Сумський державний унiверситетСкачати 297.09 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір297.09 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ IНСТИТУТ

повна назва інституту або факультету, для студентів якого викладається навчальна дисципліна)

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор медичного iнституту СумДУ

_________ В. А. Сміянов

(підпис)
«____» ____________ 2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мова навчання (українська, російська)”

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)
Освітньо-кваліфікаційний рівень спецiалiст

(бакалавр, спеціаліст, магістр)


Напрям підготовки (спеціальність) усі напрями

(шифр та назва напряму підготовки (із зазначенням за необхідності фахового спрямування) або шифр та назва спеціальності)


Форма навчання денна

(денна, вечірня)


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________обов’язкова_________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)
Семестр

Загальний

обсяг,

годин/кре-дит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

викладання

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

Загалом

ІРС

Інд. завдання. вид / обсяг

контролю,

годин

Модульний

контроль

7

56/3,0

363618

182

8

60/3,0

40

-

40

-

18

18

-

2Розробник: викл. Пилипенко-Фрiцак Н.А.

(вказати авторів, їхні наукові ступені та посади)


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 29 серпаня 2016 р.
Суми 2016

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4-й курс – це заключний етап вивчення російської мови студентами-іноземцями у вузах нефілологічного профілю. Провідною метою на цьому етапі залишається комунікативна, яка здійснюється шляхом удосконалення сформованих раніше мовленнєвих умінь та навичок читання, аудіювання, мовлення та письма.

Основними завданнями викладання російської мови на IV курсі є:

- удосконалення навичок і вмінь реферативного і оглядово-реферативного читання наукових текстів; формування навичок і вмінь гнучкого читання (навчального, ознайомлювального, пошукового – залежно від комунікативних завдань) у різних комунікативних сферах.;

- удосконалення навичок і вмінь монологічного висловлювання з елементами реферування; вдосконалення навичок і вмінь діалогічного мовлення (діалог-розпитування, аргументування власної думки). удосконалення умінь вживати всі види монологів (опис, розповідь роздум) у різних пропорціях; умінь складати доповіді;

- удосконалення навичок і вмінь письмового реферування текстів за спеціальністю; формування навичок і вмінь написання ділових документів. Формування умінь складати реферат-резюме, реферат-огляд, твір-роздум, анотацію.

Викладання дисципліни “ Російська мова як іноземна” на 4-му курсі забезпечує:

а) оволодіння мовою спеціальності;

б) формування комунікативної та когнітивної компетенції;

в) спілкування з носіями мови на професійні та соціально-культурні теми.

Навчання здійснюється на матеріалі літературно-художніх, суспільно-політичних та профільних текстів соціально-культурної, суспільно-політичної та навчально-професійної сфер. Зміст навчання визначається комунікативними сферами, текстовим, тематичним та мовним матеріалом, актуальним для цих сфер. У програмі не наводиться докладний перелік мовного матеріалу, відбір якого виконується викладачем залежно від конкретних умов навчання. При закріпленні синтаксичних моделей запропонованого мовного матеріалу передбачається активне використання лексичного матеріалу тем занять, а при опрацюванні теми особлива увага приділяється певним синтаксичним моделям. Таке планування мовного матеріалу забезпечує формування як комунікативної, так і лінгвістичної компетенції студентів.

Перевірка знань, рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок здійснюється в формі рейтингових контролів та підсумкових контролів, що проводяться наприкінці кожного семестру в формі модульного контролю.Програма з дисципліни “Мова навчання (українська, російська)”розроблена для студентів-іноземців, які навчаються у медичному інституті Сумського державного університету.
ПРОГРАМА
ТЕМА 1. Повторення. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на план.

Письмо: Складання плану наукового тексту.
ТЕМА 2. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз наукового тексту.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.
ТЕМА 3. Компоненти змісту і структури тексту зі спеціальності.

Читання: Вивчаюче читання текстів.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз тексту – опису наукового дослідження.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Складання інформативного реферату.
ТЕМА 4. Робота з науковим текстом. Смислові відношення.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.
ТЕМА 5. Види інформації. Інформативність тексту.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю.

Аудіювання: Діалог-бесіда за матеріалами текстів.

Мовлення: Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації.

Письмо: Складання складного плану та тез тексту.
ТЕМА 6. Опис явища, процесу, наукового дослідження.

Читання: Вивчаюче читання текстів із спеціальності, які містять опис явища, процесу, наукового дослідження

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичної будови текстів – описів явища, процесу, наукового дослідження.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.
ТЕМА 7. Науково-популярний стиль. Композиційні засоби зв'язку.

Читання: Ознайомлювальне читання науково-популярної статті.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей науково-популярної статті.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування висловлювання за змістом статті.

Письмо: Складання реферату-резюме.
ТЕМА 8. Реферування. Види рефератів. Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Продукування повідомлення на одну із запропонованих тем.

Письмо: Складання реферату-обзору.
ТЕМА 9. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей журналу.

Мовлення: Діалог-бесіда про журнал. Складання повідомлення про журнал.

Письмо: Складання конспекту повідомлення про журнал. Анотування однієї зі статей.
ТЕМА 10. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення.

Читання: Ознайомлювально-оглядове читання матеріалів преси про відповідальність вчених за охорону навколишнього середовища.

Аудіювання: Діалог-бесіда за матеріалами текстів.

Мовлення: Діалог-дискусія на тему «Наука і суспільство».

Письмо: Анотування тексту публіцистичного стилю. Мовні засоби оформлення дискусії.
ТЕМА 11. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Характеристика авторського викладення інформації.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси полемічного змісту.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей текстів полемічного характеру.

Мовлення: Продукування повідомлення полемічного змісту.

Письмо: Рецензія тексту публіцистичного стилю.

Контроль.
ТЕМА 12. Анотування тексту. Ілюстрація позиції автора.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі соціально-культурної сфери.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей тексту.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.
ТЕМА 13. Глобальні проблеми сучасності. Оцінка інформації.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі соціально-культурної сфери.

Аудіювання: Діалог-бесіда за матеріалами текстів.

Мовлення: Репродуктивне та продуктивне повідомлення на тему «Майбутнє Всесвіту».

Письмо: Складання реферату-огляду.
ТЕМА 14. Перспективи розвитку суспільства.

Читання: Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі суспільно-політичній сфери.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей текстів-роздумів.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологу-роздуму.

Письмо: Підготовка письмового повідомлення на тему «Майбутнє моїй країни».
ТЕМА 15. Офіційно-ділова сфера. Мовні кліше офіційно-ділової документації.

Читання: Ознайомлювальне читання різних видів ділової документації (відгук, рецензія, заява і т. ін.).

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей ділової документації.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування висловлювання.

Письмо: Складання ділового документу.


ТЕМА 16. Художній стиль мовлення. Специфіка текстів художнього стилю. Творчість Т.Г.Шевченка. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання творів Т.Г. Шевченка.

Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами творів . Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на матеріали лекції.

Письмо: Твір-роздум.
ТЕМА 17. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання оповідань українських письменників

(М. Коцюбинський, І. Франко, Л. Українки).Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами оповідань. Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на записи.

Письмо: Твір-роздум.
ТЕМА 18. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання оповідань російських письменників.

Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами оповідань. Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на матеріали лекції.

Письмо: Твір-роздум.
ТЕМА 19. Читаємо та говоримо про українських художників.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів.

Аудіювання: Лекція-бесіда на тему «Творчість художників дев’ятнадцятого століття».

Мовлення: Діалог-бесіда на тему «Творчість російських художників», «Живопис у моїй рідній країні».

Складання монологічного висловлювання на тему «Художник, який мені найбільше сподобався».Письмо: Конспектування лекції. Складання плану монологічного висловлювання. Твір-опис.
ТЕМА 20. Читаємо та говоримо про українських композиторів.

Читання: Ознайомлювальне читання тексту «Музика”.

Аудіювання: Сприйняття та осмислення творів композиторів.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами та прослуханими творами.

Письмо: Твір-роздум.


ТЕМА 21. Публічний виступ. Підготовка до монологу-роздуму.

Читання: Ознайомлювальне та навчальне читання текстів.

Аудіювання: Сприйняття й аналіз текстів.

Мовлення: Самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Твір-роздум.


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні заняття,

годин


Самостійне опрацювання матеріалу,

годинСеместр 7

Модуль 1

Тема 1. Повторення. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на план.

Письмо: Складання плану наукового тексту.

5
4

1

Тема 2.Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі спеціальності.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.

3
2

1

Тема 3. Компоненти змісту і структури тексту зі спеціальності.

Читання: Вивчаюче читання текстів.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз тексту – опису наукового дослідження.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Складання інформативного реферату.

3
2

1

Тема 4. Робота з науковим текстом. Смислові відношення.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.

4
2

2

Тема 5. Види інформації. Інформативність тексту.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю.

Аудіювання: Діалог-бесіда за матеріалами текстів.

Мовлення: Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації.

Письмо: Складання складного плану та тез тексту.

3
2

1

Тема 6. Опис явища, процесу, наукового дослідження.

Читання: Вивчаюче читання текстів із спеціальності, які містять опис явища, процесу, наукового дослідження

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичної будови текстів – описів явища, процесу, наукового дослідження.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.

3
2

1

Тема 7. Науково-популярний стиль. Композиційні засоби зв'язку.

Читання: Ознайомлювальне читання науково-популярної статті.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей науково-популярної статті.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування висловлювання за змістом статті.

Письмо: Складання реферату-резюме.

3
4

1

Модульний контроль

2


Модуль 2

Тема 8. Реферування. Види рефератів. Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Продукування повідомлення на одну із запропонованих тем.

Письмо: Складання реферату-обзору.

4
2

2

Тема 9. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей журналу.

Мовлення: Діалог-бесіда про журнал. Складання повідомлення про журнал.

Письмо: Складання конспекту повідомлення про журнал. Анотування однієї зі статей.


3
2

1

Тема 10. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Композиція статті.

Читання: Ознайомлювально-оглядове читання матеріалів преси про дослідження вчених у галузі медицини та вплив їх результатів на суспільство.

Аудіювання: Діалог-бесіда за матеріалами текстів.

Мовлення: Діалог-дискусія на тему «Наука і суспільство. Дослідження вчених».

Письмо: Анотування тексту публіцистичного стилю. Мовні засоби оформлення дискусії.

5
4

1

Тема 11. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Характеристика авторського викладення інформації.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси полемічного змісту.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей текстів полемічного характеру.

Мовлення: Продукування повідомлення полемічного змісту.

Письмо: Рецензія тексту публіцистичного стилю.

3
2

1

Тема 12. Анотування тексту. Ілюстрація позиції автора.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі соціально-культурної сфери.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей тексту.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.3


21

Тема 13. Глобальні проблеми сучасності. Оцінка інформації.

Читання: Вивчаюче читання текстів соціально-культурній сфері.

Аудіювання: Діалог-бесіда за матеріалами текстів.

Мовлення: Репродукування та

продукування повідомлення на тему «Майбутнє Всесвіту».Письмо: Складання реферату-огляду.

4
2

2

Тема 14. Перспективи розвитку суспільства.

Читання: Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі суспільно-політичній сфери.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей текстів-роздумів.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологу-роздуму.

Письмо: Підготовка письмового повідомлення на тему «Майбутнє моїй країни».

3
2

1

Тема 15. Офіційно-ділова сфера. Мовні кліше офіційно-ділової документації.

Читання: Ознайомлювальне читання різних видів ділової документації (відгук, рецензія, заява і т. ін.).

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей ділової документації.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування висловлювання.

Письмо: Складання ділового документу3
2

1

Модульний контроль

2


Всього за семестр

56
36

18

Семестр 8

Модуль 1

Тема 16. Художній стиль мовлення. Специфіка текстів художнього стилю. Творчість Т.Г.Шевченка. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання творів Т.Г. Шевченка.

Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами творів . Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на матеріали лекції.

Письмо: Твір-роздум.

14
10

4

Тема 17. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання оповідань українських письменників

(М. Коцюбинський, І. Франко, Л. Українки).Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами оповідань. Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на записи.

Письмо: Твір-роздум.

12
10

4

Модульний контроль

2


Модуль 1

Тема 18. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання оповідань російських письменників.

Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами оповідань. Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на матеріали лекції.

Письмо: Твір-роздум.

12
8

4

Тема 19. Читаємо та говоримо про українських художників.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів.

Аудіювання: Лекція-бесіда на тему «Творчість художників дев’ятнадцятого століття».

Мовлення: Діалог-бесіда на тему «Творчість російських художників», «Живопис у моїй рідній країні».

Складання монологічного висловлювання на тему «Художник, який мені найбільше сподобався».Письмо: Конспектування лекції. Складання плану монологічного висловлювання. Твір-опис.

6
4

2

Тема 20. Читаємо та говоримо про українських композиторів.

Читання: Ознайомлювальне читання тексту «Музика”.

Аудіювання: Сприйняття та осмислення творів композиторів.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами та прослуханими творами.

Письмо: Твір-роздум.

6
4

2

Тема 21. Публічний виступ. Підготовка до монологу-роздуму.

Читання: Ознайомлювальне та навчальне читання текстів.

Аудіювання: Сприйняття й аналіз текстів.

Мовлення: Самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Твір-роздум.

6
4

2

Модульний контроль

2


Всього за семестр

60
40

18

Всього з навчальної дисципліни

116
76

36

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

7 семестр


 1. Повторення. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом – 4 год.

 2. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів – 2 год.

 3. Компоненти змісту і структури тексту зі спеціальності – 2 год.

 4. Робота з науковим текстом. Смислові відношення – 2 год.

 5. Види інформації. Інформативність тексту – 2 год.

 6. Опис явища, процесу, наукового дослідження – 2 год.

 7. Науково-популярний стиль. Композиційні засоби зв'язку – 4 год.

 8. Реферування. Види рефератів – 2 год.

 9. Публіцистичний стиль. Специфіка текстів публіцистичного стилю – 2 год.

 10. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Композиція статті – 4год.

 11. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Характеристика авторського викладення інформації – 2 год.

 12. Анотування тексту. Ілюстрація позиції автора - 2 год.

 13. Глобальні проблеми сучасності. Оцінка інформації – 2 год.

 14. Перспективи розвитку суспільства – 2 год.

 15. Офіційно-ділова сфера. Мовні кліше офіційно-ділової документації - 2 год.


8 семестр


 1. Художній стиль мовлення. Специфіка текстів художнього стилю. Творчість Т.Г.Шевченка. Аналіз художнього твору – 10 год.

 2. Аналіз художнього твору. Ознайомлювальне читання оповідань українських письменників – 10 год.

 3. Аналіз художнього твору. Ознайомлювальне читання оповідань російських письменників – 8 год.

 4. Читаємо та говоримо про українських художників – 4 год.

 5. Читаємо та говоримо про українських композиторів – 4 год.

 6. Публічний виступ. Монолог-роздум – 4 год.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 1. Практичні заняття – груповий метод, комунікативний, ситуативний методи, самостійне опрацювання навчального матеріалу з використанням основної навчальної літератури, словників, довідників.

 2. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, контрольні роботи, співбесіда.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Письмові контрольні роботи поточного контролю.Підсумковий письмовий тест (підсумкова письмова контрольна робота).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Учебные материалы по курсу русского языка (публицистический стиль) для студентов-иностранцев 3-5-х курсов нефилологических факультетов дневной формы обучения / Сост.: О.П. Конек, А.В. Роденко, Н.А. Тубол, Т.Т. Чорненеко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.

 2. Учебные материалы по развитию связной речи (на основе текстов изучаемых дисциплин) для студентов-иностранцев 1-4-х курсов гуманитарного профиля / Составители: А.В. Роденко, Н.А. Тубол. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 87 с.

ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ з/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність

примірн.

1.

Барыкина А.Н. и др. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. - М., 1993.


Навч. посібник

1

2.

Бахтина Л.Н., Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Обучения реферированию научного текста.- М., 1998.

Навч. посібник

5

3.

Жукова Н.Н. Десять рассказов. Книга для чтения:Учебное пособие по русскому язику как иностранному. – М. Русский язик. Курсы, 2014.

Навч. посібник

1


Б. Додаткова рекомендована література


 1. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.С. Пособие по развитию устной и письменной речи. - М., 1982.

 2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь: в 2 т. - М., 1981-1982

 3. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Практическая грамматика русского языка. - М., 1982.

 4. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Книга для чтения. - М, 1983.

 5. Вишнякова Т.А., Леонова Э.Н. Сборник ситуативных упражнений по русскому языку. Учебное пособие.- М., 1976.

 6. Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка. - М., 1988.

 7. Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио. - М., 1989.

 8. Русско-арабский словарь по естественно-научным дисциплинам. - М., 1982.

 9. Вишнякова Т.А. Обучение русскому языку студентов-нефилологов. - М., 1979.

 10. Капитонова Т.М., Щукина А.И. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. - М., 1979.

 11. Павлова В.П. Обучение конспектированию. - М., 1989.

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОВА НАВЧАННЯ

(УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА)»
(7, 8 семестри )

 1. Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.

Форми контролю:

 • тестові завдання;

 • опитування;

 • індивідуальний контроль практичних завдань.

Підсумковий контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.

Форми контролю:

 • виконання контрольних завдань;

 • опитування;

 • переказ тексту за спеціальністю.


2. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

3. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (у тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 2.4. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:


Оцінка

%

Бал

5,0

100

120

4,9

98

117,6

4,8

96

115,2

4,7

94

112,8

4,6

92

110,4

4,5

90

108,0

4,4

88

105,6

4,3

86

103,2

4,2

84

100,8

4,1

82

98,4

4,0

80

96,0

3,9

78

93,6

3,8

76

91,2

3,7

74

88,8

3,6

72

86,4

3,5

70

84,0

3,4

68

81,6

3,3

66

79,2

3,2

64

76,8

3,1

62

74,4

3,0

60

72,0


- студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - (за процедурою письмового тестування).

- студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35, до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.

IIІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою. По закінченню вивчення модуля розраховується середній бал поточної успішності студентів, який трансформується у відповідний рейтинговий бал поточної успішності за такою шкалою:

Оцінка за модуль виставляється студентам лише при виконанні ними навчального плану.


Кількість балів RD, яку студент набирає з дисципліни, визначається як середнє арифметичне балів з модулів дисципліни (рейтингових оцінок) і заохочувальних балів.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці:Бали з дисципліни

Рейтинг студента (RD)

Оцінка за чотирибальною шкалою

від 170 до 200

0,85R≤RD≤1,00R

5

від 140 до 169,9

0,70R≤RD<0,85R

4

від 120 до 139,9

0,60R≤RD<0,70R

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (120)

RD<0,60

2

Після розрахунку рейтингових балів з дисципліни усіх студентів, які навчаються за однією спеціальністю проводиться їх ранжування за шкалою ECTS.Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FХ та F («2») не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентів


Розробники програми
Н. А. Пилипенко-ФріцакЗавідувач кафедри
Л.В. Біденко

Каталог: images -> downloads
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Індія: така далека і близька
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Вимоги часу – нові форми роботи та послуги в бібліотеці

Скачати 297.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка