Та медсестринства


ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВСторінка5/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.62 Mb.
#12691
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Модуля 4. «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»
Тема

Кількість годин

  • Доповідь реферату на практичному занятті.

  • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр.

  • Доповідь історії хвороби на практичному занятті.

  • Написання тез, статей.

2

Разом

2Орієнтовна структура залікового кредиту - модулю 4:

«Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

Спеціальність «Лікувальна справа» (7.12010001)

з/п


Тема

Лекцій

Практ.

Самостійна робота

СРС

Індивідуальна робота

1

Тактика при зупинці кровообігу та дихання
5,9

3,1

  • Доповідь реферату на практичному занятті

  • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

  • Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

  • Написання тез,

  • статей

2

Курація хворого з гіпертензивним кризом
5,9

3,1

3

Курація хворого з гострим коронарним синдромом
5,9

3,1

4

Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії
5,9

3,1

5

Курація хворого з гострою серцевою недостатністю
5,9

3,1

6

Курація хворого з шоком
5,5

3

7

Курація хворого з шоком
5,5

3

8

Курація хворого з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму
5,9

3,1

9

Курація з гострою дихальною недостатністю
5,5

2,5

10

Курація хворого з меленою та гематемезісом.
5,5

2,5

11

Курація хворого з олігоанурією
5,5

2,5

12

Курація хворого з непритомністю
5,5

2,5

13

Курація хворого зі сплутаною свідомістю
5,5

2,5

14

Курація хворого з комою
5,5

2,5

15

Курація хворого з гіпоглікемічною та кетоацидемічною комами, тиреотоксичним та аддісонічним кризами
5,5

2,5
Підготовка до підсумкового модульного контролю3

2
Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 4 «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»
6,0


Індивідуальна робота44,5

2
Разом за модуль 4

Всього годин – 135

Кредитів ECTS – 4,5
88,5

46,5

Примітка. Аудиторна робота - 66%, СРС - 34%.

1.3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1.3.1. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПоточнОГО контролЮ знань

СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.12010001 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА
Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання.

Оцінювання поточної навчальної діяльності.

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Студент має отримати оцінку з кожної теми.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали на кожному занятті.


Традиційна

Шкала


Конвертація у бали (для 200-бальної шкали)

Спеціальність «Лікувальна справа»

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

«5»

2,8

7,6

12,5

«4»

2,3

6,1

10,0

«3»

1,7

4,6

7,8

«2»

0

0

0

Вага кожної теми у межах одного модуля в балах має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначатися кількістю тем у модулі.

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як арифметична сума балів за кожне заняття та за індивідуальну роботу.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність під час вивчення модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента, але не більше 120 балів.

Мінімальна кількість балів за модуль, яку повинен набрати студент при його вивченні для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.Оцінювання індивідуальних завдань студента

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання та захисту.

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів.

Оцінювання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.Підсумковий модульний контроль (ПМК)

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового модульного контролю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (для 200-бальної шкали – не менше 50 балів),Оцінювання модуля та семестровий контроль.

Оцінка за модуль визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну діяльність та балу за підсумковий модульний контроль і виражається за багатобальною шкалою.

Семестровий контроль виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Визначення кількості балів, яку студент набрав за семестровий контроль. Кількість балів, яку студент набрав за семестровий контроль визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів (3) вивчення дисципліни «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією» (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

За рішенням вченої ради ВНЗ до кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів.

Конвертація кількості балів за семестровий контроль в оцінки за шкалою ECTS та за чотирибальною (традиційною) шкалою

Бали за семестровий контроль незалежно конвертуються як у шкалу ЕСТS, так і у чотирибальну шкалу. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю, на основі кількості балів, набраних за семестровий контроль, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином:


Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

«А»

Найкращі 10 % студентів

«В»

Наступні 25 % студентів

«С»

Наступні 30 % студентів

«D»

Наступні 25 % студентів

«Е»

Останні 10 % студентів

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться деканатами або іншим структурним підрозділом за рішенням вченої ради навчальним відділом для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Ранжування студентів – громадян іноземних держав рекомендовано за рішенням вченої ради проводити в одному масиві зі студентами – громадянами України, які навчаються за тією ж спеціальністю.

Студенти, які одержали оцінки «FХ» та «F» («2») не вносяться до списку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал «Е».

Оцінки з дисципліни «FХ», «F» («2») виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка «FХ» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

За дозволом ректора студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).

Бали за семестровий контроль для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, також конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як нижче наведено у таблиці.
Оцінка за багатобальною (200) шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 170 до 200 балів

«5»

Від 140 до 169 балів

«4»

Від 139 до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

«3»

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

«2»


Примітка 1. За рішенням вченої ради ВНЗ може встановити для оцінки «5» критерії 180-200 балів, для оцінки «4» - критерії 140-179 балів.

Примітка 2. При використанні інших багатобальних шкал застосовуються пропорційні критерії

Примітка 3. Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за необхідності.

Оцінка ЕСТS у традиційну чотирибальну шкалу НЕ конвертується, оскільки шкала ЕСТS та чотирибальна шкала є незалежними.

Багатобальна та чотирибальна шкали характеризують фактичну успішність кожного студента із засвоєння навчальної дисципліни. Шкала ЕСТS є відносною, порівняльною, рейтинговою, яка встановлює належність студента до групи кращих чи гірших серед референтної групи однокурсників (факультет, спеціальність). Тому оцінка «А» за шкалою ЕСТS не може дорівнювати оцінці «відмінно», а оцінка «В» - оцінці «добре» тощо. Як правило, при конвертації з багатобальної шкали межі оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» за шкалою ЕСТS не співпадають з межами оцінок «5», «4», «3» за традиційною шкалою.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ МОДУЛІВ

6 КУРСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

ПО КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВАСтруктура

навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік нав-чання

Вид контролю

Всього

год./кре-дитів

Аудиторних

СРС

години


Лекцій/

години


Практ. занять/годин

Модуль 3. Змістовий модуль 1

93,3/3

-

10/57,6

35,7

6

поточний

Модуль 3. Змістовий модуль 5

28/1,0

-

3/17,3

10,7

6

поточний

Модуль 4. Змістовий модуль 1

45/1,5

-

5/29,5

15,5

6

поточний


Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 70%, СРС – 30%


1.3.2. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО контролЮ знань СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.12010001 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА
Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та безмашинний), розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, зокрема - уміння правильно проводити курацію хворого, призначати та трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу клінічних та допоміжних методів обстеження.

Поточний контроль знань студентів проводять на кожному практичному занятті з опитуванням понад 80% присутніх. Під час поточного контролю оцінюються практичні навички набуті студентом, а також теми опановані студентом самостійно.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.

При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються бали з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Мінімальна кількість балів за поточну роботу, з якою студент допускається до модульного контролю, повинна складати 50-60% від максимальної кількості балів. Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення максимальної кількості балів за заняття на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення мінімальної кількості балів за поточні заняття (позитивних балів), на кількість тем у модулі.

В програмі застосована така система оцінювання в балах:

Для Модуля 3:

3 – Студент має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

2 – Студент володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, робити висновки, загалом контролює власну діяльність, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

1 – Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його (її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

0 – Студент відтворює дуже незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.


Для Модуля 4:
8 – Студент має системні, міцні знання в обсязі та межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами, інформації, приймати рішення/

7 – Студент має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.

6 Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

5 Знання студента є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.

4 – Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його (її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

3 Студент дуже слабо, з помилками відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.2 – Студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.

1 Студент відтворює частину навчального матеріалу, з допомогою викладача виконує елементарні завдання.0 – Студент відтворює дуже незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.
Для модуля 4 – 0, 1 та 2 бали є негативними оцінками.
Бали за індивідуальну роботу студента завдання по модулю 4 нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті.

Каталог: images -> Portal -> Vnutrishnya medycyna 2 -> Medychnyj fakultet -> Likuvalna sprava -> 6 kurs
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
6 kurs -> Робоча програма актуальні питання кардіології (курс за вибором)
6 kurs -> Та медсестринства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка