Т. В. Єрошкіна, Т. М. Полішко, В. В. Ткаченко, В. А. Шевченко Основи методології медико-біологічних досліджень ДніпропетровськСторінка1/18
Дата конвертації29.05.2018
Розмір3.8 Mb.
#40596
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Т.В. Єрошкіна, Т.М. Полішко, В.В. Ткаченко, В.А. Шевченко

Основи методології

медико-біологічних досліджень

Дніпропетровськ

2011

Міністерство освіти і науки УкраїниДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Т.В. Єрошкіна, Т.М. Полішко, В.В. Ткаченко, В.А. Шевченко

Основи методології

медико-біологічних досліджень

Ухвалено Вченою радою університету

як посібник

Дніпропетровськ

РВВ ДНУ

2011


УДК: 614.2;61.07

Є 78


Рецензенти: д-р мед. наук, проф. О.П. Татаровський

д-р мед. наук О.В. Сергієні

Є 78 Єрошкіна Т.В., Полішко Т.М., Ткаченко В.В., Шевченко В.А. Основи методології медико-біологічних досліджень: Навч.посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 2011. – 108 с.

Надані основи методології медико-біологічних досліджень, зміст етапів статистичного дослідження, особливості методичних підходів при вивченні окремих проблем.Посібник призначений для самостійної підготовки студентів IV курсу та магістрантів за фахом “лабораторна діагностика”; може бути використаний магістрантами, аспірантами, лікарями, науковцями.

Темплан 2011, поз.


Навчальне видання

Тетяна Василівна Єрошкіна

Тетяна Миколаївна Полішко

Вікторія Василівна Ткаченко

Владислав Аркадійович Шевченко

Основи методології медико-біологічних досліджень

Навчальний посібник


Редактор

Техредактор

Коректор

__________________________________________________________________

Підписано до друку. Формат 60х84/16. Папір друкарський. Друк плоский. Ум.друк.арк. Ум.фарбо-відб. Обл.-вид.арк. Тираж 100 пр.

Зам.№


__________________________________________________________________
РВВ ДНУ, вул.Наукова, 13, м.Дніпропетровськ, 49050.

Друкарня ДНУ, вул.Наукова,5, м.Дніпропетровськ, 49050Зміст

Вступ…………………………………………………………………………

4

Розділ 1 Планування та організація наукового дослідження..………

  1. 1-й етап наукового дослідження

План та програма статистичного дослідження…………………………...

Види дослідження…………………………………………………………..

Облік та збирання медико-статистичної інформації……………………..


  1. 2-й етап дослідження

Статистична реєстрація (збирання матеріалу) …………………………...

Статистична сукупність і її розрахунок…………………………………...  1. 3-й етап дослідження

Розробка і зведення даних………………………………………………….

Середні величини, варіаційні ряди………………………………………...

Оцінка вірогідності результати дослідження……………………………..


  1. 4-й етап дослідження

Аналіз статистичних матеріалів…………………………………………....

Непараметричні критерії оцінки вірогідності результатів дослідження..

Динамічні ряди……………………………………………………………...

Метод стандартизації……………………………………………………….

Кореляційно-регресійний аналіз…………………………………………...


  1. 5-й етап дослідження

Упровадження результатів дослідження в практику……………………..

Основи оцінки факторів ризику та прогнозування патологічних процесів……………………………………………………………………….

Графічні зображення статистичних даних………………………………….


5
5

7

10


13

13
16

16

22
2525

29

3133
38
38

40


Розділ 2. Особливості методичних підходів при дослідженні окремих медико-біологічних проблем…………………………………....

Здоров’я населення, методи його вивчення…………………………..

Медико-соціальні проблеми демографічних процесів………………

Середня очікувана тривалість життя……………………………… ..

Методика вивчення захворюваності…………………………………..

Інфекційна захворюваність……………………………………………

Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання……...

Госпітальна, "госпіталізована" захворюваність………………………

Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності……………..

Методи вивчення інвалідності………………………………………….

Фізичний розвиток, методи його вивчення…………………………….

Розділ 3. Медико-соціальне значення найважливіших захворювань.

Хвороби системи кровообігу……………………………………………

Злоякісні новоутворення…………………………………………………

Травми……………………………………………………………………..

Психічні розлади………………………………………………………….

Епідеміологічний аналіз ВІЛ/СНІДу…………………………………...

Ретроспективний аналіз туберкульозу………………………………….

44

4447

54

5662

63

6464

66

6870

71

7683

88

9296

Додатки……………………………………………………………………

Тести………………………………………………………………………101

104


Список рекомендованої літератури…………......................................

108


Вступ

В сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу зростають вимоги до якості управлінських рішень, яка багато в чому залежить від підготовки кадрів, їх уміння вивчати проблеми, виявляти причини, передбачати можливі наслідки втручань у природу. Формування дослідницького інтересу починається у вузах, де курс «Методологія наукових досліджень» введено у перелік наукових дисциплін.

Наука – багатогранне і складне явище, яке не вкладається в чітко обмежене визначення. Це діяльність, спрямована на пізнання закономірностей об’єктивного світу і отримання нових знань. Розвиток і диференціація наук призвели до створення їх класифікації, в яку входять 25 різних галузей, в тому складі і медицина.

Світовою медициною досягнуто значних успіхів у подоланні тяжких захворювань, продовженні життя людини. Але проблема збереження і зміцнення здоров’я населення зостається надзвичайно актуальною. До цього часу дефініції «здоров’я» та «хвороба» є найбільш дискусійними, бо з ними пов’язані всі теоретичні й практичні питання охорони здоров’я, різні методологічні та методичні підходи до оцінки надбань і перспектив представниками різних наукових шкіл і напрямків у медицині.

Біологічне у людини не виступає в природному вигляді – воно опосередковується соціальним. Проблема співвідношення соціального і біологічного в людині – ключ до розуміння природи та характеру його здоров’я і хвороб. Вивчення здоров’я населення та вплив на нього різних чинників – найважливіша складова частина медицини. Особливе місце у програмі наукових досліджень займають питання наукового обґрунтування оптимізації системи охорони здоров’я, подальшого вдосконалення первинної, вторинної та третинної медичної допомоги населенню.

Основними методами медичних досліджень є історичний, медико-статистичний, клінічного, лабораторного та організаційного експерименту, експертних оцінок, епідеміологічного аналізу, економічний, логічного та математичного моделювання, системного аналізу та системного підходу, соціологічний.

Основою методології науково-дослідної роботи в медицині є профілактична направленість – комплекс соціально-економічних і медичних заходів які проводяться державою, органами та закладами охорони здоров’я з метою вилучення причин та умов, що призводять до захворювань, а також вживання заходів, направлених на зміцнення здоров’я, підвищення трудової активності і продовження життя людей.

Головна мета даної дисципліни – ознайомлення студентів та магістрантів із основами теорії і методології наукового дослідження за профілем їх майбутньої спеціалізації «Клінічна лабораторна діагностика».

Поглиблення навичок науково-дослідної роботи здійснюється у процесі виконання завдань дослідницького характеру у період практики, виконання магістерських робіт, а також завдяки участі у студентських наукових гуртках і конференціях.
Розділ 1. Планування та організація наукового дослідження

Наукове дослідженняорганізаційний процес, у якому за єдиною програмою проводиться спостереження за певними явищами і процесами, збір, реєстрація первинних даних; їх обробка та інтерпретація, упровадження в практику.

Метою будь-якого наукового дослідження є розкриття суті масових явищ, процесів, закономірностей. Визначені закономірності хоч і базуються на індивідуальних характеристиках кожної одиниці спостереження, проте стосуються всієї сукупності. Завдяки «Закону великих чисел» сукупна дія великого числа випадкових чинників призводить, за деяких загальних умов, до результату, що не залежить від випадку.

Перш ніж розпочати наукове дослідження, необхідно провести літературний пошук. Аналіз наукової літератури покликаний виявити здобутки науки, її досягнення і недоліки щодо проблеми дослідження; сприяти виявленню основних тенденцій у поглядах фахівців на проблему; допомогти визначенню рівня актуальності, рівня розробленості проблеми дослідження, зв’язати концепцію дослідження з теоретичними надбаннями.

Пошук літератури за темою доцільно починати з енциклопедій, довідників, бібліографічних і реферативних видань за останні 5-10 років. Після опрацювання наукової літератури необхідно систематизувати погляди вчених на сутність і зміст даного явища або процесу, можливість і шляхи вирішення даної проблеми, труднощі під час її практичного впровадження, чинники та умови ефективного розвитку у конкретній галузі. Ознайомлення з новими науковими роботами по даній проблемі продовжується протягом усього дослідження.

Одним з основних завдань наукового дослідження є збирання об’єктивної, вірогідної та повної за обсягом інформації.

Процес наукового дослідження можна розділити на п’ять етапів (рис.1): формулювання гіпотези; складання плану статистичного дослідження та розробка його програми; реєстрація та збирання статистичного матеріалу; розробка та зведення даних; статистичний аналіз, інтерпретація даних; впровадження результатів дослідження в практику.1 – Й ЕТАП НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
План та програма дослідження
Робота над програмою і планом дослідження починається з побудови робочої гіпотези - висловлювання у формі припущення основної ідеї дослідження, яку потрібно буде довести у ході подальшої роботи. Наявність робочої гіпотези дозволяє визначити мету і завдання дослідження.

Формулювання мети повинно відповідати на питання: навіщо проводиться дане дослідження?Етапи наукового дослідження1. Складання плану та програми дослідження
2. Збір інформації
3. Обробка інформації
4.Аналіз результатів
5.Впровадження у практику і оцінка ефективності


1 етап

Каталог: metodi -> fbio -> Laboratorna diagnostika -> 5Kurs
5Kurs -> Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
fbio -> Тема культура рослинних клітин та тканин
fbio -> Тема: Дослідження фізіологічних резервів організму. Адаптація до фізичних навантажень
fbio -> Заняття №2. Фізіологічні основи стійкості рослин. Посухостійкість та жаростійкість рослин. План
fbio -> Класифікація і закономірності поширення грунтів Галогенез у долинах малих і середніх Причорномор’я
fbio -> Класифікація природних ресурсів
fbio -> Тема Способи посіву насіння
Laboratorna diagnostika -> Навчальний посібник до вивчення курсу «Вікова фізіологія та валеологія людини»
Laboratorna diagnostika -> Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка