Сумський державний унiверситетСкачати 320.14 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір320.14 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ННІФЕМ ім. О. Балацького

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННІФЕМ

ім. О. Балацького

_________Т.А. Васильєва

(підпис)

«____» ____________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мова навчання (українська, російська)”Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Напрям підготовки (спеціальність) усі напрямки


Форма навчання денна


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________обов’язкова_________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кре-дит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

Загалом

ІРС

Аттест.

заходи

7

96/3

969612

4

2

8

32/1

32
3212

4

2

Розробник: ст. викл. Роденко А.В.

(вказати авторів, їх наукові ступені та посади)
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 29 серпня 2016 р.

Суми – 2016 р.


МЕТА
4-й курс – це заключний етап вивчення російської мови студентами-іноземцями у вузах нефілологічного профілю. Провідною метою на цьому етапі залишається комунікативна, яка здійснюється шляхом удосконалення сформованих раніше мовленнєвих умінь та навичок читання, аудіювання, мовлення та письма.

Основними завданнями викладання російської мови на IV курсі є:

а) у читанні – удосконалення умінь та навичок ознайомлювального та реферативного читання текстів різного змісту;

б) у мовленні – удосконалення умінь вживати всі види монологів (опис, розповідь роздум) у різних пропорціях; умінь складати доповіді;

в) у письмі – формування умінь складати реферат-резюме, реферат-огляд, твір-роздум, анотацію.

Викладання дисципліни “ Російська мова як іноземна” на 4-му курсі забезпечує:

а) оволодіння мовою спеціальності;

б) спілкування в умовах українського мовного середовища;

Навчання здійснюється на матеріалі літературно-художніх, суспільно-політичних та профільних текстів соціально-культурної, суспільно-політичної та навчально-професійної сфери. Зміст навчання визначається комунікативними сферами, текстовим, тематичним та мовним матеріалом, актуальним для цих сфер.

Перевірка знань, рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок здійснюється в формі рейтингових контролів та підсумкових контролів, що проводяться наприкінці кожного семестру в формі заліку.Програма з дисципліни «Мова навчання (українська, російська)» розроблена для студентів-іноземців, які навчаються на основних факультетах Сумського державного університету.

ПРОГРАМА

ТЕМА 1. Повторення (опис явища, приладу, процесу).

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичної будови текстів – описів явища, приладу, процесу.

Мовлення: Продукування монологічного висловлювання на основі прочитаних текстів.

Письмо: Складання монографічного інформативного реферату.

Засоби оформлення реферата. Компоненти змісту і структури тексту: тема статті та її загальна характеристика: тема статті: стаття має назву ...; стаття присвячена темі (проблемі)...; стаття є узагальненням (описом, оглядом, аналізом) ...; у статті йдеться про ...; дається оцінка (аналіз, опис, узагальнення) ...; наведена точка зору автора на ...; проблема статті: автор торкається наступних проблем (висвітлює наступні проблеми) ...; зупиняється на наступних питаннях (фактах)...; у статті наведена точка зору на ...; сутність проблеми полягає в ...; композиція статті: стаття поділяється на (складається з)...; починається з ...; закінчується.
ТЕМА 2. Опис наукового дослідження.

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз тексту – опису наукового дослідження.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Характеристика авторського викладення інформації: автор говорить, аналізує, розкриває сутність (протиріччя), описує, формулює,висуває (гіпотезу), висловлює припущення, ставить питання, зупиняється, торкається, підкреслює, приділяє увагу, стверджує, доводить. Автор вважає, тримається точки зору, порівнює, протиставляє. Автор згоден, заперечує, спростовує, критикує, наводить (аргументи, докази). Автор посилається, спирається, ілюструє, аргументує, наводить приклади, має на увазі, пояснює, бачить причину в тому, що.
ТЕМА 3. Реферування. Види рефератів.

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Продукування повідомлення на одну із запропонованих тем.

Письмо: Складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Оцінка інформації, що наведена автором: головна цінність роботи полягає в, достоїнством (недоліком роботи) є, заслуга автора полягає в.... Стаття має велике (теоретичне, практичне значення). Не можна (не) погодитись; викликає заперечення; (не зовсім) зрозуміло; дійсно; безперечно; як відомо; загально відомо; безсумнівно; ймовірно; здається; напевно; можливо; очевидно; сумнівно.
ТЕМА 4. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю.

Читання: Ознайомлювально-оглядове читання матеріалів преси про відповідальність вчених за охорону навколишнього середовища.

Мовлення: Діалог-дискусія на тему «Наука і суспільство».

Письмо: Анотування тексту публіцистичного стилю.

Композиційні засоби зв'язку: по-перше, по-друге, спочатку, наприкінці, так, таким чином, між іншим, до речі, у цілому, інакше кажучи, у зв'язку з цим, з цього випливає, можна зробити висновки, підсумовуючи.

ТЕМА 5. Мовні засоби оформлення дискусії.

Питальні речення: Ви згодні, що..,? Вам не здається, що…,? Ви не вважаєте, що...? Чи знаєте ви, що...? Чи справедливо стверджувати, що... ?

Формули (кліше), що містять повторення думки опонента: Ви сказали, що... На вашу думку,... Як було сказано...

Формули (кліше), що виражають згоду, незгоду, заперечення: цілком згоден, абсолютно справедливо, приєднуюся до слів (думки), важко погодитися, дозвольте сказати (заперечити), даруйте, що я вас перериваю, але...

Формули (кліше), що виражають уточнення: Ви не зовсім мене зрозуміли. Я б хотів уточнити.

Формули (кліше), що виражають оцінку висловлення: У вашому висловленні (виступі) багато цінного (цікавого, важливого), це цікава точка зору (думка).Формули (кліше) для оформлення переконання: Погодьтеся, що…. Давайте подивимося. Зрозумійте мене правильно.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей журналу.

Мовлення: Діалог-бесіда про журнал. Складання повідомлення про журнал.

Письмо: Складання конспекту повідомлення про журнал. Анотування однієї зі статей.
ТЕМА 6. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.

Введення коментарів: а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що; б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.
ТЕМА 7. Творчість Т.Г. Шевченко.

Читання: Оповідання та вірші Т.Г. Шевченко.

Аудіювання: Вступна лекція-бесіда “Творчий та життєвий шлях Т.Г. Шевченко.”.

Мовлення: Діалог-бесіда за оповіданнями та віршами Т.Г. Шевченко. Продукування монологічного висловлювання на запропоновану тему.

Письмо: Твір-роздум. Аналіз мовних та граматичних помилок.

Вставні розмовні конструкції: можна сказати, як говорять у таких випадках, інакше кажучи, до речі кажучи.

Риторичні запитання-речення: Що можна сказати? Чи правильно це? Чому це відбулося? Що очікувалося?
ТЕМА 8. Інформативність тексту. Види інформації за її значущістю.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю.

Мовлення: Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації.

Письмо: Складання складного плану та тез тексту.

Складне речення.

Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів: автор аналізує (що?), характеризує (кого? що?), зазначає (кого? що?), доводить (що?), порівнює (кого? що? з ким? чим?), зіставляє (кого? що? з ким ? чим?), називає (кого?, що?), описує (кого?, що?), посилається на (кого?, що?), розкриває зміст (чого?), відзначає важливість (чого?), формулює (що?), виходить з (чого?), стверджує, критично ставиться (до чого?).
ТЕМА 9. Читаємо та говоримо про українських пісьменників.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів.

Аудіювання: Лекція-бесіда на тему«Творчість українських пісьменників девятнадцятого століття».

Мовлення: Діалог-бесіда на тему «Творчість українських пісьменників».

Складання монологічного висловлювання на тему «Пісьменник, який мені найбільше сподобався».

Письмо: Конспектування лекції. Складання плану монологічного висловлювання. Твір-опис.

Вираження згоди: схвалювати, захоплюватися, погоджуватися, поділяти думку, підтверджувати, визнавати переваги.

Вираження критики (незгоди): зазначати недоліки, дорікати (у недбалості, неточності), розкривати недоліки, критикувати, заперечувати, оспорювати, спростовувати, нехтувати, ігнорувати, залишати поза увагою; необгрунтовано стверджує, критично ставиться, ставить нездійсненне завдання, не підтверджує висновку фактами; не зрозуміло, що…, висунути, навести, мати заперечення, відмовитися від своїх переконань.

Вираження припущення: припустити, висловити своє припущення, висунути гіпотезу (про що?), припустити, що….
ТЕМА 10. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі спеціальності.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.

Опис авторського тексту: у статті представлена точка зору на.., містяться дискусійні положення, цінні відомості, важливі неопубліковані дані, спроби довести (що?), наголошується важливість (чого?), чітко сформульовано (що?), доведено (що?); враховувати, брати до уваги (що?), звертати увагу (на що?), мати на увазі (що?), наводити на думку; слід зазначити, що…, суть цього полягає в такому…, з теоретичного погляду, це..., з практичного погляду, це....
ТЕМА 11. Перспективи розвитку науки.

Читання: Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів-роздумів.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологу-роздуму.

Письмо: Підготовка письмового повідомлення на тему «Перспективи науки».

Засоби вираження причини звернення до якогось аспекту проблеми: є необхідність сказати, декількох слів заслуговує, потребує розгляду.
ТЕМА 12. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Рецензування.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси полемічного змісту.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів полемічного характеру.

Мовлення: Продукування повідомлення полемічного змісту.

Письмо: Рецензія тексту публіцистичного стилю.

Мовні кліше, характерні для рецензії: у роботі, що рецензується, на наш погляд, на основі матеріалів, на підставі вищесказаного вважаємо, що...; робота має ...значення, відповідає вимогам, заслуговує присвоєння науковому ступеня бакалавра.
ТЕМА 13. Художній стиль мовлення. Специфіка текстів художнього стилю. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання оповідань письменника А.П. Чехова.

Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами оповідань. Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на матеріали лекції.

Письмо: Твір-роздум.
ТЕМА 14. Глобальні проблеми сучасності.

Читання: Вивчаюче читання текстів наукових та науково-популярних журналів.

Мовлення: Репродукування та продукування повідомлення за матеріалами прочитаних текстів.

Письмо: Складання реферату-огляду.
ТЕМА 15. Читаємо та говоримо про композиторів.

Читання: Ознайомлювальне читання тексту «Музика”.

Аудіювання: Сприйняття та осмислення творів композиторів.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами та прослуханими творами.

Письмо: Твір-роздум.
ТЕМА 16. Науково-популярний стиль.

Читання: Ознайомлювальне читання науково-популярної статті.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей науково-популярної статті.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування висловлювання за змістом статті.

Письмо: Складання реферату-резюме.
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні заняття,

годин


ІРС

годин


Самостійне опрацювання матеріалу годин

Семестр 7

1-й модульний цикл дисципліни

Тема 1. Повторення (опис явищапроцесу).

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичної будови текстів – описів явища, приладу, процесу.

Мовлення: Продукування монологічного висловлювання на основі прочитаних текстів.

Письмо: Складання монографічного інформативного реферату.

Засоби оформлення реферата. Компоненти змісту і структури тексту: тема статті та її загальна характеристика: тема статті: стаття має назву ...; стаття присвячена темі (проблемі)...; стаття є узагальненням (описом, оглядом, аналізом) ...; у статті йдеться про ...; дається оцінка (аналіз, опис, узагальнення) ...; наведена точка зору автора на ...; проблема статті: автор торкається наступних проблем (висвітлює наступні проблеми) ...; зупиняється на наступних питаннях (фактах)...; у статті наведена точка зору на ...; сутність проблеми полягає в ...; композиція статті: стаття поділяється на (складається з)...; починається з ...; закінчується.


12
12

2
Тема 2. Опис наукового дослідження.

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз тексту – опису наукового дослідження.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Характеристика авторського викладення інформації: автор говорить, аналізує, розкриває сутність (протиріччя), описує, формулює,висуває (гіпотезу), висловлює припущення, ставить питання, зупиняється, торкається, підкреслює, приділяє увагу, стверджує, доводить. Автор вважає, тримається точки зору, порівнює, протиставляє. Автор згоден, заперечує, спростовує, критикує, наводить (аргументи, докази). Автор посилається, спирається, ілюструє, аргументує, наводить приклади, має на увазі, пояснює, бачить причину в тому, що.


12
12

2
Тема 3. Реферування. Види рефератів.

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Продукування повідомлення на одну із запропонованих тем.

Письмо: Складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Оцінка інформації, що наведена автором: головна цінність роботи полягає в, достоїнством (недоліком роботи) є, заслуга автора полягає в.... Стаття має велике (теоретичне, практичне значення). Не можна (не) погодитись; викликає заперечення; (не зовсім) зрозуміло; дійсно; безперечно; як відомо; загально відомо; безсумнівно; ймовірно; здається; напевно; можливо; очевидно; сумнівно.


14
14Тема 4. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю.

Читання: Ознайомлювально-оглядове читання матеріалів преси про відповідальність вчених за охорону навколишнього середовища.

Мовлення: Діалог-дискусія на тему «Наука і суспільство».

Письмо: Анотування тексту публіцистичного стилю.

Композиційні засоби зв'язку: по-перше, по-друге, спочатку, наприкінці, так, таким чином, між іншим, до речі, у цілому, інакше кажучи, у зв'язку з цим, з цього випливає, можна зробити висновки, підсумовуючи.


10
10

2
Аттестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

48
48

6

2-й модульний цикл дисципліни

Тема 5. Мовні засоби оформлення дискусії.

Питальні речення: Ви згодні, що..,? Вам не здається, що…,? Ви не вважаєте, що...? Чи знаєте ви, що...? Чи справедливо стверджувати, що... ?

Формули (кліше), що містять повторення думки опонента: Ви сказали, що... На вашу думку,... Як було сказано...

Формули (кліше), що виражають згоду, незгоду, заперечення: цілком згоден, абсолютно справедливо, приєднуюся до слів (думки), важко погодитися, дозвольте сказати (заперечити), даруйте, що я вас перериваю, але...

Формули (кліше), що виражають уточнення: Ви не зовсім мене зрозуміли. Я б хотів уточнити.

Формули (кліше), що виражають оцінку висловлення: У вашому висловленні (виступі) багато цінного (цікавого, важливого), це цікава точка зору (думка).

Формули (кліше) для оформлення переконання: Погодьтеся, що…. Давайте подивимося. Зрозумійте мене правильно.

Публіцистичний стиль.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей журналу.

Мовлення: Діалог-бесіда про журнал. Складання повідомлення про журнал.

Письмо: Складання повідомлення про журнал. Анотування однієї зі статей.

12
12

2
Тема 6. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.

Введення коментарів: а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що; б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.


12
12

2
Тема 7. Творчість Л. Толстого.

Читання: Оповідання Л. Толстого.

Аудіювання: Вступна лекція-бесіда “Творчий та життєвий шлях Л. Толстого”.

Мовлення: Діалог-бесіда за змістом оповідань Л. Толстого. Продукування монологічного висловлювання на запропоновану тему.

Письмо: Твір-роздум. Аналіз мовних та граматичних помилок.

Вставні розмовні конструкції: можна сказати, як говорять у таких випадках, інакше кажучи, до речі кажучи.

Риторичні запитання-речення: Що можна сказати? Чи правильно це? Чому це відбулося? Що очікувалося?


12
12Тема 8. Інформативність тексту. Види інформації за її значущістю.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю.

Мовлення: Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації.

Письмо: Складання складного плану та тез тексту.

Складне речення.

Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів: автор аналізує (що?), характеризує (кого? що?), зазначає (кого? що?), доводить (що?), порівнює (кого? що? з ким? чим?), зіставляє (кого? що? з ким ? чим?), називає (кого?, що?), описує (кого?, що?), посилається на (кого?, що?), розкриває зміст (чого?), відзначає важливість (чого?), формулює (що?), виходить з (чого?), стверджує, критично ставиться (до чого?).


12
12

2
Аттестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

48
48

6

Семестр 8

3-й модульний цикл дисципліни

Тема 9. Лекція-бесіда на тему«Творчість українських пісьменників девятнадцятого століття».

Читання: Ознайомлювальне читання текстів.

Аудіювання: Лекція-бесіда на тему«Творчість українських пісьменників девятнадцятого століття».

Мовлення: Діалог-бесіда на задану тему.

Складання монологічного висловлювання на тему «Письменник, який мені найбільше сподобався».

Письмо: Конспектування лекції. Складання плану монологічного висловлювання. Твір-опис.

Вираження згоди: схвалювати, захоплюватися, погоджуватися, поділяти думку, підтверджувати, визнавати переваги.

Вираження критики (незгоди): зазначати недоліки, дорікати (у недбалості, неточності), розкривати недоліки, критикувати, заперечувати, оспорювати, спростовувати, нехтувати, ігнорувати, залишати поза увагою; необгрунтовано стверджує, критично ставиться, ставить нездійсненне завдання, не підтверджує висновку фактами; не зрозуміло, що…, висунути, навести, мати заперечення, відмовитися від своїх переконань.

6. Вираження припущення: припустити, висловити своє припущення, висунути гіпотезу (про що?), припустити, що….


4
4

2

10

Тема 10. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі спеціальності.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.

Опис авторського тексту: у статті представлена точка зору на.., містяться дискусійні положення, цінні відомості, важливі неопубліковані дані, спроби довести (що?), наголошується важливість (чого?), чітко сформульовано (що?), доведено (що?); враховувати, брати до уваги (що?), звертати увагу (на що?), мати на увазі (що?), наводити на думку; слід зазначити, що…, суть цього полягає в такому…, з теоретичного погляду, це..., з практичного погляду, це....


4
4

2

10

Тема 11. Перспективи розвитку науки.

Читання: Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів-роздумів.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологу-роздуму.

Письмо: Підготовка письмового повідомлення на тему «Перспективи науки».

Засоби вираження причини звернення до якогось аспекту проблеми: є необхідність сказати, декількох слів заслуговує, потребує розгляду.


4
4

2

8

Тема 12. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Рецензування.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси полемічного змісту.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів полемічного характеру.

Мовлення: Продукування повідомлення полемічного змісту.

Письмо: Рецензія тексту публіцистичного стилю.

Мовні кліше, характерні для рецензії: у роботі, що рецензується, на наш погляд, на основі матеріалів, на підставі вищесказаного вважаємо, що...; робота має ...значення, відповідає вимогам, заслуговує прприсвоєння науковому ступеня бакалавра.4
4
6

Аттестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

16
16

6

20


4-й модульний цикл дисципліни

Тема 13. Художній стиль мовлення. Специфіка текстів художнього стилю. Аналіз художнього твору.

Читання: Ознайомлювальне читання оповідань українських письменникiв (А.П. Чехов, Ф. Кривін та ін.).

Аудіювання: Лекція-бесіда. Підготовка до читання художнього твору.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами оповідань. Самостійне продукування монологічного висловлювання з опорою на матеріали лекції.

Письмо: Твір-роздум.

4
4

2

8

Тема 14. Глобальні проблеми сучасності.

Читання: Вивчаюче читання текстів наукових та науково-популярних журналів.

Мовлення: Репродукування та продукування повідомлення за матеріалами прочитаних текстів.

Письмо: Складання реферату-огляду.


4
4Тема 15. Читаємо та говоримо про композиторів.

Читання: Ознайомлювальне читання тексту «Музика”.

Аудіювання: Сприйняття та осмислення творів композиторів.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами та прослуханими творами.

Письмо: Твір-роздум.


4
4

2

6

Тема 16. Науково-популярний стиль.

Читання: Ознайомлювальне читання науково-популярної статті.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей науково-популярної статті.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування висловлювання за змістом статті.

Письмо: Складання реферату-резюме.


4
4

2

6

Аттестаційні заходи

2

Всього по модульному циклу

16
16

6

20

Всього з навчальної дисципліни

128
128

24

60

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

7 семестр
1. Повторення (опис явища, приладу, процесу). Вивчаюче читання текстів зі спеціальності. – 12 год.

2. Опис наукового дослідження. Вивчаюче читання текстів зі спеціальності. – 12 год.

3. Реферування. Види рефератів. Вивчаюче читання текстів зі спеціальності. – 14 год.

4. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю. 10 год.

5. Мовні засоби оформлення дискусії. Публіцистичний стиль. – 12 год.

6. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом. – 12 год.

7. Творчість Т.Г. Шевченко. Вступна лекція-бесіда “Творчий та життєвий шлях
Т.Г.Шевченко ”. – 12 год.


8. Інформативність тексту. Види інформації за її значущістю. – 12 год.
8 семестр
9. Читаємо та говоримо про українських пісьменників. – 4 год.

10. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів. – 4 год.

11. Перспективи розвитку науки. Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі спеціальності. Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів-роздумів. – 4 год.

12. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Рецензування. – 4 год.

13. Художній стиль мовлення. Специфіка текстів художнього стилю. – 4 год.

14. Глобальні проблеми сучасності. Вивчаюче читання текстів наукових та науково-популярних журналів. Складання реферату-огляду. – 4 год.

15. Читаємо та говоримо про композиторів. Ознайомлювальне читання тексту «Музика”. – 4 год.

16. Науково-популярний стиль. Ознайомлювальне читання науково-популярної статті. Складання реферату-резюме.4 год.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 1. Практичні заняття – груповий метод, комунікативний, ситуативний методи, самостійне опрацювання навчального матеріалу з використанням основної навчальної літератури, словників, довідників.

 2. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, контрольні роботи, співбесіда.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Письмові контрольні роботи поточного контролю.Підсумковий письмовий тест (підсумкова письмова контрольна робота).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Краткий русско-украинско-англо-китайский словарь лингвистических терминов для студентов-иностранцев нефилологического профиля обучения. Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.

 2. Русско-украинско-английский словарь по информатике для студентов-иностранцев технического профиля обучения. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008.

 3. Учебные материалы по курсу русского языка (публицистический стиль) для студентов-иностранцев 3-5-х курсов нефилологических факультетов дневной формы обучения / Сост.: О.П. Конек, А.В. Роденко, Н.А. Тубол, Т.Т. Чорненеко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ з/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність

примірн.

1.

Ануфриева Н.Ф. и др. Учебные задания по развитию навыков слушания и записи лекций (технический профиль). - М., 1986.


Навч. посібник

4

2.

Барыкина А.Н. и др. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. - М., 1983.


Навч. посібник

1

3.

Бахтина Л.Н., Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Обучения реферированию научного текста.- М., 1988.

Навч. посібник

5

Б. Додаткова рекомендована література


 1. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.С. Пособие по развитию устной и письменной речи. - М., 1982.

 2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь: в 2 т. - М., 1981-1982

 3. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Практическая грамматика русского языка. - М., 1982.

 4. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Книга для чтения. - М, 1983.

 5. Вишнякова Т.А., Леонова Э.Н. Сборник ситуативных упражнений по русскому языку. Учебное пособие.- М., 1976.

 6. Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка. - М., 1988.

 7. Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио. - М., 1989.

 8. Русско-арабский словарь по естественно-научным дисциплинам. - М., 1982.

 9. Попов В.С. Теоретическая электротехника. - М., 1978.

 10. Вишнякова Т.А. Обучение русскому языку студентов-нефилологов. - М., 1979.

 11. Капитонова Т.М., Щукина А.И. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. - М., 1979.

 12. Павлова В.П. Обучение конспектированию. - М., 1989.


РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МОВА НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА)»

(7, 8 семестр )
1 Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 128 год/4 кр.; лк. – немає; пр. – 128, ІРС – 24, аттест. зах. – 8, д/зал. – 4.

2 Організація навчального процесу: семестрів викладання – 2, модульних циклів – 4.

3 Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 200 балів.

7-й семестр - R = 100 балів

8-й семестр - R = 100 балів

4 Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
7 семестр
а) робота на аудиторних заняттях (0,7 R = 34 балів): практичні заняття: 48 пр. х 0,7 бал/пр. = 34 бала.

б) виконання завдань на практичних заняттях (48 завдань) – максимально 48 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,9 до 1,6 балу);

в) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 18 балів (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного 9, 9 балів).
8 семестр
а) робота на аудиторних заняттях (1,6 R = 26 балів): практичні заняття: 16 пр. х 1,6 бал/пр. = 26 балів.

б) виконання завдань на практичних заняттях (16 завдань) – максимально 54 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,96 до 1,6 балу);

в) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 20 балів (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного 10, 10 балів).
5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):
7 семестр
1-й модульний цикл: (24 пр. занять, модульний контроль) – 30…50 балів.
2-й модульний цикл:
(24 пр. занять; модульний контроль) – 30…50 балів.8 семестр
3-й модульний цикл: (8 пр. занять, модульний контроль) – 30…50 балів.
4-й модульний цикл:
(8 пр. занять, модульний контроль) – 30…50 балів.

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: 1. перескладання незадовільних оцінок з модульних контролів здійснюється не пізніше 2 тижнів наступного модульного циклу, як правило, одноразово;

 2. при виконанні всіх запланованих видів навчальної роботи і незадовільній підсумковій оцінці з модульного циклу рейтингові бали студентові нараховуються;

3) при позитивній оцінці з модульного циклу і виконання всіх запланованих видів навчальної роботи підвищення рейтингового балу шляхом перескладання будь-якої складової навчальної роботи не здійснюється;

 1. при складанні заходу підсумкового модульного контролю викладач має право застосувати штрафні санкції – зниження рейтингового балу, враховуючи незадовільну поточну роботу студента (RD = 60).

7.1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відпо­відно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5, 0 (відмінно)

90 ≤ RD ≤100

B

добре – вище середнього рівня лише з кількома помилками

4, 5 (добре)

4, 0 (добре)82 ≤ RD ≤ 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

74 ≤ RD ≤ 81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3, 5 (задовільно)
3, 0 (задовільно)

64 ≤ RD ≤ 73

E

Задовільно – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 ≤ RD ≤ 63

FX

Незадовільно - можливе повторне складання

2 (незадовільно)

1 (незадовільно)

35 ≤ RD 59

F

Незадовільно – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

RD < 35


- Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю – Диференційований залік. В останньому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується до 60;

- Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 балів, до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.


Розробник програми
А.В. Роденко


Завідувач кафедри
Л. В. Біденко


«_____» _________________ 2016 р.
Каталог: images -> downloads
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Індія: така далека і близька
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Вимоги часу – нові форми роботи та послуги в бібліотеці

Скачати 320.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка