Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку УкраїниСкачати 38.29 Kb.
Дата конвертації18.03.2017
Розмір38.29 Kb.
УДК 336.763

Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України
В.І.Грушко, д е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Університет економіки та права «КРОК»
Методологія дослідження. В розділі 1 було досліджено: фондовий ринок, конкурентоспроможність фондового ринку, стадії розвитку фондового ринку, фондові індекси, нормативна база регулювання фондового ринку, індекс глобальних фінансових центрів, Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, Програма та Стратегія розвитку фондового ринку України

Результати. У підручнику розглянуто основи фондового ринку та його перспективи розвитку в Україні. Визначено особливості, механізми, тенденції і закономірності розвитку фондового ринку в ринковій економіці.

Новизна. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу.

Практична значущість. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

УДК 336.763Современное состояние и перспективы развития фондового рынка Украины

В.И.Грушко, д.э.н., профессор, заведующий кафедры финансов и банковского бизнеса, Университет экономики и права «КРОК»
Методология исследования. В разделе 1 было исследовано фондовый рынок, конкурентоспособность фондового рынка, стадии развития фондового рынка, фондовые индексы, нормативная база регулирования фондового рынка, индекс глобальных финансовых центров, Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, Программа и Стратегия развития фондового рынка Украины.

Результаты. В учебнике рассмотрены основы фондового рынка и его перспективы развития в Украине. Определены особенности, механизмы, тенденции и закономерности развития фондового рынка в рыночной экономике.

Новизна. Предложена стратегия и программа развития фондового рынка в Украине. Осуществлена классификация тенденций становления и развития фондового рынка. Предложенная стратегия и программа развития фондового рынка Украины, целью которой является формирование конкурентоспособного национального фондового рынка на основе уменьшению его спекулятивной составляющей с одновременным ростом инвестиционно направленного сегмента в условиях финансового глобализации, уровня интернационализации мировой экономики, который растет, и выполнение им основной функции - обеспечение свободного и быстрого перетока инвестиционного капитала.

Практическая значимость. Авторы предлагаемого учебника пытались не только дать необходимые знания своим читателям, но и попытались обезопасить их от негативных последствий реализации риска в процессе торговли ценными бумагами. Рассчитывается, что данный учебник придется по вкусу не только студентам высших экономических учебных заведений и экономических специальностей бакалаврского уровня подготовки, аспирантам, преподавателям, а и тем практикам, для которых торговля ценными бумагами является основным видом профессиональной деятельности.

УДК 336.763Current state and prospects of the stock market of Ukraine

V.I.Grushko, PhD, Full Doctor (Economics), Professor, Head of the Department of Finance and banking, University of Economics and Law "KROK"
Research Methodology. Section 1 was investigated: stock market, stock market competitiveness, the stage of development of the stock market, stock index, the regulatory framework governing the stock market index of global financial centers, the Agency Infrastructure Ukraine's stock market, Programme and Strategy of Ukraine's stock market.

Results. In the book deals with the basic theory and practice of securities trading. The features, mechanisms, trends and patterns of development of securities trading in a market economy. The problems and future directions of development of securities trading in the stock markets in the globalization information society.

Novelty. The strategy and program development of the stock market in Ukraine. Classification of trends in the formation and development of the stock market. The proposed strategy and program development of the stock market of Ukraine, whose aim is the formation of a competitive national stock market based on a gradual reduction in its speculative component of the simultaneous growth of investment directed segment in the financial globalization and internationalization of the world economy that is growing, and the performance of basic functions - providing free and fast flows, investment capital.

The practical significance. The authors proposed textbook aimed not only to provide the necessary knowledge to its readers, but also attempted unebezpechyty them from the negative effects of risk in the securities trade. It is calculated that this tutorial will be to the taste of not only the students of higher economic education and economic fields undergraduate training, graduate students, faculty, and practitioners and those for whom securities trading is the main occupation.
Каталог: media -> library -> category -> pidruchniki
pidruchniki -> Акціонерні товариства на фондовому ринку України
pidruchniki -> Основні аспекти діяльності інститутів спільного інвестування в Україні
pidruchniki -> Особливості торгівлі цінними паперами
pidruchniki -> Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
pidruchniki -> Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами
pidruchniki -> Оцінка вартості цінних паперів
pidruchniki -> Національна депозитарна система України
pidruchniki -> Оподаткування операцій з цінними паперами
pidruchniki -> Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
pidruchniki -> Економічна безпека торговців цінними паперами на фондовому ринку України

Скачати 38.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка