Тема історичні знання україни-руси в IX – XIII ст. Початки літописання в Руси-Україні IX – X ст. «Повість врєменних літ»Скачати 221.27 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір221.27 Kb.
ТЕМА 1. ІСТОРИЧНІ ЗНАННЯ УКРАЇНИ-РУСИ В IX – XIII ст.


 1. Початки літописання в Руси-Україні IX – X ст.

 2. «Повість врєменних літ»: джерела, редакції, списки, хронологічні рамки, основний зміст.

 3. Історичні твори періоду феодальної роздробленості та їх особливості:

  • Київський літопис;

  • Галицько-Волинський літопис;

  • «Слово о полку Ігоревім» як історичний твір;

  • твори Володимира Мономаха.

4. Арабські та західноєвропейські письмові історичні відомості про Русь.
Джерела

Брайчевський М. Літопис Аскольда. – К., 2001. – 130 с.

Велесова книга. – К., 2003. – 106 с.

Галицько-Волинський літопис// Жовтень. – 1982. – № 7; Львів, 1994. – 254 с.

Давня українська література. Хрестоматія. – К., 1992. – С. 142–238.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX – XV століть. У 2-х кн. – К., 2002.

Київський літопис// Київ. – 1984. – № 6–8.

Літопис Аскольда// Київ. – 1998. – № 2.

Літопис Руський. – К., 1989.

Слово о полку Ігоревім (будь-яке видання).

Твори Володимира Мономаха// Пам’ятки України. – 1988. – № 3.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – Т. 1. – К., 2001.– 632 с.

Хрестоматия по древнерусской литературе. – М., 1985.
Література

Астахов В.Й. Курс лекций по русской историографии. До конца XIX в. – Харьков, 1965. – Лекция 2–3.

Багалій Д. Нарис української історіографії. – В. 1. Літописи. – К., 1923.

Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. – М., 1977.

Брайчевський М.Ю. Перший історик східнослов’янських народів (Нестор)// Вісті АН УРСР. – Ч. 7. – 1956.

Возняк М. Історія української літератури. – Кн. 1. – Львів, 1992.

Генсьорський М.Ю. Галицько-Волинський літопис (процес складання, редакції, редактори). – К., 1958.

Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. 1–3.

Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. – К., 1986. – Розд. 11.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991. – Т. І.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1923; К., 1996.– С. 3–13.

Єфремов С Історія українського письменства. – К., 1995.

Историография истории Украинской ССР. – К., 1987. – Гл. 1.

Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004. – 496 с. (Лекції III, IV).

Коваленко Л.А. Історіографія історії УРСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1983. – Р. 1.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. – К., 1993.

Котляр М.Ф. Іларіон, Нікон, Нестор. – К., 1986.

Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. – К., 1986. – 159 с.

Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії України. Курс лекцій. – Чернівці, 1999.

Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. – М., 1997.

Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М. – Л., 1947.

Макарчук С. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999. – Лекції 1–4.

Марченко M.I. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.). – К., 1959. – С. 11–29.

Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI – XVIII ст. – К.: Основи, 1998. – 578 с.

Рыбаков Б.А. Русские летописцы: автор «Слова о полку Игореве». – М., 1972.

Січинський Б. Чужинці про Україну. – К., 1992. – С. 13–35.

Стависький В. Київ і київське літописання в XIII столітті. – К., 2005. – 107 с.

Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К., 1994. – 86 с.

Федака С Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі. – Ужгород, 2003. – С. 3–51.

Франчук В.Ю. Киевская летопись. – К., 1986.

Черепнин Л.В. Русская историография до XIX века. Курс лекций. – М., 1957. – Лекции 2–3.

Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до XVIII века. Курс лекций. – Л., 1982. – Лекции 4–5.ТЕМА 2. ІСТОРИЧНІ ЗНАННЯ В УКРАЇНІ

ДОБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XVII ст. ТА ГЕТЬМАНЩИНИ

(середина XVII – початок XVIII ст.)
1. Виникнення козацького літописання:«Літописець» Дворецьких;

-літопис Самовидця;

-літопис Г.Грабянки;

- літопис С.Величка;

- Хмільницький літопис;

- Львівський літопис.

2. Монастирське літописання та його мотиви:

-Межигірський літопис;

-Підгорецький літопис;

-літопис Леонтія Боболинського;

-Добромильський літопис;

-Чернігівський літопис та ін.

3. «Кройніка» Ф.Софоновича.

4. «Синопсис» як перехідний твір від літописних до історичних праць.

5. Козацька держава XVII ст. очима іноземців.
Джерела

Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець. – К., 1971.

Давня українська література. Хрестоматія. – К., 1992.

Корені та парості: український генеалогікон. – К., 2006. – 472 с.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992. - 185 с.

Літопис С.Величка. – К., 1991.

Літопис Самовидця. – К., 1971. – 268 с.

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу та Бароко). У 4-х кн. – К., 2006. – Кн. 2.

Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – Т. З, кн. 1. – К., 2001. – 504 с.

Українська література XVII ст. – К., 1987.

Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1963; 1993.


Література

Апанович О. Козацькі літописці// Неопалима купина. – 1995. – № 5–6.

Астахов В.И. Курс лекций по русской историографии. До конца XIX в. – Харьков, 1965. – Лекция 5. – С.78–82.

Винар Л. Козацька Україна. Вибрані праці. – Київ – Львів – Нью-Йорк – Париж, 2003.

Возняк М. Історія української літератури. – Кн. 1. – Львів, 1992.

Дзира Я.Л. Українська історіографія другої половини XVII – початку XVIII ст. та перекази про Б.Хмельницького// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – Вип. 1. – К., 1968. – С.171–194.

Дзира Я.Л. Українські літописи XVI – XVIII ст. в радянській історіографії// Історичні джерела та їх використання. – Вип. 3. – К., 1968. – С.177–189.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991. – Т. 2. – Розд. 1.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 1996.

Європейське відродження та українська література XIV – XVIII ст. – К., 1993. – 374 с.

Єфремов С Історія українського письменства. – К., 1995.

Історія української культури. У 5-ти т. – Т. 3. – К., 2001. – 1246 с.

Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004. – 496 с.

Києво-Могилянська академія в іменах. – К., 2002.

Коваленко Л.А. Історіографія історії УРСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1982. – Розд. ІІІ.

Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля (Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI – XVIII ст., компіляції козацького літописання як історико-літературне явище). – К., 2005. – 904 с.

Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії України. Курс лекцій. – Чернівці, 1999.

Крип’якевич І.П. Літописи XVI – XVIII ст. в Галичині// Історичні джерела та їх використання. – Т.1. – К., 1964.

Марченко M.I. Українська історіографія. – К., 1959. – Розд. ІІІ.

Мицик Ю.А. «Кройника» Феодосія Софоновича в історичній літературі// Історіогафічні дослідження в Українській РСР. – Вип. 6. – К., 1973. – С. 127–141.

Мицик Ю.А. Перший український історико-політичний трактат// УІЖ. – 1991. – № 5. – С. 129–137.

Мицик Ю.А. Ф.Софонович – видатний представник історичної думки XVII ст.// УІЖ. – 1997. – № 12. – С.113–115.

Мыцык Ю.А. Украинские летописи XVII века. – Днепропетровск, 1978.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках). – К., 1992.

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI – XVIII ст. – К.: Основи, 1998.

Пештич С.Л. «Синопсис» как историческое произведение// Труды отдела древнерусской литературы. – Т. XV. – М. –Л., 1958. – С. 284–298.

Полонська-Василенко Н. Історія України. – T. 1. – К., 1992. – С.13–32.

Січинський Б. Чужинці про Україну. – Львів, 1991; К., 1992.

Скрипник М. Ідея державності в українській історіографії. – Одеса, 1997.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – К., 1995.

Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея XVII – XVIII ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997.

Черепанин Л.В. Русская историография до XIX в. – М., 1957. – Лек. 5.

Чистякова Є.В. «Синопсис»// Вопросы истории. – 1974. – № 1. – С. 215–219.

Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI – XVIII ст. – Кн. 1. – К., 2007.

Шевчук В. Просвічений володар. – К., 2006.

ТЕМА 3. Становлення засад сучасної української історіографії

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 1. Суспільно-політичне життя та його вплив на розвиток української історіографії другої половини XIX ст. Формування народницького напрямку.

 2. Наукова діяльність та творча спадщина М. Костомарова, П. Куліша, В. Антоновича, О. Лазаревського.

 3. Історичні погляди М. Драгоманова, І. Франка, С. Подолинського.

 4. Діяльність основних центрів історичної науки в Україні:

-історичне товариство Нестора-літописця;

-Українське наукове товариство;

-Товариство історії і старожитностей в Одесі;

-губерніальні архівні комісії та інші регіональні історико-краєзнавчі установи. 1. Історичні погляди Д. Багалія, О. Єфименко, Д. Яворницького, О. Левицького,

 2. Початок наукової діяльності та історична схема минулого України М.С. Грушевського.

 3. Історична школа М. Грушевського у Львові.

 4. Національно-державне відродження українського народу в 1917–1920-х pp. та його вплив на формування державницького напрямку історіографії (В. Липинський, С. Томашівський).

 5. М. Грушевський та його історична школа у Києві. Історичні установи Української Академії наук.

Література

Антонович В. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.

Ващенко В.В. Фактори формування історичної концепції в українській історіографії кінця XIX – поч. XX ст. – Дніпропетровськ, 1998.

Вегеш М., Горват Л. Українська історична наука в середині XIX – на початку XX ст.: Матеріали до лекцій для студентів історичного факультету. – Ужгород, 2000. – 135 с.

Гончарук П. Історичні погляди П.Куліша під час перебування його в Кирило-Мефодіївському товаристві// УІЖ. – 1969. – № 8.

Грицак Я. Формування модерної української нації: історіографія проблеми. – К., 1996.

Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова// УІЖ. – 1992. – № 4.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1993; К., 1996.

Іванченко Р. Раби Києва не молчали... До 150-річчя від дня народження М.Драгоманова. – К., 1991.

Киян О.І. Життєвий та творчий шлях В.Антоновича// УІЖ. – 1991. – № 2.

Киян О.І. Співробітництво Костомарова в історичних журналах пореформеної Росії// УІЖ. – 1990. – № 4.

Коваленко Л.А. Історіографічні погляди С.Подолинського// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – Вип. 1 – К., 1968.

Коваленко Л.А. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до ВЖСР. – К., 1983.

Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії XIX ст. – Кам'янець-Подільський, 1964.

Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – поч.ХХ ст.). – К., 1998.

Кравець М.М. І.Франко – історик України. – К., 1971.

Кучер Р. Наукове товариство ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1992.

Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX – початку XX ст. Навч. посібник/ Під ред. В.В.Ващенка. – Дніпропетровськ, 1998.

Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И.Костомарова. – К., 1984.

Пинчук Ю.А. М.І.Костомаров. – К., 1992.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Похила Л.С. Історичні погляди П.Куліша. – Одеса, 1998.

Пріцак О. Історіософія М.Грушевського// Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т. 1.

Сарбей В.Г. Історичні погляди О.Лазаревського. – К., 1961.

Стельмах С Історична думка в Україні XIX – поч. XX ст. – К., 1997,

Шаповал І. В пошуках скарбів. – К., 1983.

Штрихи до наукового портрета М.Драгоманова. Зб. наук, праць. – К., 1991. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків, 1990.

Ващенко В.В. Фактори формування історичної концепції в українській історіографії кінця XIX – поч. XX ст. – Дніпропетровськ, 1998.

Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М. Грушевського, - К., 1992.

Винар Л.М. Грушевський – історик і будівничий нації. – Нью-Йорк – Київ – Торонто, 1995.

Винар Л.М. Грушевськознавство: генеза й історичний розвиток. – Київ – Львів – Париж – Нью-Йорк, 1998. – 215 с.

Винар Л.М. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866–1934)// Силуети епох. – Др.огобич, 1592.

Вегеш М., Горват Л. Українська історична наука в середині XIX – на початку XX ст.: Матеріали до лекцій для студентів історичного факультету. – Ужгород, 2000. – 135 с.

Герасимчук В. М.Грушевський як історіограф України// Записки НТШ. – Т. 133. – Львів, 1992. – С. 1–26.

Грабовецький В.В. Грушевський – видатний історик України. – Івано-Франківськ, 1992.

Грицак Я, Формування модерної української нації: історіографія проблеми. – К., 1996.

Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова// УІЖ. – 1992. – № 4.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – Прага, 1993; К., 1996.

Іванченко Р. Раби Києва не молчали... До 150-річчя від дня народження М.Драгоманова. – К., 1991.

Коваленко Л.А. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до ВЖСР. – К., 1983.

Коваленко Л.А. Конспект лекцій з української історіографії XIX ст. – Кам'янець-Подільський, 1964.

Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – поч. ХХ ст.). – К., 1998.

Кравченко В. Д.И.Багалей – научная и обществено-политическая деятельность. – Харьков, 1990.

Кучер Р. Наукове товариство ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1992.

Лекції з історії української історичної науки другої половини XIX – початку XX ст. Навч. посібник/ Під ред. В.В.Ващенка. – Дніпропетровськ, 1998.

М.Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів конференцій. – Львів, 1999.

Марков П.Р. А.Н. Єфименко – историк Украины. – К., 1968.

Москвич Л.Г. Творчий шлях О.Левицького (1848–1922)// Історіографічні дослідження в Україській РСР. – Вип. 4. – К., 1971.

Пиріг Р.Я. М.С.Грушевський: між історією і політикою// УІЖ. – 1991. – №4–5, 7–11.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Пріцак О. Історіософія М. Грушевського// Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т.1.

Стельмах С. Історична думка в Україні XIX – поч. XX ст. – К., 1997.

Шаповал І. В пошуках скарбів. – К., 1983.

Шубравська М. Д.Яворницький. – К., 1972.Тема 4. Українська радянська історіографія: парадигми, концепти, методологічні засади, стереотипи


 1. Становлення радянської історичної науки та основна проблематика історії України у працях істориків 20–30-х pp. XX ст. (М. Слабченко, М. Яворський, М. Рубач, В. Романовський, А. Слюсарський, К. Гуслистий та ін.).

 2. Науково-дослідні та навчально-історичні установи в Україні (1920–30-ті рр.). Початок утвердження офіційної концепції історії України в другій половині 1930-х pp.

 3. Вивчення історії України в роки Другої світової війни,

 4. Проблеми історії України в працях українських істориків післявоєнного періоду (до середини 1950-х рр.).

 5. Викриття культу особи Й. Сталіна і його наслідки для розвитку історичної науки в Україні.

 6. Реорганізація науково-дослідних установ історичного профілю та специфіка проблематики їхніх досліджень. Вплив шістдесятництва на розвиток національної історичної думки. Творчість М. Марченка, В. Голобуцького, О. Апанович, І. Крип’якевича, М. Брайчевського, В. Мороза, Я. Дашкевича та ін.

 7. Публікація історичних джерел, розвиток археології, етнографії, спеціальних історичних дисциплін.

 8. Основні напрями історичних досліджень в УРСР в умовах суспільної кризи радянського режиму (1970-і – середина 80-х рр.):

 • проблеми давньої і середньовічної історії України (до середини XVII ст.);

 • дослідження модерної (новочасної) історії (середина XVII–XVIII ст.);

 • історико-партійні дослідження української історії XIX–XX ст.

 1. Криза радянської історіографії та !націоналізація! історії в умовах формування нової історіографічної ситуації (середина 1980-х – початок 90-х pp.).


Література:

Валуенко В.П. Советская историография о социально-экономическом развитии

Украины в период феодализма. – Одесса, 1982.

Гапусенко І.М. Висвітлення в радянській історіографії боротьби українського народу проти іноземних поневолювачів у період феодалізму// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – Вип. 4. – К., 1971.

Гапусенко І.М. Українські радянські історики про Київську Русь// Історіографічні дослідження. – Вип. 1. – К., 1968.

Дядиченко В.А., Лось Ф.Е., Сарбей В.Г. Розвиток історичної науки в Українській РСР. – К., 1970.

Заруба В. Грушевський та Дмитро Багалій// Березіль. – К., 1991. – № 9.

Заруба В. Погром. Як нищили школу М. Грушевського// Літературна Україна. – 1991. – 11 липня.

Землинський В. Українська радянська історіографія про партизанський рух на Україні в роки Великої Вітчизняної війни// УІЖ. – 1971. – № 1.

Историография Великой отечественной войны. – М., 1980.

Историография истории Украинской ССР. – К., 1987.

Ісаєвич Я.Д. «Приєднання чи возз’єднання» М.Ю.Брайчевського – переломна подія в українській історіографії// Старожитності Русі-України. Зб. наук. праць. – К., 1994.

Історія України: Нові підходи в історіографи та археографії. – К., 1989.

Историогрфия Великой Октябрской социалистической революции на Украине. – К., 1987.

Катренко A.M. Революційне народництво 70-х – поч. 80-х років XIX ст. на Україні в історіографи радянського періоду// Історичні джерела та їх використання. – Вип. 3. – К., 1968. – С. 211–231.

Коваль М., Рубльов О. Інститут історії України: перше двадцятиріччя (1936–1956 pp.)// УІЖ. – 1996. – № 6. – С. 50–68.

Коваль М.В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні й перші повоєнні роки// УІЖ. – 2002. – № 1. – С. 3–25.

Котляр М.Ф. Деякі дискусійні питання історії українського народу доби феодалізму// Архіви України. – 1990. – № 5.

Котляр М.Ф. Деякі дискусійні проблеми історії Київської Русі// УІЖ. – 1988. – № 5.

Коцур В. П., Коцур А.П. Історіографія історії України. Курс лекцій. – Чернівці, 1999.

Крупницький Б. Українська історична наука під Советами (1920–1950 pp.). – Мюнхен, 1957. – XLV+120 с.

Кульчицький СВ. Історія і час. Роздуми історика// УІЖ. – 1992. – № 4. – С. 3–10.

Оглоблин О. Українська історіографія (1917–1956). – К., 2003. – 251 с.

Олійник Л.А. Декабристський рух на Україні в радянській історіографії// УІЖ. – 1965. – № 12. – С. 119–128.

Проблеми дослідження історії України. Збірник матеріалів першого круглого столу істориків. Славсько, вересень 1990 р.. – Львів, 1993.

Республіканська програма розвитку історичних досліджень, поліпшення вивчення і пропаганди історії Української РСР// УІЖ. – 1990 – № 11. – С. 3–9.

Розвиток історичної науки на Україні в роки Радянської влади. – К., 1973.

Санцевич А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії. – К., 1967.

Санцевич А.В. Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства// УІЖ. – 1994. – № 5.

Санцевич А.В. Українська радянська історіографія. – К., 1984.

Санцевич А.В., Комаренко Н.В. Розвиток історичної науки в Академії наук Української РСР. 1936–1986. – К., 1986.

Сарбей В.Г. Історіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади// УІЖ. – 1987. – № 12. – С. 122–134.

Смолій В., Степанков В. У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVII ст. – К., 1992.

Советская историография Киевской Руси. – Л., 1975.

Тези до 300-річчя возз’єднання України з Росією. – К., 1954.

Трубайчук А.Ф. Полянський П.Б. Історико-публіцистична література 1988–1991 pp. про договори 1938 р. між СРСР та Німеччиною// УІЖ. – 1992. – № 1. – С. 78–89.

У лещатах тоталітаризму. Інститут історії України. Перше двадцятиріччя. Документи і матеріали. У 2-х част. – Ч. 2. – К., 1996.

Удод О. Історія в дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу в 1920–1930-х роках. – К., 2000. – 292 с.

Юркова О.В. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С.Грушевського (1924–1930 pp.). – К., 1999.

Юркова О.В. Київська історична школа М. Грушевського: долі науковців// З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1/2. – С. 263–280.

Яворський М. Історія України в стислому нарисі. – К., 1928. – 153 с.

Література до реферату.

Апанович О. Федір Павлович Шевченко. Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина. Спогади та історіографічний аналіз. – К., 2000. – 180 с.

Бадзьо Ю. Знищення і русифікація української історії в совєтській Україні// Український історик. – 1982. – Ч. 1–2. – С. 54–64.

Баран В.К. Україна після Сталіна. – К., 1994.

Білокінь С. Про становище історичної науки в Україні// Український історик. – 1990. – Ч. 1–4.

Білокінь С Чи маємо ми історичну науку?// Наше минуле. – Число 1. – К., 1993.

Гуржій О., Капітан Л. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині XX ст. – К., 2004. – 256 с.

Гуржій О., Юсов С. Стецюк Катерина Ісаківна (1905–2002 pp.): Бібліографія. – К., 2006. – 128 с.

Дядиченко В.А., Лось Ф.Є., Сарбей В.Г. Розвиток історичної науки в УРСР. – К., 1970. – 32 с.

Изучение отечественной истории в СССР между XXX и XXVI съездами КПСС. – М., 1982. – 600 с.

Историография Великой Октябрськои социалистической революции на Украине. – К., 1987.

Историография Великой Отечественной войны – М., 1980.

Историография истории Украинской ССР. – К., 1986. – 556 с.

Інститут істори України HAH України. 1936–2006. – К.: Інститут історії України HAH України, 2006. – 818 с.

Інститут історії України: друге двадцятиріччя (1957–1977). Документи і матеріали. – К.: Інститут історії України, 2007. – 464 с.

Ісаєвич Я. «Приєднання чи возз’єднання» М.Ю. Браичевського – переломна подія в українській історіографії// Старожитності Руси-України. Збірник наук. праць. – К., 1994. – С. 242–248.

Історична наука і сучасність (матеріали «круглого столу»)// УІЖ, - 1988. – №8. – С. 3–10.

Історія України. Нові підходи в історіографії та археографії. – К., 1989.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років. – К., 1995.

Коваль М.В. Флагман вітчизняної історіографії// УІЖ. – 1997. – № 4. – С. 11–19.

Котляр М.Ф. Деякі дискусійні питання історії українського народу доби феодалізму// Архіви України. – 1990. – № 5.

Котляр М.Ф. Деякі дискусійні проблеми історії Київської Русі// УІЖ. – 1988. – № 5.

Крупницький Б. Історіознавчі проблеми історії України. Збірник статей. – Мюнхен, 1959.

Михайлина П., Вуянко М. В. Грабовецький – історик України. – Івано-Франківськ, 1993.

Национальние истории в советском и постсоветском государствах/ Под. ред. К. Армермахера и Т. Бордюгова. – М., 1995.

Оглоблин О. Українська історіографія. 1917–1956. – К., 2003. – 251 с.

Портнов А. Українська радянська історіографія: до постановки проблеми// Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 112–116.

Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади. – К., 1973.

Сакада Л.Д. «Український історик»: генеза, тематика, постаті. – Нью-Йорк – Київ, 2003.

Санцевич А.В. Видатний український історик М. Слабченко. – К., 1993.

Санцевич А.В. І.О. Гуржій. Життя і творчість// Історія і історіографія України. Зб. наук. праць. – К., 1985. – С. 3–18.

Санцевич А.В. Інститут історії України НАН України. Історіографічний нарис. – К., 1998. – 130 с.

Санцевич А.В. Комаренко Н.В. Развитие исторической науки в Академии наук УССР. 1936–1986 гг. – К., 1986.

Санцевич А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії. – К., 1984.

Санцевич А.В. Українська радянська історіографія (1945–1982). – К., 1984.

Сарбей В.Г. Історіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади// УІЖ. – 1987. – № 12. – С. 122–134.

Український історичний журнал. Систематичний покажчик (1957–1966 pp.). – К.: Наук. думка, 1986. – 234 с.

Юсов С. Володимир Олексійович Голобуцький (1903–1993 pp.): Бібліографія. – К., 2006. – 160 с.

Тема 5. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991–2010)


 1. Методологічна переорієнтація вітчизняних істориків та повернення до національно-державницької концепції історії України.

-відновлення державної незалежності України та її вплив на відродження національних традицій української історичної науки;

-спроби поєднання формаційного і цивілізаційного підходів до періодизації історичного процесу і пошук нових методологічних конструкцій;

-0реформування діяльності наукових і видавничих історичних інституцій та університетів.


 1. Основні напрями та зміни в проблематиці наукових досліджень з історії України в умовах незалежності.

-проблеми давньої та середньовічної історії України (до середини XVII ст.);

-дослідження модерної (новочасної) історії України (середина XVII–XVIII ст.);

-історія України XIX – початку XXI ст.;

-археографічна діяльність, розвиток археології, спеціальних дисциплін, історичного краєзнавства. 1. Відновлення соборності української історичної науки і проблема створення наукової історії України.

-консолідація зусиль істориків материкової України та української діаспори;

-основні досягнення та концептуальні проблеми української історії.


Література

«Істину встановлює суд історії». Збірник на пошану Ф.П. Шевченка. В 2-х т. Т. 1. Джерела. Т. 2. Наукові студії. – К., 2004.

Алексеев Ю.М., Кульчицькии СВ., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. – К., 2000.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. Студії на пошану Руслана Пирога. – К., 2001.

Білокінь С. Чи маємо ми історичну науку?// Наше минуле. – Число 1. – К., 1993.

Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України. Бібліографічний довідник. В 2-х част. – К., 2005.

Вітчизняна історія в школах і вузах України: останнє десятиріччя, - К., 2002. Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Сучасна українська історіографія і проблеми методології та термінології (Київ, 17 червня 2004 p.). матеріали семінару. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 107 с.

Вуянко М. Прикарпатська історична школа Володимира Грабовецького. – Івано-Франківськ, 1997.

Вчені Інституту історії України. Бібліографічний довідник. Серія: Українські історики. Вип. 1. – К., 1998.

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX–XX ст. – К., 1996. – 360 с.

Гуржій О., Капітан Л. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині XX ст. – К,, 2004. – 256 с.

Гуржій О., Юсов С Стецюк Катерина Ісаківна (1905–2002 pp.): Бібліографія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 128 с.

Іванко А.Б. Історики України XIX–XX ст. (нариси української історіографії). – Кіровоград, 2001. – 382 с.

Історична наука на порозі XXI ст.: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 13–17 листопада 1995 р.). – Харків, 1995. – 356 с.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К.: Вища школа, 2002. – 403 с.

Історіографічна спадщина науки історії України (погляд з кінця XX ст. Матеріали Всеукраїнської науково-освітньої конференції. Глухів, грудень 1996 р. – Глухів, 1996 р./ Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004. – 496 с. (Лекція XVIII). / Калакура Я.С Теоретико-методологічні засади української історіографії // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. – Київ – Нью-Йорк – Торонто – Париж – Львів, 2000. – С. 42–52.

Касьянов Г. Ще не вмерла українська історіографія// Критика. – К., 2002. – Число 4. / Коваль М. Флагман вітчизняної історіографії // УІЖ. - 1997. - № 4- С 11-19, s Коцур А.П., Коцур В.П. Історіографія історії України. - Чернівці, 1999,- 520 с. (С. 464-519).

Матях В.М. Козакознавчі студії в українській історіографії // Історія українського козацтва. Нариси у 2-х т. - Т. 2. - К., 2007. - С 495-540. s Міжнародний науковий конгрес "Українська історична наука на порозі XXI століття". Чернівці, 16-18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. - Чернівці, 2000-2001. Т. 1-4. S На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи

України професора В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 2008. - 534 с s Потульницькии В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української

історії XVII - XX століть. - К., Либідь, 2002. - 480 с / Потульницькии В.А. Українська та світова історична наука: Рефлекс тисячоліть // УІЖ. - 2000. - № 1,2,3, 4.

Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі XIX - XX ст.: концепції, ідеї, реалії. - К., 1999.- 388 с s наукової розробки // УІЖ- 2002. - № 2- С.3-27.

Реєнт О.П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу // УІЖ.- 1999. - № 3. - С.3-22.

Станіслав Кульчицький. Бібліографічний покажчик. - К.: Інститут історії України

НАН України, 2002. - 225 с s Таран Л.В. Провідні тенденції світової історіографії XX ст. та проблема кризи сучасної української історичної науки // УІЖ. - 1998.- № 5; 1999.- № 1. S Україна - Росія: діалог історіографій. Матеріали міжнародної наукової конференції. - К. - Чернігів, 2007. - 256 с ^ Українська історична дидактика: Міжнародний діалог. 36. Наук, статей / За ред. М. Телур, Ю. Шаповала. - К.: Генеза, 2000. - 368 с.

Українська історична наука на порозі XXI століття. Харківський історіографічний збірник. - Харків, 1997. - Вип. 2.

Українська історична наука на порозі XXI століття: підсумки та перспективи.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Харків, 15-17 липня 1995 p.). -Харків, 1995 р.

Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми.Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. - Львів, 2004.- 405 с.

Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної наукової конференції 25-26 жовтня 2001 р. // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. - Кам'янець Подільський, 2001.-Т.7(9).

Українські історики XX століття. Бібліографічний довідник. Вип. 2, част. 1, - К. - Львів, 2003. - 396 с; . Вип. 2, част. 2. - К., 2003. - 382 с; Вип. 2, част. 3. - К., - 315 с.Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Рент: Бібліографічний покажчик. - К.: Інститут історії України НАН України, 2005. - 89 с s Юрій Анатолійович Пінчук: Бібліографія. К.: Інститут історії України НАН України, - 64 с.
Каталог: data -> users
users -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
users -> Лекція №2 Тема морально-етичний закон християнства декалог (десять заповідей божих) Мета лекції
users -> Лекція. Лекція №1 Тема. Тема лекції. Фактори, що враховуються при відборі дітей для занять хореографією. Мета
users -> Лекція Тема Використання новітніх технологій навчання природознавства в початковій школі Мета
users -> Положення народознавчої роботи у сучасному українському днз мета заняття: поглибити знання студентів про особливості народознавчої роботи в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Питання для обговорення
users -> Історія української етнографії (електронний збірник статей І матеріалів)
users -> Лекція №3 Тема № святі тайни в християнстві мета лекції
users -> Тема Політична влада Мета заняття: з’ясувати поняття «влада», «політична влада»
users -> Лекція №14 Тема. Поняття про транспорт, лісові дороги та їх технічні елементи. Класифікація лісових доріг
users -> Тема. Постулат и квантово


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка