Тема: Особливості інноваційної педагогічної діяльностіДата конвертації09.09.2018
Розмір71.5 Kb.
Практичне заняття № 10 (2 год.)

Тема: Особливості інноваційної педагогічної діяльності

Антиінноваційні бар'єри (франц. barriere — перешкода, перепона) — зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають здійсненню інноваційної діяльності.
Психологічні бар'єри — психічні стани, що виявляються в неадекватній пасивності педагога, яка заважає здійснювати інноваційну діяльність.

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності — особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.

Експеримент (лат. expehmentum — проба, досвід) — метод дослідження, що передбачає виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати педагогічної діяльності, дає змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних результатів; контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та апробування нових технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління навчально-виховним закладом.

Експериментальні школи — навчально-виховні заклади, призначені для обгрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів.

Зразковий (репродуктивний) педагогічний досвід — навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність, яка забезпечує ефективне і якісне розв'язання завдань навчання і виховання.

Інноваційна компетентність (лат. competens (competentis) — належний, відповідний) педагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми.

Інноваційна культура педагога — система освоєних особистістю педагогічних засобів, що забезпечують інноваційний спосіб діяльності, системоутворюючим елементом якої є цінності інноваційного плану. І. к. п. виконує раціонально-праксіологічну, організаційно-впорядковуючу, описово-пояснювальну, прогностико-управлінську, ев-ристико-пізнавальну і комунікативно-трансляційну функції.

Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу — здатність навчально-виховного закладу створювати, сприймати, реалізовувати нововведення та своєчасно позбавлятися від застарілого, пе-дагогічно недоцільного.

Інноваційний потенціал (лат. potent/a — сила) педагога — сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, що виражає готовність удосконалювати педагогічну діяльність, а також наявність внутрішніх засобів і методів, які забезпечують цю готовність.

Інноваційний прогностичний характер управління навчальним закладом — впровадження в управлінський цикл змін, спрямованих на визначення перспектив розвитку освітньої системи та її радикальне оновлення: діагностика стану проблеми і виявлення проблемних полів, побудова концепції перетворення і проектування, програмування діяльності, моделювання й корекція моделі, її адаптація і тиражування результатів.

Новаторський педагогічний досвід — породжена радикально новою педагогічною ідеєю навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність.

Передовий педагогічний досвід — навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати у розв'язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових освітніх систем або інтеграції традиційних форм, методів, прийомів та засобів.

Фрустрація (лат. frustratio – обман, марні сподівання) – психічний стан, викликаний об'єктивно неподоланними (або такими, що так сприймаються суб'єктом) труднощами у розв'язанні значущих для людини завдань.
Управління педагогічними інноваціями – вид соціального управління, що підтримує цілеспрямованість і організованість інноваційних процесів у системі освіти.

План

 1. Сутність інноваційної педагогічної діяльності.

 2. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога.

 3. Управління інноваційною педагогічною діяльністю.

 4. Готовність учителя початкової школи до інноваційної професійної діяльності.Основна література:

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К., 2004. – С. 247–288.

2. Химинець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі [Текст] / В.В.Химинець, М.Ю.Кірик. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 173–183.

3. Освітні технології [Текст] / [За заг. ред. О.М.Пєхоти]. – К., 2001. – С. 91–108.Додаткова література:


 1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спец. 6.010100 – “Початкове навчання” / Розроб. В. І. Бондар, І. М. Шапошнікова, А.П. Каніщенко та ін. ; за заг. ред. В. Бондаря. – К., 2006. – 140 с. – (Нормативний документ МОН України).

 2. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : [монографія] [Текст] / Людмила Вікторівна Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с.

 3. Пєхота О.М. Професійна індивідуальність майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – 1996. – №4. – С. 106–113.

 4. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Наказ МОН України №522 від 07.11.2000 р. ). (Нормативні директивні правові документи).

 5. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів : теорія і практика : [монографія] / Л.Л. Хоружа ; АПН України, Ін–т педагогіки АПН України. – К. : Держ. вид-во “Преса України”, 2003. – 320 с. – Бібліогр. : С. 271–295.

 6. Шапошнікова І.М. Тенденції перебудови системи підготовки вчителя початкових класів / Ірина Миколаївна Шапошнікова // Підготовки вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : [матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. ] (Київ, 1–2 квіт. 2004 р.). – К., 2004. – С. 77–80.

Мета:

Навчальна: ознайомити студентів з особливостями інноваційної педагогічної діяльності та підготовки вчителя початкових класів до інноваційної педагогічної діяльності.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.

Студент повинен знати: особливості інноваційної педагогічної діяльності.

Студент повинен вміти: визначати умови ефективності інноваційних педагогічних процесів, аналізувати різні педагогічні технології.

І. Розкрийте зміст понять: інноваційна педагогічна діяльність, інноваційний педагогічний експеримент, передовий педагогічний досвід, новаторський педагогічний досвід, зразковий педагогічний досвід, анти інноваційні бар’єри, психологічні бар’єри, фрустрація, управління педагогічними інноваціями, готовність до інноваційної педагогічної діяльності.

ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ (на вибір):

1. „Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності”.

2. „Розвиток інноваційної поведінки майбутнього вчителя початкових класів”.ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

1. Запропонуйте шляхи подолання психологічних бар’єрів у професійній діяльності педагога.

2. Запропонуйте шляхи формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога.ІV. Самостійне завдання (Домашній практикум):

За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій та підручників виконайте наступні завдання:

1. Ознайомтесь:

 • з розділом «Управління інноваційними процесами»в книзі Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність [Текст] / Василь Васильович Химинець. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 246–250.

 • з „Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ МОН від 07.11.2000 №.522 (26 грудня, 945 /5167).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.


Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання, або виконання дослідного завдання

Написання реферату

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 бали

3 бали

10 балів

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> ped -> golub -> 2piv -> ped tech -> day -> ppz
2piv -> Загальні методи виховання
2piv -> Практичне заняття 7 (2год.) Родинно-громадсько-шкільне виховання основні поняття теми Сімейне виховання
2piv -> Сучасний педагог початкової школи: основні риси, функції, вимоги до його особистості
2piv -> Практичне заняття 9-10 (4 год.). Система роботи класного керівника основні поняття теми
ppz -> Технології розвивального та особистісно-орієнтованого навчання
ppz -> Особистісно-орієнтовані системні педагогічні технології
ped tech -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет інститут початкової освіти та практичної психології Кафедра педагогіки Завдання для самостійної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка