Сумський державний унiверситетСкачати 298.64 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір298.64 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Медичний інститут

повна назва інституту або факультету, для студентів якого викладається навчальна дисципліна)

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор медичного інституту_________ В. А. Сміянов

(підпис)
«____» ____________ 2016 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мова навчання (українська, російська)”

(повна назва кафедри викладання навчальної дисципліни)
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

(бакалавр, спеціаліст, магістр)


Напрям підготовки (спеціальність) усі напрями

(шифр та назва напряму підготовки (із зазначенням за необхідності фахового спрямування) або шифр та назва спеціальності)


Форма навчання денна

(денна, вечірня)


ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________обов’язкова_________

(обов’язкова, за вибором ВНЗ, за вибором студента)
Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кре-дит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Прак-тичні

Лабора-торні

Загалом

ІРС

Інд. завдання. вид / обсяг

5

56

5636-

20м.к.

6

56

56
36
-

20
м.к.


Розробник: ст. викл. Бурнос Е.Ю.

(вказати авторів, їхні наукові ступені та посади)


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 29 серпня 2016 р.

Суми – 2016 р.МЕТА
Викладання російської мови студентам-іноземцям спрямоване на вирішення освітніх, виховних та комунікативних завдань. Комунікативні сфери навчання даного курсу – навчально-професійна (домінуюча), суспільно-політична, соціально-культурна.

Головною метою викладання російської мови як іноземної на 3 курсі є формування більш досконалих навичок та вмінь в читанні, аудіюванні, мовленні та письмі. Домінантною при цьому є соціально-культурна сфера.

Основним завданням викладання є:


 • у читанні – подальший розвиток та вдосконалення навичок і вмінь в ознайомлювальному, переглядовому і переглядово-ознайомлювальному видах читання текстів; формування навичок і вмінь в реферативному і переглядово-реферативному видах читання наукових текстів;

 • в аудіюванні – удосконалення навичок і вмінь аудіювання текстів в соціально-культурній сфері;

 • у говорінні – удосконалення навичок і вмінь у монологічному (монолог-опис, монолог-розповідь) і діалогічному (бесіда, діалог-дискусія) мовленні; формування навичок і вмінь в підготовці усного публічного виступу;

 • у письмі – розвиток навичок і вмінь у складанні цілісних текстів різних жанрів (анотація, індикативний реферат); формування навичок і вмінь у складанні інформаційного реферату.

У програмі не наводиться докладний перелік мовного матеріалу, відбір якого виконується викладачем залежно від конкретних умов навчання. При закріпленні синтаксичних моделей запропонованого мовного матеріалу передбачається активне використання лексичного матеріалу тем занять, а при опрацюванні теми особлива увага приділяється певним синтаксичним моделям.

У зв’язку з тим, що групи формуються зі студентів різних факультетів та спеціальностей, тексти, заплановані для роботи можуть змінюватися.ПРОГРАМА
ТЕМА 1. Структура наукового тексту.

Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відносини між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.


ТЕМА 2. Опис науки.

Складання плану монологу-опису.

Активні та пасивні конструкції.

Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією: як зазначалося, як було показане, як наголошувалося, згідно з цим, відповідно до цього, останній, попередній, даний, відповідний, вищевказаний, доведений, заданий, викладений, побудований, розглянутий, сформульований, встановлений, подальший, такий, що розглядається, аналізований, такий, що вивчається.


ТЕМА 3. . Історія розвитку мистецтва.

Засоби вираження модальності. Засоби, що вказують на об'єктивну та суб'єктивну оцінку інформації. Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно,звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.
ТЕМА 4. Наука і суспільство.

Анотування тексту публіцистичного стилю. Мовні засоби оформлення дискусії. Вираження згоди: схвалювати, захоплюватися, погоджуватися, поділяти думку, підтверджувати, визнавати переваги. Вираження критики (незгоди): зазначати недоліки, дорікати (у недбалості, неточності), розкривати недоліки, критикувати, заперечувати, оспорювати, спростовувати, нехтувати, ігнорувати, залишати поза увагою; необгрунтовано стверджує, критично ставиться, ставить нездійсненне завдання, не підтверджує висновку фактами; не зрозуміло, що…, висунути, навести, мати заперечення, відмовитися від своїх переконань.


ТЕМА 5. Інформативність тексту. Види інформації залежно від її змісту.

Засоби зв’язку речень та частин тексту. Вираження зв'язку в середині речення і між реченнями.Просте й складне речення зі сполучниками / (все ж, однак); і..., і; ні..., ні для вираження одночасності й послідовності дій, причиново-наслідкових і допустових відношень: завдання було дуже складне і вимагало від нас багато часу. Завдання було дуже складне, і нам не вдалося виконати його в зазначений термін. Рецензент зробив низку зауважень і все ж (однак) оцінив роботу позитивно. Рецензент зробив низку зауважень, і все ж (однак) робота отримала позитивну оцінку. У будівництві широко застосовується і бетон, і скло, і пластмаси. Ні географічне середовище, ні народонаселення не є вирішальними фактами суспільного розвитку.

Способи зв'язку для вираження протиставлення в простому й складному реченні: більшість сплавів має не одну визначену температуру плавлення, а інтервал температур. Ми зробили загальний висновок, а між тим дане питання потребує спеціального дослідження (однак, але). Диференціація сполучників а, між, тим, але, однак, зате за значенням: зіставлення, невідповідність, протиставлення.

Порівняння і зіставлення частин інформації.


ТЕМА 6. Опис проблеми.

Складне речения. Засоби логічного зв’язку між реченнями.Вираження послідовної та однорідної підрядності між частинами складного речення. Цікава точка зору цього вченого, який вважає, що на ранній стадії розвитку Всесвіту густина матерії в природі була більшою. Матерія - це об'єктивна реальність, яка знаходиться в постійному русі і яку ми спостерігаємо і вивчаємо дослідним шляхом.

Складне речення з супідрядністю і послідовною підрядністю. У цих випадках, коли одне тіло діє на інше, ми часто не вказуємо, яке тіло діє і як воно діє на дане тіло, а просто говоримо, що на дане тіло діє сила.

Твіру-роздум.


ТЕМА 7. Внесок російської науки і культури XX століття до світового інтелектуального фонду.

Складання реферату.

Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою і інформації.

Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно,звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.

Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.
ТЕМА 8. Публіцистичний стиль. Науково-популярний стиль.

Знайомство зі структурою журналу за фахом.

Засоби, що використовуються для оцінки інформації. Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим?
ТЕМА 9. Інформативність тексту. Види інформації з погляду її значущості для викладення змісту.

Ознайомлювальне читання текстів зі спеціальності. Аналіз інформації за її значущістю. Стислий переказ тексту на основі вилучення дублюючої інформації. Складання складного плану та тез тексту. Складне речення.


ТЕМА 10. Анотування тексту.

Різновиди анотацій (довідкова, рекомендувальна, стисла, розгорнута).

Композиційні засоби зв'язку, властиві науковому стилю. Приєднання окремих частин висловлювання із зазначенням відношення даного висловлювання до дальшого або попереднього: по-перше, по-друге, (і) нарешті, в першу чергу; почнемо, зупинимося на ..., насамперед, перейдемо до питання, постає питання, на закінчення, все це; крім цього, одночасно з цим.

Засоби введення ілюстративного матеріалу: наприклад, так наприклад, як наприклад, проілюструємо.

Введення коментарів:а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що;

б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.
ТЕМА 11. Опис наукового дослідження. Реферат-огляд. Синтаксична конденсація. Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.
ТЕМА 12. Талановита людина талановита в усьому (Т.Г. Шевченко, М.В. Ломоносов, Леонардо да Вінчі та ін.). Монолог-опис.

Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою і інформації.

Вираження впевненості: переконаний, упевнений, вважати, що…, дотримуватися думки, підтверджувати, автор переконливо доводить, що…, це доводить, що…, доведено, що…, встановлено, підраховано, досвід (розрахунки, аналіз) показав, загальновідомо, немає сумнівів в тому, що…, поза сумнівом, швидше за все, точніше, врешті-решт, безперечно, очевидно, мабуть, імовірно, автор обстоює думку.
ТЕМА 13. Науково-популярний стиль. Складання реферату-резюме.

Початок міркування, майбутня дія: спочатку, перш за все, у першу чергу, тепер, заздалегідь. Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відносини між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.


ТЕМА 14. Опис процесу.

Конспектування текстів зі спеціальності з опорою на структурно-семантичну модель.

Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією: як зазначалося, як було показане, як наголошувалося, згідно з цим, відповідно до цього, останній, попередній, даний, відповідний, вищевказаний, доведений, заданий, викладений, побудований, розглянутий, сформульований, встановлений, подальший, такий, що розглядається, аналізований, такий, що вивчається.

Одночасність, повторюваність дії: одночасно, у той же час, разом з, тільки що, вже, раніше, знову, знов, потім, пізніше, надалі.


ТЕМА 15. Штучний інтелект, клонування... "За і проти".

Реферування. Види рефератів. Складння реферату-огляду. Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів. Опис авторського тексту.


ТЕМА 16. Читаємо та говоримо про композиторів.

Складання рецензії. Деякі засоби вираження узагальнненого суб’єкта. Представлення об'єкта з пошляду типовості, конкретності тощо: з одного боку, власне кажучи, як правило, по суті, взагалі та ін.


ТЕМА 17. Жанри публіцистичного стилю.

Жанр інтерв’ю. Продукування самостійного висловлювання на основі трансформації тексту інтерв’ю. Складання аннотації.

Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим?.
ТЕМА 18. . Методика написання курсової роботи. Складання плану-проспекту курсової роботи.

Порядок перерахування інформації: по-перше, по-друге, по-третє..., нарешті.

Введення узагальнюючої інформації: розглянемо такі випадки..., наведемо приклад..., продовжимо розгляд..., з'ясуємо співвідношення...

Пояснення-ілюстрація, уточнення, виділення окремого випадку: наприклад, так, саме, тільки, навіть, лише, адже, особливо, інакше кажучи, точніше кажучи, зокрема, причому.

Завершення дії: далі, на завершення. Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні заняття,

годин


Самостійне опрацювання матеріалу,

годин


Семестр 5

Модуль 1

Тема 1. Структура наукового тексту.

Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відносини між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.6
4

2

Тема 2. Опис науки.

Складання плану монологу-опису.

Активні та пасивні конструкції.

Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією: як зазначалося, як було показане, як наголошувалося, згідно з цим, відповідно до цього, останній, попередній, даний, відповідний, вищевказаний, доведений, заданий, викладений, побудований, розглянутий, сформульований, встановлений, подальший, такий, що розглядається, аналізований, такий, що вивчається.6
4

2

Тема 3. Історія розвитку мистецтва.

Засоби вираження модальності.

Засоби, що вказують на об'єктивну та суб'єктивну оцінку інформації:

Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно,звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.

Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.


6
4

2

Тема 4. Наука і суспільство.

Анотування тексту публіцистичного стилю.

Мовні засоби оформлення дискусії.

Вираження згоди: схвалювати, захоплюватися, погоджуватися, поділяти думку, підтверджувати, визнавати переваги.

Вираження критики (незгоди): зазначати недоліки, дорікати (у недбалості, неточності), розкривати недоліки, критикувати, заперечувати, оспорювати, спростовувати, нехтувати, ігнорувати, залишати поза увагою; необгрунтовано стверджує, критично ставиться, ставить нездійсненне завдання, не підтверджує висновку фактами; не зрозуміло, що…, висунути, навести, мати заперечення, відмовитися від своїх переконань.


6
4

2

Модуль 2

Тема 5. Інформативність тексту. Види інформації залежно від її змісту.

Засоби зв’язку речень та частин тексту. Вираження зв'язку в середині речення і між реченнями.Просте й складне речення зі сполучниками / (все ж, однак); і..., і; ні..., ні для вираження одночасності й послідовності дій, причиново-наслідкових і допустових відношень: завдання було дуже складне і вимагало від нас багато часу. Завдання було дуже складне, і нам не вдалося виконати його в зазначений термін. Рецензент зробив низку зауважень і все ж (однак) оцінив роботу позитивно. Рецензент зробив низку зауважень, і все ж (однак) робота отримала позитивну оцінку. У будівництві широко застосовується і бетон, і скло, і пластмаси. Ні географічне середовище, ні народонаселення не є вирішальними фактами суспільного розвитку.

Способи зв'язку для вираження протиставлення в простому й складному реченні: більшість сплавів має не одну визначену температуру плавлення, а інтервал температур. Ми зробили загальний висновок, а між тим дане питання потребує спеціального дослідження (однак, але). Диференціація сполучників а, між, тим, але, однак, зате за значенням: зіставлення, невідповідність, протиставлення.

Порівняння і зіставлення частин інформації6
4

2

Тема 6. Опис проблеми.

Складне речения. Засоби логічного зв’язку між реченнями.Вираження послідовної та однорідної підрядності між частинами складного речення. Цікава точка зору цього вченого, який вважає, що на ранній стадії розвитку Всесвіту густина матерії в природі була більшою. Матерія - це об'єктивна реальність, яка знаходиться в постійному русі і яку ми спостерігаємо і вивчаємо дослідним шляхом.

Складне речення з супідрядністю і послідовною підрядністю. У цих випадках, коли одне тіло діє на інше, ми часто не вказуємо, яке тіло діє і як воно діє на дане тіло, а просто говоримо, що на дане тіло діє сила.

Твіру-роздум.6
4

2

Тема 7. Внесок російської науки і культури XX століття до світового інтелектуального фонду.

Складання реферату.

Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою і інформації.

Лексичні засоби об'єктивної оцінки висловлювання: природно,звичайно, безумовно, наявно, певно, напевно, цілком, ймовірно, дійсно, справді; дослідження показали, встановлено, можна припустити, як відомо та ін.

Лексичні засоби суб'єктивної оцінки висловлювання: здається; вважаю; думаю, що; на мій погляд; на думку (когось), за словами (кого) та ін.


6
4

2

Тема 8. Публіцистичний стиль. Науково-популярний стиль.

Знайомство зі структурою журналу за фахом.

Засоби, що використовуються для оцінки інформації. Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим?


6
4

2

Тема 9. Інформативність тексту. Види інформації з погляду її значущості для викладення змісту.

Складання складного плану та тез тексту.8
4

4

Всього

56
36

20

Семестр 6

Модуль 1

Тема 10. Анотування тексту.

Різновиди анотацій (довідкова, рекомендувальна, стисла, розгорнута).

Композиційні засоби зв'язку, властиві науковому стилю. Приєднання окремих частин висловлювання із зазначенням відношення даного висловлювання до дальшого або попереднього: по-перше, по-друге, (і) нарешті, в першу чергу; почнемо, зупинимося на ..., насамперед, перейдемо до питання, постає питання, на закінчення, все це; крім цього, одночасно з цим.

Засоби введення ілюстративного матеріалу: наприклад, так наприклад, як наприклад, проілюструємо.

Введення коментарів:а) уточнення, роз'яснення: точніше, вірніше, іншими словами; розуміється, мається на увазі; по суті; справа в тому, що;

б) посилання на джерело інформації: вище (нижче) наведені, як уже вказувалось (вказано) де, як показують дані, за даними дослідження.

6
4

2

Тема 11. Опис наукового дослідження.

Реферат-огляд.

Синтаксична конденсація.

Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.68
4

2

Тема 12. Талановита людина талановита в усьому (Т.Г. Шевченко, М.В. Ломоносов, Леонардо да Вінчі та ін.).

Монолог-опис.

Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою і інформації.

Вираження впевненості: переконаний, упевнений, вважати, що…, дотримуватися думки, підтверджувати, автор переконливо доводить, що…, це доводить, що…, доведено, що…, встановлено, підраховано, досвід (розрахунки, аналіз) показав, загальновідомо, немає сумнівів в тому, що…, поза сумнівом, швидше за все, точніше, врешті-решт, безперечно, очевидно, мабуть, імовірно, автор обстоює думку.6
4

2

Тема 13. Науково-популярний стиль.

Складання реферату-резюме.

Початок міркування, майбутня дія: спочатку, перш за все, у першу чергу, тепер, заздалегідь.

Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відносини між частинами інформації: але, тому, звідси, звідти, тим самим, отже, через це, зважаючи на це, у такому разі, у зв'язку з цим.6
4

2

Тема 14. Опис процесу.

Конспектування текстів зі спеціальності з опорою на структурно-семантичну модель

Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією: як зазначалося, як було показане, як наголошувалося, згідно з цим, відповідно до цього, останній, попередній, даний, відповідний, вищевказаний, доведений, заданий, викладений, побудований, розглянутий, сформульований, встановлений, подальший, такий, що розглядається, аналізований, такий, що вивчається.

Одночасність, повторюваність дії: одночасно, у той же час, разом з, тільки що, вже, раніше, знову, знов, потім, пізніше, надалі.8
4

4

Модуль 2

Тема 15. Штучний інтелект, клонування... "За і проти".

Реферування. Види рефератів.

Складння реферату-огляду.

Вираження наявності інформації в авторському тексті з управлінням реферативних дієслів.

Опис авторського тексту.


6
4

2

Тема 16. Читаємо та говоримо про композиторів.

Складання рецензії.

Деякі засоби вираження узагальнненого суб’єкта.

Представлення об'єкта з пошляду типовості, конкретності тощо: з одного боку, власне кажучи, як правило, по суті, взагалі та ін.


6
4


2

Тема 17. Жанри публіцистичного стилю.

Жанр інтерв’ю.

Продукування самостійного висловлювання на основі трансформації тексту інтерв’ю.

Складання аннотації.

Інтерпретація і оцінка змісту тексту: автор аналізує (характеризує, розглядає, називає, описує, наголошує) що?, говорить (пише) про що?, указує на що?, порівнює (зіставляє) що? з чим?, протиставляє що? чому?, зупиняється на чому?, ставить питання про що?, автор переконаний (упевнений) у чому?, вважає (схвалює, підтверджує, критикує, припускає, допускає) що?, визнає переваги, відзначає недоліки (чого?), висловлює припущення, висуває гіпотезу, дотримується такої самої думки, основна (головна) цінність роботи полягає (полягає) в чому?, заслугою (недоліком) роботи є що?, заслуга автора полягає (полягає) в тому, що..., робота має велике (теоретичне, практичне) значення, не можна (не) погодитися з чим?


6
4

2

Тема 18. Методика написання курсової роботи. Складання плану-проспекту курсової роботи.

Порядок перерахування інформації: по-перше, по-друге, по-третє..., нарешті.

Введення узагальнюючої інформації: розглянемо такі випадки..., наведемо приклад..., продовжимо розгляд..., з'ясуємо співвідношення...

Пояснення-ілюстрація, уточнення, виділення окремого випадку: наприклад, так, саме, тільки, навіть, лише, адже, особливо, інакше кажучи, точніше кажучи, зокрема, причому.

Завершення дії: далі, на завершення.

Узагальнення, висновок, підсумок попередньої інформації: таким чином, коротше кажучи, узагалі, отже.6
4

2

Всього з навчальної дисципліни

56
36

20

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

5 семестр
1. Структура наукового тексту. Причинно-наслідкові і умовно-наслідкові відносини між частинами інформації. – 4 год.

2. Опис науки. Складання плану монологу-опису. Активні та пасивні конструкції. – 6 год.

3. Історія розвитку мистецтва. Засоби вираження модальності. Засоби, що вказують на об'єктивну та суб'єктивну оцінку інформації. – 4 год.

4. Наука і суспільство. Анотування тексту публіцистичного стилю. Мовні засоби оформлення дискусії. – 4 год.

5. Інформативність тексту. Види інформації залежно від її змісту. Засоби зв’язку речень та частин тексту. – 4 год.

6. Опис проблеми. Складне речения. Засоби логічного зв’язку між реченнями. – 6 год.

7. Внесок української науки і культури XX століття до світового інтелектуального фонду. Складання реферату. – 4 год.

8. Публіцистичний стиль. Науково-популярний стиль. Знайомство зі структурою журналу за фахом. – 4 год.

9. Інформативність тексту. Види інформації з погляду її значущості для викладення змісту. Складне речення. – 4 год.
6 семестр
10. Анотування тексту. Різновиди анотацій (довідкова, рекомендувальна, стисла, розгорнута). Композиційні засоби зв'язку, властиві науковому стилю. – 4 год.

11. Опис наукового дослідження. Реферат-огляд. Синтаксична конденсація. – 4 год.

12. Талановита людина талановита в усьому (Т.Г. Шевченко, М.В. Ломоносов, Леонардо да Вінчі та ін.). Монолог-опис. Засоби для передачі змісту тексту з об'єктивною і суб'єктивною оцінкою і інформації.– 4 год.

13. Науково-популярний стиль. Складання реферату-резюме. – 4 год.

14. Опис процесу. Конспектування текстів зі спеціальності з опорою на структурно-семантичну модель. Зв'язок з попередньою і подальшою інформацією.– 4 год.

15. Штучний інтелект, клонування... "За і проти". Складння реферату-огляду. –4 год.

16. Читаємо та говоримо про композиторів. Складання рецензії. – 4 год.

17. Жанри публіцистичного стилю. Жанр інтерв’ю. – 4 год.

18. Методика написання курсової роботи. Складання плану-проспекту курсової роботи. – 4 год.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ


 1. Практичні заняття – груповий метод, комунікативний, ситуативний методи, самостійне опрацювання навчального матеріалу з використанням основної навчальної літератури, словників, довідників.

 2. Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного матеріалу, контрольні роботи, співбесіда.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Письмові контрольні роботи поточного контролю.

Підсумковий письмовий тест (підсумкова письмова контрольна робота).

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОВА НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА)»

(5, 6 семестр )


 1. Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.

Форми контролю:

 • тестові завдання;

 • опитування;

 • індивідуальний контроль практичних завдань.

Підсумковий контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.

Форми контролю:

 • виконання контрольних завдань;

 • опитування;

 • індивідуальний контроль практичних завдань.


2. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

3. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (у тому числі за призначенням викладача) та робіт за п. 2.

4. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів.

- студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - (за процедурою письмового тестування).

- студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35, до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.

IIІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою. По закінченню вивчення модуля розраховується середній бал поточної успішності студентів, який трансформується у відповідний рейтинговий бал поточної успішності.

Оцінка за модуль виставляється студентам лише при виконанні ними навчального плану.


Кількість балів RD, яку студент набирає з дисципліни, визначається як середнє арифметичне балів з модулів дисципліни (рейтингових оцінок) і заохочувальних балів.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці:Бали з дисципліни

Рейтинг студента (RD)

Оцінка за чотирибальною шкалою

від 170 до 200

0,85R≤RD≤1,00R

5

від 140 до 169,9

0,70R≤RD<0,85R

4

від 120 до 139,9

0,60R≤RD<0,70R

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (120)

RD<0,60

2

Після розрахунку рейтингових балів з дисципліни усіх студентів, які навчаються за однією спеціальністю проводиться їх ранжування за шкалою ECTS.Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FХ та F («2») не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.


Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентівМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Краткий русско-украинско-англо-китайский словарь лингвистических терминов для студентов-иностранцев нефилологического профиля обучения. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.

 2. Сборник текстов и упражнений по развитию связной речи для студентов-иностранцев 3 курса медицинского института / сост.: О.П. Конёк, С.А. Кузнецов. – Сумы: изд-во СумГУ, 2011. – 76с.

 3. Учебные материалы по курсу русского языка (публицистический стиль) для студентов-иностранцев 3-5-х курсов нефилологических факультетов дневной формы обучения / сост.: О. П. Конек, А.В. Роденко, Н.А. Тубол, Т.Т. Чорненеко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2004.

 4. Обучение профессиональной речи (реферирование, аннотирование) / сост.: О.П. Конёк. – Сумы: изд-во СумГУ, 2012. – 107с.

 5. Учебно-методические материалы по развитию связной речи (научно-популярный стиль) для студентов-иностранцев медицинского института. / сост. Е.Ю. Бурнос, В.А. Завгородний, Н.А.  Пилипенко-Фрицак. – Сумы.: изд-во СумГУ, 2013, 107с.


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література

№ з/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність

примірн.

1.

Ануфриева Н.Ф. и др. Учебные задания по развитию навыков слушания и записи лекций (технический профиль). - М., 1986.


Навч. посібник

4

2.

Барыкина А.Н. и др. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. - М., 1983.


Навч. посібник

1

3.

Бахтина Л.Н., Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Обучения реферированию научного текста.- М., 1988.

Навч. посібник

5

Б. Додаткова рекомендована література


 1. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.С. Пособие по развитию устной и письменной речи. - М., 1982.

 2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь: в 2 т. - М., 1981-1982

 3. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Практическая грамматика русского языка. - М., 1982.

 4. Вишнякова Т.А., Бадриева Л.С., Сдобнова Ю.А. Книга для чтения. - М, 1983.

 5. Вишнякова Т.А., Леонова Э.Н. Сборник ситуативных упражнений по русскому языку. Учебное пособие.- М., 1976.

 6. Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка. - М., 1988.

 7. Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио. - М., 1989.

 8. Русско-арабский словарь по естественно-научным дисциплинам. - М., 1982.

 9. Вишнякова Т.А. Обучение русскому языку студентов-нефилологов. - М., 1979.

 10. Капитонова Т.М., Щукина А.И. Современные методы обучения русскому языку иностранцев. - М., 1979.

 11. Павлова В.П. Обучение конспектированию. - М., 1989.Розробник програми
Е. Ю. Бурнос


Завідувач кафедри
Л. В. Біденко

Каталог: images -> downloads
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Індія: така далека і близька
downloads -> Сумський державний унiверситет
downloads -> Вимоги часу – нові форми роботи та послуги в бібліотеці

Скачати 298.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка