Тема Особливості управлінської праці


Тема 4. Тема: Збалансована модель оціночних показників, як інструмент планування і оцінки розвитку підприємстваСторінка4/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4
Тема 4.

Тема: Збалансована модель оціночних показників, як інструмент планування і оцінки розвитку підприємства.

  1. Оцінка, як складова процесу управління.

  2. Модель збалансованих показників оцінки розвитку (Нортона – Каплана)

  3. Критерії оцінки ефективності розвитку підприємства (організації).

Практикум: формування бази даних для управлінської оцінки стану роботи підприємства на прикладі факультету менеджменту.

А) зміст даних по оцінці кожного із рівнів

Б) місце відбору даних

С) відповідальний за відбір даних

Д) відповідальний за обробку даних та підготовку інформації

Тема 5.

Лекція: Відбір персоналу та системи оцінки кандидатів.

Практикум: підготовка резюме, листа – звернення та проходження співбесіди на посаду. Підготовка самооціночного огляду діяльності щодо забезпечення власної професійної конкурентоздатності.. Підготовка посадової інструкції. Заповнити лист – опитувальник.

Тема 6. Лекція: Організація та проведення нарад і зборів.

Практикум: підготовка і проведення зборів

Тема 7. Лекція: Організація діловодства.

Практикум: Підготовка номенклатури справ

Підготовка протоколу і протокольного доручення

Підготовку наказу

Підготовка службової запискиТема 8. Лекція: Менеджмент часу

Тема 9. Лекція: Ділові контакти в діяльності менеджера.

1. Плани проведення семінарських занять
Тема 1. Особливості управлінської праці
Семінарське заняття 1 (2 години)

План
1. Управлінська праця, як складова управлінської діяльності.

2. Функціональний аналіз діяльності менеджера.

3. Вимоги, які пред'являються до сучасного менеджера.


Питання для обговорення

1. Як пов’язаний курс „Організація праці менеджера” з іншими дисциплінами?

2. У чому полягає сутність управлінської праці як складової управлінської діяльності?

3. Визначте логіку процесу управлінської праці, використовуючи процесну модель.

4. Охарактеризуйте складові функції адміністрування.

5. Назвіть основні складові, що визначають зміст діяльності організації.

6. У чому полягає зміст діяльності менеджера?

7. Опишіть структуру регламентного документу, використовуючи модель процесного підходу?.

8. Дайте характеристику вимог до рівня знань і навичок, які пред'являються до сучасного менеджера.

9. У чому полягає суть проблеми, що описана у вправц “Конференція». Які упрапвлінські упущення призвели до її виникнення?

10. Сформулюйте рекомендації у формі регламентного документу, який попереджатиме виникнення подібних ситуаціїй у майбутньому.


Тема 2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці
Семінарське заняття 2 (2 години)

План  1. Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі.

  2. Про підготовку менеджера.

  3. Про філософію і стратегію управління.


Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність наукової організації праці на сучасному етапі.

3. Висвітліть основні принципи підготовки менеджера.

4. Визначте і охарактеризуйте напрямки наукової організації праці.

6. Опишіть підходи до формулювання стратегії?

7. Розкрийте зміст класичного підходу до планування перспектив розвитку.

8. Як ви вважаєте: який підхід до планування перспектив є найбільш привабливим у сучасних умовах господарювання?

9. Сформулюйте бачення песпективи персонального розвитку .

10. Сформулюйте цілі учасників ігрової ситуації «Аліса…».

Тема 3. Мислення, як спосіб розвязання проблемних ситуацій.

Семінарське заняття 3 (2 години)

План


 1. Визначення, терміни і підходи до вирішення проблеми.

 2. Підходи до процесу мислення


Питання для обговорення

1. Опишіть зміст основних термінів процесу вирішення проблеми.

2. Назвіть відмінності між поняттями «причина» та «пропозиція».

3. Опишіть зміст понятя «ситуація»?

4. Розкрийте зміст мислення для прийняття управлінських рішень.

5. Розкрийте зміст систематизованого мислення?

6. Розкрийте зміст підходів до ефективного мислення.

7. Запропонуйте приклади вирішення проблеми в компанії “Офістех», використовуючи різні підходи до мислення.Тема 4. Збалансована модель оціночних показників, як інструмент планування і оцінки розвитку підприємства.

Семінарське заняття 4 (2 години)

План
1.Оцінка, як складова процесу управління.

2. Модель збалансованих показників оцінки розвитку (Нортона – Каплана)

3. Критерії оцінки ефективності розвитку підприємства (організації).


Питання для обговорення

1. У чому полягає практичне значення функції «оцінка» у процесі управління?

2. Визначте і охарактеризуйте відмінності функції оцінки та контролю.

3. Охарактенризуйте зміст складових моделі збалансованої оцінки розвитку підприємства.

4. Сформулюйте зміст критеріїв оцінки фінансового стану підприємства.

5. Сформулюйте зміст критеріїв оцінки роботи підприємства із клієнтами.

6. Сформулюйте зміст критеріїв оцінки стану протікання внутрішніх бізнес-процесів.

7. Сформулюйте зміст критеріїв оцінки стану розвитку персоналу?

8. Хто несе відповідальність за підготовку баз даних для оцінки стану розвитку підприємства (організації)?

Тема 5. Менеджмент часу в діяльності менеджера
Семінарське заняття 5 (2 години)

План


1. Нормування управлінської праці.

2. Облік та аналіз робочого часу менеджера.

3. Адміністративний етикет.
Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність та роль нормування управлінської праці в сучасних умовах.

2. Назвіть та охарактеризуйте вимоги до нормування управлінської праці.

3. У чому полягає сутність та особливості застосування методів нормування управлінської праці?

4. Охарактеризуйте значення обліку та аналізу робочого часу менеджера.

5. Назвіть принципи обліку робочого часу менеджера.

6. Розкрийте сутність поняття "діагностика часу".

7. Назвіть основні причини втрат часу в діяльності менеджера.

8. Які з методів нормування управлінської праці дають більш адекватний результат?
Тема 6. Лідерство, як складова управлінської праці.
Семінарське заняття 6 (2 години)

План
1. Сутність лідерства в роботі менеджера.

2. Активізація інтелектуальної складової в діяльності менеджера.

3. Закони філософії творення.


Питання для обговорення

1. Охарактеризуйте зміст поняття лідерство

2. Охарактеризуйте зміст і форми прояву влади.

3. Охарактеризуйте зміст законів філософії творення.

4. Охарактеризуйте зміст складових емоційного лідерства.

5. Охарактеризуйте зміст філософських понять простір, матерія, енергія, час?

6. Опишіть зміст складових емоційного лідерства.
Тема 7. Етика бізнесу.
Семінарське заняття 7 (2 години)

План
1. Історичні аспекти розвитку етики бізнесу.

2. Зміст принципів етики бізнесу.

3. Етика і соціальна відповідальність бізнесу.


Питання для обговорення

1. Розкрийте історичні аспекти розвитку етики бізнесу

2. Наведіть перелік принципів етики бізнесу.

3.Розкрийте особливості принципу індивідуальної відповідальності в бізнесі.

4.Розкрийте особливості принципу ситуативної справедливості.

7. Розкрийте особливості принципу економічної раціональності.

8. Охарактеризуйте зв'язок між етикою і соціальною відповідальністю бізнесу.
Тема 8. Організація та проведення нарад і зборів
Семінарське заняття 8 (2 години)

План
1. Види ділових нарад.

2. Технологія проведення ділової наради.

3. Особливості проведення нарад різних видів.

4. Обладнання робочого місця
Питання для обговорення

1. Розкрийте сутність таких форм колективної роботи як нарада, засідання, збори.

2. Назвіть позитивні і негативні сторони ділової наради.

3. Наведіть класифікацію ділових нарад.

4. З яких етапів складається процедура проведення ділової наради?

5. Розкрийте зміст підготовки ділової наради.

6. У чому полягають особливості проведення ділової наради?

7. Охарактеризуйте етап підведення підсумків ділової наради.

9. Розкрийте специфіку проведення наради методом "мозкової атаки" та "наради без наради".

10. У чому полягають особливості опрацювання інформації отриманої протягом наради?

11. Як організувати контроль за документальним забезпеченням управлінської діяльності?

12. Охарактеризуйте засоби оргтехніки, які використовуються на робочому місці менеджера.Тема 9. Ділові контакти в діяльності менеджера
Семінарське заняття 9 (2 години)

План
1. Ділові контакти та проведення ділових бесід в діяльності менеджера.

2. Техніка прийому відвідувачів та контактів з підлеглими.

3. Етика бізнесу.


Питання для обговорення

1. У чому полягають особливості ділових контактів менеджера?

2. Розкрийте технологію проведення ділових переговорів.

3. В чому полягає підготовка до ділової бесіди?

4. Як грамотно ставити запитання співрозмовнику?

5. Які прийоми дозволяють вдало почати ділову бесіду?

6. Якщо мета бесіди досягнута, а співрозмовник не бажає йти, як завершити бесіду, щоб його не образити?

7. Яким чином менеджер повинен здійснювати процедуру прийому відвідувачів?

8. Висвітліть техніку контактів менеджера з підлеглими.

9. Розкрийте механізм виникнення конфлікту.

10. Як повинен поводитись менеджер, якщо він втягнутий у конфлікт?

11. Назвіть і прокоментуйте принципи етики бізнесу.
Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 14
ukr -> Громадянська війна в c ирії та її вплив на сусідні країни
ukr -> Реферат На тему: «skype» Про компанію
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
IJnfo dlya stydenta 14 -> Частіше (і вірогідніше) за все астрологією називають європейську астрологічну традицію. Саме слово «астрологія» грецьке (від «астрон» «зірка», «логос» «навчання») навчання про зірки
IJnfo dlya stydenta 14 -> -
IJnfo dlya stydenta 14 -> За редакцією професора O. Д


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка