Сумський державний унiверситетСкачати 320.07 Kb.
Дата конвертації29.04.2017
Розмір320.07 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ННІФЕМ ім. О. Балацького

повна назва інституту або факультету, для студентів якого викладається навчальна дисципліна)

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННІФЕМ ім. О. Балацького

_________Т.А. Васильєва

(підпис)


«____» ____________ 2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мова навчання (українська, російська)”

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)


Напрям підготовки (спеціальність) усі напрями

(шифр та назва напряму підготовки (із зазначенням за необхідності фахового спрямування) або шифр та назва спеціальності)


Форма навчання денна

(денна, вечірня)


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________обов’язкова_________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кре-дит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

Загалом

ІРС

Аттест.

заходи

5

96/3

96
9612

4

2

6

96/3

96
9612

4

2


Розробник: ст. викл. Роденко А.В.

(вказати авторів, їхні наукові ступені та посади)


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 28 серпня 2016 р.

Суми – 2016

МЕТА
Викладання російської мови студентам-іноземцям спрямоване на вирішення освітніх, виховних та комунікативних завдань. Комунікативні сфери навчання даного курсу – навчально-професійна (домінуюча), суспільно-політична, соціально-культурна.

Головною метою викладання російської мови як іноземної на 3 курсі є формування більш досконалих навичок та вмінь в читанні, аудіюванні, мовленні та письмі. Домінантною при цьому є соціально-культурна сфера.

Основним завданням викладання є:


 • у читанні – подальший розвиток та вдосконалення навичок і вмінь в ознайомлювальному, переглядовому і переглядово-ознайомлювальному видах читання текстів; формування навичок і вмінь в реферативному і переглядово-реферативному видах читання наукових текстів;

 • в аудіюванні – удосконалення навичок і вмінь аудіювання текстів в соціально-культурній сфері;

 • у говорінні – удосконалення навичок і вмінь у монологічному (монолог-опис, монолог-розповідь) і діалогічному (бесіда, діалог-дискусія) мовленні; формування навичок і вмінь в підготовці усного публічного виступу;

 • у письмі – розвиток навичок і вмінь у складанні цілісних текстів різних жанрів (анотація, індикативний реферат); формування навичок і вмінь у складанні реферату.

У програмі не наводиться докладний перелік мовного матеріалу, відбір якого виконується викладачем залежно від конкретних умов навчання. При закріпленні синтаксичних моделей запропонованого мовного матеріалу передбачається активне використання лексичного матеріалу тем занять, а при опрацюванні теми особлива увага приділяється певним синтаксичним моделям.

У зв’язку з тим, що групи формуються зі студентів різних факультетів та спеціальностей, тексти, заплановані для роботи, можуть змінюватися.ПРОГРАМА
ТЕМА 1. Структура наукового тексту.

Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відношення між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.
ТЕМА 2. Опис науки.

Складання плану монологу-опису.

Активні та пасивні конструкції.

Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією: як зазначалося, як було показане, як наголошувалося, згідно з цим, відповідно до цього, останній, попередній, даний, відповідний, вищевказаний, доведений, заданий, викладений, побудований, розглянутий, сформульований, встановлений, подальший, такий, що розглядається, аналізований, такий, що вивчається.
ТЕМА 3. Історія правознавства.

Засоби вираження модальності. Засоби, що вказують на об'єктивну та суб'єктивну оцінку інформації. Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно, звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.

Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.
ТЕМА 4. Наука і суспільство.

Анотування тексту публіцистичного стилю. Мовні засоби оформлення дискусії. Вираження згоди: схвалювати, захоплюватися, погоджуватися, поділяти думку, підтверджувати, визнавати переваги. Вираження критики (незгоди): зазначати недоліки, дорікати (у недбалості, неточності), розкривати недоліки, критикувати, заперечувати, оспорювати, спростовувати, нехтувати, ігнорувати, залишати поза увагою; необгрунтовано стверджує, критично ставиться, ставить нездійсненне завдання, не підтверджує висновку фактами; не зрозуміло, що…, висунути, навести, мати заперечення, відмовитися від своїх переконань.
ТЕМА 5. Інформативність тексту. Види інформації залежно від її змісту.

Засоби зв’язку речень та частин тексту. Вираження зв'язку в середині речення і між реченнями.

Просте й складне речення зі сполучниками / (все ж, однак); і..., і; ні..., ні для вираження одночасності й послідовності дій, причинно-наслідкових і допустових відношень: завдання було дуже складне і вимагало від нас багато часу. Завдання було дуже складне, і нам не вдалося виконати його в зазначений термін. Рецензент зробив низку зауважень і все ж (однак) оцінив роботу позитивно. Рецензент зробив низку зауважень, і все ж (однак) робота отримала позитивну оцінку. У будівництві широко застосовується і бетон, і скло, і пластмаси. Ні географічне середовище, ні народонаселення не є вирішальними фактами суспільного розвитку.

Способи зв'язку для вираження протиставлення в простому й складному реченні: більшість сплавів має не одну визначену температуру плавлення, а інтервал температур. Ми зробили загальний висновок, а між тим дане питання потребує спеціального дослідження (однак, але). Диференціація сполучників а, між, тим, але, однак, зате за значенням: зіставлення, невідповідність, протиставлення.

Порівняння і зіставлення частин інформації.
ТЕМА 6. Опис проблеми.

Складне речення. Засоби логічного зв’язку між реченнями.

Вираження послідовної та однорідної підрядності між частинами складного речення. Цікава точка зору цього вченого, який вважає, що на ранній стадії розвитку Всесвіту густина матерії в природі була більшою. Матерія - це об'єктивна реальність, яка знаходиться в постійному русі і яку ми спостерігаємо і вивчаємо дослідним шляхом.

Складне речення із супідрядністю і послідовною підрядністю. У цих випадках, коли одне тіло діє на інше, ми часто не вказуємо, яке тіло діє і як воно діє на дане тіло, а просто говоримо, що на дане тіло діє сила.

Твір-роздум.
ТЕМА 7. Внесок української науки і культури XX століття до світового інтелектуального фонду.

Складання реферату. Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою інформації. Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно, звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.

Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.
ТЕМА 8. Публіцистичний стиль. Науково-популярний стиль.

Знайомство зі структурою журналу за фахом.

Засоби, що використовуються для оцінки інформації. Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим?
ТЕМА 9. Інформативність тексту. Види інформації з погляду її значущості для викладення змісту.

Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю. Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації. Складання складного плану та тез тексту. Складне речення.
ТЕМА 10. Анотування тексту.

Різновиди анотацій (довідкова, рекомендаційна, стисла, розгорнута).

Композиційні засоби зв'язку, властиві науковому стилю. Приєднання окремих частин висловлювання із зазначенням відношення даного висловлювання до наступного або попереднього: по-перше, по-друге, (і) нарешті, в першу чергу; почнемо, зупинимося на ..., насамперед, перейдемо до питання, постає питання, на закінчення, все це; крім цього, одночасно з цим.

Засоби введення ілюстративного матеріалу: наприклад; та,к наприклад; як, наприклад; проілюструємо.

Введення коментарів:

а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що;

б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.
ТЕМА 11. Опис наукового дослідження. Реферат-огляд. Синтаксична конденсація. Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.
ТЕМА 12. Талановита людина талановита в усьому (Т.Г. Шевченко, М.В. Ломоносов, Леонардо да Вінчі та ін.). Монолог-опис.

Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою інформації.

Вираження впевненості: переконаний, упевнений, вважати, що…, дотримуватися думки, підтверджувати, автор переконливо доводить, що…, це доводить, що…, доведено, що…, встановлено, підраховано, досвід (розрахунки, аналіз) показав, загальновідомо, немає сумнівів у тому, що…, поза сумнівом, швидше за все, точніше, врешті-решт, безперечно, очевидно, мабуть, імовірно, автор обстоює думку.
ТЕМА 13. Науково-популярний стиль. Складання реферату-резюме.

Початок міркування, майбутня дія: спочатку, перш за все, у першу чергу, тепер, заздалегідь. Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відношення між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.
ТЕМА 14. Опис процесу.

Конспектування текстів зі спеціальності з опорою на структурно-семантичну модель.

Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією: як зазначалося, як було показане, як наголошувалося, згідно з цим, відповідно до цього, останній, попередній, даний, відповідний, вищевказаний, доведений, заданий, викладений, побудований, розглянутий, сформульований, встановлений, подальший, такий, що розглядається, аналізований, такий, що вивчається.

Одночасність, повторюваність дії: одночасно, у той же час, разом з, тільки що, вже, раніше, знову, знов, потім, пізніше, надалі.
ТЕМА 15. “Штучний інтелект, клонування... За і проти".

Реферування. Види рефератів. Складання реферату-огляду. Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів. Опис авторського тексту.
ТЕМА 16. Читаємо та говоримо про композиторів.

Складання рецензії. Деякі засоби вираження узагальненого суб’єкта. Представлення об'єкта з погляду типовості, конкретності тощо: з одного боку, власне кажучи, як правило, по суті, взагалі та ін.
ТЕМА 17. Жанри публіцистичного стилю.

Жанр інтерв’ю. Продукування самостійного висловлювання на основі трансформації тексту інтерв’ю. Складання анотації.

Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим.
ТЕМА 18.. Методика написання курсової роботи. Складання плану-проспекту курсової роботи.

Порядок уведення інформації: по-перше, по-друге, по-третє..., нарешті.

Введення узагальнюючої інформації: розглянемо такі випадки..., наведемо приклад..., продовжимо розгляд..., з'ясуємо співвідношення...

Пояснення-ілюстрація, уточнення, виділення окремого випадку: наприклад, так, саме, тільки, навіть, лише, адже, особливо, інакше кажучи, точніше кажучи, зокрема, причому.

Завершення дії: далі, на завершення. Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні заняття,

годин


ІРС

годин


Самостійне опрацювання матеріалу годин

Семестр 5

1-й модульний цикл дисципліни

Тема 1. Структура наукового тексту.

Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відношення між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.


6
6Тема 2. Опис науки.

Складання плану монологу-опису.

Активні та пасивні конструкції.

Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією: як зазначалося, як було показане, як наголошувалося, згідно з цим, відповідно до цього, останній, попередній, даний, відповідний, вищевказаний, доведений, заданий, викладений, побудований, розглянутий, сформульований, встановлений, подальший, такий, що розглядається, аналізований, такий, що вивчається.


10
10

2
Тема 3. Історія розвитку мистецтва.

Засоби вираження модальності.

Засоби, що вказують на об'єктивну та суб'єктивну оцінку інформації:

Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно, звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.

Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.

10
10

2
Тема 4. Наука і суспільство.

Анотування тексту публіцистичного стилю.

Мовні засоби оформлення дискусії.

Вираження згоди: схвалювати, захоплюватися, погоджуватися, поділяти думку, підтверджувати, визнавати переваги.

Вираження критики (незгоди): зазначати недоліки, дорікати (у недбалості, неточності), розкривати недоліки, критикувати, заперечувати, оспорювати, спростовувати, нехтувати, ігнорувати, залишати поза увагою; необгрунтовано стверджує, критично ставиться, ставить нездійсненне завдання, не підтверджує висновку фактами; не зрозуміло, що…, висунути, навести, мати заперечення, відмовитися від своїх переконань.


10
10Тема 5. Інформативність тексту. Види інформації залежно від її змісту.

Засоби зв’язку речень та частин тексту. Вираження зв'язку в середині речення і між реченнями.

Просте й складне речення зі сполучниками / (все ж, однак); і..., і; ні..., ні для вираження одночасності й послідовності дій, причинно-наслідкових і допустових відношень: завдання було дуже складне і вимагало від нас багато часу. Завдання було дуже складне, і нам не вдалося виконати його в зазначений термін. Рецензент зробив низку зауважень і все ж (однак) оцінив роботу позитивно. Рецензент зробив низку зауважень, і все ж (однак) робота отримала позитивну оцінку. У будівництві широко застосовується і бетон, і скло, і пластмаси. Ні географічне середовище, ні народонаселення не є вирішальними фактами суспільного розвитку.

Способи зв'язку для вираження протиставлення в простому й складному реченні: більшість сплавів має не одну визначену температуру плавлення, а інтервал температур. Ми зробили загальний висновок, а між тим дане питання потребує спеціального дослідження (однак, але). Диференціація сполучників а, між, тим, але, однак, зате за значенням: зіставлення, невідповідність, протиставлення.

Порівняння і зіставлення частин інформації

12
12

2
Атестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

48
48

6
2-й модульний цикл дисципліни
Тема 6. Опис проблеми.

Складне речення. Засоби логічного зв’язку між реченнями.

Вираження послідовної та однорідної підрядності між частинами складного речення. Цікава точка зору цього вченого, який вважає, що на ранній стадії розвитку Всесвіту густина матерії в природі була більшою. Матерія - це об'єктивна реальність, яка знаходиться в постійному русі і яку ми спостерігаємо і вивчаємо дослідним шляхом.

Складне речення з супідрядністю і послідовною підрядністю. У цих випадках, коли одне тіло діє на інше, ми часто не вказуємо, яке тіло діє і як воно діє на дане тіло, а просто говоримо, що на дане тіло діє сила.

Твір-роздум.

12
12

2
Тема 7. Внесок української науки і культури XX століття до світового інтелектуального фонду.

Складання реферату.

Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою і інформації.

Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно, звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.

Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.


12
12

2
Тема 8. Публіцистичний стиль. Науково-популярний стиль.

Знайомство зі структурою журналу за фахом.

Засоби, що використовуються для оцінки інформації. Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим?


14
14

2
Тема 9. Інформативність тексту. Види інформації з погляду її значущості для викладення змісту.

Складання складного плану та тез тексту.


10
10Атестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

48
48

6
Семестр 6

3-й модульний цикл дисципліни

Тема 10. Анотування тексту.

Різновиди анотацій (довідкова, рекомендувальна, стисла, розгорнута).

Композиційні засоби зв'язку, властиві науковому стилю. Приєднання окремих частин висловлювання із зазначенням відношення даного висловлювання до наступного або попереднього: по-перше, по-друге, (і) нарешті, в першу чергу; почнемо, зупинимося на ..., насамперед, перейдемо до питання, постає питання, на закінчення, все це; крім цього, одночасно з цим.

Засоби введення ілюстративного матеріалу: наприклад, так наприклад, як наприклад, проілюструємо.

Введення коментарів:

а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що;

б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.14
14


2

Тема 11. Опис наукового дослідження.

Реферат-огляд.

Синтаксична конденсація.

Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.


12
12Тема 12. Талановита людина талановита в усьому (Т.Г. Шевченко, М.В. Ломоносов, Леонардо да Вінчі та ін.).

Монолог-опис.

Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою і інформації.

Вираження впевненості: переконаний, упевнений, вважати, що…, дотримуватися думки, підтверджувати, автор переконливо доводить, що…, це доводить, що…, доведено, що…, встановлено, підраховано, досвід (розрахунки, аналіз) показав, загальновідомо, немає сумнівів в тому, що…, поза сумнівом, швидше за все, точніше, врешті-решт, безперечно, очевидно, мабуть, імовірно, автор обстоює думку.


12
12

2
Тема 13. Науково-популярний стиль.

Складання реферату-резюме.

Початок міркування, майбутня дія: спочатку, перш за все, у першу чергу, тепер, заздалегідь.

Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відношення між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.

10
10

2

Атестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

48
48

6
4-й модульний цикл дисципліни

Тема 14. Опис процесу. Конспектування текстів зі спеціальності з опорою на структурно-семантичну модель. Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією.

8
8

2
Тема 15. Штучний інтелект, клонування... "За і проти".

Реферування. Види рефератів.

Складання реферату-огляду.

Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів.

Опис авторського тексту.

8
8Тема 16. Читаємо та говоримо про композиторів.

Складання рецензії.

Деякі засоби вираження узагальненого суб’єкта.

Представлення об'єкта з погляду типовості, конкретності тощо: з одного боку, власне кажучи, як правило, по суті, взагалі та ін.


10
10

2
Тема 17. Жанри публіцистичного стилю.

Жанр інтерв’ю.

Продукування самостійного висловлювання на основі трансформації тексту інтерв’ю.

Складання анотації.

Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим?


10
10

2
Тема 18. Методика написання курсової роботи. Складання плану-проспекту курсової роботи.

Порядок наведення інформації: по-перше, по-друге, по-третє..., нарешті.

Введення узагальнюючої інформації: розглянемо такі випадки..., наведемо приклад..., продовжимо розгляд..., з'ясуємо співвідношення...

Пояснення-ілюстрація, уточнення, виділення окремого випадку: наприклад, так, саме, тільки, навіть, лише, адже, особливо, інакше кажучи, точніше кажучи, зокрема, причому.

Завершення дії: далі, на завершення.

Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.


12
12Атестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

48
48

6
Всього з навчальної дисципліни

192
192

25,6
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

5 семестр
1. Структура наукового тексту. Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відносини між частинами інформації. – 6 год.

2. Опис науки. Складання плану монологу-опису. Активні та пасивні конструкції. – 10 год.

3. Історія розвитку мистецтва. Засоби вираження модальності. Засоби, що вказують на об'єктивну та суб'єктивну оцінку інформації. – 10 год.

4. Наука і суспільство. Анотування тексту публіцистичного стилю. Мовні засоби оформлення дискусії. – 10 год.

5. Інформативність тексту. Види інформації залежно від її змісту. Засоби зв’язку речень та частин тексту. – 12 год.

6. Опис проблеми. Складне речення. Засоби логічного зв’язку між реченнями. – 12 год.

7. Внесок української науки і культури XX століття до світового інтелектуального фонду. Складання реферату. – 12 год.

8. Публіцистичний стиль. Науково-популярний стиль. Знайомство зі структурою журналу за фахом. – 14 год.

9. Інформативність тексту. Види інформації з погляду її значущості для викладення змісту. Складне речення. – 10 год.
6 семестр
10. Анотування тексту. Різновиди анотацій (довідкова, рекомендувальна, стисла, розгорнута). Композиційні засоби зв'язку, властиві науковому стилю. – 14 год.

11. Опис наукового дослідження. Реферат-огляд. Синтаксична конденсація. – 12 год.12. Талановита людина талановита в усьому (Т.Г. Шевченко, М.В. Ломоносов, Леонардо да Вінчі та ін.). Монолог-опис. Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою інформації. – 12 год.

13. Науково-популярний стиль. Складання реферату-резюме. – 10 год.

14. Опис процесу. Конспектування текстів зі спеціальності з опорою на структурно-семантичну модель. Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією. – 8 год.

15. Штучний інтелект, клонування ... "За і проти". Складання реферату-огляду. – 8 год.

16. Читаємо та говоримо про композиторів. Складання рецензії. – 10 год.

17. Жанри публіцистичного стилю. Жанр інтерв’ю. – 10 год.

18. Методика написання курсової роботи. Складання плану-проспекту курсової роботи. – 12 год.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 1. Практичні заняття – груповий метод, комунікативний, ситуативний методи, самостійне опрацювання навчального матеріалу з використанням основної навчальної літератури, словників, довідників.

 2. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, контрольні роботи, співбесіда.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Письмові контрольні роботи поточного контролю.Підсумковий письмовий тест (підсумкова письмова контрольна робота).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Краткий русско-украинско-англо-китайский словарь лингвистических терминов для студентов-иностранцев нефилологического профиля обучения. Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.

 2. Учебные материалы по курсу русского языка (публицистический стиль) для студентов-иностранцев 3-5-х курсов нефилологических факультетов дневной формы обучения / Сост.: О.П. Конек, А.В. Роденко, Н.А. Тубол, Т.Т. Чорненеко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.

 3. Учебные материалы по развитию связной речи (на основе текстов изучаемых дисциплин) для студентов-иностранцев 1-4-х курсов гуманитарного профиля / Составители: А.В. Роденко, Н.А. Тубол. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 87 с.

 4. Учебные материалы по развитию речи для студентов-иностранцев 3–4-х курсов экономического профиля / Составитель О.П. Конек. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008 – 82 c.


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ з/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність

примірн.

1.

Ануфриева Н.Ф. и др. Учебные задания по развитию навыков слушания и записи лекций (технический профиль). - М., 1986.


Навч. посібник

4

2.

Барыкина А.Н. и др. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. - М., 1983.


Навч. посібник

1

3.

Бахтина Л.Н., Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Обучения реферированию научного текста.- М., 1988.

Навч. посібник

5

Б. Додаткова рекомендована література


 1. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.С. Пособие по развитию устной и письменной речи. - М., 1982.

 2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь: в 2 т. - М., 1981-1982

 3. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Практическая грамматика русского языка. - М., 1982.

 4. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Книга для чтения. - М, 1983.

 5. Вишнякова Т.А., Леонова Э.Н. Сборник ситуативных упражнений по русскому языку. Учебное пособие.- М., 1976.

 6. Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка. - М., 1988.

 7. Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио. - М., 1989.

 8. Русско-арабский словарь по естественно-научным дисциплинам. - М., 1982.

 9. Попов В.С. Теоретическая электротехника. - М., 1978.

 10. Вишнякова Т.А. Обучение русскому языку студентов-нефилологов. - М., 1979.

 11. Капитонова Т.М., Щукина А.И. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. - М., 1979.

 12. Павлова В.П. Обучение конспектированию. - М., 1989.

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МОВА НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА)»

(5, 6 семестр )
1 Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 192 год/6 кр; лк. – немає; пр. – 192, ІРС – 24, аттест. зах. – 8, д/зал. – 4.

2 Організація навчального процесу: семестрів викладання – 2, модульних циклів – 4.

3 Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 200 балів.

3-й семестр - R = 100 балів

4-й семестр - R = 100 балів

4 Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
5 семестр
а) робота на аудиторних заняттях (0,7 R = 34 балів): практичні заняття: 48 пр. х 0,7 бал/пр. = 34 бала.

б) виконання завдань на практичних заняттях (48 завдань) – максимально 48 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,9 до 1,6 балу);

в) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 18 балів (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного 9, 9 балів).
6 семестр
а) робота на аудиторних заняттях (0,7 R = 34 балів): практичні заняття: 48 пр. х 0,9 бал/пр. = 34 бала.

б) виконання завдань на практичних заняттях (48 завдань) – максимально 48 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,9 до 1,6 балу);

в) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 18 балів (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного 9, 9 балів).
5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):
5 семестр
1-й модульний цикл: (24 пр. занять, модульний контроль) – 30…50 балів.
2-й модульний цикл:
(24 пр. занять; модульний контроль) – 30…50 балів.6 семестр
3-й модульний цикл: (24 пр. занять, модульний контроль) – 30…50 балів.
4-й модульний цикл:
(24 пр. занять, модульний контроль) – 30…50 балів.

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: 1. перескладання незадовільних оцінок з модульних контролів здійснюється не пізніше 2 тижнів наступного модульного циклу, як правило, одноразово;

 2. при виконанні всіх запланованих видів навчальної роботи і незадовільній підсумковій оцінці з модульного циклу рейтингові бали студентові нараховуються;

3) при позитивній оцінці з модульного циклу і виконання всіх запланованих видів навчальної роботи підвищення рейтингового балу шляхом перескладання будь-якої складової навчальної роботи не здійснюється;

 1. при складанні заходу підсумкового модульного контролю викладач має право застосувати штрафні санкції – зниження рейтингового балу, враховуючи незадовільну поточну роботу студента (RD = 60).

7.1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відпо­відно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5, 0 (відмінно)

90 ≤ RD ≤100

B

добре – вище середнього рівня лише з кількома помилками

4, 5 (добре)

4, 0 (добре)82 ≤ RD ≤ 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

74 ≤ RD ≤ 81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3, 5 (задовільно)
3, 0 (задовільно)

64 ≤ RD ≤ 73

E

Задовільно – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 ≤ RD ≤ 63

FX

Незадовільно - можливе повторне складання

2 (незадовільно)

1 (незадовільно)

35 ≤ RD 59

F

Незадовільно – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD < 35


- Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю – Диференційований залік. В останньому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується до 60;

- Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 балів, до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.


Розробник програми
А.В. Роденко


Завідувач кафедри
Л.В. Біденко


«_____» _________________ 2016 р.
Каталог: images -> downloads
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Індія: така далека і близька
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Вимоги часу – нові форми роботи та послуги в бібліотеці

Скачати 320.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка