«сучасні тенденції розвитку інфляційних процесів та їх макроекономічне регулювання»Сторінка6/8
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.79 Mb.
#12246
1   2   3   4   5   6   7   8

За допомогою прогнозу розвитку інфляційних процесів було встановлено, що за період 2014-2016 рр. відбудеться збільшення індексу споживчих цін. У 2014 році він буде дорівнювати 103,47%, у 2015 році – 106,40%, у 2016 році – 109,93%. Даний прогноз можна вважати оптимістичним, оскільки під час побудови адаптивної моделі не були враховані зовнішні фактори.

Виходячи з даного прогнозу спробували назвати економічні та соціальні наслідки інфляції для цього періоду.

Серед економічних наслідків слід відокремити спричинення посилення хаотичності і диспропорційності розвитку суспільного виробництва. Позичкові капітали будуть спрямовані в галузі, де відбувається швидке зростання цін та навпаки, будуть відволікатися з галузей, де може статися занепад та застій виробництва.

Також спад виробництва може зумовлюватися відпливом капіталів з виробничої сфери у сферу торгівлі, де інфляційне зростання цін підвищує спекулятивні процеси, що в свою чергу прискорює рух капіталів та зростання прибутків.

Негативно впливає інфляція і на кредитні відносини та грошовий обіг. Власники грошових коштів не будуть вкладати їх у банки, якщо депозитний відсоток не компенсує інфляційні витрати. Якщо банки будуть збільшувати депозитний відсоток, то в результаті відбудеться подорожчання банківських послуг і, як результат, скорочення попиту на ці послуги.

Також відбудеться погіршення зовнішньоекономічних зв’язків з іншими країнами. Курс національної валюти суттєво знизиться по відношенню до іноземної[19].

До наслідків у соціальній сфері можна віднести процес перерозподілу доходів між найманими працівниками та підприємцями на корить підприємців.

Відбудеться погіршення матеріального становища соціально незахищених верств населення, тобто тих груп населення, які не мають змоги захистити себе від утрат спричинених інфляцією. До них відносяться особи, які мають фіксований дохід.


Висновки до розділу 2

Після здобуття Україною незалежності в її економіці активно розпочинають розвиватися інфляційні процеси. Дуже багато передумов, щодо їх розвитку перейшли нам у спадок від колишнього СРСР: існування державного монополізму, роз структурованість національної економіки. Також особливістю є те, що у цей час Україна переходила від командно-адміністративних методів керування економікою до ринкових. Найбільші темпи інфляції спостерігалися у 1992-1994. Згідно з рішенням Верховної ради та урядом України здійснювався великий обсяг кредитної емісії, необхідність якої була викликана гострими економічними чи соціальними потребами. Для стримування інфляційних процесів в національній економіці урядом була здійснена грошова реформа, яка закінчилася у 1996 році.

На сучасному етапі для економіки характерні як інфляційні, так і дефляційні процеси. Так званий «інфляційний сплеск» відбувся у 2007-2008 роках і був передвісником фінансової кризи. Так, серед найбільших факторів, що мали вплив на інфляційні процеси слід виділити: загальносвітова тенденція стрімкого підвищення цін на продовольство та енергоносії; проблеми у сфері державних фінансів; високий рівень інфляційних очікувань населення.

Проте в 2012 році спостерігали тенденцію до розвиту дефляційних процесів в країні (ІСЦ становив 99,8%). Основними причинами цього стало відмова Національного банку України від зовнішнього фінансування, без якого дуже важко підтримати платіжний баланс та уповільненням світового економічного зростання. Дефляція 2012 року мала й позитивний вплив - знизилися інфляційні очікування населення, що призвело до збільшення платоспроможності населення в короткостроковому періоді.

За допомогою побудови в програмі Microsoft Excel економетричної моделі доведено, що найбільший тісний зв’язок прослідковується між ІСЦ та грошовою базою (99%).Серед грошових агрегатів найтісніший зв’язок між ІСЦ та агрегатом М1 - 86%, агрегатом М0 - 83%, агрегатом М2 - 83%. Найслабший зв’язок – ІСЦ та грошовою масою. В ході дослідження нами було також побудовано регресійну модель для прогнозування розвитку інфляційних процесів в Україні на наступні два роки. Прогнозування розвитку інфляційних процесів за допомогою адаптивного програмування показало, що в період 2014-2016 рр. відбудеться зростання темпів інфляції, а саме у 2014 р. ІСЦ досягне рівня 103,47%, у 2015 р. – 106,40%, у 2016 р. – 109,93%. Проте цей прогноз можна вважати оптимістичним, оскільки не були враховані зовнішні фактори, в тому числі вплив політичної ситуації в державі.

ВИСНОВКИ


Синтезуючи вищевикладене дослідження можна зробити висновок, що сьогодні національній економіці Україні притаманний розвиток інфляційних процесів. У ході написання даної курсової роботи було досліджено теоретичні основи та практичні аспекти сучасного розвитку інфляційних процесів, боротьби з інфляцією, в наслідок чого була доведена актуальність теми і досягнута мета роботи.

В процесі написання роботи була надана класифікація інфляційним процесам залежно від форм прояву, залежно від темпів поширення, залежно від чинників, які стали причиною інфляційних процесів.

Було визначено, що останнє десятиріччя в економіці України відбувалися як інфляційні, так і дефляційні процеси. Серед найбільших факторів, що спричинили так званий «інфляційний сплеск» в 2008-2009 роках, слід виокремити як зовнішні фактори: загальносвітова тенденція стрімкого підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, так і внутрішні чинники: кредитна експансія банків, монополізація окремих галузей, зростання рівня заборгованості в банківському та державному секторах. Саме інфляційні процеси в цей період поглибили кризові явища в економіці, що проявилося у дестабілізації обмінного курсу гривні, масовому відтоку коштів із банківської системи, зростанні бюджетного дефіциту та загального державного боргу.

В 2012 році в Україні спостерігається тенденція щодо розвиту процесів, що характеризувалися зниженням рівня цін, індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) за підсумками року становив 99,8%. Основними причинами можна назвати зменшення зовнішнього фінансування економіки, уповільнення світового економічного зростання тощо. І хоча ці процеси мали певний заспокійливий соціальний характер та призвели до стабілізації курсу національної грошової одиниці, знизили інфляційні очікування населення, втім дефляція призвела до стагнації в економіці, скорочення промислового виробництва, зниження підприємницької активності, значного скорочення платоспроможного попиту населення.

Найбільший тісний зв’язок прослідковується між ІСЦ та грошовою базою (99%). Серед грошових агрегатів найтісніший зв’язок між ІСЦ та агрегатом М1 - 86%, агрегатом М0 - 83%, агрегатом М2 - 83%. Найслабший зв’язок – ІСЦ та грошовою масою. В ході дослідження нами було також побудовано регресійну модель для прогнозування розвитку інфляційних процесів в Україні на наступні два роки. Прогнозування розвитку інфляційних процесів за допомогою адитивного програмування показало, що в період 2014-2016 рр. відбудеться зростання темпів інфляції. Було встановлено, що у 2014 р. ІСЦ досягне рівня 103,47%, у 2015 р. – 106,40%, у 2016 р. – 109,93%. Тобто державі необхідно вжити комплекс антиінфляційних заходів задля зниження рівня інфляції та забезпечення цінової стабільності в державі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Савлук , М. І. Гроші та кредит [Текст] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна [та ін.]; За заг. ред. М. І. Савлука. - К. : КНЕУ, 2011. – 602 с. – ISBN 966-574-199-3

 2. Козак Ю. Г., Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : / Бібліотека українських підручників . – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/13560615/politekonomiya/viznachennya_inflyatsiyi_inflyatsiya_popitu_inflyatsiya_propozitsiyi#843 – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 3. Шепель Є. В., Методичні підходи до визначення впливу інфляційних процесів на банківську діяльність [Електронний ресурс] : / Електронне наукове видання "Ефективна економіка" . – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2259 – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 4. Узаров А. У. Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : / Бібліотека онлайн . – Режим доступу : http://lib-ru.com/book/119-osnovi-ekonomichnoyi-teoriyi-urazov-a-u/25-glavanbsp-19-podatkovo-byudzhetna-sistema-ta-fiskalna-politika.html – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 5. Черкашина, К. Ф. Гроші і кредит [Текст] : навч. посібник / К.Ф. Черкашина, Л. Ю. Сисоєва. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2013. - 213 с.

 6. Михайловська І М , Грошi та кредит [Електронний ресурс] : / Бібліотека українських підручників . – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/13230627/finansi/groshi_ta_kredit_-_mihaylovska_im – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 7. Глосарій банківських технологій [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123344 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 8. Колодізєв, О. М., Гроші і кредит: підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. — К. : Знання, 2010. — 615 с. - ISBN 978-966-346-595-1.

 9. Ажнюк М. О., Основи економічної теорії - [Електронний http://pidruchniki.ws/15931106/politekonomiya/inflyatsiya – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 10. Климко Г. Н., Основи економічної теорії: Політекономічний аспект [Текст]: підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко та ін.; - К.: Вища школа, 1999 – 743с.

 11. Базилевич В. Д., Економічна теорія. [Електронний ресурс] : / Бібліотека українських підручників. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1494051139936/politekonomiya/inflyatsiya_sutnist_prichini_vidi_sotsialno-ekonomichni_naslidki – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 12. Для України настав слушний момент, щоб розпочати перехід до інфляційного таргетування [Електронний ресурс] : / Дзеркало тижня. Україна. – Режим доcтупу: http://www.dt.ua/newspaper/articles/52876 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 13. Маслова С. О. Грші та кредит. [Електронний ресурс] : / Наукова бібліотека «Буковина». – Режим доступу: http://buklib.net/books/2401/ – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 14. Застосування інфляційного таргетування як чинник підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання [Текст] : науковий вісник / ред. Л. І. Стецько. – 2006. – № 16.2. – С.217-220.

 15. Аржевітін, С. Таргетування інфляції – оптимальний режим монетарної політики для України [Текст] / С.М. Аржевітін / Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки : науковий журнал. – 2009. – № 3. – С.4-10.

 16. Користін О.Є., Економічна безпека - [Електронний ресурс] : / Бібліотека українських підручників. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1494051139936/politekonomiya/inflyatsiya_sutnist_prichini_vidi_sotsialno-ekonomichni_naslidki

 17. Логінов А.О. Методологія та механізми приватизації в країнах Європи на прикладі Польщі - [Електронний ресурс] : / Афтореферат. – Режим доcтупу:http://www.hse.ru/data/2010/06/21/1220326435/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%20%D0%90%20%20 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 18. Ясін Є. Г. Шокова терапія в Польщі [Електронний ресурс] : / Підручники онлайн. – Режим доступу: http://uchebnik-online.com/122/859.html – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 19. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : / Бібліотека підручників онлайн. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/17530607/ekonomika/ekonomichni_reformi_perehidnogo_periodu/ – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 20. Індекси споживчих цін у 1991 - 2013 рр. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/isc_m_u_.htm – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 21. Динаміка ВВП у 1991 - 2000 рр. [Електронний ресурс] / Віктор Пинзельник, «Суспільство має платити не за кризу, а за вихід з неї» – Режим доступу: http://pynzenyk.com.ua/Analytic/list.php?SECTION_ID=74 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 22. Щетинін А. І. Грошi та кредит [Електронний ресурс] : / Бібліотека українських підручників. – Режим доступу : hhttp://pidruchniki.ws//14940511/finansi/groshovi_reformi – Назва з домашньої сторінки Інтернету

 23. Самсонова Т.М. Особливості інфляційних процесів в Україні [Електронний ресурс] : / ВСП НАУ Слов'янський коледж Національного авіаційного університету. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer27/135.pdf

 24. Чернявський О.П. Гудзь Т.П. Інфляція за умов фінансової кризи. [Текст] / Чернявський О.П. / Вісник соціально-економічних досліджень: науковий журнал. – 2009. – № 38. – С.180-182.

 25. Споживчі ціни виробників [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat//_id=57896 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 26. Кухта П. В. Дефляція в Україні: найбільше зло? [Електронний ресурс] / Реальна економіка. – Режим доступу http://real-economy.com.ua/publication/22/28655.html – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 27. Закон України «Про Національний банк України» [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 28. Макроекономічні показники [Електронний ресурс] / НБУ. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 1. Подганюк О.,Шаповал Ю., Інфляційні процеси в Україні як фактор нестабільності країни - [Електронний ресурс] : / Донецький державний університет управління Кафедра «Економіка підприємства"» Режим доступу: http://confer-dsum.ucoz.ua/_fr/0/0785257.pdf – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 2. Динаміка ВВП у 1991 - 2013 рр. [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57896 – Назва з домашньої сторінки Інтернету

ДОДАТКИ


ДOДAТOК A


 1. Модель для розрахунку щильності зв’язку між ВВП та ІСЦ


= 2443,267+0,0059* -2,038*10-8* 2-247,62*+ (А.1)

+2,67*10-14*2Де – ступінь залежності від факторного показника;
 1. Модель для розрахунку щильності зв’язку між грошовою базою та ІСЦ


=1784,64-0,00048*+1,72*2+22,071*-2,29*3 (А.2)

Де – ступінь залежності від факторного показника;


 1. Модель для розрахунку щильності зв’язку між М0 та ІСЦ


= 2325,16+0,0073* -3*10-8*2+5,09*10-14* – (А.3)

-241,17*


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка