Тема Основні етапи розвитку документознавстваСторінка8/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.95 Mb.
#53
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Рис. 15 Кирилиця.1 Стенографія

Одночасно з появою писемності виникла проблема прискорення запису людської мови, оскільки швидкість вимовляння слів приблизно в 5-6 разів швидше за їх письмове зображення. Звичайним письмом можна записати 15-20 слів в хвилину, тоді як жива промова може виголошуватися з швидкістю близько 100 слів в хвилину і вище. Не випадково ще в старовині виникали небезуспішні спроби наблизити швидкість листа до усної мови. Так виникла стенографія (від грецьк. "stenуs" - вузький, тісний і "grapho" - пишу). У Стародавній Греції вона була відома вже в 350 р. до Р.Х. Однак перше відоме в історії застосування стенографії відноситься до 63 р. до Р.Х., коли швидкісним письмом було проведено запис промови римського сенатора Катона. Винахідником латинського стенографічного письма став Тірон - раб відомого римського оратора Цицерона, що виконував обов'язки його літературного секретаря. На честь винахідника латинська стенографія отримала назву «Тіронових нот».

На перших порах стенографія складалась із слів, тобто кожному слову відповідав свій знак, який потрібно було запам'ятати. Початкове число таких знаків складало близько 5 тис., а надалі досягло 13 тис., що дуже утрудняло практичне використання стенографії.

Вихід був знайдений у відкритті на початку 17 ст. буквеної системи, автором якої став англієць Уїлліс. Саме буквена система стенографії набула згодом достатньо широкого поширення в багатьох країнах світу.Недоліки стенографії:

Вивчення стенографії є дуже трудомістким, вимагає постійної практики, а робота стенографа|з'являється| дуже напружена. До того ж на розшифровку тексту, записаного умовними символами, витрачається багато часу. Стенографічній запис не може передавати в точності вимовлений текст. Спроби переходу в середині 20 століття до машинної стенографії не дали бажаних результатів. У даний час з розвитком автоматизованих засобів документування стенографія виявилася практично витисненою з процесу створення службових документів, хоча в обмежених масштабах продовжує ще подекуди використовуватися.Технічне документування

Різновидом накреслювального способу закріплення і зберігання інформації є технічне документування. Технічне документування - це спосіб фіксації технічної думки на матеріальному носієві.

Технічна документація створюється у процесі документування різних видів науково-технічної діяльності, до яких належить проектування, конструювання, розробка технологічних процесів, науково-дослідна діяльність, організація промислового виробництва, а також геологорозвідувальні, геодезичні, картографічні роботи. Таким чином, технічні документи - це узагальнена назва графічних і текстових документів, що відображають технічну думку.

Технічне документування виникло практично одночасно з появою письма. Багато наскальних малюнків містили виробничу тематику. По малюнках споруджувалися храми і палаци в Давньому Єгипті і Вавилоні. Там же появлялися технічні описи на камені, глині, папірусі, які згодом стали доповнюватися економічними розрахунками та кошторисами. Для виготовлення виробів і спорудження будівель почали виготовляти зразки, моделі. Появляються малюнки спеціального технічного призначення - креслення, географічні карти.

Якісні зміни в технічному документуванні відбулися при переході від аграрного суспільства до індустріального. У цей період найважливішим технічним документом стає креслення, тобто зображення предмету, виконане за допомогою рис, ліній на плоскості за певними правилами. Не випадково в кінці кінці| 18 ст.|ст| появилося проекційне креслення, розроблене французьким інженером Г.Монжем і використовуване аж до наших днів. Надалі розширення сфери технічного документування відбувалося за рахунок появи нових або вдосконалення старих його напрямків: технологічне документування, документування наукових досліджень, стандартизації тощо.

У технічному документуванні використовуються образотворчі засоби (креслення, схеми, діаграми, малюнки, графіки), оскільки за допомогою письма часто буває складно або неможливо передати точну інформацію про предмет, об'єкт, явище. Формалізована графічна мова є|з'являється| специфічною знаковою системою передачі інформації. Графічній образ є доцільно побудованою сукупністю образотворчих елементів, що мають умовне значення. Графічній образ включає п'ять елементів: крапки, лінії, фігури, колір, текстури (штрихування). Разом з тим тій же час| у технічному документуванні достатньо широко використовується також і словесна форма, тексти.

Все різноманіття технічної документації розділяють на 4 групи:


  • документи, що фіксують інформацію про засоби виробництва (проектно-конструкторські документи);

  • результати запису процесу праці (технологічні документи);

  • зафіксована інформація про природу, як об'єкт людської діяльності (документи що мають відношення до геологорозвідки, геодезії, картографії, метеорології інші);

  • документи, пов'язані з сферою обслуговування і споживання, з використанням технічних засобів.

У всіх групах технічної документації значну питому вагу займають креслення. Існує безліч різновидів креслень, обумовлених:

- характером предмету, що зображується(креслення предметів промислового виробництва, об'єктів капітального будівництва);

- ступенем докладності зображення (генеральні плани, габаритні креслення, власне креслення);

- повнотою зображення (креслення загального виду, креслення складових одиниць, креслення деталей) .

До технічних документів належать малюнки, що дозволяють рельєфно уявляти предмет, особливо у випадках, коли виріб оцінюється не тільки лише| з технічного, але і з художнього боку (малюнки шпалер, тканини, пакувальна коробка, а також архітектури будинків).

Технічні описи містять інформацію про особливості виробу, його основні характеристики, призначення, установку, роботу окремих частин. До текстових технічних документів відноситься також записка пояснення. У ній приводяться відомості про установку і принцип роботи виробу, дається обґрунтування технічних і техніко-економічних рішень. До технічних описів і записок пояснень тісно примикають паспорти виробів, розрахунки, інструкції, схеми, графіки.

Велику групу графічних і текстових технічних документів складають технологічні документи, що є результатом технічного документування процесу праці. Вони містять інформацію не про самі предмети і вироби, а про способи їх виготовлення, збірки, будівництва, експлуатації, ремонту, організації виробничого процесу.

Основним технологічним документом є технологічна карта, що містить докладну інформацію про всі виробничі операції, необхідні для виготовлення виробу.

Технологічні карти містять таку інформацію: назву операцій, схему установки і обробки виробу, вживані верстати інструмент і пристосування, режим роботи (швидкість, тепловий режим), час обробки (машинний і допоміжний), спеціальність і розряд працівника, вартість кожної операції.

На підприємствах з безперервним виробничим циклом (хімічних, нафтопереробних, целюлозно-паперових) найважливішим технологічним документом є заводські регламенти, що містять відомості про основні фізико-хімічні процеси, їх забезпечення для отримання кінцевого продукту.

До технологічних документів відносяться також графіки робіт цехів і бригад; технічні умови на обробку деталей, збірку конструкцій, будівництво об'єктів і виконання інших виробничих завдань; прикладне програмне забезпечення автоматизованих технологічних процесів.

Дослідження людиною природи зумовила поява численної групи документів, у складі якої виділяють:


  • картографічну|

  • інженерно-геологічну

  • топографо-геодезичну

  • ґрунтову|

  • гідрологічну| документацію|.

У свою чергу чергою|, багато видів документів, що відносяться до цієї групи, мають підвиди. Зокрема, карти (карта - креслення поверхні Землі, небесного тіла або зоряного неба) можуть бути загальногеографічними і спеціальними (фізико-географічними, соціально-економічними, історичними). Далі вони розрізняються за обсягом території, за масштабом.

В процесі проведення наукових досліджень і виконання науково-технічних розробок створюється обширна науково-дослідна документація.

Особливу групу технічних документів, що мають правове значення, складають стандарти.

У окрему групу виділяються документи, що сприяють використанню технічних засобів і охоплюють сферу споживання. До них відносяться: паспорти технічних виробів, каталоги промислових фірм, рекламні креслення і малюнки.

До недавніх пір технічне документування здійснювалося переважно в традиційній (аналоговій) формі - у вигляді креслень, що вже розглядалися вище, карт. В даний час поширення набувають цифрові засоби і методи представлення науково-технічної інформації. Зокрема, створюються електронні карти і атласи, що дозволяють ефективно управляти картографічною інформацією, наочно відображати місцевість, проводити необхідні розрахунки.


  1. Кодування інформації

У процесі документування відбувається перетворення соціальної інформації з однієї знакової форми в іншу, тобто кодування інформації, без якого неможлива реалізація основної функції документа - закріплення та передачі інформації в просторі та часі.

Кодування інформації - це вироблена система правил фіксування інформації. Основні риси, притаманні системі кодування інформації, подано на схемі 1.2.
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка