«сучасні тенденції розвитку інфляційних процесів та їх макроекономічне регулювання»Сторінка4/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Також серед позитивних наслідків реформи слід виділити знищення дефіциту товарів, поступове збільшення реальних доходів населення, зміна структури економіки – збільшення частки приватного сектору. Через все це поступово збільшується обсяг зовнішньої торгівлі. Також відбувається зростання продуктивності праці. Тобто жорстка державна політика, яка була здійснена під час реформи, себе виправдала.

Далі розглянемо інфляційні процеси в України. Слід відзначити, що інфляція для економіки України була характерною ще при знаходженні її у складі колишнього СРСР. Тому для подальшого дослідження інфляційних процесів в Україні необхідно визначити головні риси соціально-економічного життя суспільства під час переходу від командно-адміністративних до ринкових методів регулювання економікою. Своєрідність цього етапу зумовлювалась тим, що в той період відбувалося домінування державного монополізму та існування великих диспропорцій в економіці, тобто домінуванні важкої промисловості.

Також необхідно зазначити, що у спадок від колишнього СРСР Україна отримала товарно-грошову розбалансованість. Це призвело до появи дефіциту. Виник так званий «товарний голод», знизилися економічні стимули виробництва, виготовлена продукція мала низьку якість, поширювалися спекулятивні процеси.

Досліджуючи це питання також необхідно враховувати, що для всіх країн, де існувала адміністративна економіка, була характерна прихована інфляція. Проте розвиток інфляційних процесів мав певний ряд особливостей.

Найбільш вражаюча особливість інфляційного процесу в економіці України є те, що у 1992-1993 роках набула свого розвитку гіперінфляція. Згідно з рішенням Верховної ради та урядом України здійснювався великий обсяг кредитних емісій, необхідність якої була викликана гострими економічними чи соціальними потребами. Вже у 1992 році розмір кредитної емісії складав 1 трлн. карб., а у 1993 році – вже 30 трлн. карб. Також слід зазначити деякі особливості впливу емісійного процесу на розвиток інфляційних процесів в Україні. Через панування монополізму з боку держави та через відсутність ринкової конкуренції політика лібералізації цін, що почала проводитися з січня 1992 року, зводилася до застосування адміністративних методів щодо підвищення цін, яке виступило основним засобом вирішення власних бюджетних потреб. Тобто можна стверджувати, що грошова емісія була вимушеним заходом з боку держави, а не першопричиною виникнення інфляції. Це був результат адміністративного підвищення цін.

Динаміка розвитку інфляційних процесів зображена на рисунку 2.3.Рисунок 2.3 – Динаміка розвитку ІСЦ України у 1991-2000 рр.,% [20]


Також слід зазначити деякі особливості впливу емісійного процесу на розвиток інфляційних процесів в Україні. Через панування монополізму з боку держави та через відсутність ринкової конкуренції політика лібералізації цін, що почала проводитися з січня 1992 року, зводилася до застосування адміністративних методів щодо підвищення цін, яке виступило основним засобом вирішення власних бюджетних потреб. Тобто можна стверджувати, що грошова емісія була вимушеним заходом з боку держави, а не першопричиною виникнення інфляції. Це був результат адміністративного підвищення цін.

Важливим чинником розвитку інфляції та емісійних процесів вважають саму необхідність покриття дефіциту державного бюджету. Дефіцит державного бюджету був викликаний тонізацією економіки та зменшенням податкової бази, насамперед обсягу валового внутрішнього продукту. Динаміка ВВП України у 1991-2000 роках зображено на рисунку 2.4.


Рисунок 2.4 – Динаміка обсягу ВВП України у 1991-2000 роках, % [21]


Саме значне зниження виробництва та його ефективності викликало зменшення бази оподаткування і відповідного поповнення прибуткової частини держбюджету. І через це реальні податкові доходи держбюджету починають невпинно скорочуватись, незважаючи на всі зусилля держави, спрямовані на недопущення цього. Ці показники мають тенденцію до зниження 54,4% ВВП у 1994 році, до 43,0% у 1996 році і 40,8% у 1998 році.


отклоняясь немного от текущих рассуждений, позволим себе отметить следующие моменты, на которых мы остановимся более подробно в других разделах работы, а именно: практическая и научная значимость,

как утверждают многие авторы,

своевременное законодательное регулирование соответствующих процессов могло бы привести к более динамичным изменениям,

как отмечают ученые из Германии,

автор работы согласен с поставленным акцентом,

как более крупные так и менее значимые исследования,

как отмечают многие ученые, аналогичные ситуации могут возникать относительно часто и вызывать в свою очередь соответствующие проблемы,

конечно, можно с этим согласиться, но не всегда,

как отмечают ученые из США,

значительный вклад в изучение и развитие теории внесли как отечественные ученые так и их зарубежные коллеги, в основном из США, Германии и Израиля,

только данные подтвержденные практикой могут дать качественный ответ,

глобальные технологические процессы, которые вызывают не только изменения на внешнем уровне, но и могут вызывать существенные изменения на всех внутренних уровнях,

качественно новый подход выработан отечественными учеными относительно рассматриваемой в работе проблеме относительно недавно,

искажение информации на данном этапе может приводить к затруднению интерпретации результатов исследования,

автор полностью разделяет данное утверждение,

значительный вклад в изучение и развитие теории внесли как отечественные ученые так и их зарубежные коллеги, в основном из США, Германии и Израиля,

данной точки зрения, кстати, придерживается большая часть как отечественных так и зарубежных ученых,

отклоняясь немного от текущих рассуждений, позволим себе отметить следующие моменты, на которых мы остановимся более подробно в других разделах работы, а именно: практическая и научная значимость,

уровень фактического материала коррелирует с теоретическими изысканиями,

автор работы согласен с поставленным акцентом,

кстати, более 70% научных работ посвященных нашей проблеме – являются всего лишь интерпретацией основных постулатов,

как более крупные так и менее значимые исследования,

искажение информации на данном этапе может приводить к затруднению интерпретации результатов исследования,

на основании статистических исследований аналогичные тенденции являются закономерными и беспрецедентными,

можно отметить следующие моменты,

как описывается в научной литературе,

стоит отметить и следующий факт: с течением времени взгляды многих ученых меняются в сторону глобалистических тенденций,

как отмечают ученые из США,

взаимодополнение и взаимозаменяемость – неотделимая сущность соответствующих процессов,
Фінансування дефіциту державного бюджету відбувалося також на кредитній основі, за домогою прямого кредитування Національним банком України уряду, що в свою чергу також призводило до неминучого збільшення грошової маси. Ці гроші не виступали в ролі капіталу, практично оберталися лише один раз і потім перетворювалися на бюджетне дотаційне фінансування. Вони становили на 1 січня 1994 року в загальному обсягу випуску платіжних засобів 85,9%, або 141,5 трлн. крб.. Така емісія призводить до розвитку інляційних процесів, оскільки до центрального банку держава звертається саме тому, що вона не має можливості залучити ніякий інший кредит. Банкноти, випущені для цієї позики, є додатком до обігу і провокують інфляцію.

Також причиною розвитку інфляційних процесів була структура податкових надходжень. Якщо порівнювати Україну із промислово розвиненими країнами, де частка прямих податків у загальній сумі, що надходить до бюджету становить 60-80%, то в Україні – лише 27-18%.

Слід звернути увагу також на зовнішньо економічні чинники. Найвагоміші з них:


 • зростання цін на імпортовані товари;

 • доларизація економіки України;

 • відтік капіталу з України;

 • зростання зовнішнього боргу[29].

Для стабілізації національної економіки та інфляційних процесів в Україні було проведено грошову реформу. Вона складалася з 3 етапів.

Перший етап охоплює січень-листопад 1992 року. В цей період було введено нову грошову одиницю – купоно-карбованець та були забезпечені умови щодо його функціонування. Це був єдиний спосіб збалансувати грошовий обіг в Україні. Також урядом країни було сформовано власний емісійний механізм.

Під час другого етапу листопад (листопад 1992 - серпень 1996 року) Президентом України було підписано указ «Про реформу грошової системи України», який визначав впровадження купоно-карбованця й у сферу безготівкового обігу. Рубль втратив функцію національної грошової одиниці.

Під час третього етапу (2 -16 вересня 1996 року) урядом була проведена масштабна грошова реформа. Її результатом стало введення в обіг постійної грошової одиниці – гривні. Головним досягненням цієї реформи стало стабілізація грошового та валютного ринків[6].

Наслідки грошової реформи в Україні:


 • було введено власну грошову одиницю;

 • стабілізація курсу гривні;

 • підвищення довіри до національної валюти[22].

На відміну від Польщі уряд України не вдавався до жорстких адміністративних методів. Це дозволило уникнути масового безробіття та втрачання доходів суб’єктів господарювання.

2.2 Сучасний розвиток інфляційних процесів в Україні

Інфляція, як і дефляція, є важливими індикаторами прояву негативних тенденцій в економіці будь-якої країни. Україна також не є виключенням. Особливо актуальною ця проблема стає в останні декілька років, тобто період, під час якого відбувалися як інфляційні, так і дефляційні процеси в національній економіці. Необхідність дослідження сутності основних факторів та механізмів розвитку інфляційних процесів в сучасних умовах є найбільш актуальним. Це необхідно для того, щоб надавати реальну оцінку стану економіки країни та визначення шляхів його регулювання.

Спершу проаналізуємо динаміку інфляційного процесу в Україні. Проаналізуємо причини виникнення інфляції, що характерні саме для економіки України: • причина циклічного розвитку світової економіки;

 • готівкова та кредитна емісія;

 • диспропорції в структурі національної економіки України;

 • залежність від імпортованих товарів, палива та сировини (зовнішньоекономічна причина)

 • низька частка середнього класу в соціальній структурі;

 • політична причина, яка проявляється у політичній нестабільності та в стосунках з іншими країнами[24].

Зовнішнім проявом інфляції є зниження купівельної спроможності грошової одиниці тобто зростання товарних цін, настання товарного дефіциту, зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземної. На практиці для виміру розміру інфляції найчастіше застосовують індекс споживчих цін. Динаміку зміни індексу споживчих цін зображено на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 – Динаміка зміни ІСЦ України у 2007-2013 рр., %[20]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка