Сумський державний унiверситетСкачати 233.47 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір233.47 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

ЕлІТ

(повна назва інституту або факультету, для студентів якого викладається навчальна дисципліна)Кафедра мовної підготовки іноземних громадян

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету ЕлІТ_________ С. І. Проценко

(підпис)


«____» ____________ 2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мова навчання (українська, російська)”

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)


Напрям підготовки (спеціальність) усі напрями
(шифр та назва напряму підготовки (із зазначенням за необхідності фахового спрямування) або шифр та назва спеціальності)
Форма навчання денна

(денна, вечірня)


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________обов’язкова_________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин

Аудиторна робота, годин

ІРС

Атестаційні заходи

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

7

60

606012

4

2Розробник: ст. викл. Коньок О.П.

(вказати авторів, їхні наукові ступені та посади)


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 29 серпня 2016 р.

Суми – 2016

МЕТА
4-й курс – це заключний етап вивчення російської мови студентами-іноземцями у вузах нефілологічного профілю. Провідною метою на цьому етапі залишається комунікативна, яка здійснюється шляхом удосконалення сформованих раніше мовленнєвих умінь та навичок читання, аудіювання, мовлення та письма.

Основними завданнями викладання російської мови на IV курсі є:

а) у читанні – удосконалення умінь та навичок ознайомлювального та реферативного читання текстів різного змісту;

б) у мовленні – удосконалення умінь вживати всі види монологів (опис, розповідь, роздум) у різних пропорціях; умінь складати доповіді;

в) у письмі – формування умінь складати реферат-резюме, реферат-огляд, твір-роздум, анотацію.

Викладання дисципліни “ Мова навчання (українська, російська)” на 4-му курсі забезпечує:

а) оволодіння мовою спеціальності;

б) спілкування в умовах мовного середовища.

Навчання здійснюється на матеріалі літературно-художніх, суспільно-політичних та профільних текстів соціально-культурної, суспільно-політичної та навчально-професійної сфери. Зміст навчання визначається комунікативними сферами, текстовим, тематичним та мовним матеріалом, актуальним для цих сфер.

Перевірка знань, рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок здійснюється в формі рейтингових контролів та підсумкових контролів, що проводяться наприкінці кожного семестру в формі заліку.

Програма з дисципліни “ Мова навчання (українська, російська)” розроблена для студентів-іноземців, які навчаються на основних факультетах Сумського державного університету.

ПРОГРАМА

ТЕМА 1. Повторення (опис явища, ситуації, процесу).

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичної будови текстів – описів явища, ситуації, процесу.

Мовлення: Продукування монологічного висловлювання на основі прочитаних текстів.

Письмо: Складання монографічного інформативного реферату.Засоби оформлення реферату. Компоненти змісту і структури тексту: тема статті та її загальна характеристика: тема статті: стаття має назву ...; стаття присвячена темі (проблемі)...; стаття є узагальненням (описом, оглядом, аналізом) ...; у статті йдеться про ...; дається оцінка (аналіз, опис, узагальнення) ...; наведена точка зору автора на ...; проблема статті: автор торкається наступних проблем (висвітлює наступні проблеми) ...; зупиняється на наступних питаннях (фактах)...; у статті наведена точка зору на ...; сутність проблеми полягає в ...; композиція статті: стаття поділяється на (складається з)...; починається з ...; закінчується.
ТЕМА 2. Опис наукового дослідження.

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз тексту – опису наукового дослідження.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Характеристика авторського викладення інформації: автор говорить, аналізує, розкриває сутність (протиріччя), описує, формулює, висуває (гіпотезу), висуває припущення, ставить питання, зупиняється, підкреслює, приділяє увагу, стверджує, доводить. Автор вважає, дотримується точки зору, порівнює, протиставляє. Автор згоден, заперечує, спростовує, критикує, наводить (аргументи, докази). Автор посилається, спирається, ілюструє, аргументує, наводить приклади, має на увазі, пояснює, бачить причину в тому, що.
ТЕМА 3. Реферування. Види рефератів.

Читання: вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: продукування повідомлення на одну із запропонованих тем.

Письмо: складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Оцінка інформації, наведеної автором: головна цінність роботи полягає в, достоїнством (недоліком роботи) є, заслуга автора полягає в.... Стаття має велике (теоретичне, практичне значення). Не можна (не) погодитись; викликає заперечення; (не зовсім) зрозуміло; дійсно; безперечно; як відомо; загально відомо; безсумнівно; ймовірно; здається; напевно; можливо; очевидно; сумнівно.
ТЕМА 4. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю.

Читання: ознайомлювально-оглядове читання матеріалів преси про відповідальність вчених за охорону навколишнього середовища.

Мовлення: діалог-дискусія на тему «Наука і суспільство».

Письмо: анотування тексту публіцистичного стилю.Композиційні засоби зв'язку: по-перше, по-друге, спочатку, наприкінці, так, таким чином, між іншим, до речі, у цілому, інакше кажучи, у зв'язку з цим, з цього випливає, можна зробити висновки, підсумовуючи.

ТЕМА 5. Мовні засоби оформлення дискусії.

Питальні речення: Ви згодні, що..,? Вам не здається, що…,? Ви не вважаєте, що...? Чи знаєте ви, що...? Чи справедливо стверджувати, що... ?

Формули (кліше), що містять повторення думки опонента: Ви сказали, що... На вашу думку,... Як було сказано...

Формули (кліше), що виражають згоду, незгоду, заперечення: цілком згоден, абсолютно справедливо, приєднуюся до слів (думки), важко погодитися, дозвольте сказати (заперечити), даруйте, що я вас перериваю, але...

Формули (кліше), що виражають уточнення: Ви не зовсім мене зрозуміли. Я б хотів уточнити.

Формули (кліше), що виражають оцінку висловлення: У вашому висловленні (виступі) багато цінного (цікавого, важливого), це цікава точка зору (думка).

Формули (кліше) для оформлення переконання: Погодьтеся, що…. Давайте подивимося. Зрозумійте мене правильно.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей журналу.

Мовлення: Діалог-бесіда про журнал. Складання повідомлення про журнал.

Письмо: Складання конспекту повідомлення про журнал. Анотування однієї зі статей.


ТЕМА 6. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.Введення коментарів: а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що; б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.
ТЕМА 7. Інформативність тексту. Види інформації за її значущістю.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю.

Мовлення: Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації.

Письмо: Складання складного плану та тез тексту.

Складне речення.

Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів: автор аналізує (що?), характеризує (кого? що?), зазначає (кого? що?), доводить (що?), порівнює (кого? що? з ким? чим?), зіставляє (кого? що? з ким ? чим?), називає (кого?, що?), описує (кого?, що?), посилається на (кого?, що?), розкриває зміст (чого?), відзначає важливість (чого?), формулює (що?), виходить з (чого?), стверджує, критично ставиться (до чого?).


ТЕМА 8. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі спеціальності.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.

Опис авторського тексту: у статті представлена точка зору на.., містяться дискусійні положення, цінні відомості, важливі неопубліковані дані, спроби довести (що?), наголошується важливість (чого?), чітко сформульовано (що?), доведено (що?); враховувати, брати до уваги (що?), звертати увагу (на що?), мати на увазі (що?), наводити на думку; слід зазначити, що…, суть цього полягає в такому…, з теоретичного погляду, це..., з практичного погляду, це....
ТЕМА 9. Перспективи розвитку науки.

Читання: Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів-роздумів.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологу-роздуму.

Письмо: Підготовка письмового повідомлення на тему «Перспективи науки».

Засоби вираження причини звернення до якогось аспекту проблеми: є необхідність сказати, декількох слів заслуговує, потребує розгляду.


ТЕМА 10. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Рецензування.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси полемічного змісту.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів полемічного характеру.

Мовлення: Продукування повідомлення полемічного змісту.

Письмо: Рецензія тексту публіцистичного стилю.

Мовні кліше, характерні для рецензії: у роботі, що рецензується, на наш погляд, на основі матеріалів, на підставі вищесказаного вважаємо, що...; робота має ...значення, відповідає вимогам, заслуговує на присвоєння наукового ступеня бакалавра.


ТЕМА 11. Глобальні проблеми сучасності.

Читання: Вивчаюче читання текстів наукових та науково-популярних журналів.

Мовлення: Репродукування та продукування повідомлення за матеріалами прочитаних текстів.

Письмо: Складання реферату-огляду.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Заг

обсяг,


годин

Лекції,

годин


Практичні заняття,

годин


ІРС

годин


Семестр 7

1-й модульний цикл дисципліни

Тема 1. Повторення (опис явища, ситуації, процесу).

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичної будови текстів – описів явища, ситуації, процесу.

Мовлення: Продукування монологічного висловлювання на основі прочитаних текстів.

Письмо: Складання монографічного інформативного реферату.

Засоби оформлення реферату. Компоненти змісту і структури тексту: тема статті та її загальна характеристика: тема статті: стаття має назву ...; стаття присвячена темі (проблемі)...; стаття є узагальненням (описом, оглядом, аналізом) ...; у статті йдеться про ...; дається оцінка (аналіз, опис, узагальнення) ...; наведена точка зору автора на ...; проблема статті: автор торкається наступних проблем (висвітлює наступні проблеми) ...; зупиняється на наступних питаннях (фактах)...; у статті наведена точка зору на ...; сутність проблеми полягає в ...; композиція статті: стаття поділяється на (складається з)...; починається з ...; закінчується.


2
2
Тема 2. Опис наукового дослідження.

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз тексту – опису наукового дослідження.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологічного висловлювання.

Письмо: Складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Характеристика авторського викладення інформації: автор говорить, аналізує, розкриває сутність (протиріччя), описує, формулює, висуває (гіпотезу), висловлює припущення, ставить питання, зупиняється, торкається, підкреслює, приділяє увагу, стверджує, доводить. Автор вважає, тримається точки зору, порівнює, протиставляє. Автор згоден, заперечує, спростовує, критикує, наводить (аргументи, докази). Автор посилається, спирається, ілюструє, аргументує, наводить приклади, має на увазі, пояснює, бачить причину в тому, що.


8
6

2

Тема 3. Реферування. Види рефератів.

Читання: Вивчаюче читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей наукового тексту.

Мовлення: Продукування повідомлення на одну із запропонованих тем.

Письмо: Складання реферату-огляду.

Смислові відношення. Оцінка інформації, наведеної автором: головна цінність роботи полягає в, достоїнством (недоліком роботи) є, заслуга автора полягає в.... Стаття має велике (теоретичне, практичне значення). Не можна (не) погодитись; викликає заперечення; (не зовсім) зрозуміло; дійсно; безперечно; як відомо; загально відомо; безсумнівно; ймовірно; здається; напевно; можливо; очевидно; сумнівно.


8
6

2

Тема 4. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю.

Читання: Ознайомлювально-оглядове читання матеріалів преси про відповідальність вчених за охорону навколишнього середовища.

Мовлення: Діалог-дискусія на тему «Наука і суспільство».

Письмо: Анотування тексту публіцистичного стилю.Композиційні засоби зв'язку: по-перше, по-друге, спочатку, наприкінці, так, таким чином, між іншим, до речі, у цілому, інакше кажучи, у зв'язку з цим, з цього випливає, можна зробити висновки, підсумовуючи.


6
6
Тема 5. Мовні засоби оформлення дискусії.

Питальні речення: Ви згодні, що..,? Вам не здається, що…,? Ви не вважаєте, що...? Чи знаєте ви, що...? Чи справедливо стверджувати, що... ?

Формули (кліше), що містять повторення думки опонента: Ви сказали, що... На вашу думку,... Як було сказано...

Формули (кліше), що виражають згоду, незгоду, заперечення: цілком згоден, абсолютно справедливо, приєднуюся до слів (думки), важко погодитися, дозвольте сказати (заперечити), даруйте, що я вас перериваю, але...

Формули (кліше), що виражають уточнення: Ви не зовсім мене зрозуміли. Я б хотів уточнити.

Формули (кліше), що виражають оцінку висловлення: У вашому висловленні (виступі) багато цінного (цікавого, важливого), це цікава точка зору (думка).

Формули (кліше) для оформлення переконання: Погодьтеся, що…. Давайте подивимося. Зрозумійте мене правильно.

Публіцистичний стиль.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-змістових особливостей журналу.

Мовлення: Діалог-бесіда про журнал. Складання повідомлення про журнал.

Письмо: Складання повідомлення про журнал. Анотування однієї зі статей.
4
4
Тема 6. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів із спеціальності, підготовка до анотування.

Мовлення: Діалог-бесіда за текстами для читання. Продукування монологічного висловлювання з опорою на анотацію.

Письмо: Складання довідкової та рекомендованої анотації.Введення коментарів: а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що; б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.


8
6

2

Атестаційні заходи

2


Всього по модульному циклу

38
30

6

2-й модульний цикл дисципліни

Тема 7. Інформативність тексту. Види інформації за її значущістю.

Читання: Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю.

Мовлення: Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації.

Письмо: Складання складного плану та тез тексту.

Складне речення.

Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів: автор аналізує (що?), характеризує (кого? що?), зазначає (кого? що?), доводить (що?), порівнює (кого? що? з ким? чим?), зіставляє (кого? що? з ким ? чим?), називає (кого?, що?), описує (кого?, що?), посилається на (кого?, що?), розкриває зміст (чого?), відзначає важливість (чого?), формулює (що?), виходить з (чого?), стверджує, критично ставиться (до чого?).
4
4
Тема 8. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів.

Читання: Вивчаюче читання тексту зі спеціальності.

Мовлення: Складання усної довідкової анотації.

Письмо: Написання розгорнутої довідкової та рекомендованої анотацій.

Опис авторського тексту: у статті представлена точка зору на.., містяться дискусійні положення, цінні відомості, важливі неопубліковані дані, спроби довести (що?), наголошується важливість (чого?), чітко сформульовано (що?), доведено (що?); враховувати, брати до уваги (що?), звертати увагу (на що?), мати на увазі (що?), наводити на думку; слід зазначити, що…, суть цього полягає в такому…, з теоретичного погляду, це..., з практичного погляду, це....


10
8

2

Тема 9. Перспективи розвитку науки.

Читання: Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі спеціальності.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів-роздумів.

Мовлення: Репродукування та самостійне продукування монологу-роздуму.

Письмо: Підготовка письмового повідомлення на тему «Перспективи науки».

Засоби вираження причини звернення до якогось аспекту проблеми: є необхідність сказати, декількох слів заслуговує, потребує розгляду.
8
6

2

Тема 10. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Рецензування.

Читання: Ознайомлювальне читання матеріалів преси полемічного змісту.

Аудіювання: Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів полемічного характеру.

Мовлення: Продукування повідомлення полемічного змісту.

Письмо: Рецензія тексту публіцистичного стилю.

Мовні кліше, характерні для рецензії: у роботі, що рецензується, на наш погляд, на основі матеріалів, на підставі вищесказаного вважаємо, що...; робота має ...значення, відповідає вимогам, заслуговує присвоєння наукового ступеня бакалавра.
8
8
Тема 11. Глобальні проблеми сучасності.

Читання: Вивчаюче читання текстів наукових та науково-популярних журналів.

Мовлення: Репродукування та продукування повідомлення за матеріалами прочитаних текстів.

Письмо: Складання реферату-огляду.
6
4

2

Атестаційні заходи

2


Всього по модульному циклу

40
32

6

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

7 семестр
1. Повторення (опис явища, приладу, процесу). Вивчаюче читання текстів зі спеціальності. – 2 год.

2. Опис наукового дослідження. Вивчаюче читання текстів зі спеціальності. – 6 год.

3. Реферування. Види рефератів. Вивчаюче читання текстів зі спеціальності. – 6 год.

4. Наука і суспільство. Публіцистичний стиль мовлення. Специфіка текстів публіцистичного стилю. – 6 год.

5. Мовні засоби оформлення дискусії. Публіцистичний стиль. – 4 год.

6. Структурно-семантичні особливості наукових текстів. Робота з науковим текстом. – 4 год.

7. Інформативність тексту. Види інформації за її значущістю. – 4 год.

8. Анотація, види анотацій. Анотування наукових текстів. – 8 год.

9. Перспективи розвитку науки. Ознайомлювально-реферативне читання текстів зі спеціальності. Сприйняття та аналіз структурно-семантичних особливостей текстів-роздумів. – 6 год.

10. Світ сьогодні (за матеріалами газет). Рецензування. – 8 год.

11. Глобальні проблеми сучасності. Вивчаюче читання текстів наукових та науково-популярних журналів. Складання реферату-огляду. – 6 год.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ


 1. Практичні заняття – груповий метод, комунікативний, ситуативний методи, самостійне опрацювання навчального матеріалу з використанням основної навчальної літератури, словників, довідників.

 2. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, контрольні роботи, співбесіда.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Письмові контрольні роботи поточного контролю.Підсумковий письмовий тест (підсумкова письмова контрольна робота).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Краткий русско-украинско-англо-китайский словарь лингвистических терминов для студентов-иностранцев нефилологического профиля обучения. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.

 2. Русско-украинско-английский словарь по информатике для студентов-иностранцев технического профиля обучения. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008.

 3. Учебные материалы по курсу русского языка (публицистический стиль) для студентов-иностранцев 3-5-х курсов нефилологических факультетов дневной формы обучения / Сост.: О.П. Конек, А.В. Роденко, Н.А. Тубол, Т.Т. Чорненеко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ з/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність

примірн.

1.

Ануфриева Н.Ф. и др. Учебные задания по развитию навыков слушания и записи лекций (технический профиль). - М., 1986.


Навч. посібник

4

2.

Барыкина А.Н. и др. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. - М., 1983.


Навч. посібник

1

3.

Бахтина Л.Н., Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Обучения реферированию научного текста.- М., 1988.

Навч. посібник

5


Б. Додаткова рекомендована література


 1. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.С. Пособие по развитию устной и письменной речи. - М., 1982.

 2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь: в 2 т. - М., 1981-1982

 3. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Практическая грамматика русского языка. - М., 1982.

 4. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Книга для чтения. - М, 1983.

 5. Вишнякова Т.А., Леонова Э.Н. Сборник ситуативных упражнений по русскому языку. Учебное пособие.- М., 1976.

 6. Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка. - М., 1988.

 7. Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио. - М., 1989.

 8. Русско-арабский словарь по естественно-научным дисциплинам. - М., 1982.

 9. Попов В.С. Теоретическая электротехника. - М., 1978.

 10. Вишнякова Т.А. Обучение русскому языку студентов-нефилологов. - М., 1979.

 11. Капитонова Т.М., Щукина А.И. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. - М., 1979.

 12. Павлова В.П. Обучение конспектированию. - М., 1989.

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МОВА НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА)»

(7 семестр )1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 60 год.; лк. – немає; пр. – 60 год., п.м.к.

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1, модульних циклів – 2.

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.

7-й семестр - R = 100 балів4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

7 семестр

а) робота на аудиторних заняттях (0,3 R = 30 балів): практичні заняття: 30 пр. х 1 бал/пр. = 30 балів.

б) виконання завдань на практичних заняттях (30 завдань) – максимально 48 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,96 до 1,6 балу);

в) складання комплексних письмових модульних контролів – всього 22 бали (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного 6, 6, 10 балів).

7 семестр

1-й модульний цикл: (15 пр. занять, модульний контроль) – 36…50 балів.
2-й модульний цикл:
(15 пр. занять; модульний контроль) – 36…50 балів.
6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (у тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 6.8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:


Шкала оцінювання ЕСТS

Визначення


Рейтингова бальна

шкала оцінювання

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

А

відмінно

90 £ RD £ 100

5 (відмінно)

зараховано

B

добре

82 £ RD £ 89

4 (добре)

C

74 £ RD £ 81

D

задовільно

64 £ RD £ 73

3 (задовільно)

Е

60 £ RD £ 63

FX

незадовільно

35 £ RD £ 59

2 (незадовільно)

не зараховано

X

RD £ 35

студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю (за процедурою письмового тестування);

студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35, до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.

Розробник програми
О.П. Коньок


Завідувач кафедри«_____» _________________ 2016 р. Л.В. Біденко
Каталог: images -> downloads
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Індія: така далека і близька
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Вимоги часу – нові форми роботи та послуги в бібліотеці

Скачати 233.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка