«сучасні тенденції розвитку інфляційних процесів та їх макроекономічне регулювання»Сторінка1/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

на тему:

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ»
Студента II курсу, групи БС-23

напряму підготовки «Банківська справа»

(«Банківські технології і процеси»)

Разуваєва В. В.

Керівник: к.е.н., доцент Сисоєва Л. Ю.

Національна шкала __________________


Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______


Члени комісії:

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

Суми – 2014 рікЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ …………………………………………………….....

5


1.1

Сутність інфляції та її види……………………………………...

5

1.2

1.3


Способи регулювання інфляційних процесів на макрорівні….

Вплив інфляції на економічний стан країни……………………12

20

Висновки до розділу 1……………………………………….…..

23

РОЗДІЛ 2

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ…..…………...

25


2.1

Порівняльна характеристика розвитку інфляційних процесів в різних країнах……………………...………………………..…

25

2.2

Сучасний розвиток інфляційних процесів в Україні…….….…

33

2.3

Прогнозування розвитку інфляційних процесів в Україні. …..

39
Виcнoвки дo poзділу 2…………………………………………..

43

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...

45

CПИCOК ВИКOPИCТАНИХ ДЖЕPЕЛ………………………………………..

ДОДАТКИ……........................………………………………………………......45

49

ВСТУП

На сьогоднішній день однією з найголовніших задач, що виникають перед урядом є стабілізація економічних процесів, що є запорукою стабільного розвитку національної економіки. У сучасних ринкових умовах одним із головних інструментів впливу держави на розвиток економічних процесів у країні є грошово-кредитна політика. Беручи до уваги сучасну фінансово-економічну ситуацію, що на сьогодні склалася у світі, більшість економічно розвинених країн намагаються втримувати стабільність власних національних валют і зниження інфляційного рівня. Вітчизняні та міжнародні дослідники вважають інфляцію найголовнішою загрозою для України, навіть більшою в порівнянні зі зниженням темпів економічного розвитку. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки в Україні надзвичайно актуальним є питання щодо встановлення контролю над розвитком інфляційних процесів та дослідження факторів, що впливають на збільшення рівня інфляції. На основі проведеного дослідження необхідно зазначити, що на сучасному етапі розвитку економіки України надзвичайно гостро постало питання щодо зниження інфляційного рівня.Метою даної курсової роботи є дослідження розвитку інфляційних процесів в Україні, виділення певних особливостей та закономірностей.

Об’єктом є економічні відносини, що виникають в країні при реалізації заходів антиінфляційної політики.

Предметом курсової роботи є вплив факторів на розвиток інфляційних процесів в Україні.

У курсовій роботі використано декілька методів, серед них: метод наукової абстракції (для визначення тенденцій і особливостей інфляційних процесів в країні), монографічний (під час аналізу деяких теоретичних питань), статистичних по­рівнянь (під час порівняння показників рівня інфляції деяких країн). Також використовувалися методи аналізу та синтезу, табличний, графічний і метод групування.

Інформаційною базою для написання курсової роботи є: підручники, навчальні посібники, науково-дослідні статті, тематичні збірники, довідники, законодавчі документи та офіційні сайти НБУ.

РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИЧН ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

    1. Сутність інфляції та її види

На сьогодні дуже важливим індикатором прояву негараздів в економіці країни є інфляція, що характеризується загальним підвищенням цiн на тoвари та пoслуги і зниженням купiвельної спроможності грошей. Невеличкі темпи інфляції можуть мати позитивні наслідки: зростання обсягів інвестицій, і як нaслідок, збiльшення виробництва, зростання доходів фірм, підприємств. Але інфляція як економічне явище частіше за все призводить до негативних наслідків для економіки країни: скорочення темпів економічного розвитку, що супроводжується структурною деформацією економічних відносин, гостротою дисбалансу платіжних відносин, зниженням темпів виробництва, порушенням закону руху грошових потоків, стрімким зростанням цін, зниженням життєвого рівня населення і знеціненням національної грошової одиниці, що призведе до загострення соціального конфлікту у населенні країни[3].

Розглянемо, які існують підходи до визначення поняття «інфляція». (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Підходи до визначення поняття «інфляція»

Автор

Визначення інфляції

Козак Ю.Г.[2]

Процес зростання цін, спричинене надмірним збільшенням кількості грошей, що обертаються в країні.

Савлук М.І.[1]

Процес зниження купівельної спроможності грошей, що супроводжується зростанням цін.

Узаров А. У.[4]

Процес тривалого зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Базилевич В.Д. [11]

Інфляція - це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги.

Продовження таблиці 1.1

Національний банк України[7]

Форма порушення законів грошового обігу, порушення макроекономічної рівноваги, дисбаланс попиту і пропозиції.

Климко Г.Н.[10]

Тривале і швидке знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обігу.

Проаналізувавши дані визначення можна прийти до висновку, що інфляція - це знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, що виявляє себе через зростання цін. Термін інфляція має латинське походження (inflatio) і перекладається "здуття"[1,8]. Вживання терміну «інфляція» розпочинається з 70-х років XIX ст. і стосувалось грошового обігу в Північній Америці, що був переповненений паперовими знаками, що випускалися за період громадянської війни. Відтоді поняття «інфляція» набуло широкого поширення у науковій літературі та практичному лексиконі.

Інфляція не виникає раптово. ЇЇ розвиток являє собою тривалий процес, який складається з декількох стадій. Відмінності цих стадій полягають у співвідношенні темпів зростання пропозиції грошей та темпів їх знецінення:

Під час першого етапу спостерігається відставання темпів зростання цін від темпів збільшення в обігу грошової маси. Така тенденція пояснює вплив емісійного процесу на розвиток виробництва та те, що зростання пропозиції товарів та послуг має випереджальний характер, а з іншого боку – скорочується швидкість обертання грошей, тому що економічні суб'єкти деякий час не відчувають надмірної кількості в обігу грошей і використовують їх для нагромадження, формуючи певні заощадження. Це призводить до вилучення зайвих грошей з обігу, послаблення інфляційного тиску на ціни товарів та послуг, і вони протягом певного часу залишаються майже незмінними або їх підвищення відбувається повільніше, ніж зростання грошової маси.

Під час другого етапу - випереджання темпів зростання цін над темпами зростання в обігу. грошової маси. Причиною цього явища стає те, що прискорюється процес обертання грошей, і він випереджає темпи процесу збільшення кількості цих грошей в обігу. Основними причинами цього є появлення недовіри у суб'єктів ринку до грошей і поширення бажання як найшвидше їх позбутися; стрімке поширення бартерних операцій, і, як наслідок цього, звужується товарна основа грошової маси в обігу; відбувається знецінення грошей, результатом якого є зниження рівня виробництва, обсягу товарообороту; виникає процес безробіття, результатом якого є зниження попиту на гроші.

Під час третього етапу також відбувається зростання цін, але воно має нерівномірний стрибкоподібний характеру, тобто темпи зростання цін спочатку випереджають темпи зростання грошової маси, а потім можуть відставати від них. Це пояснюється, з одного боку, із впливом інфляційних факторів, подолання яких так і не відбулося, а з іншого - з так званим «грошовим голодом» та з кризою неплатежів, що погашається за допомогою імпульсивної емісії. На даному етапі постає питання: чи потрібно утримувати рівень цін і при цьому не емітувати додаткових грошей, що призведе до пригнічування виробництва, або ж здійснювати чергову емісію, тим самим прискорювати розвиток інфляції? Вирішення цих проблем і забезпечує так звану «рвану» тенденцію до збудження та до згасання інфляційних процесів, що в фіналі призводить до появи інфляційної спіралі[6].

Щодо видів інфляції, то сьогодні в літературі можна знайти безліч різних їх формулювань. У багатьох випадках авторами не дотримуються певні критерії щодо визначення того чи іншого її виду. Поряд можуть бути вжиті такі поняття інфляції, як інфляція попиту, інфляція цін, інфляція витрат, імпортована інфляція, податкова інфляція тощо. За такої класифікації втрачається будь-яка змістовність самого поняття «інфляція» та його визначеність та значно ускладнюється процес пізнання її сутності.

На сьогодні найбільш коректною та точною є класифікація видів інфляції за трьома ознаками. Перша - за формами прояву. Друга – за темпами знецінення грошей. Третя - за чинниками інфляції.Поділ інфляції за формами прояву зображено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Види інфляції залежно від її форми прояву[1]


Для цінової інфляції проявом якої є зростання цін. Як правило, це зростання тривале й нерівномірне.

Для інфляції заощаджень характерне знецінення грошей через формування вимушених заощаджень. При цьому доходи і ціни зафіксовані державою.

Під час девальвації відбувається падіння курсу національної валюти по відношенню до іноземної.

В країнах, для яких характерна розвинена ринкова економіка, основним видом інфляції є саме цінова, оскільки вимушені заощадження за умов лібералізованого ринку не є можливими, а девальвацію вважається відносно самостійним явищем.

Наступна класифікація інфляції – за темпами знецінення грошей. Види, що виділяють за цією класифікацією зображені на рисунку 1.2.

Повзуча. Для цього виду характерним є прискорення зростання грошової маси в обороті, але при цьому не відбувається помітне підвищення цін. Характерним є незначне їх зростання - до 5% на рік.Помірна, або відкрита інфляцію. Для цього виду характерним є прискорення знецінення грошей, яке проявляється через зростання цін. Межі зростання - 5-20% на рік. Такий вид інфляція стає відчутним для економічних суб'єктів. Для того, щоб підприємство або фірма мала змогу й надалі здійснювати продуктивну діяльність, вживаються певні адаптаційні заходи. Найбільше це властиво монопольним підприємствам. У відповідь на зростання попиту, монополісти прискорено підвищують ціни на свої товари. У свою чергу, це призводить до збільшення витрат покупців. Єдиний вихід їх компенсувати – підвищити ціни на свою продукцію. Через деякий час відбувається поширення інфляції на всі сектори економіки. Відбувається порушення ринкової рівноваги.

Рисунок 1.2 – Види інфляції за темпами знецінення грошей [5]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка