Тема Основні етапи розвитку документознавства


Офіційні визначення поняття "документ"Сторінка14/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.95 Mb.
#53
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Офіційні визначення поняття "документ"

За тривалий історичний період значення поняття "документ" постійно змінювалося. До сьогоднішнього часу застосовуються різні визначення, то надаючи йому найширше значення, то звужуючи його розуміння до одного конкретного виду документа.

Наведемо в хронологічному порядку деякі з офіційних визначень поняття документ, що можна зустріти в словниках та навчально-довідковій літературі, в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Визначення поняття "документ"

Визначення поняттяДжерело

1.


Матеріальний об'єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді

Терминологический словарь по теории и практике научной информации. - М., 1964.


2.

Матеріальний об'єкт, що містить закріплену інформацію, спеціально призначений для її передачі в просторі та часі, і такий, що використовується в суспільній практиці

Основы информатики / А. И.Миха йлов, А.И.Черный, P.C. Гиляревский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., І968.-С.46.

3.


Матеріальний об'єкт, що містить інформацію в заданому вигляді й спеціально призначений для її розповсюдження в просторі й часі

Документ//БСЭ. - 3-е изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1972.-Т. 98.-С.46.

4.

Матеріальний об'єкт, що містить закріплену інформацію й спеціально призначений для її передачі та використанняТерми нологически й словарь по информатике / МЦНТИ.-М., 1975.-С.122.

5.


Інформація, що зафіксована на матеріальному носії

Документ // УРЕ. - 2-вид. -К., 1979.-Т. 8.-С.428.

6.

Результат закріплення інформації про об'єктивну дійсність і розумову діяльність людини засобами письма, графіки, фотографії, звукозапису або іншим способом на будь-якому носіїСловник сучасної архівної термінології соціалістичних країн, -Вип. 1. - М., 1982.
7.

Матеріальний об'єкт, у якому міститься та чи інша інформація

Документ // УРЕС. -2-вид. -К., 1986. -Т.1.-С.538.
8.

Соціальна інформація, зафіксована на будь-якому матеріальному носії з метою її збереження, розповсюдження та використання

Толковый словарь по основам информационной деятельности,-К., 1995.- C.II.

9.


Матеріальний об'єкт із зафіксованою на ньому інформацією у вигляді тексту, звукозапису чи зображення, призначений для передачі в часі та просторі з метою збереження та суспільного використання

Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний. - М-, -1995.- С.58.

10.

Комбінація носія й записаної на ньому інформації, яка може мати доказову або довідкову цінністьДовідник архівної термінології Міжнародної Ради в справах архівів, 1996р.

11.


Все те, що може бути використане як свідоцтво. Будь-яке джерело інформації здатне для пересилання, вивчення та(або) те, що має юридичну силу

Міжнародний інститут інтелектуального співробітництва, 1997р.

12

Запис інформації на матеріальному носії, основна функція якого - збереження і передавання інформації в просторі та часіАрхівістика: термінологічний словник: К.- 1998. -С.26.

13


Матеріальний носій із зафіксованою інформацією, призначений для її зберігання та передавання в часі та просторі, придатний для використання в документаційних процесах

Справочник библиографа -2-е изд. Перераб. и доп. -СПб.; профессия, - 2003.-С.28.

14

Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь. Все те, що підтверджує що-небудьВеликий тлумачний словник української мови. К.:2001.С236.

Таке розмаїття визначень призвело до певних термінологічних дискусій з приводу самого поняття "документ" та сфери його застосування.

Погляди на визначення цього поняття у свій час висловлювали й продовжують висловлювати відомі російські та українські науковці-дослідники: В.М. Автократов, В.Д. Банасюкевич, К.Б. Гельман-Виноградов, О.М. Зусьман, О.В. Єлпатьєвский, М.П. Ілюшенко, Т.В. Кузнецова, С.Г. Кулешов, Н.М.Кушнаренко, Н.С. Ларьков, Е.А. Плешкевич, А.М. Сокова, А.В. Соколов, Ю.М. Столяров, М.С. Слободяник, ЕЛ. Хан-Піра, Г.М. Швецова-Водка.

Так, для розуміння обсягів зазначеного поняття проф. Т.В. Кузнецова пропонувала розглядати його в трьох площинах:


- як документ в цілому;
- як службовий документ;
- як документ відповідної галузі використання [17]. Російський науковець проф. Ю.М. Столяров вважає за необхідне визначати поняття "документ" залежно від мети його використання, наприклад:

- для практичної діяльності,

- для правового регулювання,

- для загальної науки про документ [33].

Проф. Г.М. Швецова-Водка у своєму посібнику "Документознавство" пропонує розглядати відношення між різними значеннями терміна "документ" за "принципом матрьошки", коли кожне більш широке значення поглинає менш широке: тобто розташувати їх, починаючи від будь-якого матеріального (субстанціонального) об'єкта, що використовується для передачі інформації в суспільстві (Документ 1), до запису про юридичні факти, що засвідчують особу (Документ УІІ) [37].

Засновники інформатики приходять до висновку, що "документом у широкому значенні можна вважати не тільки рукописи та друковані видання, а й будь-який матеріальний об'єкт, що фіксує чи підтверджує будь-які значення й може бути включений у певне зібрання" [23]. Таку позицію підтримує Г.Г. Воробйов, підкреслюючи, що "для науковця документом є всі публікації, рукописи тощо, а для мистецтвознавця - всі твори живопису, прикладного мистецтва [15]. A.B. Соколов в загальній типології називає і документи трьох вимірів, тобто речові об'єкти, що виконують функції знаків .


Слід наголосити, що терміном взагалі вважається "суворо визначене наукове поняття", що повинне складатися кваліфікованими спеціалістами й бути "стандартизованим", тобто внесеним до відповідного стандарту. Проблемою на сьогодні є те, що галузь використання дефініції "документ" повсякчас все більш розширюється, відображаючись при цьому лише в деяких стандартах, що містять в основному управлінський характер.

Знову ж таки проф. Ю.М. Столяров пропонує два варіанти виходу з проблемної ситуації, що склалась:

1) найзагальніше визначення поняття "документ" дати в міждисциплінарному стандарті, а в стандартах, що відносяться до окремих дисциплін, лише конкретизувати загальне визначення, не заперечуючи його;

2) стандартизувати кілька визначень документа для кожної зацікавленої дисципліни .

За першим варіантом працює Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). Стандарти, які вона приймає, погоджуються Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій та закладів, Міжнародною організацією з інтелектуальної власності, Міжнародною радою архівів, Міжнародною федерацією з інформації та документації (МФІД). Стандартам та термінології, зазначеній в них, може бути надано статус національних

Так, Україна офіційно визнає стандарти, прийняті Міжнародною організацією зі стандартизації, тому маємо ситуацію, коли в державі офіційно прийнято й діє кілька визначень документа, починаючи з найширшого, прийнятого ISO, і завершуючи визначенням документа як основної одиниці в системі організаційно-розпорядчої документації.

Систематичний перегляд визначень поняття "документ" дозволяє запобігати неточностям їх уживання й довільного розуміння, що може призвести до небажаних юридичних, економічних та інших наслідків.

Можна погодитись з думкою проф. Г.М.Швецової-Водки, що обговорювати визначення поняття "документ" можна лише тоді, коли співрозмовники однаково його розуміють.

Важко не погодитись у ситуацій, що склалася, з думкою проф. Є.О. Плешкевича, який відмічає, що "цілковито вивчити феномен документа не під силу жодній конкретній дисципліні, хай це буде документологія чи загальне документознавство. Це під силу, такій науковій галузі, за визначенням науковця, як інформаційно-документологічна наука.

Табліця 1. Визначення поняття «документ» в чинних законодавчих і нормативних актах Україні.


Найменування законодавчого або нормативного акту

Зміст визначення|

1.

Закон Україні

“Про інформацію”Передбачена законом матеріальна форма отримання, зберігання, використання і розповсюдження інформації шляхом фіксації її на папері, магнітному, кіно -, видео-, фотоплівці або іншому носієві|

2.

Закон Україні “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

Матеріальна форма отримання, зберігання, використання і розповсюдження інформації, зафіксованої на папері, магнітному, кіно -, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві|

3.

Закон Україні “Про обов’язковий екземпляр документів”

Матеріальна форма отримання, зберігання, використання і розповсюдження інформації, зафіксованої на папері, магнітному, кіно -, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві|Продовження таб.1

4.

ГОСТ 2392-94 “Інформація та документація. Базові поняття. Терміні і визначення”

Записана інформація, яка може розглядатися як одиниця в ході здійснення інформаційної діяльності

5.

ГОСТ 3017-95 “Видання. Основні види. Терміні та визначення”

Матеріальній об'єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі в часі та просторі|

6.

ГОСТ 3843 - 99 “Державна уніфікована система документації. Основні положення”

Оформлений згідно з| установленому порядку матеріальний об'єкт, який містить в зафіксованому виді інформацію та має, відповідно до чинного законодавства, юридичну силу

7.

ГОСТ 2732: 2004 “Діловодство та архівна справа. Терміні та визначення понять

Інформація, зафіксована на матеріальному носієві, основною функцією якого є зберігати й передавати її у часі та просторі|


Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка