтованої спрямованості навчання
 • П. свідомості
 • П. творчого характеру навчання
 • П. діяльнісного характеру навчання
 • П. автономності навчання

Загальні методичні принципи (П.) навчання ІМіК

 • П. комунікативності
 • П. комунікативно спрямованого формування мовленнєвих навичок
 • П. інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності та аспектів мови
 • П. взаємопов'язаного навчання мови і культури
 • П. урахування рідної мови і культури
 • П. домінуючої ролі вправ
 • П. автентичності навчальних матеріалів
 • П. розвитку автономності учнів
 • П. індивідуалізації формування іншомовної комунікативної компетентності

Спеціальні методичні принципи (П.) навчання ІМіК у ПШ

 • П. природовідповідного навчання
 • П. розвиваючого навчання
 • П. культуротворчого навчання

Принцип природовідповідного навчання

 • Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів:
 • мимовільної уваги і запам'ятовування
 • інтуїтивного розуміння і переживання
 • емоцій та уяви
 • схильності до гри

Принцип розвиваючого навчання

 • навчання у співробітництві з учителем з врахуванням пізнавальних процесів учнів, які ”дозрівають”
 • розвиток пізнавальних процесів учнів за допомогою предмета ІМіК
 • підтримка процесів усвідомлення способів оволодіння ІМіК і мовних закономірностей ІМ

Принцип культуротворчого навчання

 • пробудження в учнів інтересу до нової мови і культури іншого народу
 • реалізація іншомовної діяльності на основі образотворчої, художньої, музичної, ігрової та інших видів діяльності

Четверта сучасна тенденція

 • Осучаснення принципів навчання ІМіК у ПШ згідно з новітніми вітчизняними і зарубіжними дослідженнями у галузі методики формування ІКК

Метод навчання ІМіК

 • напрям у навчанні ІМіК у широкому значенні
 • спосіб формування в учнів складових іншомовної комунікативної компетентності

Методи-напрями навчання ІМіК

 • Провідний метод навчання ІМіК -комунікативний

Комунікативно-ігровий метод навчання ІМ у ПШ (за О.О.Паршиковою, 2010 р.)

 • Організація комунікативно-ігрової діяльності молодших школярів, яка забезпечує мотиваційну, змістову і процесуальну основи для моделювання у навчальному процесі з ІМіК адекватних їхнім віковим особливостям ситуацій іншомовного спілкування з метою формування ІКК на елементарному рівні.
 • Методи-способи навчання ІМіК

Класифікація прийомів (П.) навчання ІМіК у ПШ

 • П. з елементом змагання: ігри, конкурси, вікторини
 • П. з елементом загадування: шаради, загадки, кросворди
 • П. з елементом перевтілення: ігри-пантоміми, скетчі, інсценівки, рольові ігри
 • П. з елементом художнього виконання: лічилки, скоромовки, римування, вірші, пісні
 • П. з елементом сюжетної організації: казки, легенди, байки, та інші історії

Приклади прийомів навчання ІМіК у ПШ

 • Ляльковий театр…
 • “ Хоровод ”
 • “ З’єднай ”
 • “ Пізнати, вибрати, показати ”
 • “ Пізнати і розкласти ”
 • “ Подвійне коло ”
 • “ Ланцюжок ” тощо

П’ята сучасна тенденція

 • Поява у вітчизняній методиці навчання ІМіК нових методів навчання у початковій школі і розробка відповідних ним прийомів навчання

Типології засобів навчання

 • Для вчителя, для учнів, для вчителя і для учнів
 • Основні, допоміжні, додаткові
 • Нетехнічні, технічні

Засоби навчання ІМіК учнів ПШ Державний стандарт початкової загальної освіти Програми з ІМіК для ПЧ Навчально-методичний комплекс з ІМіК

 • Типи складу НМК
 • Компоненти НМК для ПШ
 • Обов’язкові
 • Факультативно-обов‘язкові
 • Факультативні
 • Мінімально-необхідний
 • підручник, книга для вчителя, аудіопосібник (1-го – 4-ий класи)
 • Достатній
 • підручник, книга для вчителя, аудіопосібник
 • (1-го – 4-ий класи)
 • книга для читання, аудіовізуальний і комп‘ютерний посібники (1-го–4-ий класи)
 • Повний
 • підручник, книга для вчителя, аудіопосібник
 • (1-го – 4-ий класи)
 • книга для читання, аудіовізуальний і комп‘ютерний посібники
 • (1-го – 4-ий класи)
 • Зошит для самостійної роботи, збірник тестів, глосарій, граматичний довідник, візуальний посібник (1-го – 4-ий класи)

Мовний портфель учня

 • Засіб навчання, який сприяє формуванню в учнів іншомовної комунікативної компетентності і їхньому особистісному розвитку як суб’єктів освітнього процесу.
 • Пакет робочих матеріалів, які відображають результати навчальної діяльності учнів з ІМіК.

Шоста сучасна тенденція

 • Поступове підвищення якості вітчизняних підручників з ІМіК для ПШ
 • Розширення номенклатури засобів навчання ІМіК
 • Упровадження в навчальний процес з ІМіК інформаційно-комунікаційних технологій

7. Урок ІМіК у ПШ

Типи традиційних уроків ІМ у ПШ

Типи нетрадиційних уроків ІМ у ПШ

 • Урок - турнір
 • Урок - гра
 • Урок - КВК
 • Урок - екскурсія
 • Урок - конкурс
 • Урок - мрія
 • Урок – проект тощо

Вимоги до уроку ІМ у ПШ

Сьома сучасна тенденція

 • Збільшення уваги до нових типів нетрадиційних уроків ІМіК у ПШ

8. Умови успішної реалізації системи навчання ІМіК

 • Рівень сформованості у вчителя міжкультурної іншомовної комунікативної і методичної компетентностей
 • Особистісна готовність учнів до навчання у школі
 • Вмотивованість учнів і вчителів
 • Обсяг навчального навантаження учнів 1-го класу
 • Забезпеченість навчально-методичними комплексами
 • Дякую за увагу!

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка