Та медсестринства


Самостійна аудиторна роботаСторінка12/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.62 Mb.
#12691
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Самостійна аудиторна робота


ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Клінічне обстеження декількох тематичних хворих (анамнез, перкусія, пальпація, аускультація). При збиранні анамнезу враховувати онконастороженість, деонтологічні і етичні аспекти.

2. Виміряти артеріальний тиск (САТ, ДАТ, ПТ, ЦАТ) і переферійний пульс, дати їх оцінки.

3. Аналіз лабораторних і інструментальних методів обстеження (розшифрувати рентгенограму, ЕКГ, протокол ехокардіографічного дослідження з парастернального і супрастернального підходів).

4. Оформити історію хвороби, щоденник і листок лікарських призначень.
Література:

А. Основна

1.Лекції професора

2.Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. Внутрішня медицина / Підручник. – К.: Медицина, 2009. – 1104с.+32с. кольор. вкл.

3. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Том 2. / Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2009.- 784с.: іл.

4. Амосова К.М., Бабак О.Я., Зайцева В.М. та ін. Внутрішня медицина / Підручник у 3т. за ред. проф. К.М.Амосової. – К.: Медицина, 2008. – 1056с.+10с. кол. вкл.

Б. Додаткова

1. Коваленко В.М., Лутай М.І. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування . К.: Моріон, 2011. – 408с.

2. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина / Підручник для студентів вищих медичних навчальних заходів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 928с.: іл.; вст. кольор. [8c.]

3. Всеукраїнська електронна бібліотека, розділ «Внутрішні хвороби» http://youalib.com

4. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія". Наказ МОЗ №436 від 03.07.2006 http://medstandart.net/browse/2280

5. Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги «Артеріальна гіперттензія» / Київ. – 2012. – 108 с.2.3.2. Методичні ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
За рекомендаціями робочої групи, що брала участь у створенні нової наскрізної навчальної програми для вітчизняних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України напряму 1201 «Медицина», працівниками профільних кафедр розроблено робочий зошит для самостійної роботи студентів:
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів

Навчальна дисципліна «Внутрішня медицина» МОДУЛЬ 3. Сучасна практика внутрішньої медицини

Напрям «Медицина»

Спеціальність «Лікувальна справа»,

афедра «Внутрішньої медицини №2 та медсестринства»

Автори: Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства професор Вакадюк І.П., професор Середюк Н.М.; професор Середюк В.Н.; доценти: Барила Г.Г., Ванджура І.Ю., Ванджура Я.Л., Гайналь Н.П., Глушко Н.Л., Звонар П.П., Нестерак Р.В., Сарапук О.Р., Юсипчук У.В., Якубовська І.О., Мергель Т.В., Деніна Р.В., Галюк Н.М.; асистенти: Гриджук Т.І., СовтусВ.І., Вацеба М.О., Драпчак І.М., Притуляк О.М., Савчук Н.В., Тимочко Н.Б., Кулаєць Н.М., Андрійців З.С., Дутчак Р.С.

Розглянуто та затверджено: на засіданні циклової терапевтичної методичної комісії від _______________, протокол №___.

Вступ. Робочий зошит студента створено для удосконалення організації самостійної роботи студента, підвищення продуктивності навчання з предмету «Внутрішня медицина». За допомогою створення так званого «портфоліо» досягнень студента, надається можливість систематичної та безперервної оцінки, а також самооцінки базових знань студента, а також оптимізується підготовка та проведення авдиторних занять.

До кожної з навчальних тем пропонується студентові вирішити ряд завдань. Завдання можуть бути декількох видів: ланцюгові, в яких одна правильна відповідь на наступні завдання залежить від попередньої відповіді (створення графлогічної структури теми, схем, графіків, діаграм, анкет, питань інтерв᾽ю і бесіди, кросворди і відповіді до них, формування інформаційного блоку); тематичні, в яких присутня сукупність завдань будь-якої форми для контролю по одній темі (створення: опорного конспекту, глосарію, узагальнюючої таблиці, матеріалів презентації з допомогою мультимедійної комп᾽ютерної програми Power Point); текстові, в яких представлено сукупність завдань відкритої форми для контролю знань навчального тексту (підготовка інформаційного повідомлення, написання реферату, есе, конспекту першоджерела, рецензії на текст, анотації); ситуаційні, які застосовуються для перевірки знань і умінь діяти в практичних ситуаціях (створення та вирішення тексту, еталонів відповіді до нього, створення та вирішення ситуаційних задач (кейсів), професійних алгоритмів, алгоритми диференційної діагностики).

До однієї теми буде запропоновано п᾽ять завдань різних видів. Завдання повинні виконуватись в тому порядку, в якому вони подані. Кожне завдання теми буде оцінюватись 0,1 бала, тому максимальна оцінка самостійної роботи підготовки за темою становитиме – 0,5 бала.

Всі завдання у робочому зошиті виконуються самостійно студентом під час підготовки до заняття, викладення думки у текстових завданнях повинно бути лаконічне, логічне, послідовне. На початку заняття викладач перевіряє робочий зошит кожного студента, тим самим оцінюючи його готовність до заняття, рівень знань і умінь, набутих при самостійній підготовці до даної теми.
Тема 4. «Ведення хворого з порушеннями серцевого ритму».

Удосконалення інтерпретації ЕКГ при порушеннях ритму серця за темою. Удосконалення інтерпретації даних лабораторних методів дослідження (коагулограма).


Мета: навчити студентів розпізнавати основні симптоми, проводити діагностику та диференційну діагностику при порушеннях серцевого ритму; ознайомити студентів з методами обстеження, які застосовують для діагностики порушень серцевого ритму; удосконалити інтерпретацію ЕКГ при порушеннях ритму серця; удосконалити інтерпретацію даних лабораторних методів дослідження (коагулограма) та проводити стратифікацію ризику тромботичних ускладнень і ризику кровотеч при тріпотінні/фібриляції передсердь згідно критеріїв CHADS2-VAsc та HAS-BLED; навчити студентів самостійно трактувати результати проведених обстежень; проводити диференційну діагностику; ознайомити студентів з тактикою лікування хворих з порушенням серцевого ритму.

Знати: визначення та етіологію порушень серцевого ритму; патогенез і класифікацію порушень серцевого ритму; клінічні прояви (найбільш розповсюджені синдроми); ускладнення порушень серцевого ритму; методи діагностики; сучасні підходи до лікування порушень серцевого ритму.

Вміти: знаходити клінічні симптоми порушень серцевого ритму; проводити загальноклінічне обстеження хворого (анамнез, перкусія, пальпація, аускультація); вимірювати АТ з визначенням САТ, ДАТ, ПАТ; визначати пульс; реєструвати ЕКГ; проводити ЕхоКГ з парастернального і верхівкового підходів; виявляти порушення ритму серця на ЕКГ та Холтер-ЕКГ; інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних обстежень у хворих з порушеннями ритму серця; провести диференційну діагностику порушень ритму серця; встановити попередній діагноз, призначити необхідні додаткові методи обстеження, встановити і сформулювати клінічний діагноз згідно діючої класифікації МКХ-10; надати невідкладну допомогу; призначити індивідуальне лікування на догоспітальному та госпітальному етапах; оформити історію хвороби, щоденники та листок призначень; визначити тактику диспансеризації таких хворих.

Основні поняття теми: порушення ритму серця; провідна система серця; 5 типів додаткових (аномальних) провідних шляхів; електрокардіографія; Холтерівське моніторування ЕКГ; диференційоване лікування згідно концепції «Сіцилійського гамбіту», Наказу МОЗ України та рекомендацій товариства аритмологів України.

Питання для теоретичного опрацювання:

 • провідна система серця, природні пейсмекери;

 • механізми аритмогенезу, мікро- та макро ре-ентрі;

 • методика загальноклінічного обстеження хворих із порушеннями ритму серця;

 • інструментальні методи обстеження хворих із порушеннями ритму серця;

 • Холтерівське моніторування ЕКГ;

 • інтерпретація результатів клінічного, лабораторного, інструментального та інших додаткових методів обстеження хворих із порушеннями ритму серця;

 • стратифікація ризику тромботичних ускладнень і ризику кровотеч та оцінка показників коагулограми при фібриляції/тріпотінні передсердь згідно критеріїв CHADS2-VAsc та HAS-BLED;

 • топічна діагностика ектопічних водіїв ритму при аритміях серця;

 • диференційна діагностики порушень ритму серця;

 • диференційна діагностика типів і шляхів функціонування додаткових провідних шляхів, ортодромні та антидромні петлі ре-ентрі;

 • особливості порушень ритму серця в осіб, які перебувають у зоні бойових дій;

 • групи фармзасобів, фармакодинаміка і фармакокінетика, побічна дія ліків, що застосовуються для лікування порушень ритму серця, принципи диференційованої антиаритмічної терапії згідно «Сіцилійського гамбіту», Наказу МОЗ України та рекомендацій товариства аритмологів України;

 • принципи диспансеризації хворих з аритміями серця та особливості застосування антитромбоцитарних та антикоагулянтних препаратів.


Завдання для самостійного опрацювання теми:

Завдання 1. Заповніть таблицю класифікації аритмій серця (За М.С. Кушаковским і
Н.Б. Журавльовою в модифікації Г.Є. Ройтберга і А.В. Струтинського).

Категорії

Вид аритмії

І. Порушення утворення імпульсу
А. Порушення автоматизму синусового вузла (номотопні аритмії)

Б.Ектопічні (гетеротопні) ритми, обумовлені переважанням автоматизму ектопічних центрівВ. Ектопічні (гетеротопні) ритми переважно обумовлені механізмом повторного входу хвилі збудження ре-ентріII.Порушення провідностіIII.Комбіновані порушення ритму


Завдання 2. Заповніть таблицю характеристики нормальної ЕКГ.

Зубці та інтервали

Тривалість, сек

Характеристика

зубець P
інтервал P-O
зубець Q

QR у V1-3
QR у V4-6
зубець S
зомплекс QRS
сегмент ST
зубець Т
інтервал Q-T

Завдання 3. Заповніть таблицю диференційної діагностики окремих порушень ритму серця.

Діагноз

Анамнез та клінічні особливості

ЕКГ-картина аритмії

1. Синусова тахікардія
2.Синусова брадикардія
3.Синусова аритмія


4.Синдром відмови синусового вузла – sinus arrest


5.Суправентрикулярна екстрасистолія:

-синусова


-передсердна:

А.) верхньопередсердна;

Б.) з середньої частини передсердь;

В.) нижньопередсерна
-вузлова:

А.) верхньовузлова;

Б.) з середньої частини AV-вузла;

В.) нижньовузлова

6.Шлуночкова екстрасистолія
7.Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія:-синусова

-передсердна:

А.) верхньопередсердна;

Б.) з середньої частини передсердь;

В.) нижньопередсерна
-вузлова:

А.) верхньовузлова;

Б.) з середньої частини AV-вузла;

В.) нижньовузлова
8. Тріпотіння перебсердь

9.Фібриляція передсердь

10.Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
11.Тріпотіння шлуночків

12. Фібриляція шлуночків

13.Двонаправлена веретеноподібна шлуночкова пірует-тахікардія (torsade de pointes)14. Синдром CLC

15. Синдром WPW:А. пароксизмальна атріо-вентрикулярна ортодромна реципрокна тахікардіяВ. пароксизмальна атріо-вентрикулярна антидромна реципрокна тахікардія16. Парасистолія


Завдання 4. Заповніть таблицю диференційованого лікування окремих порушень ритму серця.


Діагноз

Антиаритмічні препарати, доза, спосіб застосування
ІА

ІВ

ІС

ІІ

ІІІ

IV

1.Синусова тахікардія2.Синусова брадикардія3.Синусова аритмія

4.Синдром відмови синусового вузла – sinus arrest*5.Суправентрикулярна екстрасистолія:-синусова

-передсердна:

А.)верхньо-передсердна;

Б.) з середньої частини передсердь;

В.)нижньо-передсерна
-вузлова:

А.) верхньо-вузлова;

Б.) з середньої частини AV-вузла;

В.) нижньо-вузлова

6.Шлуночкова екстрасистолія:

І Клас за Lown


ІІ Клас за Lown
ІІІ Клас за Lown
ІV Клас за Lown
V Клас за Lown

7.Пароксиз-мальна суправентри-кулярна тахікардія:-синусова
-передсердна:

А.)верхньо-передсердна;

Б.) з середньої частини передсердь;

В.)нижньо-передсерна
-вузлова:

А.)верхньо-вузлова;

Б.) з середньої частини AV-вузла;

В.)нижньо-вузлова
8.Тріпотіння перебсердь

9.Фібриляція передсердь

10.Пароксиз-мальна шлуночкова тахікардія
11.Тріпотіння шлуночків

12.Фібриляція шлуночків

13.Двонаправ-лена веретено-подібна шлуночкова пірует-тахікардія (torsade de pointes)

14.Синдром CLC (за наявності пароксизмальної вузлової тахікардії)15.Синдром WPW:
А.пароксиз-мальна атріо-вентрикулярна ортодромна реципрокна тахікардіяВ.пароксиз-мальна атріо-вентрикулярна антидромна реципрокна тахікардія16. Парасистолія
Примітка: * - застосовуються позакласові ААП

Завдання 5. Вирішіть ситуаційну задачу.

Чоловік 44 років поступив у клініку з нападом аритмії, яка триває впродовж останніх 55 годин. Болю в ділянці серця не відчуває. Систематично вживає алкоголь. Подібний стан відчуває вперше. При огляді: виражена задишка, ЧД – 25/хв. Ліва межа серця на 2 см назовні від лівої середньоключичної лінії. Тони серця ослаблені, систолічний шум на верхівці та в точці Боткіна, ЧСС – 110 – 160/хв., Ps – 105-135/хв, ДП – 30 уд/хв, АТ – 150/90 мм рт.ст. Печінка на 2 см виступає з-під краю правої реберної дуги. На ЕКГ – зубець “p” відсутній, інтервали R-R різні, комплекси QRS не змінені (див. ЕКГ). ЕхоКГ: ФВ – 38%.↓ ↓

1. Який найбільш імовірний діагноз у хворого Б.?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Проведіть стратифікацію ризику тромботичних ускладнень за шкалою CHADS2-VAsc та ризику кровотеч за шкалою HAS-BLED у хворого Б.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Опишіть тактику ведення хворого Б. та назвіть групи фармзасобів, які доцільно призначити в даній клінічній ситуації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Література:

А. Основна

1.Лекції професора

2.Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. Внутрішня медицина / Підручник. – К.: Медицина, 2009. – 1104с.+32с. кольор. вкл.

3. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Том 2. / Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2009.- 784с.: іл.

4. Амосова К.М., Бабак О.Я., Зайцева В.М. та ін. Внутрішня медицина / Підручник у 3т. за ред. проф. К.М.Амосової. – К.: Медицина, 2008. – 1056с.+10с. кол. вкл.

Б. Додаткова

1. Коваленко В.М., Лутай М.І. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування . К.: Моріон, 2011. – 408с.

2. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина / Підручник для студентів вищих медичних навчальних заходів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 928с.: іл.; вст. кольор. [8c.]

3. Всеукраїнська електронна бібліотека, розділ «Внутрішні хвороби» http://youalib.com

4. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія". Наказ МОЗ №436 від 03.07.2006 http://medstandart.net/browse/2280

5. Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги «Артеріальна гіперттензія» / Київ. – 2012. – 108 с.3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


 • методичні рекомендації (всі теми);

 • тестові завдання (всі теми);

 • мультимедійні презентації (всі 15 лекцій);

 • стенди (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцево-легенева реанімація, всі медичні маніпуляції до державного випускного іспиту);

 • підручники, посібники;

 • рентгенограми, електрокардіограми, ехокардіограми до всіх тем відповідних розділів внутрішньої медицини.

 • навчально-практичні центри на базі кафедри

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ОБГОВОРЕНИЙ І ЗАТВЕРДЖЕНИЙ НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ ПРОТОКОЛ № 37 від 28.08.2015 р.


Завідуючий кафедрою

внутрішньої медицины №2 та

медсестринства,

д. мед. н., професор Вакалюк І.П.
Каталог: images -> Portal -> Vnutrishnya medycyna 2 -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava -> 6 kurs
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
6 kurs -> Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)
6 kurs -> Та медсестринства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка