«сучасні тенденції розвитку інфляційних процесів та їх макроекономічне регулювання»Сторінка5/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.79 Mb.
#12246
1   2   3   4   5   6   7   8

За останнє десятиріччя в Україні відбувалися як інфляційні, так і дефляційні процеси. Так званий «інфляційний сплеск» відбувся у 2007-2008 роках і був передвісником фінансової кризи. Приріст індексу споживчих цін за ці роки складав 16,6% та 22,3% відповідно. Так, серед найбільших факторів, що мали вплив на інфляційні процеси слід виділити: загальносвітова тенденція стрімкого підвищення цін на продовольство та енергоносії; проблеми у сфері державних фінансів; високий рівень інфляційних очікувань населення. Саме інфляційні процеси в Україні в 2008-2009 рр. поглибили кризові явища в економіці України, що проявились у дестабілізації обмінного курсу гривні, масовому відпливі коштів із банківської системи, зростанні бюджетного дефіциту та державного боргу[23].

Взаємозв’язок продуктивності праці, що вимірювалась рівнем ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, та рівнями інфляції досліджувався багатьма вченими і був зроблений висновок, що між ними спостерігається обернено пропорційна залежність. Зокрема, в 2006 році найнижча середньорічна інфляція (до 3%) спостерігалася переважно в країнах, де річна продуктивність праці перевищувала 60 тис. дол. США на одного зайнятого, зростання рівня цін на 6-9% - в економіках із продуктивністю праці від 15 до 30 тис. доларів.Також необхідно наголосити про нерозривний зв’язок інфляції з обсягом ВВП. Динаміка обсягу ВВП зображена на рисунку 2.6.

Рисунок 2.6 – Обсяг ВВП України у 2007-2013 рр., млн. грн.[30]


За досліджувальний період спостерігається збільшення обсягу валового внутрішнього продукту, крім 2009 року, який визначається зменшенням його обсягу (913345 млн. грн. проти 948056 млн. грн. у 2008 році). Це можна пояснити наслідками інфляційних процесів в економіці країни, а саме наслідками економічної кризи 2008 року. Тобто це підтверджує наявність зв’язку між інфляційними процесами та обсягами валового внутрішнього продукту.

Як відомо основний канал розвитку інфляційних процесів – це емісійний канал. В таблиці 2.1 зображений обсяг грошової бази та грошових агрегатів М0, М1, М2, та М3 у 2006-2013 році.


Таблиця 2.1 - Динаміка обсягу грошової бази та грошових агрегатів М0, М1, М2, та М3 у 2006-2013 рр. (станом на кінець року), млн. грн.[28]

Рік

ГБ

М0

М1

М2

М3

2007

141901

111119

181665

391273

196156

2008

186671

154759

225127

512527

512727

2009

194965

157029

233748

484772

487298

2010

225692

182990

289894

596841

597872

2011

239885

192665

311047

681801

685515

2012

255283

203245

323225

771126

773199

2013

307139

237777

383821

906236

908994

За період 2006-2013 рр. дані показники мають тенденцію до зростання. Виключення становлять лише значення цих показників у 2009 році. Це пояснюється скороченням обсягу валового внутрішнього продукту в цьому році, оскільки відомо, що обсяг грошової маси в обігу повинен дорівнювати вартості ВВП[28]. Динаміка індексу споживчих цін у 2012 році зображена на рисунку 2.8.


Рисунок 2.8 - Динаміка індексу споживчих цін у 2012, %[25]

Проте в 2012 році спостерігається тенденція до розвитку дефляцій них процесів. Дефляція – це тенденція до зниження середнього рівня цін в економіці. Індекс споживчих цін у цей період встановив 99,8%. Динаміка індексу споживчих цін у 2012 році зображена на рисунку 2.8.

Найменші щомісячні показники ІСЦ складали 99,6% у серпні та листопаді. Це пояснюється впливом так званого сезонного фактору. Це пояснюється високою врожайністю сільськогосподарської продукції і як результат зниженням цін[25].

Основними причинами розвитку дефляційних процесів стало відмова Національного банку України від зовнішнього фінансування, без якого дуже важко підтримати платіжний баланс. Також ситуацію ускладнили кризові явищами в світовій економіці. Уповільнення світового економічного зростання, проблеми в економіці на території Єврозони та Китаю позначилися на притоці капіталу в Україну. Через це Національний банк України був вимушений витрачати резерви для підтримання стабільності національної валюти.

Для того, щоб було можливим підтримання економічної стабільності, Національний банк України почав проведення більш жорсткої монетарної політики, основною метою якої було обмежити ліквідність гривні та зниження тиску на курс іноземної валюти з її боку.

Середні відсоткові ставки на міжбанківському ринку зросли з 3,5% на початку року до 11% у серпні. Останній раз величина відсоткових ставок досягала цієї позначки у 2009 році. Проте тоді рівень інфляції був значно вищим[26].

Згідно зі ствердженнями економістів, дефляція несе за собою скорочення темпів виробництва та зменшення економічного розвитку країни. Проте дефляція 2012 року мала позитивні фрагменти: знизилися інфляційні очікування суб’єктів господарювання, тим самим збільшуючи інвестиції, продовжувалася тенденція зростання обсягу ВВП.

Згідно статті 7 Закону України «Про Національний Банк України» засоби і методи грошово-кредитної політики спрямовані на регулювання обсягу грошової маси[27]. Саме тому, на нашу думку, доцільно досліджувати взаємозв’язок між грошовою масою, грошовими агрегатами та показниками інфляції. Також додатково необхідно дослідити зв’зок між обсягом ВВП та індексом споживчих цін. Для цього необхідно побудувати економетричну модель за допомогою програми Microsoft Office Excel, визначивши рівняння залежності результативної ознаки від факторної, додаток А, формули А.1 – А.6. Оскільки між показниками, які підлягають дослідженню існує мультиколінеарність, необхідно застосувати методи нелінійного програмування.

Отримані результати наведені в таблиці 2.2.


Таблиця 2.2 - Залежність ІСЦ від ВВП, грошової бази та М3, % , [28].

Показник

Щільність зв’язку

ВВП

83,9

ГБ

99,0

М0

83,3

М1

86,7

М2

83,6

М3

76,0

Як свідчать дані, наведені в таблиці 2.2, найбільший тісний зв’язок прослідковується між ІСЦ та грошовою базою (99%). Серед грошових агрегатів найтісніший зв’язок прослідковувався між ІСЦ та М1 - 86%, М0 - 83%, М2 - 83%. Найслабший зв’язок – ІСЦ та М3 (76%). Тобто можна стверджувати, що за результатами дослідження було підтверджено, що основним каналом розвитку інфляційних процесів є емісійний.    1. Прогнозування розвитку інфляційних процесів в Україні

В сучасних умовах, враховуючи всі процеси в національній економіці проблема прогнозування інфляції набуває вагомого значення, оскільки саме від цього буде залежати побудова економічного життя країни у майбутньому.На основі даних індексу споживчих цін у 2004-2013 рр. можливо здійснити прогнозування щодо розвитку інфляційних процесів в Україні. Для цього в середовищі програми Microsoft Office Excel необхідно побудувати модель, яка б могла здійснити адекватний прогноз розвитку явища. Проаналізувавши види економетричних моделей було вирішено обрати адитивну модель, оскільки в ній кожен наступний прогноз робиться на основі попереднього, додаток Б.1 – Б.3. Прогноз розвитку інфляційних процесів у 2014-2016 роках зображений на рисунку 2.9.

Рисунок 2.9 - Прогноз розвитку інфляційних процесів в Україні на 2014-2016 рр., %


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка